Study guide
Home > Tuas open studies > Degree programme in physiotherapy > Degree programme in physiotherapy, part-time path studies, spring 20

Degree Programme in Physiotherapy, Part-Time Path Studies, Spring 20

Spring 2020

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search for study unit: ECTS 1 2 1S 2A 1 2 3 1 2
CORE COMPETENCE 64                  
Finnish Language and Communication 3
 
 
   
English Professional Skills, B2 3  
 
     
Client-Oriented Social and Health Services 5
 
 
   
Higher Education Studies and Working Life Skills
                 
Higher Education Studies and Working Life Skills 1 1
 
 
   
Higher Education Studies and Working Life Skills 2 1
Professional Start Points of Physiotherapy
                 
Basic in Physiotherapy 5
 
 
   
Person as a Psycho-physical Entity, the Basics 3
 
 
   
Person as an Actor and a Learner
                 
Functional Anatomy 1 5
 
 
   
Functional Anatomy 2 5  
 
     
Supporting Human Leaning 5
 
 
   
Basics of Analysis and Exercise of Human Mobility and Functional Ability
                 
Observing and Analyzing Human Movement and Functioning 5  
 
     
Instructing and Exercising Human Movement and Functioning 5  
 
     
Physiotherapy for Supporting and Promoting Health, Wellbeing and Functional Ability
                 
Assessment and Measurement of Health Related Fitness and Physiotherapy for Supporting the Health and Functional Ability of Clients at Different Ages 7
Assessment and Measurement In Clinical Work 2                  
Physiotherapy for Promoting Client's Vital Signs
                 
Internal Disorders 1
 
 
   
Physiotherapy for Supporting Functioning of Client’s Locomotor System
                 
Orthopedics 1
 
 
   
Special Features of Physiotherapy at Different Ages
                 
Geriatry 1
 
 
   
Basic Practical Training of Physiotherapy and Entrepreneurship
                 
Basics of Project Work 1  
 
     
Health Related Physical Activity and Counselling 5  
 
     
35.526.535.526.511.8311.8311.8313.2513.25
ECTS credits per period / semester / academic year 36 27 36 27 12 12 12 13 13

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

Ensimmäisenä opiskeluvuotena sinulla on mahdollisuus oppia fysioterapeutin työn perusteita fysioterapian näkökulmasta; fysioterapeutti työskentelee liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijana sekä terveiden että vaikeasti sairaiden eri ikäisten ihmisten kanssa. Oppimisesi etenee kumulatiivisesti siten, että ensin opitut asiat luovat pohjan seuraaville opittaville asioille.

Harjoittelet kohtaamaan asiakasta asiakaslähtöisesti ja empaattisesti sekä ohjaamaan asiakasta sanallisesti, näyttäen ja/tai käsin koskien. Ohjauksessa hyödynnät motorisen oppimisen perusteita. Ohjaustilanteet voivat olla joko yksilö tai ryhmäohjaustilanteita, joissa sovellat sekä tutkimisen teoreettista osaamista että mm. voiman, venyvyyden ja yleiskestävyyden harjoittamisen perusteita. (not translated)

Competence objectives

Opit tarkastelemaan ihmistä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Fyysisestä näkökulmasta perehdyt erityisesti ihmisen rakenteeseen, toimintaan ja toiminnan säätelyyn. Opit katsomaan erilaisia liikeitä ja liikkumista sekä kuvaamaan ja selittämään liikkumiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja toimivien rakenteiden merkityksiä soveltaen mm. fysiikan suureita. Lisäksi opit tunnustelemaan käsin kehon eri rakenteita sekä mittaamaan eri ikäisten asiakkaiden terveyskuntoa sekä tekemään yhteenvetoa saamiesi tutkimistulosten perusteella. (not translated)

Pedagogic approaches

Opiskelumateriaali perustuu fysioterapian tieteelliseen tutkimukseen ja siten opinnoissa omaksut asteittain näyttöön perustuvan työskentelytavan. Opit hahmottamaan myös mitkä lait, säädökset ja ohjeistukset määrittävät fysioterapeutin työn sisältöä osana kuntoutusta ja minkälaisissa organisaatioissa fysioterapeutti voi työskennellä.
Opiskelet erilaisissa oppimisympäristöissä: simulaatiotilanteissa, projekteissa ja pienimuotoisissa asiakastilanteissa Turku AMK:n innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Opiskelu edellyttää sinulta sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn, etukäteisvalmistautumista lähiopetukseen ja vastuun ottamista omasta oppimisesta osana ryhmäsi luomaan oppimisympäristöä. (not translated)

Assessment

Fysioterapeuttikoulutuksessa arvioinnin tärkeimpänä tavoitteena on oppimisesi ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvusi edistäminen. Arvioinnissa ohjataan sinua omaksumaan työtapoja ja oppimismenetelmiä, joita voit hyödyntää toimiessasi fysioterapeutin asiantuntijatehtävissä. Fysioterapian valtakunnallinen ydinosaamisen kuvaus on arvioinnin lähtökohta. Kuvauksessa määritetään mitä osaamista edellytetään valmiilta fysioterapeutilta.
Arvioinnissa saat palautetta osaamisestasi ja edistymisestäsi suhteessa osaamisen tavoitteisiin. Arvioitavia suoritteita ovat mm. suulliset ja kirjalliset kokeet, oppimistehtävien multimediaesitykset, raportit, oppimispäiväkirjat ja käytännön simulaatiokokeet. Arviointi on hylätty tai hyväksytty (1-5).

Opintojaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson kuvaukseen ja niiden laadinnassa on hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjeita. (not translated)