Study guide
Home > Bachelor’s degree, part-time studies > Degree programme in business > Degree programme in business administration

Degree Programme in Business Administration

Autumn 2018

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search for study unit: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
CORE COMPETENCE 100                                                        
Higher Education Studies and Working Life Skills
                                                       
Higher Education Studies and Working Life Skills 1 1
     
           
                             
Higher Education Studies and Working Life Skills 2 1
       
             
                       
Higher Education Studies and Working Life Skills 3 1  
       
                 
                   
Higher Education Studies and Working Life Skills 4 1    
         
                       
         
Higher Education Studies and Working Life Skills 5 1    
           
                         
   
Basic Business Studies
                                                       
Information management in an enterprise 5
     
           
                             
Basics of Marketing 5
     
           
                             
Basics of Accounting 5
     
           
                             
Basics of Business Operations 5
     
           
                             
Language Studies
                                                       
Workplace Communication 5
     
           
                             
Business English 5
     
           
                             
Swedish Business Communication, B1
                                                       
Swedish in working life, oral communication 2
       
             
                       
Swedish in working life, written communication 3
       
             
                       
PROFESSIONAL STUDIES
                                                       
Aspects of Marketing and Marketing Environment 10
       
             
                       
Basics of Accounting and Taxation 5
       
             
                       
Work Community Competence 10  
       
                 
                   
Basics of Business Law 5
       
             
                       
Internationalisation Skills
(Select 15 ECTS)
                                                       
Intercultural Communication 5  
         
                   
             
Introduction to International Business 5  
         
                   
             
Optional course 5    
         
                       
         
RDI know-how
                                                       
Research and development methods 5    
         
                       
         
Development task 10    
         
                       
         
572122031261110211015.515.58.78.78.75.55.53.33.33.310.510.50.30.30.300
COMPLEMENTARY COMPETENCE 110                                                        
BUSINESS DEVELOPMENT
                                                       
Business concepts
                                                       
Creating Service or Product Concepts 5  
       
                 
                   
Business Development 5  
       
                 
                   
Business Development Assignment 1 5  
       
                 
                   
Product development and commercialization
                                                       
Service and Product Development 5  
         
                   
             
Productization and Commercialization 5  
         
                   
             
Business Development Assignment 2 5  
         
                   
             
FINANCIAL MANAGEMENT
                                                       
Accounting and taxation
                                                       
Accounting and Planning of Financial Statement 10  
       
                 
                   
Business Taxation 5  
       
                 
                   
Management Accounting and Financing
                                                       
Management Accounting 10  
         
                   
             
Business Finance Planning 5  
         
                   
             
OPTIONAL STUDIES
(Select 30 ECTS)
                                                       
Brush up Your Swedish 5
     
           
                             
Toolbox for Online Student 3
       
             
                       
Market Research 5                                                        
Leadership 5                                                        
Responsible Business Management 5                                                        
Advanced Topics in Accounting 5                                                        
Basics of Data Acquisition 1                                                        
Methodology Studies 5                                                        
PRACTICAL TRAINING
                                                       
Basic Work Placement 15
       
             
                       
Advanced Practice 15    
         
                       
         
BACHELOR'S THESIS
(Select 20 ECTS)
                                                       
2360150518303015002.52.566615151010107.57.56.676.676.6700
ECTS credits per period / semester / academic year 80 81 37 0 36 44 41 40 36 1 0 18.5 18.5 14.7 14.7 14.7 20.5 20.5 13.3 13.3 13.3 18.5 18.5 7.3 7.3 7.3 0 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa monipuolisia liiketoimintaosaajia ja työelämän kehittäjiä. Liiketalouden tradenomit sijoittuvat erilaisiin liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtäviin sekä yrittäjiksi.

Tutkinnon ydinosaamisen muodostavat yritysten ja organisaatioiden toiminta ja sen kehittäminen. Koulutuksessa korostuvat seuraavat osaamisalueet: asiakas-, talous-, työyhteisö – ja kansainvälisyysosaaminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutuksen rakenne
Opintojen alkuvaiheessa perehdytään liiketoiminnan perusteisiin ja alalla tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin sekä verkostomaisen toiminnan edellyttämiin valmiuksiin. Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin, joita ovat asiakasosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen sekä oman osaamispolun syventäviä opintoja. Polku valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

Syventävässä vaiheessa opiskelija erikoistuu johonkin seuraavista osaamispoluista:

• liiketoiminnan kehittäminen (Turku)
• taloushallinto (Turku)
• urheilujohtaminen ja markkinointi (Turku)
• digitaalinen liiketoiminta (Salo)

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää opiskelijan omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa ja syventää opiskelijan ammattitaitoa. Myös opinnäytetyö syventää opiskelijan osaamista ja ammatillista suuntautumista.

Monimuoto-opiskelu koostuu lähi- ja etäjaksoista sekä verkko-opinnoista. Opiskelu vaatii kykyä itsenäiseen opiskeluun, sillä lähitapaamisia järjestetään noin 2 pvä/kk. Opiskelu etäjaksoilla tapahtuu itsenäisesti mm. tiedon haltuunottona ja erilaisten oppimistehtävien muodossa.

Uramahdollisuudet
Valmistuttuasi voit työskennellä yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtävissä tai perustaa oman yrityksen.

Esimerkkejä tradenomien tehtävänimikkeistä: https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/show/tradenomi-amk-liiketalous.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tradenomikoulutuksen jälkeen opiskelijan on mahdollista suorittaa liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK) tai englanninkielinen Master of Business Administration tai muu soveltuva oman alan korkeakoulututkinto. (not translated)

Competence objectives

Koulutus antaa työmarkkinoilla tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia laaja-alaiseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työelämässä tarvittaviin taitoihin kuten tiimityö- ja verkostoitumistaitoihin, kriittiseen ajattelukykyyn sekä luovuuteen ja aloitteellisuuteen. Tavoitteena on, että valmistuneella tradenomilla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, hyvä kielitaito sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen.

Osaamispolun opinnoissa voi hankkia syventävää osaamista.
Liiketoiminnan kehittämisen opinnoissa syvennytään mm. ideoimaan ja suunnittelemaan asiakas- ja tulevaisuuslähtöisiä toimintaympäristöjä, hyödyntäen erilaisia liiketoiminnan kehittämisen menetelmiä. Tarkasteltavat aiheet nousevat aidoista tilanteista mm. oman työn/organisaation/yrityksen tarpeista, joihin kehitetään käytäntöön vietäviä ratkaisuja.

Digitaalisessa liiketoiminnassa perehdyt digitalisaation mahdollistamiin uusiin palvelukonsepteihin ja liiketoimintamalleihin. Opit digitaaliseen markkinoinnin toimintatapoja ja saat tuntumaa sähköisten palvelujen rakentamisesta.

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin osaamispolun opinnoissa hankitaan valmiuksia toimia työtehtävissä, jotka liittyvät mm. tapahtumamarkkinointiin tai sponsorointiyhteistyöhön. Muita tehtäviä ovat urheiluseurojen johtaminen, urheilutapahtumien talouden suunnittelu, projektijohtaminen, urheilutiedottaminen tai mediasuhteiden ylläpitäminen.
Taloushallinnon osaamispolun opinnot antavat valmiuksia monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin yrityksissä ja yhteisöissä. Keskeisiä aihealueita ovat hyvä kirjanpitotapa, yrityksen verotus, palkkahallinto sekä sisäisen laskentatoimen erilaiset laskentatilanteet. Opinnot on suunniteltu siten, että ne tukevat myös KLT-tutkinnon suorittamista. (not translated)

Pedagogic approaches

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka toteutuu lähi- ja etäjaksojen muodossa sekä verkko-opintoina. Opintoja on mahdollisuus muokata omien osaamistavoitteiden suuntaan ja näin varmistaa oman osaamisen kehittyminen ja elinikäinen oppiminen. Erilaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä pyritään linkittämään aitoihin tilanteisiin esim. omaan työhön, organisaatioon tai yritykseen. Näissä tehtävissä opiskelija on aktiivinen toimija mm. miettien erilaisia haasteita ja ratkaisuja ja soveltaen niitä mahdollisuuksien mukaan käytäntöön. Lähijaksoilla jäsennellään etäjakson aikana työstettyjä tehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, jolloin vastavuoroisuus oppimisessa nousee tärkeäksi. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina, jotka tukevat opiskelijan oppimisprosessia koko opintojen ajan.

Opiskelija voi myös tehdä opintojaan muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi Turun ammattikorkeakoulun tutkintoa. Mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa ovat hyvät ja myös harjoittelun tekemistä ulkomailla tuetaan. Jokaiselle opiskelijalle on määritelty tuutoropettaja, joka auttaa opintojen suunnittelussa. (not translated)

Assessment

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Arviointimenetelmiä ja –kriteereitä käytetään monipuolisesti ja arviointiin tuodaan eri näkökulmia. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertaisarviointia, itsearviointia tai esim. toimeksiantajan tekemää arviointia. Yhtenä arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään työskentelyään.

Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se voi perustua esim. tentteihin, tehtävien ja laajojen oppimistehtävien tekemiseen tai projekteihin. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijaryhmä saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. (not translated)