Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Bioanalyytikkokoulutus > Bioanalyytikko (amk), ryhmä s17
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Bioanalyytikko (AMK), ryhmä S17

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 30                                                      
Suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                       
English Professional Skills, B2 3
     
         
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
         
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
         
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
             
             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                   
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                     
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
         
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
         
                       
Luonnon- ja lääketieteellinen osaaminen
                                                     
Anatomia, fysiologia ja kliininen lääketiede 6
     
         
                       
Molekyylibiologia, immunologia ja biokemia 5  
       
             
             
Kemia ja matematiikka 5
     
         
                       
2261111112.43.60.40.615.55.55.55.51.21.21.21.21.20.20.20.20.20.20.50.5
AMMATTIOPINNOT 70                                                      
Turvallisten terveyspalveluiden tuottamisosaaminen
                                                     
Turvallisuusosaaminen 5
     
         
                       
Comptence of Producing Health Care Services in R&D-environments 5
     
         
                       
Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka
                                                     
Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 5
     
         
                       
Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 2 5
     
         
                       
Kliininen fysiologia, neurofysiologia ja isotooppilääketiede
                                                     
Kliininen fysiologia 5
     
         
                       
Kliininen fysiologia ja neurofysiologia 5  
       
             
             
Kliininen mikrobiologia ja patologia
                                                     
Kliininen mikrobiologia 5
     
         
                       
Patologia 5  
       
             
             
Kliininen biokemia ja hematologia
                                                     
Kliininen biokemia 1 5  
       
             
             
Kliininen biokemia 2 5  
       
             
             
Kliininen hematologia ja laadunhallinta 5  
       
             
             
Kliininen hematologia ja immunohematologia 5  
       
             
             
Syventävät ammattiopinnot
                                                     
Kliinisen neurofysiologian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Kliinisen neurofysiologian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Kliinisen biokemian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Kliinisen biokemian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Kliinisen fysiologian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Kliinisen fysiologian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Patologian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Patologian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Kliinisen hematologian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Kliinisen hematologian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Kliinisen mikrobiologian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Kliinisen mikrobiologian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Immunohematologian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Immunohematologian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Solu- ja molekyylibiologian syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Solu- ja molekyylibiologian syventävät opinnot 2 5      
           
                           
Näytteenoton ja vierianalytiikan syventävät opinnot 1 5    
         
                   
   
Näytteenoton ja vierianalytiikan syventävät opinnot 2 5      
           
                           
30304545151512181827457.57.57.57.5666669999922.522.5
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 0                                                      
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                      
HARJOITTELU 75                                                      
Professional Basics Practice
                                                     
Basics of Clinical Laboratory Work 1 5
     
         
                       
Basics of Clinical Laboratory Work 2 5
     
         
                       
Basics of Clinical Laboratory Work 3 10  
       
             
             
Basics of Clinical Laboratory Work 4 10  
       
             
             
Bioanalytiikan työelämäharjoittelu
                                                     
Näytteenotto ja asiakaspalveluosaaminen 5
     
         
                       
Kliininen laboratoriotyöosaaminen 20    
         
                   
   
Syventävä erikoisalan osaaminen 1 5    
         
                   
   
Syventävä erikoisalan osaaminen 2 5      
           
                           
Projektiosaaminen 1 5    
         
                   
   
Projektiosaaminen 2 5      
           
                           
152030107.57.58121218103.83.83.83.8444446666655
OPINNÄYTETYÖ 20                                                      
Opinnäytetyö osaaminen
                                                     
Kehittämistyön menetelmäosaaminen 5    
         
                   
   
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                   
   
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
           
                           
001550000695000000000333332.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 56 91 61 33.5 33.5 22.4 33.6 36.4 54.6 61 16.8 16.8 16.8 16.8 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 31 31

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN NIMI
Bioanalyytikkokoulutus

TUTKINTO
Bioanalyytikko

LAAJUUS (OP, VUOSI)
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta.

KOULUTUKSEN TAVOITE
Bioanalyytikko toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon ja hoidon kehittämisen edellyttämiä laboratoriotutkimuksia ja osallistumalla kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana moniammatillisten tiimien toimintaan. Laboratoriotutkimusprosessin kokonaisvaltainen hallinta ja siihen liittyvä tutkimusten preanalyyttisten tekijöiden syvällinen ymmärtäminen ja prosessin laadunhallinta muodostavat bioanalyytikon asiantuntemuksen perustan ja erottavat sen muista terveydenhuollon ammateista.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisen osaamisen omaavia bioanalyytikkoja terveydenhuollon kliinisiin laboratorioihin sekä lääke- jabiotieteellisiin tutkimus- ja tuotantolaitoksiin. Valmistuttuaan opiskelija anoo rekisteröintiä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, jolloin hän saa oikeuden käyttää laboratoriohoitajan ammattinimikettä.

Oppimiskäsitys pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan. Sen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista ja sosiaalista toimintaa, jossa opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja pyrkii aktiivisesti saavuttamaan tavoitteena olevan osaamispäämäärän. Opiskelijan motivaatio, positiivinen asenne ja aktiivisuus ovat oppimistuloksen kannalta oleellisia. Opetusmenetelmät vaihtelevat moduuli- ja opintojaksokohtaisesti.

Turun ammattikorkeakoulu OY:nmäärittelemät yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit ovat keskeinen osa opiskelua.

Bioanalyytikon osaaminen muodostuu seuraavista kompetensseista:

asiakaspalvelu- ja ohjausosaaminen
biolääketieteellinen osaaminen
laatu- ja turvallisuusosaaminen
laboratoriotutkimusprosessin osaaminen
laboratoriotyön ammattieettinen osaaminen
tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaaminen
Asiakaspalvelu- ja ohjausosaaminen edellyttää kykyä palvella laboratorioiden yhteisö- ja henkilöasiakkaita,kulttuurierojen tuntemusta sekä kykyä toimia laboratoriotutkimusten asiantuntijana asiakaspalvelutilanteissa. Ohjausosaamista on myösterveydenhuollon muiden ammattiryhmien ohjaus laboratoriotutkimusten oikeassa käytössä ja laboratoriotutkimuksia koskevissa suosituksissa .

Biolääketieteellistä osaamista on tieto elimistön biokemiallisista reaktioista ja tiedon soveltaminen kliinisen laboratoriotyön osaamisalueella. Laatu- ja turvallisuusosaaminen tarkoittaalaboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuussäädösten tuntemista ja niiden noudattamista asiakaspalvelussa, näytteenotossa, näytteiden käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tutkimustulosten arvioinnissa

Laboratoriotutkimusprosessin osaaminen on näytteenotto-osaamista, kliinisten näytteiden analysointiasekäpotilastutkimusten ja vieritestien (POC -testing) suorittamista. Tieto analyysien menetelmäperiaatteista ja analyysilaitteiden toimintaperiaatteista on vahva teoreettinen pohja kliinisen laboratoriotyön osaamiselle. Laboratoriotutkimusten tulosten ja laitteiden luotettavan toiminnan arviointi on osa kliinisen laboratoriotyön osaamista

Tutkimus- , kehittämis- ja johtamisosaamisen opinnoissa opiskelija oppii näyttöön perustuvaa toimintaa ja saa valmiuksia tutkitun tiedon käyttöön. Lisäksi opiskelija harjaantuu kriittiseen ajatteluun ja näyttöön perustuvan tiedon käyttöön.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Perusopinnoissa (30op) opiskelija saa valmiudet hyödyntää monialaisen korkeakouluyhteisön mahdollisuudet sekä hankkii asetuksen ammattikorkeakoulusta (352/2003 §8) edellyttämän kielitaidon.Luonnontieteelliset ja biolääketieteelliset perusopinnot luovat ammatillisen ydinosaamisen perustan .

Ammattiopintojen (70op) tietoperustaturvaa kliinisten laboratoriotutkimusten teoreettisen hallinnan sekä korkeatasoisen ja laadukkaan ammatillisen toiminnan bioanalyytikon / laboratoriohoitajan asiantuntijatehtävissä. Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija hankkii oman kiinnostuksensa mukaista ja työelämän tarpeita vastaavaa erityisosaamista, joka on teoreettisesti hallittua ja ammattikäytännön kokemuksiin perustuvaa.

Harjoittelussa (75 op) opiskelija integroi teoreettisten ammattiopintojen tietoa omaan toimintaansa harjoitellessaan laboratoriovälineistön ja mittalaitteiden käyttöä, laboratoriotutkimusten laadukasta suorittamista, potilastutkimusten tekemistä, laboratoriotutkimuksiin kuuluvaa suositusten mukaista näytteenottoa sekä laboratorioprosessin kokonaisuuden hallintaa. Harjoittelu tapahtuu ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa, kliinisissä laboratorioissa terveydenhuollon eri organisaatioissa tai biolääketieteellisissä tutkimuslaboratorioissa. Harjoittelusta osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa .

Opiskelijoiden opinnäytetyöt (20 op) ovattyöelämälähtöisiä kehittämistehtäviä tai tutkimushankkeita. Opinnäytetyössä opiskelija osaa käyttää ja kriittisesti arvioida tietoa,oppii asettamaan tutkimusongelmia ja osaa vastata niihin tuottamansa tiedon avulla. Kypsyysnäyte kirjoitetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op)opiskelija laajentaa tai syventää kliinisen laboratoriotyön osaamistaanoman yksilöllisen valintansa mukaan.

Opintoihin sisältyy vieraskielistä opetusta Professional Basics Pratice 30 opintopisteen toteutuksissa sekä TKI -hankkeissa tapahtuvaa opiskelua on 15 opintopistettä.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS), jossaopiskelija kuvaa omat oppimistavoitteensa suhteessa tutkinnon osaamisvaatimuksiin. eHOPS:aa päivitetään vuosittain ja setoimii tutor-opettajan kanssa käytävän kehityskeskustelun pohjana. eHOPS:n osana on myös portfolio, johon opiskelija kerää keskeisiä opintojensa aikana tekemiään töitä, joilla voi osoittaa osaamistaan

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS), jossaopiskelija kuvaa omat oppimistavoitteensa suhteessa tutkinnon osaamisvaatimuksiin. eHOPS:aa päivitetään vuosittain ja se toimii tutor-opettajan kanssa käytävän kehityskeskustelun pohjana. eHOPS:n osana on myös portfolio, johon opiskelija kerää keskeisiä opintojensa aikana tekemiään töitä, joilla voi osoittaa osaamistaan

ARVIOINTI JA PALAUTE
Arvioinnin tavoitteena on opiskelijan oppimisen tukeminen ja ammatillisen kasvun ohjaaminen. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Omaa oppimista koskevien tavoitteiden laatimiseen opiskelijat saavat ohjausta jo opiskelun alussa ja tavoitteiden laatimista harjoitellaan opintojen edetessä useissa eri opintojaksoissa. Tärkeää on harjaantua vertais- ja itsearviointiin, oman oppimisen reflektointiin, palautteen vastaanottamiseen sekä rakentavan palautteen antamiseen. Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta edistymisestään ammatillisessa kasvussaan erityisesti ohjatussa harjoittelussa.

Opintojaksokohtaisen arvioinnin sovellus on kuvattu kunkin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Koulutuksen laadun arvioimiseksi opiskelijoilta kootaan lukukausittain suullista ja kirjallista palautetietoa.Palautetietokirjataan muistioon, joka toimitetaan koulutuspäällikölle opetuksen kehittämistä varten. Lisäksi lukukausittain järjestetään yhteinen palautepäivä, jossa keskustellaan koulutuksen kehittämisen mahdollisuuksista.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä. Koulutukseen sisältyy vieraskielisiä opintoja.

Kansainvälisyysosaamisen tavoitteena on, että avarrat maailmankuvaasi, opit ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystyt työskentelemään monikulttuurisessa terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Kansainvälisyyden muotoja ovat opiskelu vieraalla kielellä, opiskelu ulkomailla, vaihto-opiskelijoiden tuutorointi sekä erilaiset seminaarit ja projektit. Tutkinnon osia tai harjoitteluja voit suorittaa ulkomailla.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Bioanalyytikko

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston korkeakoulututkintoon.

Turun ammattikorkeakulu OY:ssavoit syventää osaamistasi mm. seuraavissa koulutuksissa:

Turun ammattikorkeakulu OY:ssavoit syventää osaamistasi mm. seuraavissa koulutuksissa:

- Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK-tutkinto,Hyvinvointiteknologia

-Sosaali- ja terveysala ylempi AMK-tutkinto, Kliininen asiantuntija

-Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

- Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, Terveyden edistäminen

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi