Study guide
Home > Bachelor’s degree, full-time studies > Degree programme in business information technology > Degree programme in business information technology, software development and information systems

Bachelor’s Degree, Full-time studies

Degree Programme in Business Information Technology, Software Development and Information Systems

Autumn 2021

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search for study unit: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
CORE COMPETENCE 180                                                        
Communication skills
                                                       
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Finnish Language and Communication 5
     
           
                             
Swedish for Working Life, Written Communication (replacing compulsory Swedish) 2  
         
                   
             
Swedish for Working Life, Oral Communication (replacing compulsory Swedish) 1  
         
                   
             
Project Hatchery 5
     
           
                             
Basics of Business Information Technology
                                                       
Introduction to Information Technology 10
     
         
                       
Mathematics for Business IT 5
     
           
                             
Systems for Business IT
                                                       
Servers and Operating Systems 5
       
             
                       
Databases 5
       
             
                       
Data Networks 5
       
             
                       
Business development
                                                       
Introduction to Business Operations 5
       
             
                       
Data protection and Privacy 5
       
             
                       
Introduction to Programming 5
       
             
                       
Project Skills and Entrepreneurship
                                                       
Innovation Project 10    
         
                       
         
Practical Training
                                                       
Basic Practice 10
       
             
                       
Field-Specific Practice 10  
         
                   
             
Professional Practice 10    
           
                         
   
Bachelor's Thesis
                                                       
Research Communication 2    
           
                         
   
Thesis 15    
         
                       
701329.57.528420131019.57.51414141414004.34.34.3556.56.56.53.83.8
SOFTWARE DEVELOPMENT AND INFORMATION SYSTEMS
                                                       
Software Development 1
                                                       
Business Information and Enterprise Resource Planning Systems 5  
       
                 
                   
Object-Oriented Programming 5  
       
                 
                   
Front-End Development 5  
       
                 
                   
Software development 2
                                                       
Software Engineering and Modelling 5  
         
                   
             
Back-End Development 5  
         
                   
             
Data Analytics and Machine Learning 5  
         
                   
             
Software Development 3
                                                       
Cloud Services 5    
         
                       
         
Application Security 5    
         
                       
         
Advanced Application Development 5    
         
                       
         
R&D Module
(Select 15 ECTS)
                                                       
DevOps 5    
           
                         
   
Application of Artificial Intelligence 5    
           
                         
   
Business development project 5    
           
                         
   
R&D Project 15    
           
                         
   
03045000151515300000007.57.55557.57.510101000
COMPLEMENTARY COMPETENCE 30                                                        
OPTIONAL STUDIES
(Select 30 ECTS)
                                                       
000000000000000055550003.333.333.3300
ECTS credits per period / semester / academic year 70 43 74.5 7.5 28 42 15 28 25 49.5 7.5 14 14 14 14 14 12.5 12.5 14.3 14.3 9.3 12.5 12.5 19.5 19.5 19.5 3.8 3.8

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Software Development and Information Systems

Programme description

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle vahvan perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto- tai tuotekehitysosastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, ohjelmistojen kehittämisen ja tietoturvan perusosaamisen. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi voit perehtyä uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka, koneoppiminen ja pilvipalvelut.
Opintojesi aikana saat myös perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehdyt aiheeseen tietojenkäsittelyn kannalta.

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä The FIRMA. The FIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. The FIRMA:an voi hakeutua opiskelemaan missä vaiheessa opintoja tahansa ja suoritettavien opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

ICT-yksikköön kuuluva tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa toimipisteessä kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaa valintaisten ICT-opintojen opiskelussa. (not translated)

Competence objectives

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Perusopintojen aikana opit perusteet ohjelmoinnista, tietoverkoista ja tietoturvasta, www-kehityksestä, liiketoiminnasta, joita sovelletaan myös tuotekehitysopintojaksolla, joka on opintokokonaisuus, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Tuotekehitysprojektin aikana opiskelijat oppivat projektihallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käyttävät projekteissa tarvittavia IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

Lisäksi perusopinnoissa opitaan ensimmäisen vuoden aikana viestintää suomen ja englannin kielillä, sekä saadaan perustaidot tietojenkäsittelyssä tarvittavasta matematiikasta. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, tietosuojaan, sekä tietoverkkoihin ja - kantoihin.

Ammattiopinnot suuntautuvat 2. opintovuonna osaamispolkuihin. Tietojenkäsittelyn koulutuksessamme on tarjolla kolme osaamispolkua: Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietojärjestelmät (Software Development and Information Systems), Ohjelmistotekniikka ja Projektinhallinta (Software Engineering and Project Management) sekä Tietoverkot ja Kyberturva (Data Networks and Cybersecurity). Osaamispolut Ohjelmistotekniikka ja Projektinhallinta sekä Tietoverkot ja Kyberturva ovat pääosin yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen vastaavien osaamispolkujen kanssa ja niissä opetuskielenä on yleensä englanti.

Osaamispolun Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietojärjestelmät toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin (FrontEnd-ohjelmointi), liiketoiminnan tietojärjestelmiin sekä niiden kehittämiseen ja hankkimiseen. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt palvelinpuolen (BackEnd) ohjelmointiin, sovellusohjelmointiin, data-analytiikkaan ja koneoppimiseen sekä tekoälyyn. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, ohjelmistotestaajana, sovellussuunnittelijana, tietohallintopäällikkönä tai tietojärjestelmävastaavana.

Osaamispolun Ohjelmistotekniikka ja Projektinhallinta toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät projektihallintaan, ohjelmistotekniikkaan ja FrontEnd-ohjelmointiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Suoritat ammattiopintoja pääosin The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan. Kolmannen vuoden ammattiopintojen syventävä vaihe sisältää opintoja BackEnd- ja sovellusohjelmoinnista, projektihallinnasta ja teknistä myynnistä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana, ohjelmoijana, sovellussuunnittelijana tai projektipäällikkönä.

Osaamispolussa Tietoverkot ja Kyberturva toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät tietoverkkoihin, ja niiden tietoturvaan sekä tietoturvariskien hallintaan. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt erityisesti tietoturvatestaukseen sekä kyberturvaan käytännössä. Osaamispolusta valmistunut voi esimerkiksi toimia yrityksessä tietoturvatestaajana, tietoverkkojen ylläpitäjänä tai tietototurvapäällikkönä.

Osaamispoluissa osallistut kolmannen vuoden aikana monialaiseen innovaatioprojektiin, jossa kehität ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen. Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana.

Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana. (not translated)

Pedagogic approaches

Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan periaatteita noudattaen. Oppimismenetelmät vaihtelevat opintojaksokohtaisesti. Oppimistasi tuetaan esimerkiksi teoriaopetuksella, laboratoriotyöskentelyllä, harjoitustöillä ja työelämälähtöisillä projekteilla, jota tapahtuu myös theFIRMA-oppimisympäristössä. Opinnoissa sovelletaan aktivoivia menetelmiä, joissa oma roolisi aktiivisena tiedon hankkijana ja soveltajana korostuu. Lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitosi kehittyvät. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa myös kesälukukauden aikana. Tietojenkäsittelyn opintojen ammattiopinnoista suuri osa (noin 50 op) toteutetaan englannin kielellä. Lisäksi hyödynnämme kansainvälistä CDIO-viitekehityksen (cdio.org) toimintatapoja koulutuksessa.

Osa ammattiopinnoista voidaan suorittaa soveltavissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opintoihin sisältyy runsaasti projektimuotoista opiskelua, jossa korostuu yhteistyö alueen yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vapaasti valittavien opintojen lisäksi myös ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää joustavasti muiden koulutusten opintoja ja projektitoimintaa. Opintoja on mahdollista edistää myös 3,5 vuoden tavoiteaikaa nopeammin, kun hyödynnät esimerkiksi kesälukukauden tarjontaa.

Moni IT-tradenomi toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä tuetaan myös tarjoamalla mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi projekteja, harjoittelua tai opinnäytetyö oman yrityksen toimintaan liittyen. (not translated)

Assessment

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen opintojen edetessä. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksoittain opiskeltavien sisältöjen osaamistavoitteiden perusteella. Osaamista arvioidaan sekä yksilö että tiimitasolla. Arvioinnin kohteena voivat olla paitsi ammatilliset taidot, myös yleiset työelämätaidot kuten ryhmätyöskentely, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä palautetaidot. Arviointi voi perustua esimerkiksi tehtäväsarjojen tai oppimistehtävien tekemiseen, erilaisten projektien lopputuotoksiin ja niiden esittelyyn tai tentteihin. Monien opintojaksojen arvosanaan vaikuttaa lisäksi se, miten opiskelija pysyy sovitussa aikataulussa, koska työelämässä yksityis- ja julkissektorilla tehdään paljon projektityötä, jossa aikataulujen hallinta on keskeistä. Opettajan ohella arvioijana voivat olla myös muut opiskelijat, vertaisarvioijina.
Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia erityisvahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omaa oppimistaan ja kehittymistään, muun muassa itsearviointien kautta. (not translated)