Study guide
Home > Bachelor’s degree, full-time studies > Degree programme in business information technology > Degree programme in business information technology, software engineering and project management

Bachelor’s Degree, Full-time studies

Degree Programme in Business Information Technology, Software Engineering and Project Management

Autumn 2020

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search for study unit: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
CORE COMPETENCE 180                                                        
Communication skills
                                                       
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Finnish Language and Communication 5
     
           
                             
Swedish for Working Life, Written Communication (replacing compulsory Swedish) 2  
         
                   
             
Swedish for Working Life, Oral Communication (replacing compulsory Swedish) 1  
         
                   
             
Project Hatchery 5
     
           
                             
Basics of Business Information Technology
                                                       
Introduction to Information Technology 10
     
         
                       
Mathematics for Business IT 5
     
           
                             
Systems for Business IT
                                                       
Servers and Operating Systems 5
       
             
                       
Databases 5
       
             
                       
Data Networks 5
       
             
                       
Business development
                                                       
Introduction to Business Operations 5
       
             
                       
Introduction to Programming 5
       
             
                       
Data protection and Privacy 5
       
             
                       
60300283203000141410.710.710.7001110000000
                                                       
Introduction to ICT Projects 10  
       
                 
                   
Data Structures and Algorithms 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
                                                       
Object-Oriented Programming 5  
         
                   
             
Front-End Development 5  
         
                   
             
Project Management 5  
         
                   
             
015000001500000000005550000000
                                                       
Software Engineering and Modelling 5    
         
                       
         
Back-End Development 5    
         
                       
         
Advanced Application Development 5    
         
                       
         
001500000150000000000007.57.500000
                                                       
ICT Projects 10    
           
                         
   
Technical Sales 5    
           
                         
   
001500000015000000000000055500
Project Skills and Entrepreneurship
                                                       
Innovation Project 10    
         
                       
         
001000000100000000000005500000
Practical Training
                                                       
Basic Practice 10
       
             
                       
Field-Specific Practice 10  
         
                   
             
Professional Practice 10    
           
                         
   
10101000100100100003.33.33.3003.33.33.3003.33.33.300
Bachelor's Thesis
                                                       
Research Communication 2    
           
                         
   
Opening thesis seminar 5    
           
                         
   
Bachelor's Thesis: Implementation Phase 10      
           
                             
00710000007100000000000002.32.32.355
COMPLEMENTARY COMPETENCE 30                                                        
OPTIONAL STUDIES
(Select 30 ECTS)
                                                       
0000000000000000005550055500
ECTS credits per period / semester / academic year 70 43 57 10 28 42 15 28 25 32 10 14 14 14 14 14 7.5 7.5 14.3 14.3 14.3 12.5 12.5 15.6 15.6 15.6 5 5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Software Engineering and Project Management

Software Engineering and Project Management

Programme description

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle vahvan perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi perehdyt uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka ja pilvipalvelut.

Opintojesi aikana saat myös perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehtyvät aiheeseen tietojenkäsittelyn kannalta.

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä theFIRMA. TheFIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. TheFIRMA:an voi hakeutua opiskelemaan missä vaiheessa opintoja tahansa ja suoritettavien opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

Tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa. (not translated)

Competence objectives

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Opinnot alkavat Perehdytys Informaatioteknologiaan – opintojaksolla. Kyseessä on opintokokonaisuus, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Opintojaksolla suoritettava käytännön projekti liittyy tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisiin sisältöihin: ohjelmointi, tietoturva, www-kehitys ja liiketoiminnan tietojärjestelmät. Lisäksi opiskelijat oppivat projektihallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käyttämään tietojenkäsittelyn IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

Perusopinnoissa opitaan ensimmäisen vuoden aikana myös viestintää suomen ja englannin kielillä, sekä saadaan tarvittavat matematiikan perustaidot tietojenkäsittelyn sekä tilasto- ja talousmatematiikan alueilla. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen ja kolmannen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, sekä tietoverkkoihin ja - kantoihin.

Toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin, tietosuojaan, tietoturvaan ja tietoturvariskien hallintaan, sekä liiketoiminnan tietojärjestelmiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Voit suorittaa ammattiopintoja myös The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan.

Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt sovellusohjelmointiin, liiketoiminnan tietojen hyödyntämiseen ja data-analytiikkaan. Lisäksi perehdyt tietojärjestelmien tietoturvaan. Kolmannen vuoden aikana osallistut monialaiseen innovaatioprojektiin, jossa kehität ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen.

Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana. (not translated)

Pedagogic approaches

Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan periaatteita noudattaen. Oppimismenetelmät vaihtelevat opintojaksokohtaisesti. Oppimistasi tuetaan esimerkiksi teoriaopetuksella, laboratoriotyöskentelyllä, harjoitustöillä ja työelämälähtöisillä projekteilla, jota tapahtuu myös theFIRMA-oppimisympäristössä. Opinnoissa sovelletaan aktivoivia menetelmiä, joissa oma roolisi aktiivisena tiedon hankkijana ja soveltajana korostuu. Lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitosi kehittyvät. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa myös kesälukukauden aikana. Tietojenkäsittelyn opintojen ammattiopinnoista suuri osa (noin 50 op) toteutetaan englannin kielellä. Lisäksi hyödynnämme kansainvälistä CDIO-viitekehityksen (cdio.org) toimintatapoja koulutuksessa.

Osa ammattiopinnoista voidaan suorittaa soveltavissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opintoihin sisältyy runsaasti projektimuotoista opiskelua, jossa korostuu yhteistyö alueen yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vapaasti valittavien opintojen lisäksi myös ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää joustavasti muiden koulutusten opintoja ja projektitoimintaa. Opintoja on mahdollista edistää myös 3,5 vuoden tavoiteaikaa nopeammin, kun hyödynnät esimerkiksi kesälukukauden tarjontaa.

Moni IT-tradenomi toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä tuetaan myös tarjoamalla mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi projekteja, harjoittelua tai opinnäytetyö oman yrityksen toimintaan liittyen. (not translated)

Assessment

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen opintojen edetessä. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksoittain opiskeltavien sisältöjen osaamistavoitteiden perusteella. Osaamista arvioidaan sekä yksilö että tiimitasolla. Arvioinnin kohteena voivat olla paitsi ammatilliset taidot, myös yleiset työelämätaidot kuten ryhmätyöskentely, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä palautetaidot. Arviointi voi perustua esimerkiksi tehtäväsarjojen tai oppimistehtävien tekemiseen, erilaisten projektien lopputuotoksiin ja niiden esittelyyn tai tentteihin. Monien opintojaksojen arvosanaan vaikuttaa lisäksi se, miten opiskelija pysyy sovitussa aikataulussa, koska työelämässä yksityis- ja julkissektorilla tehdään paljon projektityötä, jossa aikataulujen hallinta on keskeistä. Opettajan ohella arvioijana voivat olla myös muut opiskelijat, vertaisarvioijina.
Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia erityisvahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omaa oppimistaan ja kehittymistään, muun muassa itsearviointien kautta. (not translated)