Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalous s19, markkinointi

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Liiketalous S19, Markkinointi

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 75                                                        
Projektipaja 5
     
           
                             
Liiketalouden ydinosaaminen
                                                       
Liiketoimintaosaamisen perusteet 15
     
           
                             
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Business English 5
     
           
                             
Markkinointiosaaminen 5
       
             
                       
Talousosaaminen 5
       
             
                       
Talousmatematiikkaa soveltaen 5
       
             
                       
Palvelumuotoiluosaaminen 5
       
             
                       
Juridinen osaaminen 5
       
             
                       
Introduction to Digital Business 5
       
             
                       
Työyhteisöosaaminen 5  
       
                 
                   
Kansantalous ja kansainvälinen talous 5  
         
                   
             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
       
             
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
       
             
                       
651000303555000151513.313.313.32.52.51.71.71.70000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 135                                                        
Innovaatioprojekti 10    
           
                         
   
MARKKINOINTI
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
Marketing in the Digital Era
                                                       
Digital Marketing Basics 5  
       
                 
                   
Sisältömarkkinointi 5  
         
                   
             
Cases in International Business 5  
         
                   
             
Consumer Behaviour and Consumption 5    
         
                       
         
Markkinointi ja liiketoiminta
                                                       
B2B-markkinointi ja myynti 5  
       
                 
                   
Asiakaskeskeinen tuotekehitys 5  
         
                   
             
Markkinatutkimus 5    
         
                       
         
Brand Management 5  
       
                 
                   
Liiketoimintamallit ja markkinointi 5    
         
                       
         
03025000151515100000007.57.55557.57.53.33.33.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Fräscha upp din svenska 5
     
           
                             
ICT-taidot 3
     
           
                             
Liiketalouden teemat 1 5                                                        
Logistics and Supply Chain Systems 5                                                        
Web-sivuston tekeminen ja kuvankäsittely 5                                                        
8000800000044000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Perusharjoittelu 10  
       
                 
                   
Ammattiharjoittelu 20    
           
                         
   
0102000010002000000055000006.76.76.700
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Tutkimusmenetelmät 5    
         
                       
         
Opinnäytetyö 15    
           
                         
   
002000000515000000000002.52.555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 73 50 65 0 38 35 30 20 20 45 0 19 19 13.3 13.3 13.3 15 15 6.7 6.7 6.7 10.5 10.5 15 15 15 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Markkinointi

Koulutuksen kuvaus

Liiketalouden koulutuksen tavoitteena on valmentaa laaja-alaisia liiketoiminnan osaajia ja kehittäjiä. Tutkinnon ydinosaamisen muodostuu liiketoiminnan perusteista sekä liiketalouden keskeisistä osaamisalueista. Opinnot sisältävät työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia eli moduuleja, jotka syventävät opiskelijan osaamista ja ammattitaitoa opintojen edetessä.

Koulutuksen rakenne

Opintojen alkuvaiheessa perehdytään liiketoiminnan perusteisiin ja yrittäjyyteen sekä talouselämän yleisiin lainalaisuuksiin. Samalla opitaan alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja.

Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin kuten markkinointiosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, juridinen osaaminen ja menetelmäosaaminen sekä kansantalous ja kansainvälinen talous.

Syventävässä vaiheessa opiskelija erikoistuu johonkin seuraavista osaamispoluista:
• markkinointi
• taloushallinto
• hyvinvointimatkailu
• innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys
• kirjasto- ja tietopalvelu.

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää opiskelijan henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa ja syventää opiskelijan ammattitaitoa. Harjoittelun aikana opiskelija saa mahdollisuuden verkostoitua itseään kiinnostaviin organisaatioihin ja tutustua uusiin työtehtäviin. Myös opinnäytetyö syventää opiskelijan osaamista ja ammatillista suuntautumista.

Uramahdollisuudet
Liiketalouden opinnot antavat valmiuksia toimia monenlaisissa tehtävissä. Valmistuttuasi voit työskennellä yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtävissä tai voit toimia yrittäjänä.
Esimerkkejä tradenomien tehtävänimikkeistä: https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/show/tradenomi-amk-liiketalous.

Jatko-opintomahdollisuudet
• Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK)
• englanninkielinen Master of Business Administration -ylempi AMK-tutkinto
• muu soveltuva oman alan korkeakoulututkinto joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

OSAAMISTAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on antaa työyhteisöissä tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on, että valmistuneella tradenomilla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen sekä työelämässä tarvittavia taitoja kuten tiimityö- ja verkostoitumistaidot, luovuus ja aloitteellisuus. Tradenomilla on myös hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, hyvä kielitaito sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen.

Osaamispolun opinnoissa voit hankkia syventävää osaamista.
Markkinoinnin osaamispolun opinnoissa perehdyt markkinoinnin toimintaympäristöihin ja opiskelet digitaalisen markkinoinnin hyödyntämistä yrityksissä. Saat kokemusta asiakasarvon luomisesta ja pääset mukaan aitoihin asiakasprojekteihin.

Taloushallinnon opinnoissa painottuvat sekä taloushallinnon velvoitteiden hoitaminen että yrityksen päätöksentekoa tukevien laskelmien laadinta. Kirjanpidon, verotuksen ja palkkahallinnon käytännön kysymyksiin perehdytään tilitoimisto-osuuskunta TradeTaseen aidoissa asiakastilanteissa. Opit hyödyntämään moderneja tietojärjestelmiä ja digitaalisen taloushallinnon välineitä.

Hyvinvointimatkailun opinnoissa syvennytään mm. elämyksellisyyteen, myyntiin, kapasiteetin hallintaan, vastuullisuuteen sekä osaamisen johtamiseen. Osa opinnoista toteutetaan yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Saat kokemusta käytännön projekteista joita toteutetaan esimerkiksi kylpylöille, hotelleille, luonto- ja ohjelmapalvelutoimijoille.

Innovatiivisessa liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä hankit laajan bisnesosaamisen projektien, osuuskuntatoiminnan, pop up -yrittäjyyden ja työelämäkohtaamisten avulla. Opintojen aikana opit toimimaan sekä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti että yhteistyössä verkostoja luoden. Opinnot valmentavat sinua työskentelemään vastuullisissa tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kirjasto- ja tietopalvelun opinnoissa perehdytään tiedonhankinnan, kokoelmatyön, ohjauksen ja palvelumuotoilun menetelmiin. Kirjasto- ja tietopalvelualan osaajat sijoittuvat lähinnä kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioiden työtehtäviin. Yhä useammin työnkuva liittyy projektiluonteisiin tehtäviin, joissa pyritään yhteistyössä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa kehittämään palveluita, toimintoja, alaa ja ammattia. Tutkinto antaa kirjastoasetuksen 406/2013 mukaisen pätevyyden hakeutua yleisten kirjastojen tehtäviin.

PEDAGOGISET TOIMINTATAVAT

Liiketalouden koulutuksessa opiskelu on oppijakeskeistä ja työelämälähtöistä. Opettajan tehtävänä on olla oppimisen mahdollistaja ja valmentaja, joka auttaa itsenäistä opiskelijaa saavuttamaan ammatillisen tavoitteensa. Opiskelussa käytetään aktiivisia oppimismenetelmiä, jolloin opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja osallistuu aktiivisesti työskentelyyn.

Opiskelu voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä; perinteisillä opintojaksoilla, opiskelijoiden osuuskunnissa, yritysprojekteissa, ammattikorkeakoulun projekteissa tai omassa yrityksessä. Opiskelijayrittäjät voivat saada tukea ja valmennusta BusinessClub-yhteisössä.

Opiskelija voi laatia joustavasti HOPSin (Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman) rakentamalla omaa oppimisen polkua tarjolla olevien opintojen pohjalta. Osaamispolun opintojen lisäksi opiskelija voi suunnata osaamisensa kehittymistä vapaasti valittavilla opinnoilla, projektiopinnoilla, opinnäytetyöllä ja harjoittelulla. Tuutoropettaja tai valmentaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa. Opiskelija voi myös tehdä opintoja muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi Turun ammattikorkeakoulun tutkintoa.
Opiskelu on mahdollista myös kesäkuukausien aikana, sillä olemme mukana ammattikorkeakoulujen yhteisen kesälukukauden toteutuksessa. Lisäksi opiskelija voi osallistua elokuussa toteutettaviin Summer School intensiiviopintoihimme yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Myös harjoittelun tekemistä ulkomailla tuetaan.

ARVIOINTI

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Arviointimenetelmiä ja -kriteereitä käytetään monipuolisesti ja arviointiin tuodaan eri näkökulmia. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertaisarviointia, itsearviointia tai esim. toimeksiantajan tekemää arviointia. Yhtenä arvioinnin tavoitteena on myös, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään työskentelyään.

Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se voi perustua esim. tentteihin, tehtävien ja laajojen oppimistehtävien tekemiseen tai projekteihin. Projekteissa voidaan yksilöarvioinnin sijasta arvioida ryhmän yhdessä aikaansaamaa tuotosta, tiimityön onnistumista, aikataulun hallintaa tai innovatiivisuutta.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijatiimi saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi