Siirry suoraan sisältöön

Bioanalyytikkokoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Bioanalyytikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Bioanalyytikko (AMK), S23A

Bioanalyytikko (AMK), S23B
Bioanalyytikko (AMK), S22A

Bioanalyytikko (AMK), S22B
Bioanalyytikko (AMK), S21A

Bioanalyytikko (AMK), S21B
Bioanalyytikko (AMK), S20A

Bioanalyytikko (AMK), S20B
Bioanalyytikko (AMK), S19A

Bioanalyytikko (AMK), S19B
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
 • Anniina Friman
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija
- tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
- osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta ja bioanalyytikkokoulutuksen oppimisympäristöistä.
- kehittää itseohjautuvuuden ja itsenäisen opiskelun taitojaan.
- tunnistaa opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
- kehittää verkostoitumisosaamistaan.
- kehittää ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiään.
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Sisältö

- yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
- opiskelijakunta TUO
- opiskelussa tarvittavat tietojärjestelmät ja itsenäinen tiedonhaku
- ajankäytön suunnittelu, itsenäinen opiskelu
- koulutusalan erityispiirteet, OPS ja HOPS
- opiskelijaohjauksen malli ja tukipalvelut
- ammattialakohtaiset tilaisuudet, tapahtumat ja projektit
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op= 27h opiskelijan työtä.

Oppimistehtävien kautta tutustutaan ja otetaan haluun bioanalyytikkokoulutuksen verkko- ja työympäristöjä. Oppimista tehdään ryhmässä sekä itsenäisesti.

Lähitunneilla/verkkotapaamisissa läsnäolovelvollisuus.
Poissaoloista korvaava tehtävä.

Sisällön jaksotus

Toteutuksen avulla opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä, ammattikorkeakouluun työyhteisönä sekä tulevaan ammattiin. Toteutus linkittyy vahvasti tuutorointiin.

Osaamistavoite:
- osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta ja bioanalyytikkokoulutuksen oppimisympäristöistä.
- kehittää itseohjautuvuuden ja itsenäisen opiskelun taitojaan.
- tunnistaa opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
- kehittää verkostoitumisosaamistaan.
- kehittää ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiään.
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Sisältö:
-yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
- opiskelijakunta TUO
- opiskelussa tarvittavat tietojärjestelmät ja itsenäinen tiedonhaku
- ajankäytön suunnittelu, itsenäinen opiskelu
- koulutusalan erityispiirteet, OPS ja HOPS
- opiskelijaohjauksen malli ja tukipalvelut
- ammattialakohtaiset tilaisuudet, tapahtumat ja projektit
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tuutorointi-alusta (Itslearning) ja sähköposti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata
- ihmisen elimistön normaalitoiminnot ja –rakenteet

Sisältö

Solu, kudokset, iho, hermosto, sydän ja verenkierto, veri, hengityselimistö, ruuansulatuselimistö, virtsaelimistö, endokriininen järjestelmä ja sukupuolielimistöt.

Oppimateriaalit

Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 1.12.23 (klo 12-14)
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 8.12.23 (klo12-14)
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 19.12.23 (klo 12-14)

Kansainvälisyys

Luento-opetus, itsenäiset tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luentoja ja lähiopetusta 12 x 2 tuntia
itsenäinen opiskelu 3 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle 3 op:
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • Krista Salo-Tuominen
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ryhmät
 • PBIOS21B
  Bioanalyytikko (AMK), S21B
 • PBIOS21A
  Bioanalyytikko (AMK), S21A

Tavoitteet

Opiskelija tietää valitsemansa erikoisalan monipuolisen kokonaisuuden.

Sisältö

Oman osaamisen esittäminen viestinnän eri keinoin.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikoisalakohtaisesti verkko-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Erikoisalakohtaiset vaihtoehtoiset toteutustavat kuvataan verkko-oppimisympäristössä. Toteutus voi sisältää myös erikoisalakohtaisia pakollisia osia.

Opiskelija esittää osaamisensa puheviestinnän ja/tai kirjallisen viestinnän eri keinoin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Bioanalyytikkokoulutuksen yleiset uusintatenttipäivät on ilmoitettu itsin Q & A -palstalla. Kokeeseen tulee ilmoittautua vähintään kaksi viikkoa ennen koepäivää. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse erikoisalasta vastaavalle opettajalle.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Toteutuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta tiedonrakentajana ja ongelmanratkaisijana. Opiskelija kehittää opintojaksolla vuorovaikutus-, ryhmätyöskentely- ja ohjaustaitojaan sekä tiedon hankkimisen ja soveltamisen taitojaan. Opettajan tehtävänä on valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson korvaaminen aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla:
Opiskelijan tulee lähettää tuutoropettajalle kirjallinen kuvaus hyväksiluvun perusteista, jossa tulee vastata vähintään seuraaviin kysymyksiin:
- Miten aikaisemmissa korkeakouluopinnoissa suoritetut opinnot vastaavat opintojakson tavoitteita ja sisältöjä?
- Miten aikaisemmissa korkeakouluopinnoissa suoritetut opinnot laajentavat bioanalytiikan ammattiopinnoissa saavutettua osaamista?
- Miten mahdollinen hyväksiluku vaikuttaa opiskelijan uratavoitteeseen ja työllistymiseen?

Tuutoropettaja tuo hyväksiluvun käsiteltäväksi koulutuksen kokoukseen. Mikäli hyväksilukua puolletaan kokouksen päätöksellä, opiskelija tekee eAHOT-hakemuksen Peppiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla on 135 tuntia ja se koostuu yksilöllisesti suunnitelluista oppimistehtävistä.

Opiskelija palauttaa kirjallisen suunnitelman toteutuksesta verkko-oppimisympäristöön. Toteutuksen voi aloittaa, kun opettaja on hyväksynyt suunnitelman.

Kirjalliset tehtävät kirjoitetaan aina Turun AMK:n kirjallisten töiden ohjeistuksen mukaisesti (lähdemerkintöineen) ellei muuta ohjetta anneta.

Tehtävien mitoituksessa noudatetaan seuraavia pääperiaatteita:
- kirjallisuuskatsaus (sis. lähdemateriaalin etsimisen ja lukemisen): 4 sivua tekstiä = 1 op
- oppimispäiväkirja tms. kirjoitelma, joka ei perustu kirjallisiin lähteisiin: 120 sanaa = 1 h työaikaa (27 h = 1 op)
- suomenkielisen ammattitekstin lukeminen (esim. tentti, oppimispäiväkirja): 100 sivua = 15 h työaikaa (27 h = 1 op)
- vieraskielisen ammattitekstin lukeminen (esim. tentti, oppimispäiväkirja): 100 sivua = 30 h työaikaa (27 h = 1 op)
- ohjaaminen laboraatioissa: ohjaustunnit kirjataan työvuorotaulukkoon 27 h = 1 op. Mikäli laboraatioon liittyy valmistelutyötä tms. lasketaan nämä tunnit erikseen.

Muiden tehtävien mitoitus arvioidaan tapauskohtaisesti. Opiskelija vastaa oman ajankäyttönsä seurannasta ja sen osoittamisesta ohjaavalle opettajalle.

Sisällön jaksotus

Asiantuntijana terveysalan toimintaympäristössä 1 ja 2 opintojaksojen aikana opiskelija kehittää terveydenhuollon moniammatillisessa toimintaympäristössä tarvittavaa asiantuntijaosaamistaan.

Toteutus suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja uratavoitteita tukien. Asiantuntijana terveysalan toimintaympäristössä 1 ja 2 opintojaksoilla opiskelija laajentaa osaamistaan tavallisimmin yhdellä tai kahdella laboratoriotyön erikoisalalla ja kehittää ko. erikoisalan sisällöllisen osaamisen lisäksi yhtä tai useampaa seuraavista osaamisalueista:
- opetus- ja ohjaus
- yrittäjyys ja liiketoiminta
- tieteellinen tieto laboratoriotyön tukena
- tieteellinen tutkimustyö
- laboratorion laatutyö ja johtaminen
- kestävä kehitys

Opiskelija suorittaa Laajentava erikoisalan osaaminen -harjoittelujakson erikoisalalta/sisältöalueelta, jolla hän on suorittanut vähintään 5 op Asiantuntijana terveysalan toimintaympäristössä -opintoja.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Asiantuntijana terveysalan toimintaympäristössä 1 ja 2 opintojakson suorituksen voi aloittaa pääsääntöisesti sitten, kun lukukausille 1.-4. ajoitetut opintojaksot (teoriaopinnot, laboraatioharjoitukset, Näytteenotto ja asiakaspalvelu -harjoittelujakso) on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen oppimistehtävät arvioidaan numeerisesti aina, kun tehtävä on luonteeltaan sellainen, että numeerinen arviointi on mahdollista tehdä.

Arvioinnin kohteena on sisällön ajankohtaisuus, asiantuntijuus, uuden tiedon käyttö, tekstin johdonmukaisuus ja luettavuus, kotimaisten ja vieraskielisten lähteiden laatu ja määrä. Tehtäväkohtaiset arvioinnin perusteet on saatavilla verkko-oppimisympäristöstä tai erikoisalasta vastaavalta opettajalta.

Opintojakson arvosana muodostuu toteutuksen osien arvosanojen painottamattomasta keskiarvosta ellei ohjaavan opettajan kanssa muuta sovita.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Krista Salo-Tuominen
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
Pienryhmät
 • ryhmä 1
 • ryhmä 2

Tavoitteet

Objectives
Specimen collection and POC testing (4,0 cr) : The student can collect clinical specimens and knows the appropriate equipment for specimen collection. The student knows the right procedure for specimen handling and storing. Students are familiar with high quality and safe methods of collecting and handling of different clinical specimens. Students know methods of point of care testing and know how to examine a urine sample. The student is aware of the significance of pre-analytic factors to the reliability of the specimen.
Clinical physiology (1,0 cr): Student is able to independently carry out technically high quality ECG registrations.

Sisältö

Students work in laboratory, rehearsing collection of clinical specimens, POC testing and ECG registrations following quality standards and safety laboratory practices.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson verkko-alustalla

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen
Tekemällä oppiminen
Ongelman ratkaisu, verkkotehtävät

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu oppimislaboratorioissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SPECIMEN COLLECTION AND POC, 3,0 cr
Ohjattu laboraatio 22 h
Itsenäinen laboraatio 15 h
Itsenäinen opiskelu 44 h

WORKING IN CLINICAL LABORATORY, 1,0 cr
on osa verkkototeutusta ja laboraatiot integroituvat specimen collection & poc toteutukseen
Ohjattu laboraatio 4h

CLINICAL FYSIOLOGY, 1,0 cr

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYVÄKSYTTY. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti laatunäkökohdat huomioiden laboatoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti, aseptisesti ja turvallisesti laskimoveri- ja ihopistonäytteenoton asiakkaalta. Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoaan erilaisissa näytteenottotilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää työskentelyään ja ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan. Opiskelija tietää terveydenhuollon asiakaspalvelun erityisyyden ja osaa toimia asiakaspalvelutehtävässä.

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYLÄTTY
Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia laboraatioita tai muita tehtäviä
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan ja/tai toteuttamaan näytteenottotilannetta potilasturvallisuudesta ja/tai työyhteisön/yhteisön turvallisuudesta huolehtien
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa
Englanniksi

Sisällön jaksotus

Specimen collection and POC testing (4,0 cr) :
- näytteenottotilat ja välineet
- vieritestit; verensokeri ja hemoglobiini
- laskimoverinäytteenotto, vakuumi-, avo- ja siipineulamenetelmillä
- virtsan kemiallinen seulonta
- näytteenkäsittely ja säilytys
- kapillaarinäytteenotto
- gynekologinen näytteenotto


Clinical physiology (1,0 cr): Student is able to independently carry out technically high quality ECG registrations.

Students work in laboratory, rehearsing collection of clinical specimens, POC testing and ECG registrations following quality standards and safety laboratory practices.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikissa laboraatioissa läsnäolovelvollisuus.
Opiskelijat toimivat toistensa potilaina laboraatioissa.
BCLW1:n Specimen collection and POC -osuus (3 op) oltava hyväksytysti suoritettuna ennenkuin BCLW2 -opintojakson suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SPECIMEN COLLECTION AND POC.
Opiskelijan näytteenotto-osaaminen; laatu, aseptiikka, turvallisuus, asiakaspalvelu. Formatiivinen arviointi; opettajan arviointi ja opiskelijan itsearviointi. Opiskelija laatii suunnitelman omien tavoitteidensa mukaisesta harjoittelusta laboraatioissa.

WORKING IN CLINICAL LABORATORY
Yhdistyy tiiviisti Työskentely kliinisessä laboratoriossa -verkkototeutukseen. Edellytetään verkkototeutuksen hyväksyttyä suoritusta sekä läsnäoloa laboraatioissa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Krista Salo-Tuominen
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä 3 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 4 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
Pienryhmät
 • ryhmä 3
 • ryhmä 4

Tavoitteet

Objectives
Specimen collection and POC testing (4,0 cr) : The student can collect clinical specimens and knows the appropriate equipment for specimen collection. The student knows the right procedure for specimen handling and storing. Students are familiar with high quality and safe methods of collecting and handling of different clinical specimens. Students know methods of point of care testing and know how to examine a urine sample. The student is aware of the significance of pre-analytic factors to the reliability of the specimen.
Clinical physiology (1,0 cr): Student is able to independently carry out technically high quality ECG registrations.

Sisältö

Students work in laboratory, rehearsing collection of clinical specimens, POC testing and ECG registrations following quality standards and safety laboratory practices.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson verkko-alustalla

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen
Tekemällä oppiminen
Ongelman ratkaisu, verkkotehtävät

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu oppimislaboratorioissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SPECIMEN COLLECTION AND POC, 4,0 cr
Ohjattu laboraatio 35 h
Itsenäinen laboraatio 15 h
Itsenäinen opiskelu 60 h


CLINICAL FYSIOLOGY, 1,0 cr

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYVÄKSYTTY. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti laatunäkökohdat huomioiden laboatoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti, aseptisesti ja turvallisesti laskimoveri- ja ihopistonäytteenoton asiakkaalta. Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoaan erilaisissa näytteenottotilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää työskentelyään ja ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan. Opiskelija tietää terveydenhuollon asiakaspalvelun erityisyyden ja osaa toimia asiakaspalvelutehtävässä.

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYLÄTTY
Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia laboraatioita tai muita tehtäviä
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan ja/tai toteuttamaan näytteenottotilannetta potilasturvallisuudesta ja/tai työyhteisön/yhteisön turvallisuudesta huolehtien
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa

Sisällön jaksotus

Specimen collection and POC testing (4,0 cr) :
- näytteenottotilat ja välineet
- vieritestit; verensokeri ja hemoglobiini
- laskimoverinäytteenotto, vakuumi-, avo- ja siipineulamenetelmillä
- virtsan kemiallinen seulonta
- näytteenkäsittely ja säilytys
- kapillaarinäytteenotto
- gynekologinen näytteenotto

Clinical physiology (1,0 cr): Student is able to independently carry out technically high quality ECG registrations.

Students work in laboratory, rehearsing collection of clinical specimens, POC testing and ECG registrations following quality standards and safety laboratory practices.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikissa laboraatioissa läsnäolovelvollisuus.
Opiskelijat toimivat toistensa potilaina laboraatioissa.
BCLW1:n Specimen collection and POC -osuus (3 op) oltava hyväksytysti suoritettuna ennenkuin BCLW2 -opintojakson suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SPECIMEN COLLECTION AND POC.
Opiskelijan näytteenotto-osaaminen; laatu, aseptiikka, turvallisuus, asiakaspalvelu. Formatiivinen arviointi; opettajan arviointi ja opiskelijan itsearviointi. Opiskelija laatii suunnitelman omien tavoitteidensa mukaisesta harjoittelusta laboraatioissa.

WORKING IN CLINICAL LABORATORY
Yhdistyy tiiviisti Työskentely kliinisessä laboratoriossa -verkkototeutukseen. Edellytetään verkkototeutuksen hyväksyttyä suoritusta sekä läsnäoloa laboraatioissa.

Hylätty (0)

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYVÄKSYTTY. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti laatunäkökohdat huomioiden laboatoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti, aseptisesti ja turvallisesti laskimoveri- ja ihopistonäytteenoton asiakkaalta. Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoaan erilaisissa näytteenottotilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää työskentelyään ja ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan. Opiskelija tietää terveydenhuollon asiakaspalvelun erityisyyden ja osaa toimia asiakaspalvelutehtävässä.

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYLÄTTY
Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia laboraatioita tai muita tehtäviä
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan ja/tai toteuttamaan näytteenottotilannetta potilasturvallisuudesta ja/tai työyhteisön/yhteisön turvallisuudesta huolehtien
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • Krista Salo-Tuominen
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • 1-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • 2-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
Pienryhmät
 • 1-ryhmä
 • 2-ryhmä

Tavoitteet

Specimen collection and POC testing (2,0 cr): The student can collect various clinical specimens. Students learn to work in a client-centred way.
Clinical chemistry I (2,0 cr): Students are able to use and maintain laboratory equipments. The student knows how to handle chemicals and prepare a reagent. The student can determine the concentration of the analyte with a spectrophotometer.
Clinical physiology (1,0 cr): Students are able to independently carry out technically high quality ECG registrations and can carry out independently and flawlessly PEF examinations. Students know how to work ergonomically and in a patient-safe manner.
Clinical microbiology (2,0 cr): Students know how to obtain a high quality specimen, rehearse the use of microbe cultivation and identification methods and train their skills in interpreting the results. Students know how to work abiding by the occupational health instructions of the microbiology laboratory.
Clinical haematology (3,0 cr): Students can independently prepare a technically high quality blood film and know mature, healthy blood cells. Students know how to work with microscopes independently.

Sisältö

Students work in laboratory, rehearse specimen collection and interpersonal and communication skills when encountering a patient. Students work in clinical chemistry, microbiological, physiological and hematology laboratories following quality standards and safety laboratory practices.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • Krista Salo-Tuominen
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä-3 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 4 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
Pienryhmät
 • ryhmä-3
 • ryhmä 4

Tavoitteet

Specimen collection and POC testing (2,0 cr): The student can collect various clinical specimens. Students learn to work in a client-centred way.
Clinical chemistry I (2,0 cr): Students are able to use and maintain laboratory equipments. The student knows how to handle chemicals and prepare a reagent. The student can determine the concentration of the analyte with a spectrophotometer.
Clinical physiology (1,0 cr): Students are able to independently carry out technically high quality ECG registrations and can carry out independently and flawlessly PEF examinations. Students know how to work ergonomically and in a patient-safe manner.
Clinical microbiology (2,0 cr): Students know how to obtain a high quality specimen, rehearse the use of microbe cultivation and identification methods and train their skills in interpreting the results. Students know how to work abiding by the occupational health instructions of the microbiology laboratory.
Clinical haematology (3,0 cr): Students can independently prepare a technically high quality blood film and know mature, healthy blood cells. Students know how to work with microscopes independently.

Sisältö

Students work in laboratory, rehearse specimen collection and interpersonal and communication skills when encountering a patient. Students work in clinical chemistry, microbiological, physiological and hematology laboratories following quality standards and safety laboratory practices.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä-1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä-2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
Pienryhmät
 • ryhmä-1
 • ryhmä-2

Tavoitteet

Clinical chemistry I (4,0 cr): Students are able to, under supervision, use the automated clinical chemistry analyzers applying their knowledge of the general principles of analysis, the function of the equipment and the concepts of clinical chemistry and immunochemistry. Students know how to carry out the daily basic maintenance of the equipment they use and the calibration and quality control according to the examination.
Clinical haematology (3,0 cr): Students can independently prepare a technically high quality blood film and know mature, healthy blood cells. Students know how to work with microscopes independently.
Molecular genetics (2,0 cr): Students get acquainted with the working methods of molecular genetics and cleanroom work. Students practices precision pipetting work. Students are able to perform pipetting exercises independently.

Sisältö

Students work in clinical chemistry, haematology and molecular genetic laboratories following quality standards and safety laboratory practice. Students rehearse the use of measuring devices in clinical haematology.

Oppimateriaalit

HEMATOLOGY I
Opintojakson materiaali sekä linkit soluvisaan yms. Itslearning alustalla.

CLINICAL CHEMISTRY I
Opintojakson teoriaopinnoissa käytetyt oppikirjat ja ammattilehdet. Analyysilaitteiden käyttöohjeet, reagenssien tuoteselosteet, opetuslaboratorion sekä laitteiden laatukäsikirjat. Laboraatioiden ohjeet ja tehtävät itsissä.

MOLECULAR GENETICS
päivittyy syksyn 2023 alussa

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Harjoitukset toteutuvat työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja, yhdessä opiskelijaohjaajien kanssa, valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta ongelmanratkaisijana ja työskennellään erikokoisissa ryhmissä hankkien ja soveltaen alalla tarvittavaa tietoa.

HEMATOLOGY 3op
Kontaktiopetus ?, Itsenäinen laboraatio ? opiskelijan itsenäistä työtä (esim. mikroskopointiin liittyvä ennakkotehtävä, soluvisat, tunnistusosaamiseen liittyvät harjoitteet yms.)

CLINICAL CHEMISTRY I 4 op
Kontaktiopetus 40 h, itsenäinen laboraatio 6 h, itsenäiset tehtävät ja muu itsenäinen työskentely (esim. ennakkotehtävät laboraatioihin, laboraatiotehtävät, työohjeisiin ja materiaaleihin perehtyminen) 62 h

MOLECULAR GENETICS 2 op
päivittyy syksyn 2023 alussa

Sisällön jaksotus

Yleistä laboraatioiden toteutuksesta:
Opintojakso sisältää harjoituksia bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratorioissa. Laboraatioissa työskennellään opettajan ohjauksessa joko yksin, työparin kanssa tai pienryhmissä. Laboraatioissa harjoitellaan kliinisen laboratoriotyön työtehtävien suorittamista ja opitaan soveltamaan teoriatietoa käytännön laboratoriotyöhön. Laboraatiohin osallistuminen on pakollista. Poissaoloista on aina ilmoitettava opettajalle ja sovittava poissaolon korvaamistapa.

HEMATOLOGY I:
Verisolujen tuotanto ja tuotannon säätely: erytropoieesi, granulosytopoieesi, trombopoieesi, lymfopoieesi, monosytopoieesi. Hyytymisjärjestelmän toiminta: primääri hemostaasi, pysyvä hemostaasi ja fibronolyyttinen järjestelmä.
Hematologiset laboratoriotutkimukset: perusverenkuva ja osatutkimukset, lasko, perifeerisen veren sivelyvalmisteen valmistaminen, MGG-värjäys, sivelyvalmisteen arviointi. Laboratoriotutkimukset hyytymisjärjestelmän toiminnan arvioimiseksi.
Kuvan muodostuminen mikroskoopissa ja mikroskoopin käyttö.

CLINICAL CHEMISTRY I:
Laboraatioissa sovelletaan kliinisen kemian opintojaksoilla opittua teoriatietoa kliinisen kemian analyysilaitteiden käytössä sekä analyysimenetelmien periaatteiden ymmärtämisessä. Harjoitellaan analyysilaitteiden huoltoa, kalibrointia, kontrollointia, näytteiden analysointia ja tulosten tarkastelua. Perehdytään laatukäsikirjan dokumenteihin esim. laiteohjeet, menetelmätyöohjeet sekä laitevalmistajan dokumentteihin esim. tuoteselosteet. Kehitytään ohjeiden mukaisessa, huolellisessa, vastuullisessa ja systemaattisessa työskentelyssä.

MOLECULAR GENETICS:
sisältö päivittyy syksyn 2023 alussa

Viestintäkanava ja lisätietoja

CLINICAL CHEMISTRY I
1. ja 2. lukukauden työskentely kliinisessä laboratoriossa -opintojakson harjoitukset tulee olla hyväksytysti suoritettu. Kemia tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HEMATOLOGY I:
Laboraatioissa edellytetään aktiivista osallistumista, läsnäoloa sekä hyvällä tasolla suoritettu solujen tunnistus tentti (kaksi uusinta mahdollisuutta). Arvioidaan hyväksytty/hylätty.
HUOM! Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu, ennen kun opiskelija voi osallistua BCLW4 Clinical hematology II laboraatioihin.

CLINICAL CHEMISTRY I
Laboraatioharjoituksiin kuuluu ennakkomateriaaleja-/tehtäviä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista laboraatiotunneilla, luotettavaa ja laatukäsikirjan toimintaohjeiden mukaista työskentelyä sekä oman osaamisen kriittistä arvioimista. Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.

MOLECULAR GENETICS
päivittyy syksyn 2023 alussa


YLEISET HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT
(käytetään soveltuvin osin opintojakson eri osien arvioinnissa)
Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä
Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia
• toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä-3 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä-4 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
Pienryhmät
 • ryhmä-3
 • ryhmä-4

Tavoitteet

Clinical chemistry I (4,0 cr): Students are able to, under supervision, use the automated clinical chemistry analyzers applying their knowledge of the general principles of analysis, the function of the equipment and the concepts of clinical chemistry and immunochemistry. Students know how to carry out the daily basic maintenance of the equipment they use and the calibration and quality control according to the examination.
Clinical haematology (3,0 cr): Students can independently prepare a technically high quality blood film and know mature, healthy blood cells. Students know how to work with microscopes independently.
Molecular genetics (2,0 cr): Students get acquainted with the working methods of molecular genetics and cleanroom work. Students practices precision pipetting work. Students are able to perform pipetting exercises independently.

Sisältö

Students work in clinical chemistry, haematology and molecular genetic laboratories following quality standards and safety laboratory practice. Students rehearse the use of measuring devices in clinical haematology.

Oppimateriaalit

HEMATOLOGY I
Opintojakson materiaali sekä linkit soluvisaan yms. Itslearning alustalla.

CLINICAL CHEMISTRY I
Opintojakson teoriaopinnoissa käytetyt oppikirjat ja ammattilehdet. Analyysilaitteiden käyttöohjeet, reagenssien tuoteselosteet, opetuslaboratorion sekä laitteiden laatukäsikirjat. Laboraatioiden ohjeet ja tehtävät itsissä.

MOLECULAR GENETICS
päivittyy syksyn 2023 alussa

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Harjoitukset toteutuvat työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja, yhdessä opiskelijaohjaajien kanssa, valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta ongelmanratkaisijana ja työskennellään erikokoisissa ryhmissä hankkien ja soveltaen alalla tarvittavaa tietoa.

HEMATOLOGY 3op
Kontaktiopetus ?, Itsenäinen laboraatio ? opiskelijan itsenäistä työtä (esim. mikroskopointiin liittyvä ennakkotehtävä, soluvisat, tunnistusosaamiseen liittyvät harjoitteet yms.)

CLINICAL CHEMISTRY I 4 op
Kontaktiopetus 40 h, itsenäinen laboraatio 6 h, itsenäiset tehtävät ja muu itsenäinen työskentely (esim. ennakkotehtävät laboraatioihin, laboraatiotehtävät, työohjeisiin ja materiaaleihin perehtyminen) 62 h

MOLECULAR GENETICS 2 op
päivittyy syksyn 2023 alussa

Sisällön jaksotus

Yleistä laboraatioiden toteutuksesta:
Opintojakso sisältää harjoituksia bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratorioissa. Laboraatioissa työskennellään opettajan ohjauksessa joko yksin, työparin kanssa tai pienryhmissä. Laboraatioissa harjoitellaan kliinisen laboratoriotyön työtehtävien suorittamista ja opitaan soveltamaan teoriatietoa käytännön laboratoriotyöhön. Laboraatiohin osallistuminen on pakollista. Poissaoloista on aina ilmoitettava opettajalle ja sovittava poissaolon korvaamistapa.

HEMATOLOGY I:
Verisolujen tuotanto ja tuotannon säätely: erytropoieesi, granulosytopoieesi, trombopoieesi, lymfopoieesi, monosytopoieesi. Hyytymisjärjestelmän toiminta: primääri hemostaasi, pysyvä hemostaasi ja fibronolyyttinen järjestelmä.
Hematologiset laboratoriotutkimukset: perusverenkuva ja osatutkimukset, lasko, perifeerisen veren sivelyvalmisteen valmistaminen, MGG-värjäys, sivelyvalmisteen arviointi. Laboratoriotutkimukset hyytymisjärjestelmän toiminnan arvioimiseksi.
Kuvan muodostuminen mikroskoopissa ja mikroskoopin käyttö.

CLINICAL CHEMISTRY I:
Laboraatioissa sovelletaan kliinisen kemian opintojaksoilla opittua teoriatietoa kliinisen kemian analyysilaitteiden käytössä sekä analyysimenetelmien periaatteiden ymmärtämisessä. Harjoitellaan analyysilaitteiden huoltoa, kalibrointia, kontrollointia, näytteiden analysointia ja tulosten tarkastelua. Perehdytään laatukäsikirjan dokumenteihin esim. laiteohjeet, menetelmätyöohjeet sekä laitevalmistajan dokumentteihin esim. tuoteselosteet. Kehitytään ohjeiden mukaisessa, huolellisessa, vastuullisessa ja systemaattisessa työskentelyssä.

MOLECULAR GENETICS:
sisältö päivittyy syksyn 2023 alussa

Viestintäkanava ja lisätietoja

CLINICAL CHEMISTRY I
1. ja 2. lukukauden työskentely kliinisessä laboratoriossa -opintojakson harjoitukset tulee olla hyväksytysti suoritettu. Kemia tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HEMATOLOGY I:
Laboraatioissa edellytetään aktiivista osallistumista, läsnäoloa sekä hyvällä tasolla suoritettu solujen tunnistus tentti (kaksi uusinta mahdollisuutta). Arvioidaan hyväksytty/hylätty.
HUOM! Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu, ennen kun opiskelija voi osallistua BCLW4 Clinical hematology II laboraatioihin.

CLINICAL CHEMISTRY I
Laboraatioharjoituksiin kuuluu ennakkomateriaaleja-/tehtäviä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista laboraatiotunneilla, luotettavaa ja laatukäsikirjan toimintaohjeiden mukaista työskentelyä sekä oman osaamisen kriittistä arvioimista. Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.

MOLECULAR GENETICS
päivittyy syksyn 2023 alussa


YLEISET HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT
(käytetään soveltuvin osin opintojakson eri osien arvioinnissa)
Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä
Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia
• toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä-1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä-2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
Pienryhmät
 • ryhmä-1
 • ryhmä-2

Tavoitteet

Clinical chemistry II (5,0 cr): Students rehearse using automated analyzers in clinical chemistry and know how to apply their skills in the assessment of biochemical examination results, the errors dependent on the specimen and the reliable function of the analyzers. Students know how to work according to the quality manual and the instructions in place. Students can identify the phases of pre-analytics, analytics and post-analytics in clinical chemistry work.
Clinical haematology II (2,0 cr): Students know immature blood cells and can assess the alterations which are seen in the blood count in connection with blood diseases. Students can identify findings in an aberrant blood film.
Immunohaematology (2,0 cr): Students know how to use the equipment for blood transfusion serology examinations and can, under supervision, carry out basic examinations in blood transfusion serology. Students know how to independently get results for blood type determination analyses.
Pathology (3,0 cr): Students know the handling process of a histological specimen in the laboratory. Students master the tissue embedding technique, the tissue sectioning and the use of a microtome. Students are familiarised with immunohistochemical staining, they can identify the tissue components and know how to carry out histological and cytological staining and make a cytocentrifuge preparate. Students can tell apart benign cell changes from normal findings.

Sisältö

Students work in clinical chemistry, clinical haematology and pathology laboratories following quality standards and safety laboratory practices.

Oppimateriaalit

Pathology 3 cr:
Patologia. Markus Mäkinen (toim.); Ilmo Leivo (toim.); Johanna Arola (toim.); Timo Paavonen (toim.); Reijo Sironen (toim.)
Kustantaja: Kustannus oy Duodecim (2023)
Saatavuus: 27.06.2023

Syöpätaudit. Heikki Joensuu, Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Peter J. Roberts, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo, (toim.) 5.painos 2013.

Gynekologisen irtosolunäytteen tutkiminen. Frilander et al. (2012) Savonia ammattikorkeakoulu
Itslearning-oppimisalustalla lisää materiaalia.

Clinical chemistry II 5 cr: Laatukäsikirjat toimintaohjeet ja muut materiaalit itsissä ja Spectrumissa.

Immunohaematology 2,0 cr Laboraatioissa tarvittava materiaali, kuten työohjeet, ovat Itsissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Basics on clinical laboratory work 1-4 (33 op) tulee olla kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettuna ennen seuraavan lukukauden harjoittelua (Kliininen laboratoriotyöosaaminen 20 op, 5./6. lukukausi).

Pathology 3 cr: Jakson lopussa on ns. lasitentti. Näytelaseissa / dioissa on erilaisia löydöksiä papanäytteistä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% näytteistä tunnistetaan oikein.
Mahdolliset uusinnat (kaksi kertaa) Päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Hematology 2cr: Hyväksytty suoritus läsnäoloa kaikilla harjoitustyötunneilla ja hyväksytysti suoritettua mikroskopointi-harjoitetta sekä kuvatunnistuskoetta.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Harjoitukset toteutuvat työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja, yhdessä opiskelijaohjaajien kanssa, valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta ongelmanratkaisijana ja työskennellään erikokoisissa ryhmissä hankkien ja soveltaen alalla tarvittavaa tietoa.

Opintojaksopalaute
Pathology 3 cr , Clinical chemistry II, Hematology II 2cr ja 5 cr ja Immunohaematology 2,0 cr: Suullista palautetta kerätään koko opintojakson ajan, joka pyritään huomioimaan harjoitustöiden edetessä, kirjallinen palaute vielä opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pathology 3cr: Kontaktiopetusta luokassa tai etäopetusta, opintokäynti ja loput itsenäistä työskentelyä (opetukseen valmistautuminen: ennakkotehtävät, työohjeisiin ja laitteiden toimintaohjeisiin perehtyminen, työturvallisuus, teorian kertaaminen).

Hematology 2cr: Kontaktiopetuksessa keskitytään mikroskopointiharjoitteisiin (26h) . Tämän lisäksi opiskelijalla jää 30tuntia aikaa itsenäiseen työskentelyyn (veritauteihin liittyvää teoriaa ja solujen tunnistusharjoitteet, kuten soluvisat yms). Toteutuksen lopussa opiskelijan solumorfologia osaaminen varmistetaan mikroskopointi-harjoitteen sekä kuvatunnistuksen avulla.

Clinical chemistry II 5 cr: Kontaktiopetus sisältää 4h perehdytyksen Cobas e411 analysaattorille, 4x8h analysaattorityöskentelyä sekä itsenäisen ilmamäntäpipetin suorituskykytestin 3h ja Vasseu-näytteenottoharjoituksen 2h. Toteutukseen kuuluu lisäksi osaamispassin täyttäminen.

Immunohaematology 2,0 cr: Laboraatiot toteutuvat kontaktiopetuksessa. Ennen laboraatioita, tulee tutustua hyvin laboraatioiden työohjeisiin sekä teoriaan harjoituksen taustalla. Laboraatioita on 3 x 3h sekä mahdollisesti yksi case-laboraatio syventävien opiskelijoiden toteuttamana. Laboraatio-osaaminen varmistetaan tentissä, jossa laboraatio-osuudesta pitää saada 50% oikein.

Sisällön jaksotus

Pathology 3 cr: Harjoitustyöt jakautuvat sytologian ja histologian osuuteen. Sytologian harjoitustöissä opetellaan gynekologisen irtosolunäytteen normaalit epiteelisolutyypit sekä tavallisimmat löydökset sekä työstetään virtsan sytologinen näyte näytteenotosta valmiiksi näytteeksi. Histologiassa opetellaan histologisen näytteen kudosprosessoinnin eri vaiheet.

Hematology 2cr: Luuydinpunktio ja luuydinpreparaatin valmistaminen. Anemiat ja leukemiat, muut lymfo- ja myeloproliferatiiviset taudit. Solumorfologia ja laaduntarkkailu

Clinical chemistry II 5 cr: Harjaannutaan kliinisen kemian analysaattoreiden käytössä sekä luotettavassa ja ohjeiden mukaisessa työskentelyssä.

Immunohaematology 2,0 cr: Harjoitellaan ABO-, Rh-, veriryhmävasta-aine- sekä sopivuuskoemääritykset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot
Pathology 3 cr: Histologian ja sytologian itsenäiset teoriatehtävät hyväksytysti suoritettu ennen kutakin laboraatiota.

Clinical chemistry II 5 cr: Clinical chemistry I tulee olla hyväksytysti suoritettu. Ilmamäntäpipetointilaboraatiot ja spektrofotometrialaboraatiot tulee olla suoritettu.

Hematology II 2cr: Hematology I sekä BCLW3 hematology tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Kustannukset opiskelijalle
Oppimateriaalin ja työohjeiden tulostamisesta aiheutuvat kulut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pathology 3 cr: Hyväksytty suoritus edellyttää itsenäisten tehtävien hyväksyttyä suoritusta, läsnäoloa kaikilla harjoitustyötunneilla ja hyväksytysti suoritettua mikroskopointitenttiä (60% tehtävistä oikein). Aktiivinen osallistuminen mm. näytteiden valamiseen ja blokkien leikkaamiseen sekä papavärjäyksen tekoon ja tulkintaan ja näiden menetelmien periaatteen ymmärtäminen.

Clinical chemistry 5 cr: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa, aktiivista ja luotettavaa työtapaa laboraatioharjoituksissa, itsenäisten laboraatioiden hyväksyttyä suoritusta ja itsenäisten oppimistehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Hematology 2cr: Hyväksytty suoritus läsnäoloa kaikilla harjoitustyötunneilla ja hyväksytysti (hyvällä tasolla) suoritettua mikroskopointi-harjoitetta sekä kuvatunnistuskoetta.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä-3 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä-4 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
Pienryhmät
 • ryhmä-3
 • ryhmä-4

Tavoitteet

Clinical chemistry II (5,0 cr): Students rehearse using automated analyzers in clinical chemistry and know how to apply their skills in the assessment of biochemical examination results, the errors dependent on the specimen and the reliable function of the analyzers. Students know how to work according to the quality manual and the instructions in place. Students can identify the phases of pre-analytics, analytics and post-analytics in clinical chemistry work.
Clinical haematology II (2,0 cr): Students know immature blood cells and can assess the alterations which are seen in the blood count in connection with blood diseases. Students can identify findings in an aberrant blood film.
Immunohaematology (2,0 cr): Students know how to use the equipment for blood transfusion serology examinations and can, under supervision, carry out basic examinations in blood transfusion serology. Students know how to independently get results for blood type determination analyses.
Pathology (3,0 cr): Students know the handling process of a histological specimen in the laboratory. Students master the tissue embedding technique, the tissue sectioning and the use of a microtome. Students are familiarised with immunohistochemical staining, they can identify the tissue components and know how to carry out histological and cytological staining and make a cytocentrifuge preparate. Students can tell apart benign cell changes from normal findings.

Sisältö

Students work in clinical chemistry, clinical haematology and pathology laboratories following quality standards and safety laboratory practices.

Oppimateriaalit

Pathology 3 cr:
Patologia. Markus Mäkinen (toim.); Ilmo Leivo (toim.); Johanna Arola (toim.); Timo Paavonen (toim.); Reijo Sironen (toim.)
Kustantaja: Kustannus oy Duodecim (2023)
Saatavuus: 27.06.2023

Syöpätaudit. Heikki Joensuu, Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Peter J. Roberts, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo, (toim.) 5.painos 2013.

Gynekologisen irtosolunäytteen tutkiminen. Frilander et al. (2012) Savonia ammattikorkeakoulu
Itslearning-oppimisalustalla lisää materiaalia.

Clinical chemistry II 5 cr: Laatukäsikirjat toimintaohjeet ja muut materiaalit itsissä ja Spectrumissa.

Immunohaematology 2,0 cr Laboraatioissa tarvittava materiaali, kuten työohjeet, ovat Itsissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Basics on clinical laboratory work 1-4 (33 op) tulee olla kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettuna ennen seuraavan lukukauden harjoittelua (Kliininen laboratoriotyöosaaminen 20 op, 5./6. lukukausi).

Pathology 3 cr: Jakson lopussa on ns. lasitentti. Näytelaseissa / dioissa on erilaisia löydöksiä papanäytteistä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että 60% näytteistä tunnistetaan oikein.
Mahdolliset uusinnat (kaksi kertaa) Päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Hematology 2cr: Hyväksytty suoritus läsnäoloa kaikilla harjoitustyötunneilla ja hyväksytysti suoritettua mikroskopointi-harjoitetta sekä kuvatunnistuskoetta.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Harjoitukset toteutuvat työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja, yhdessä opiskelijaohjaajien kanssa, valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta ongelmanratkaisijana ja työskennellään erikokoisissa ryhmissä hankkien ja soveltaen alalla tarvittavaa tietoa.

Opintojaksopalaute
Pathology 3 cr , Clinical chemistry II, Hematology II 2cr ja 5 cr ja Immunohaematology 2,0 cr: Suullista palautetta kerätään koko opintojakson ajan, joka pyritään huomioimaan harjoitustöiden edetessä, kirjallinen palaute vielä opintojakson lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pathology 3cr: Kontaktiopetusta luokassa tai etäopetusta, opintokäynti ja loput itsenäistä työskentelyä (opetukseen valmistautuminen: ennakkotehtävät, työohjeisiin ja laitteiden toimintaohjeisiin perehtyminen, työturvallisuus, teorian kertaaminen).

Hematology 2cr: Kontaktiopetuksessa keskitytään mikroskopointiharjoitteisiin (26h) . Tämän lisäksi opiskelijalla jää 30tuntia aikaa itsenäiseen työskentelyyn (veritauteihin liittyvää teoriaa ja solujen tunnistusharjoitteet, kuten soluvisat yms). Toteutuksen lopussa opiskelijan solumorfologia osaaminen varmistetaan mikroskopointi-harjoitteen sekä kuvatunnistuksen avulla.

Clinical chemistry II 5 cr: Kontaktiopetus sisältää 4h perehdytyksen Cobas e411 analysaattorille, 4x8h analysaattorityöskentelyä sekä itsenäisen ilmamäntäpipetin suorituskykytestin 3h ja Vasseu-näytteenottoharjoituksen 2h. Toteutukseen kuuluu lisäksi osaamispassin täyttäminen.

Immunohaematology 2,0 cr: Laboraatiot toteutuvat kontaktiopetuksessa. Ennen laboraatioita, tulee tutustua hyvin laboraatioiden työohjeisiin sekä teoriaan harjoituksen taustalla. Laboraatioita on 3 x 3h sekä mahdollisesti yksi case-laboraatio syventävien opiskelijoiden toteuttamana. Laboraatio-osaaminen varmistetaan tentissä, jossa laboraatio-osuudesta pitää saada 50% oikein.

Sisällön jaksotus

Pathology 3 cr: Harjoitustyöt jakautuvat sytologian ja histologian osuuteen. Sytologian harjoitustöissä opetellaan gynekologisen irtosolunäytteen normaalit epiteelisolutyypit sekä tavallisimmat löydökset sekä työstetään virtsan sytologinen näyte näytteenotosta valmiiksi näytteeksi. Histologiassa opetellaan histologisen näytteen kudosprosessoinnin eri vaiheet.

Hematology 2cr: Luuydinpunktio ja luuydinpreparaatin valmistaminen. Anemiat ja leukemiat, muut lymfo- ja myeloproliferatiiviset taudit. Solumorfologia ja laaduntarkkailu

Clinical chemistry II 5 cr: Harjaannutaan kliinisen kemian analysaattoreiden käytössä sekä luotettavassa ja ohjeiden mukaisessa työskentelyssä.

Immunohaematology 2,0 cr: Harjoitellaan ABO-, Rh-, veriryhmävasta-aine- sekä sopivuuskoemääritykset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot
Pathology 3 cr: Histologian ja sytologian itsenäiset teoriatehtävät hyväksytysti suoritettu ennen kutakin laboraatiota.

Clinical chemistry II 5 cr: Clinical chemistry I tulee olla hyväksytysti suoritettu. Ilmamäntäpipetointilaboraatiot ja spektrofotometrialaboraatiot tulee olla suoritettu.

Hematology II 2cr: Hematology I sekä BCLW3 hematology tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Kustannukset opiskelijalle
Oppimateriaalin ja työohjeiden tulostamisesta aiheutuvat kulut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pathology 3 cr: Hyväksytty suoritus edellyttää itsenäisten tehtävien hyväksyttyä suoritusta, läsnäoloa kaikilla harjoitustyötunneilla ja hyväksytysti suoritettua mikroskopointitenttiä (60% tehtävistä oikein). Aktiivinen osallistuminen mm. näytteiden valamiseen ja blokkien leikkaamiseen sekä papavärjäyksen tekoon ja tulkintaan ja näiden menetelmien periaatteen ymmärtäminen.

Clinical chemistry 5 cr: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa, aktiivista ja luotettavaa työtapaa laboraatioharjoituksissa, itsenäisten laboraatioiden hyväksyttyä suoritusta ja itsenäisten oppimistehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Hematology 2cr: Hyväksytty suoritus läsnäoloa kaikilla harjoitustyötunneilla ja hyväksytysti (hyvällä tasolla) suoritettua mikroskopointi-harjoitetta sekä kuvatunnistuskoetta.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen.

Oppimateriaalit

Suomen Punainen Risti, ensiapuohjeet
ITSI:n materiaali

Opetusmenetelmät

-Verkkoluennot
-Tehtävät
-Työpajatyöskentely

Sisällön jaksotus

Ensiapu:
Ensiapukurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja työpajaopetuksena.

A. Itsenäinen opiskelu.
Oppimispolkutehtävä IT'S Leraning oppimisalustalla

Verkkoluennot ITS:ssä.
1. Toiminta hätätilanteessa
2. Tajuttoman ensiapu
3. Elottomuus ja elvytys
4. Vierasesine hengitysteissä
5. Sokki ja ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen.
6. Sairauskohtaukset 1. Rintakipu, Hengitysvaikeus, Anafylaksia
7. Sairauskohtaukset 2. AVH, Kouristus, Pyörtyminen, Verensokerin häiriöt
8. Palovammat
9. Haavat
10. Myrkytykset

Työpajaopetus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa hematopoieesin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hematopoieesin toiminnan selvittämiseksi. Opiskelija osaa tunnistaa terveiden, kypsien verisolujen morfologian. Opiskelija osaahemostaasin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hemostaasin toiminnan tutkimiseksi. Opiskelija tietää mikroskopian perusteet, osaa hematologisen laboratorionanalysointimenetelmien periaatteet ja hematologisen laboratorion laatujärjestelmän.

Sisältö

Verisolujen tuotanto ja tuotannon säätely: erytropoieesi, granulosytopoieesi, trombopoieesi, lymfopoieesi, monosytopoieesi.

Hyytymisjärjestelmän toiminta: primääri hemostaasi, pysyvä hemostaasi ja fibronolyyttinen järjestelmä.

Hematologiset laboratoriotutkimukset: perusverenkuva ja osatutkimukset, lasko, perifeerisen veren sivelyvalmisteen valmistaminen, MGG-värjäys, sivelyvalmisteen arviointi, retikulosyyttilaskenta. Laboratoriotutkimukset hyytymisjärjestelmän toiminnan arvioimiseksi.

Kuvan muodostuminen mikroskoopissa ja mikroskoopin käyttö.

Oppimateriaalit

Pärjäät kurssin aikana jaetulla materiaalilla, mutta halutessasi voit hyödyntää lisänä seuraavaa teosta:

Porkka, K., Lassila,R., Remes, K., Savolainen, E-R. (toim.) 2015. Veritaudit. 4. uud. painos. Helsinki: Duodecim.

Opintojakson sisältöä teoksessa:
1 Verisolujen tuotanto ja säätely
2 Veren hyytyminen ja fibrinolyysi
5 Verinäytteet ja morfologiset tutkimukset (vain hematologiset lab.tutkimukset)
8 Hyytymistutkimukset

Opetusmenetelmät

3op= 81h opiskelijan työtä
läsnäolo tunneilla, suunnitellut itsenäiset opinnot, verkkoalustan tehtävät ja sisällön kertaaminen.
Teoria sisältö integroituu vahvasti BCLW3- hematology opintojaksoon, jossa hematologian opintojakson sisältö yhdistetään käytäntöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

29.11.2023
11.12.2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op= 81h opiskelijan työtä.
Koostuu luennoista, itsenäisistä, verkkoalustan tehtävät ja sisällön kertaaminen.

Teoria sisältö integroituu vahvasti BCLW3- hematology opintojaksoon, jossa hematologian opintojakson sisältö yhdistetään käytäntöön.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa ja ymmärtää hematopoieesin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hematopoieesin toiminnan selvittämiseksi. Opiskelija osaa tunnistaa terveiden, kypsien verisolujen morfologian. Opiskelija osaa ja ymmärtää hemostaasin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hemostaasin toiminnan tutkimiseksi. Opiskelija tietää mikroskopian perusteet, osaa hematologisen laboratorionanalysointimenetelmien periaatteet ja ymmärtää hematologisen laboratorion laatujärjestelmää

Opintojakso toteutuu pääsääntöisesti lähitoteutuksessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutus arvioidaan numeraalisesti tentin arvosanan perusteella. Lisäksi opintojakson viikoittaisista tehtävistä tulee suoriutua hyväksytysti.
Myöhästyneet/tekemättömät tehtävät vähentävät tentin pisteitä 0,5p/tehtävä.

Teoria integroituu tiiviisti BCLW3 opintojakson kanssa ja kyseisen osuuden hyväksytty suoritus edellyttää koko kokonaisuuden hallintaa.

Teoria-luennoilla läsnäolo suositeltavaa, mutta poissaolo tapauksissa luentomateriaaliin tutustuminen on edellytyksenä seuraavaan laboraatioon osallistumisessa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Anniina Friman
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa hematopoieesin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hematopoieesin toiminnan selvittämiseksi. Opiskelija osaa tunnistaa terveiden, kypsien verisolujen morfologian. Opiskelija osaahemostaasin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hemostaasin toiminnan tutkimiseksi. Opiskelija tietää mikroskopian perusteet, osaa hematologisen laboratorionanalysointimenetelmien periaatteet ja hematologisen laboratorion laatujärjestelmän.

Sisältö

Verisolujen tuotanto ja tuotannon säätely: erytropoieesi, granulosytopoieesi, trombopoieesi, lymfopoieesi, monosytopoieesi.

Hyytymisjärjestelmän toiminta: primääri hemostaasi, pysyvä hemostaasi ja fibronolyyttinen järjestelmä.

Hematologiset laboratoriotutkimukset: perusverenkuva ja osatutkimukset, lasko, perifeerisen veren sivelyvalmisteen valmistaminen, MGG-värjäys, sivelyvalmisteen arviointi, retikulosyyttilaskenta. Laboratoriotutkimukset hyytymisjärjestelmän toiminnan arvioimiseksi.

Kuvan muodostuminen mikroskoopissa ja mikroskoopin käyttö.

Oppimateriaalit

Pärjäät kurssin aikana jaetulla materiaalilla, mutta halutessasi voit hyödyntää lisänä seuraavaa teosta:

Porkka, K., Lassila,R., Remes, K., Savolainen, E-R. (toim.) 2015. Veritaudit. 4. uud. painos. Helsinki: Duodecim.

Opintojakson sisältöä teoksessa:
1 Verisolujen tuotanto ja säätely
2 Veren hyytyminen ja fibrinolyysi
5 Verinäytteet ja morfologiset tutkimukset (vain hematologiset lab.tutkimukset)
8 Hyytymistutkimukset

Opetusmenetelmät

3op= 81h opiskelijan työtä
läsnäolo tunneilla, suunnitellut itsenäiset opinnot, verkkoalustan tehtävät ja sisällön kertaaminen.
Teoria sisältö integroituu vahvasti BCLW3- hematology opintojaksoon, jossa hematologian opintojakson sisältö yhdistetään käytäntöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1/2 tentti Hemostaasi vko 5 tai vko 8 (etänä) -->aikataulu riippuu harjoittelun ajankohdasta
2/2 tentti Hematopoieesi vko19 (lähi)


Uusintapäivät 29.5.2024 ja 12.6.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op= 81h opiskelijan työtä.
Koostuu luennoista, itsenäisistä, verkkoalustan tehtävät ja sisällön kertaaminen.

Teoria sisältö integroituu vahvasti BCLW3- hematology opintojaksoon, jossa hematologian opintojakson sisältö yhdistetään käytäntöön.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa ja ymmärtää hematopoieesin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hematopoieesin toiminnan selvittämiseksi. Opiskelija osaa tunnistaa terveiden, kypsien verisolujen morfologian. Opiskelija osaa ja ymmärtää hemostaasin vaiheet ja tietää laboratoriotutkimukset hemostaasin toiminnan tutkimiseksi. Opiskelija tietää mikroskopian perusteet, osaa hematologisen laboratorionanalysointimenetelmien periaatteet ja ymmärtää hematologisen laboratorion laatujärjestelmää

Opintojakso koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta.
vko3-5 /vko6-8 Ensimmäinen kokonaisuus opiskellaan luentotallenteiden ja itsenäisten tehtävien avulla toisen ryhmän ollessa harjoittelussa.  
vko 9-20 Jälkimmäinen teoriakokonaisuus toteutuu kaikilla samanaikaisesti ja pitää sisällään runsaasti laboraatioita pienryhmittäin (BCLW2 -hematology) 

 

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen kiintiö max 5 hlöä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutus arvioidaan numeraalisesti tenttien arvosanojen perusteella.

Lisäksi opintojakson viikoittaisista tehtävistä tulee suoriutua hyväksytysti.
Myöhästyneet/tekemättömät tehtävät vähentävät tentin pisteitä 0,5p/tehtävä.

Teoria integroituu tiiviisti BCLW3 opintojakson kanssa ja kyseisen osuuden hyväksytty suoritus edellyttää koko kokonaisuuden hallintaa.

Teoria-luennoilla läsnäolo suositeltavaa, mutta poissaolo tapauksissa luentomateriaaliin tutustuminen on edellytyksenä seuraavaan laboraatioon osallistumisessa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Anniina Friman
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa tavallisimmat veritaudit ja tietää veritautien vaikutuksen luuytimen toimintaan ja verisolujen tuotantoon, määrään ja morfologiaan. Opiskelija osaa tunnistaa veritauteihin liittyvät solumorfologian muutokset.

Sisältö

Anemiat, akuutit sekä krooniset leukemiat ja muut myelo- ja lymfoproliferatiiviset taudit. Solumorfologian laaduntarkkailu. Luuydinpunktio ja luuydinpreparaatin valmistaminen.

Oppimateriaalit

Toteutuksen aikana jaettu materiaali riittää. Halutessaan opiskelija voi hyödyntää oppimisen tukena Teosta:
Porkka, K., Lassila,R., Remes, K., Savolainen, E-R. (toim.) 2015. Veritaudit. 4. uud. painos. Helsinki: Duodecim.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kliininen hematologia2 -tentti on mahdollista uusia kahtena seuraavana uusintapäivänä kokeen palautuksen jälkeen.
Opettaja toimittaa uusintakokeen uusintapäivään automaattisesti, jos opiskelija ei ole saanut tentistä hyväksyttyä suoritusta.

HUOM! Opintojaksolla pakollinen läsnäolo opetusharjoittelijan 14.2 ja 15.2 tunneilla (erillinen tehtävä/harjoitus, mikä tulee läpäistä hyväksytysti)

Tentti 6.3.2024

uusinnat:27.3.2024 ja 23.4.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op=81h opiskelijan työtä.
Itsenäiset opinnot pitävät sisällään viikoittaisia kotitehtäviä ja itsenäistä opiskelua erilaisin harjoittein.

Sisällön jaksotus

Tavoite:
Opiskelija osaa tavallisimmat veritaudit ja tietää veritautien vaikutuksen luuytimen toimintaan ja verisolujen tuotantoon, määrään ja morfologiaan. Opiskelija osaa tunnistaa veritauteihin liittyvät solumorfologian muutokset.
Sisältö:
-Luuydinpunktio ja luuydinpreparaatin valmistaminen
-Anemiat, luokittelu ja tavallisimmat anemiataudit +morfologiset piirteet
-Akuutit leukemiat+ morfologiset piirteet
-KML ja muut myeloproliferatiiviset taudit +morfologiset piirteet
-Lymfoproliferatiiviset taudit + morfologiset piirteet
-Solumorfologian laaduntarkkailu.


Totetutus intergroituu vahvasti BCLW4 (hematology). Laboratorioharjoitteissa keskitytään epäkypsien solujen tunnistamiseen sekä tautimorfologiaan yhdistämiseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin amk kiintiö 5hlöä
Avoimen amk:n opiskelijoilla ei edeltävyys ehtoja.


Kliininen hematologia 1 -toteutus tulee olla suoritettu hyväksytysti, jotta opiskelija voi osallistua kliininen hematologia2-toteuksen tenttiin.

Toteutus integroituu tiiviisti BCLW4-Clinical hematology toteutukseen ja hyväksytty suoritus edellyttää kokonaiskuvan ymmärrystä soveltavissa tehtävissä. BCLW4 opintojaksosta ei voi saada suoritusmerkintää, jos hematologia2-opintojakso on kesken/suorittamatta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliininen hematologia: opintojakson arvosana = kirjallisen kokeen arvosana. Kirjallisten tehtävien palauttaminen sovitun palautusajan jälkeen vähentää kokeessa 0,5p/palauttamaton tai myöhästynyt tehtävä.

Toteutus integroituu tiiviisti BCLW4-Clinical hematology toteutukseen ja soveltavien tehtävien ymmärrystä painotetaan jos arvosana on hylätyn/T1 rajalla.

Opintojaksolla pakollinen läsnäolo opetusharjoittelijan 14.2 ja 15.2 tunneilla (erillinen tehtävä/harjoitus, mikä tulee läpäistä hyväksytysti)

Teoria-luennoilla läsnäolo suositeltavaa, mutta poissaolo tapauksissa luentomateriaaliin tutustuminen on edellytyksenä seuraavaan laboraatioon osallistumisessa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Mari Hiekko
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Immunologia (1,0 op): Opiskelija tietää elimistön immuunijärjestelmän toiminnan ja sen osatekijät sekä immuunijärjestelmän tavallisimmat puutos- ja häiriötilat.
Immunohematologia (2,0 op): Opiskelija osaa kliinisesti tärkeimmät veriryhmäjärjestelmät ja turvallisen verensiirron varmistamiseksi tehtävien laboratoriotutkimusten periaatteet. Opiskelija tietää turvallisen verenluovutuksen edellytykset. Opiskelija tuntee verensiirroissa käytettävät verituotteet.

Sisältö

Immunologia:
- immuunijärjestelmä
- luonnollinen ja hankittu immuniteetti
- puolustusvaste

Immunohematologia:
- ABO-, Rh- ja muut veriryhmät
- Kliinisesti merkitykselliset veriryhmävasta-aineet
- Verensiirtotutkimukset
- Verensiirtotoimintaa ohjaavat säädökset
- Verenluovutus ja verenluovutuksen edellytykset
- Verituotteet
- Verensiirtoreaktiot

Oppimateriaalit

Immunologia:
Oppimateriaali löytyy opintojaksolla käytettävältä oppimisalustalta (Itslearning) ja muu kirjallisuus osoitetaan opintojakson alussa.

Immunohematologia:
Oppimateriaali löytyy opintojaksolla käytettävältä oppimisalustalta (Itslearning) ja muu kirjallisuus osoitetaan opintojakson alussa mm. (Verensiirto-opas. Duodecim 2023).

Opetusmenetelmät

Immunohematologia:
Luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Immunologia:
Luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Immunologia ja Immunohematologia, Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet:

Tenttien ajankohta lukujärjestykseen merkittynä päivänä.
Kokeen uusimiseksi järjestetään kaksi uusintakoetilaisuutta. Uusintakokeisiin ei tarvitse ilmoittautua. Koekysymykset toimitetaan kaikille, joilla on koe hylättynä/suorittamatta. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Arvosanan korotus

Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä koetta yhden kerran. Korotus tulee tehdä toteutuskohtaisina uusintakoepäivinä ja siitä tulee sopia erikseen ohjaavan opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Teoriaopinnot

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta tiedonrakentajana ja ongelmanratkaisijana. Lähiopetuksessa opetuskeskustelua käydään erikokoisissa ryhmissä. Opettajan tehtävänä on valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Verkkopedagogiikkaa toteutetaan itsenäisillä ja tiimeissä toteuttavilla verkkotehtävillä, joissa opiskelija kehittää tiedon hankkimisen ja soveltamisen taitojaan. Opintojaksolla hyödynnetään englanninkielisiä oppi- ja oheismateriaaleja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Immunologia:
Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea hyväksilukuja.

Immunohematologia:
Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso jakaantuu immunologian sekä immunohematologian osioon.

Yhteensä opiskelijan työn mitoitus opintojaksolla on 81h (1 op = 27h).

Immunohematologia 2 op/ 54h
Immunologia 1 op/ 27h

Molemmissa osioissa: luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Sisällön jaksotus

Immunologia: Kurssi alkaa 10.1.2024.
Opintojaksolla kuvataan immuunijärjestelmän sekä sellulaaristen että liukoisten tekijöiden rakennetta, toimintaa ja säätelyä, ja miten vierasta rakennetta kohtaan syntyy puolustusvaste. Opetellaan luonnollinen ja hankittu immuniteetti, sekä puolustuslinjan solutyypit.


Immunohematologia: 11.4.2024
- Opintojakso on pakollinen bioanalyytikko (AMK)-tutkintoa suorittaville. Se toteutetaan pienryhmä- pari- ja yksilötyöskentelynä
- Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, itsenäisistä oppimistehtävistä sekä laboraatioharjoituksista

Laboraatioiden jälkeen opiskelijan pitää osata määrittää
- veriryhmä koeputkessa
- vasta-aineseulonta kortilla ja koeputkessa
- sopivuuskoe kortilla ja koeputkessa
Opiskelijan tulee osata tulkita määrityksissä saadut tulokset sekä tunnistaa mahdolliset virhelähteet sekä niiden syyt.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Immunologia:
- Opintojakson arvosana on tentin sekä itsenäisistä tehtävistä muodostuvien arviointien keskiarvo
- Hylätty suoritus tehdään seuraavalla toteutuksella uudestaan

Immunohematologia:
- Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen sairaalaharjoittelujaksoa
- Opintojakson arvosana on tentin sekä itsenäisistä tehtävistä muodostuvien arviointien keskiarvo
- Mikäli opiskelija saa hylätyn immunohematologian osioista, tulee hänen osallistua opintojakson seuraavalle toteutukselle uudestaan.

Huom! Avoin AMK kiintiö: 3 paikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Immunologia:

-Arviointi kohdistuu tenttiin ja oppimistehtäviin
- Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annetun ajan puitteissa sekä kaikkien laboraatioiden hyväksyttyä suoritusta.
- Itsenäisten oppimistehtävien palauttamatta jättäminen annettujen ajankohtien puitteissa alentaa tentin kokonaispistemäärää 1p. / palauttamaton tehtävä
- Tentissä tulee saada 50% oikein, jotta tentti on hyväksytysti suoritettu.

Immunohematologia:

-Arviointi kohdistuu tenttiin, oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen laboraatioissa
- Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annetun ajan puitteissa sekä kaikkien laboraatioiden hyväksyttyä suoritusta.
- Itsenäisten oppimistehtävien palauttamatta jättäminen annettujen ajankohtien puitteissa alentaa tentin kokonaispistemäärää 1p. / palauttamaton tehtävä
-Arviointi kohdistuu tenttiin, oppimistehtäviin sekä aktiiviseen opetukseen osallistumiseen
- Tentissä tulee saada 50% oikein sekä teoria- että soveltavasta osuudesta, jotta tentti on hyväksytysti suoritettu.

Opintojaksopalaute

Opintojakson kuluessa opiskelija voi vaikuttaa opintojakson toteutukseen antamalla suullista tai kirjallista palautetta sähköpostilla opettajalle. Opintojakson loppupalaute kerätään Spark-työkalun avulla Pepissä.


Kaikenlainen vilppi tenteissä, näytöissä ja itsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa.
Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa tentti- tai muusta suoritustilanteesta välittömästi, ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen.
Opettajan on vilppi- tai plagiointiepäilyn johdosta kuultava opiskelijaa ja ilmoitettava tapahtuneesta KT-päällikölle.
Hylkäämisen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös ammattikorkeakoululain mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Hylätty (0)

Immunohematologia:
Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia ja selvittämättömiä laboraatioita tai muita tehtäviä
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita vuorovaikutustaidoissa

Immunologia:
-Opiskelijalla tehtävät tekemättä, tentti ei mene läpi, vuorovaikutus muiden toimioiden kanssa puutteellista

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa EKG-rekisteröinnin perusteet ja osaa kuvata sähköisen viestin etenemistä sydämessä sekä EKG-rekisteröinnissä käytettävien erikoiskytkentöjen käytön ja niiden rekisteröintitavat. Opiskelija tunnistaa EKG-käyrästä artefakteja ja tietää niiden eliminointikeinot. Opiskelija osaa rekisteröidä tavallisimmat erikoisrekisteröinnit ja tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat potilaan EKG-löydökset.
Opiskelija tietää EKG-tutkimuksen vakiointimenetelmät.
Opiskelija osaa keuhkojen tilavuus- ja toimintatutkimusten perusteet ja hyväksymiskriteerit sekä osaa tunnistaa tutkimusten virhelähteitä. Opiskelija osaa tunnistaa potilasohjauksen merkityksen tutkimusten luotettavuudelle. Opiskelija oppii tunnistamaan astman ja keuhkoahtaumataudin tuomat löydökset spirometriatutkimussuureissa.

Sisältö

EKG: Sydämen johtoratajärjestelmä, sydämen sähköinen toiminta, EKG-kytkennät, EKG-rekisteröinti, joka sisältää data-EKG:n, manuaali- EKG:n, rytmikäyrän ja erikoisrekisteröintien rekisteröinnit. EKG-rekisteröinnin virhelähteet ja löydösten tunnistaminen.
Spirometriatutkimukset: Potilaan ohjaus ja esivalmistelut, kalibrointi, spirometriasuureet, PEF- mittaus, hidas vitaalikapasiteettimittaus, nopea vitaalikapasiteettimittaus ja bronkodilataatiotesti. Spirometriatutkimuksen artefaktien tunnistaminen ja eliminointi. Keuhkosairaudet ja niiden tuomat muutokset spirometriasuureisiin.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojaksolla käytettävältä oppimisalustalta (Itslearning)

Opetusmenetelmät

Etäyhteyksin tai lähitapaamisissa toteutetut luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Tenttien ajankohdat on merkitty lukujärjestyksiin

- Opintojakson tenttikäytäntö menee seuraavasti;

EKG:
Varsinainen tenttipäivä: 1.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 2.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 3 tenttikerta (osallistuit tai et)

Spirometria:
Varsinainen tenttipäivä: 1.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 2.tenttikerta (osallistuit tai et)
Seuraava uusintapäivä: 3 tenttikerta (osallistuit tai et)

Arvosanan korottaminen:
EKG:n tai spirometrian arvosanaa ei voi korottaa yksinään vaan korottaminen tapahtuu molempien yhteistentillä, opintojakson päättymisen jälkeen seuraavassa uusintatentissä. Arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa. Mahdollisesta hyväksiluvusta keskusteltava opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso jakaantuu EKG- sekä spirometriaosioon. Opintojakson kokonaisuus muodostuu
- lähi- ja etäopetuksesta
- itsenäisistä oppimistehtävistä sekä tenteistä (EKG ja spirometria)

Yhteensä opiskelijan työn mitoitus opintojaksolla on 135h (1 op = 27h).

Sisällön jaksotus

- Opintojakso on pakollinen bioanalyytikko (AMK)-tutkintoa suorittaville. Se toteutetaan pienryhmä- pari- ja yksilötyöskentelynä
- Opintojakso koostuu lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisistä oppimistehtävistä sekä laboraatioharjoituksista

Viestintäkanava ja lisätietoja

- Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen ensimmäistä työelämäharjoittelua
- Opintojakson arvosana on EKG- ja spirometriaosioiden sekä itsenäisistä tehtävistä muodostuvien arviointien keskiarvo
- Yhden osion (EKG tai spirometria) tentin voi yrittää uusia kolme kertaa.
- Koko opintojakson arvosanaa voi yrittää korottaa tenttimällä yhden kerran, opintojakson päättymisen jälkeen seuraavassa uusintatentissä.
- Opiskelija ei voi osallistua opintojakson spirometrian osuudelle ellei hän ole osallistunut EKG-osiolle
- Mikäli opiskelija saa hylätyn jommasta kummasta tai molemmista osioista, tulee hänen osallistua opintojakson seuraavalle toteutukselle uudestaan

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Arviointi kohdistuu tenttiin, oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen laboraatioissa

- Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annetun ajan puitteissa sekä osallistumista laboraatioihin

- Itsenäisten oppimistehtävien palauttamatta jättäminen annettujen ajankohtien puitteissa alentaa tentin kokonaispistemäärää 1p. / palauttamaton tehtävä

-Sekä EKG- että spirometrian tentissä tulee saada 50% oikein sekä teoria- että soveltavasta osuudesta, jotta tentti on hyväksytysti suoritettu.

- Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, joka tulee olla tehtynä ennen ensimmäistä teoriatuntia. Ennakkotehtävän tekemättä jättäminen tarkoittaa ettei opiskelija aio osallistua toteutukselle.

Kaikenlainen vilppi tenteissä, näytöissä ja itsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa.

Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa tentti- tai muusta suoritustilanteesta välittömästi, ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen.

Opettajan on vilppi- tai plagiointiepäilyn johdosta kuultava opiskelijaa ja ilmoitettava tapahtuneesta KT-päällikölle.

Hylkäämisen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös ammattikorkeakoululain mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Hylätty (0)

Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia ja selvittämättömiä laboraatioita tai muita tehtäviä opintojakson toteutusajan puitteissa
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan ja/tai toteuttamaan rekisteröinti (EKG/spirometria) tilannetta potilasturvallisuudesta ja/tai työyhteisön/yhteisön turvallisuudesta huolehtien
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita vuorovaikutustaidoissa

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisimmät kliinisen kemian analyysimenetelmien periaatteet ja niiden taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa analysaattorityöskentelyn perusperiaatteet ja analyysitulosten luotettavuuden arvioinnin osatekijät. Opiskelija tietää tavallisimpien kliinisen kemian tutkimusten fysiologisen taustan, kliinisen merkityksen sekä tutkimusindikaatiot ja hän osaa käyttää tietojaan kliinisen kemian määritysten laadunhallinnassa.

Sisältö

- Keskeiset kliinisen kemian pitoisuusmittauksissa, analyysilaitteiden käytössä ja analyysien laadunhallinnassa esiin nousevat käsitteet

- Tavallisimmat proteiini-, hiilihydraatti- ja lipidiaineenvaihdunnan tutkimukset, elektrolyytti- ja happo-emästasapainoon sekä munuaisten, maksan ja sydämen toimintaan liittyvät tutkimukset

- Tavallisimpien kliinisen kemian tutkimusten analyysimenetelmien perusperiaatteet

- Kliinisen kemian analysaattoreiden rakenne, toiminta, käyttö ja huolto

- Analysoitavien näytteiden käsittely ja säilytys sekä analyyseissä käytettävien kemikaalien ja reagenssien valmistus ja käsittely ja säilytys

Oppimateriaalit

• Luentomateriaalit ja muu verkkomateriaali opintojakson työtilassa
• Niemelä Onni ja Pulkki Kari (toim.) 2010. Laboratoriolääketiede, Kliininen kemia ja hematologia. Kandidaattikustannus OY
• Internet -sivustot: Käypä hoito, TYKSLAB, HUSLAB, jne., Labquality
• Penttilä Ilkka (toim.) 2004. Kliiniset laboratoriotutkimukset. WSOY.
• Alan lehdet: Moodi, KliinLab, Clinical Chemistry
• Kl. biokemian ja immunokemian laitevalmistajien analyysimenetelmien insertit eli tuoteselosteet.

Opetusmenetelmät

Opintojakson luentopohjainen teoriaopetus toteutuu osin tuntitallenteina ja osin lähiopetuksena. Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä verkossa. Opintojaksoon kuuluu kaksi lähitenttiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjalliset kokeet viikoilla 42 (välikoe) ja 49 (loppukoe).

Kumpaankin kirjalliseen kokeeseen järjestetään kaksi uusintakoetilaisuutta. Välikokeen uusintakoepäivät ovat 29.11. ja 11.12. Loppukokeen ensimmäinen uusintakoepäivä on x.x. Loppukokeen toinen uusintakoepäivä sovitaan tarvittaessa lähempänä ajankohtaa. Uusintakokeisiin ei tarvitse ilmoittautua. Koekysymykset toimitetaan kaikille, joilla on tentti suorittamatta. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Yksittäisen kokeen arvosanaa ei ole mahdollista korottaa. Mikäli opiskelija haluaa korottaa opintojakson kokonaisarvosanaa, tulee molemmat hyväksytyt kokeet uusia samalla kertaa. Korotus tulee tehdä loppukokeen ensimmäisenä uusintakoepäivänä ja siitä tulee sopia erikseen ohjaavan opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta tiedonrakentajana ja ongelmanratkaisijana. Lähiopetuksessa opetuskeskustelua käydään erikokoisissa ryhmissä. Opettajan tehtävänä on valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Verkkopedagogiikkaa toteutetaan itsenäisillä ja tiimeissä toteuttavilla verkkotehtävillä, joissa opiskelija kehittää tiedon hankkimisen ja soveltamisen taitojaan. Opintojaksolla hyödynnetään englanninkielisiä oppi- ja oheismateriaaleja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla on yhteensä 135 h ja se jakautuu seuraavasti:
• Kontaktitunnit (tuntitallenteina ja lähitapaamisina) 40 h
• Kirjalliset kokeet 2 x 2 h
• Kontaktiopetukseen liittyvä itsenäinen opiskelu (esim. kotitehtävät, luentomateriaaliin perehtyminen, muistiinpanojen täydentäminen ja kertaaminen) ja kirjallisiin kokeisiin valmistautuminen 30 h
• Itsenäinen verkkotyöskentely 61 h (osa varattu lukujärjestyksistä)

Sisällön jaksotus

• Tavallisimmat kliinisen kemian perustutkimukset, niiden merkitys potilaan hoidossa ja tutkimuksiin liittyvät preanalyyttiset, analyyttiset ja postanalyyttiset tekijät.
• Kliinisen kemian laboratoriossa käytettävät analyysimenetelmät: fotometriset menetelmät, potentiometria, entsymaattiset menetelmät ja elektroforeesi.
• Analysaattoreiden käytön periaatteet ja keskeiset käsitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii etsimään, käyttämään ja arvioimaan kliiniseen kemiaan liittyvää lähdemateriaalia. Kliinisen kemian laboraatiot 4 op sisältyvät opintojaksoon Basics of Clinical Laboratory Work 3.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla kerrataan lyhyesti spektrofotometrian teoriaa, joka kuuluu ensimmäisen kokeen sisältöalueeseen. Opiskelijalla on hyvä olla entuudestaan perusymmärrystä spektrofotometriasta.

Opiskelija täydentää luentomateriaalia lähiopetuksessa ja tuntitallenteiden katsomisen ohessa.

Oppikirjan Laboratoriolääketiede, Kliininen kemia ja hematologia voi halutessaan hankkia itselleen tai lainata kirjastosta. Oppikirja ei ole välttämätön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi koetta, joiden pisteistä lasketaan keskiarvo. Lopulliseen arvosanaan vaikuttaa kokeiden lisäksi verkkotehtävät itslearning-oppimisalustalla, joista on mahdollista saada plussaa tai miinusta. Mikäli tehtävän palautus on myöhässä, tulee aina miinusta. Erityisen ansiokkaasti tehdyillä tehtävillä on mahdollista saada plussaa. Yksi plussa tai miinus on 0,5 pisteen arvoinen. Tehtävien plussat tai miinukset lisätään kokeista saatujen pisteiden keskiarvoon.

Pisteiden muuntotaulukko:
K5 22-24 p
H4 19-21 p
H3 16-18 p
T2 14-15 p
T1 12-13 p
Hyl alle 12 p

Erityisen aktiivinen/passiivinen tuntityöskentely voidaan myös huomioida kokonaisarvosanassa.

Opiskelija täyttää kokeen yhteydessä itsearvioinnin. Mikäli opiskelijan ja opettajan arvioinnit ovat keskenään ristiriidassa, käydään arviointikeskustelu, jolla pyritään löytämään yhteinen ymmärrys sekä valmentamaan opiskelijaa oppimisen ja itsearvioinnin taitojen kehittämiseen.

Opintojakson kuluessa kerätään suullista opintojaksopalautetta ja suunnitellaan opintojakson toteutusta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opintojaksopalaute kerätään sähköisellä lomakkeella ryhmäkohtaisella palautealustalla opintojakson päätteeksi. Opintojaksopalautteet käsitellään koulutuskohtaisissa kokouksissa lukuvuoden päättyessä.

Hylätty (0)

Ei täytä tyydyttävän osaamisen kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.

Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tieto ja tiedon hankinta:
• erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita
• erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta
• hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti.

Taidot ja niiden kehittyminen:
• toimii erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
• selittää oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii vastuullisesti ja joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tieto ja tiedon hankinta:
• käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita
• hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä.

Taidot ja niiden kehittyminen:
• toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä aloitteellisesti
• vertailee omaan toimintaansa liittyviä vaihtoehtoja käyttäen perusteluna oman alansa tietoperustaa
• soveltaa oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti sekä ottaen tilanteen huomioon,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
• arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia
• toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolla kerrataan lyhyesti spektrofotometrian teoriaa, joka kuuluu ensimmäisen kokeen sisältöalueeseen. Opiskelijalla on hyvä olla entuudestaan perusymmärrystä spektrofotometriasta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • Anniina Friman
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti sekä ottaa huomioon työyhteisön ja ympäristön turvallisuuden kliinisessä laboratoriotyössä. Opiskelija osaa nimetä tavallisimpia mittavälineitä ja tuntee niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija hallitsee ilmamäntäpipetin ja vaa’an luotettavan käytön. Opiskelija osaa käsitellä kemikaaleja turvallisesti. Opiskelija tuntee spektrofotometrin rakenteen, toimintaperiaatteen ja keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa määrittää analyytin pitoisuuden spektrofotometrisella päätepistemittauksella.

Sisältö

- Lasimittavälineet ja niiden käyttö
- Ilmamäntäpipetin luotettava käyttö ja eri pipetointimenetelmät
- Analyysi- ja tarkkuusvaa’an luotettava käyttö
- Laboratoriovesi
- Kemikaaliturvallisuus ja reagenssin valmistus
- Spektrofotometrin rakenne, toimintaperiaate ja keskeiset käsitteet
- Absorbanssin muuntaminen pitoisuudeksi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa immunokemiallisten reaktioiden ja analyysimenetelmien periaatteita ja niiden sovelluksia kliinisessä kemiassa. Opiskelija tuntee erikoiskemian tutkimuksia ja keskeisiä analyysimenetelmiä. Opiskelija tietää tavallisimmat kliinisen kemian analyysien laadunhallinnassa käytettävät standardit ja laadunvarmistuksen parametrit, laboratorioiden laadunhallinnan keinot, niiden merkityksen ja käytön. Opiskelija osaa hyödyntää erikoisalan tieteellistä tutkimustietoa työssään.

Sisältö

- Immunokemialliset menetelmät ja niiden sovellukset

- Tavallisimmat hormoni-, lääkeaine-, myrkytys- ja päihteiden käyttöön liittyvät näytteet ja tutkimukset sekä vitamiini- ja syöpämerkkiainetutkimuksia

- Vastasyntyneen synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonta

- Analyysien tulosten luotettavuuden arviointi ja vastausten välittäminen asiakkaille

- Laboratoriotulosten arviointi ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet

- Kliinisten laboratorioiden laatustandardit ja laadunvarmistuksen parametrit

Oppimateriaalit

Ilmoitettu itslearning -oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Lähitapaamiset, itsenäinen työskentely yksin ja ryhmässä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään käänteinen luokkahuone -menetelmää, jossa tiedon omaksuminen ja opiskelu tapahtuu itsenäisesti kotona, jonka jälkeen kontaktiopetuksessa tietoa sovelletaan ja syvennetään.

Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta ongelmanratkaisijana ja työskennellään eri kokoisissa ryhmissä hankkien ja soveltaen alalla tarvittavaa tietoa. Opintojakson sisältöjä ja toteutusta voidaan muokata ja täsmentää opiskelijoiden kiinnostusten ja tarpeiden pohjalta.

Opintojaksopalaute kerätään opintojakson päättyessä. Toteutuksen aikana pyritään huomioimaan opiskelijoiden toiveet ja tarpeet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla on 135 h.
- Lähitapaamisten osuus noin 30 %
- Itsenäisen työskentelyn osuus noin 70 %

Itsenäinen työskentely koostuu mm. seuraavista osista
- Tapaamisiin valmistavat tai oppimista mittaavat tehtävät itslearning -oppimisalustalla
- Ryhmätehtävä
- Muut kirjalliset tehtävät

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään kliinisen kemian tutkimuksiin, harjoitellaan tiedonhakua, tieteellisen tiedon hyödyntämistä ja siitä viestimistä kirjallisen ja suullisen viestinnän keinoin.

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan tutustumiskäynti/vierailu alan yritykseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot
Kliininen kemia 1 ja siihen liittyvät laboraatiot on oltava suoritettuina. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan viimeistään ensimmäisellä kontaktitunnilla, mikäli edeltävyysehto ei täyty.

Muut järjestelyt
Tapaamisissa ja vierailukäynnillä on läsnäolovelvollisuus. Korvaava suoritus sovitaan ohjaavan opettajan kanssa ja se riipuu kunkin tapaamisen luonteesta ja teemasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0/1-5.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu pistareiden arvosanasta (3/4) ja artikkelitehtävän arvosanasta (1/4).

Arvosana muodostuu pistareista (noin 5-6 kpl) ja ryhmässä tehtävästä artikkelitehtävästä. Kaikkien pistareiden pisteet lasketaan yhteen ja niistä muodostuu pistareiden kokonaisarvosana. Yli 90 % maksimipisteistä K5, yli 80 % H4, yli 70 % H3, yli 60 % T2, yli 50 % T1. Yksittäisiä pistareita ei voi uusia, eikä yksittäisille pistareille ole hyväksymisrajaa. Mikäli pistareiden yhteenlaskettu pistemäärä on alle 50 % maksimipisteistä, uusitaan pistarit loppukokeena 8.5.2023 klo 13 (1. uusinta), jossa tentitään kaikkien pistareiden sisältöalue yhdellä kertaa. 2. uusintamahdollisuus on 29.5.2023. Edellä mainittuina uusintakoepäivinä on mahdollista korottaa pistareiden arvosanaa loppukokeen muodossa.

Hylätyn kokeen uusintaan ei tarvitse ilmoittautua. Korotukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla.

Muut oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä. Kaikki oppimistehtävät tulee olla hyväksytty ja poissaolot korvattu opintojakson suorittamiseksi.

Hylätty (0)

Ei täytä tyydyttävän osaamisen kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.

Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tieto ja tiedon hankinta:
• erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita
• erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta
• hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti.

Taidot ja niiden kehittyminen:
• toimii erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
• selittää oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii vastuullisesti ja joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tieto ja tiedon hankinta:
• käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita
• hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä.

Taidot ja niiden kehittyminen:
• toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä aloitteellisesti
• vertailee omaan toimintaansa liittyviä vaihtoehtoja käyttäen perusteluna oman alansa tietoperustaa
• soveltaa oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti sekä ottaen tilanteen huomioon,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
• arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia
• toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
Ryhmät
 • PBIOS21B
  Bioanalyytikko (AMK), S21B
 • PBIOS21A
  Bioanalyytikko (AMK), S21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjatusti tehdä kliinisen biokemian, kliinisen hematologian, histologian ja sytologian ja kliinisen mikrobiologian analyysejä sekä kliinisen fysiologian ja neurofysiologian potilastutkimuksia. Opiskelija osaa työssään soveltaa laboratorion laadunhallintamenetelmien sovelluksia. Opiskelija suoriutuu itsenäisesti näytteenotosta ja osaa palvella laboratorion sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Opiskelija osaa tehdä vieritestejä ohjatusti. Opiskelija kykenee kriittiseen itsearviointiin ja tunnistaa oman ammatillisen kasvun vaiheita.

Sisältö

Opiskelija suorittaa harjoittelun kliinisen laboratorion eri yksiköissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun viikoittainen työaika on yhteensä 40 tuntia, josta 37 tuntia on työvuorotaulukossa näkyvissä olevaa työaikaa kussakin työpisteessä / laboratoriossa. Viikoittaiseen 40 tunnin työaikaan sisältyy 3 tuntia itsenäistä työskentelyä, jonka opiskelija voi käyttää esimerkiksi osastotunnin suunnitteluun, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun oppimispäiväkirjan reaaliaikaiseen kirjoittamiseen tai oman oppimisen reflektointiin itslearning-verkkoalustalla.

Sisällön jaksotus

Kliininen laboratoriotyöosaaminen suoritetaan yliopistollisten keskussairaaloiden ja/tai alue- tai keskussairaaloiden laboratorioissa tai vastaavissa laboratorioissa. Ryhmän harjoittelun laajuus on 20 op ja se sijoittuu seuraavasti: ryhmä 1 viikot 40-46/2023 ja viikot 2-7/2024, ryhmä 2 viikot 47-1/2023 ja viikot 9-14/2024.
Jakson aikana opiskelija tutustuu jokaisen erikoisalan laboratorioon viikon tai kahden pituisina jaksoina

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija ei voi peruuttaa harjoittelupaikkaa alle 2 vk ennen harjoittelujakson alkua, paitsi terveydellisistä syistä.

Harjoittelun keskeytymisestä sairastapauksessa tulee opiskelijan heti ilmoittaa asiasta harjoittelupaikkaan ja harjoittelukoordinaattorille.

Opiskelijan harjoittelujaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että kliinisen laboratoriotyön erikoisalojen ammattiopinnot ja niihin liittyvät luokassa tapahtuvat harjoittelut on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit Itsissä

Hylätty (0)

Arviointikriteerit Itsissä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 21.11.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- edistää turvallista toimintakulttuuria erilaisissa toimintaympäristöissä.
- perustiedot tavallisimmista viruksista ja tuntee virusdiagnostiikkaa.
- perusasiat nielunäytteenotosta tavallisimpien nielupatogeenien osoittamista varten ja tietää oikeat menettelytavat nielunäytteen ottamiseksi.

Sisältö

- Infektioiden ehkäiseminen
- Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen
- Virukset taudinaiheuttajina, virusnäytteiden otto ja virusdiagnostiikka
- Nielupatogeenit ja nielunäytteenotto

Oppimateriaalit

Its learning -oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, verkko-oppiminen, opintokäynti, tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 30.10.2023 Infektioiden ehkäiseminen ja nielunäyte. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintatenttimahdollisuutta, jotka ovat varsinaisen tenttipäivän jälkeiset kaksi seuraavaa peräkkäistä uusintatenttipäivää eli 1. uusintatenttikerta 29.11.2023 ja 2. uusintatenttikerta 11.12.2023.
Virologian tentti on 15.11.2023. Tämän jälkeen on kaksi (2) uusintatenttimahdollisuutta, jotka ovat varsinaisen tenttipäivän jälkeiset kaksi seuraavaa peräkkäistä uusintatenttipäivää eli 1. uusintatenttikerta on 11.12.2023 ja 2. uusintatenttikerta kevätlukukaudella 2024.

Kansainvälisyys

Opiskelijan oma aktiivisuus ja tiedonhaku korostuvat itsenäisessä työskentelyssä.
Lähiopetuksessa ja työpajoissa monimuotoista yhdessä oppimista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät Itslearning-oppimisalustalla.
Laajuus yhteensä 4op=108h opiskelijan työtä.
Opintojaksosta osa toteutuu lähiopetuksena ja osa itsenäisenä opiskeluna.

Sisällön jaksotus

Edeltävyysehdot: Tämä opintojakso on oltava hyväksytysti suoritettu, jotta pääsee osallistumaan Kliininen mikrobiologia 2-opintojaksolle.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa perusasiat nielunäytteenotosta mikrobien osoittamista varten sekä tietää oikeat menettelytavat nielunäytteen ottamiseksi.
Opiskelija osaa perustiedot tavallisimmista taudinaiheuttajaviruksista ja tuntee virusdiagnostiikkaa.

Opintojakson sisältö:
Infektioiden ehkäiseminen
Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen
Opintokäynti välinehuoltoon
Nielunäytteiden otto ja viljely. Työturvallisuus ja aseptinen työskentely.
Virukset taudinaiheuttajina ja virusnäytteiden otto.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 0-5 ja itsenäiset tehtävät hyv/hyl.
Opintojakson arvosana muodostuu Infektioiden ehkäiseminen ja nielunäyte- ja Virologian tentin keskiarvosta.
Jokainen myöhässä palautettu itsenäinen tehtävä laskee tentistä saatua pistemäärää yhdellä (1) pisteellä.
Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.
Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,

Hylätty (0)

Numeerinen arviointi: alle puolet tentin maksimipistemäärästä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • 1-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • 2-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • 3-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • 4-ryhmä (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
Pienryhmät
 • 1-ryhmä
 • 2-ryhmä
 • 3-ryhmä
 • 4-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija tietää infektioidentorjunnasta Suomessa ja mikrobiologian laboratorion toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä.
Opiskelija osaa tehdä ja tulkita perustellen yleisimmät mikrobien tunnistustestit kliinisen bakteriologian laboratoriossa. Opiskelija tietää virusten yleisimpiä tunnistustestejä.

Sisältö

Tarttuvien tautien ilmoittaminen ja rekisteröinti. Kliinisen mikrobiologian laboratorion luvanvarainen toiminta.
Kliinisen mikrobiologian näytteenoton perusteet ja kliinisesti tärkeimpien bakteereiden laboratoriodiagnostiikka. Virusten tunnistaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Mari Hiekko
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee terveydenhuollon arvot, eettiset periaatteet ja tavoitteet ja tietää, miten toimia niiden mukaisesti
- osaa kuvata kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheet
- osaa kliinisten näytteiden näytteenottotavat sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida keskeisiä näytteenottotilanteita
- osaa kuvata asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tietää potilasturvallisuutta koskevan lainsäädännön
- tietää preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimuksen luotettavuuteen
- osaa toimia terveydenhuollon monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
- ymmärtää laadunvarmistuksen merkityksen laboratoriotyön prosessissa
- tunnistaa potilasturvallisuuteen ja asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä näytteenottotilanteessa ja osaa huolehtia työyhteisön sekä ympäristön turvallisuudesta
- osaa tehdä yleisimpiä vieritestejä sekä tulkita ja arvioida niiden tuloksia
- ymmärtää ergonomian osana työhyvinvointia
- osaa kertoa välinehuollosta
- osaa perustella oman ja ammattialansa toimintaa näyttöön perustuen

Sisältö

- bioanalyytikon ammattietiikka ja eettiset ohjeet
- asiakkaan ja näytteen kulku kliinisessä laboratoriossa
- näytemateriaalit, näytteenottovälineistö
- asiakkaan kohtaaminen, hyvä asiakaspalvelu, asiakkaan oikeudet ja osallisuus palvelujärjestelmissä
- potilasturvallisuus: toimintatavat potilaan/asiakkaan tunnistamisessa ja näytteiden identifioinnissa, tietojärjestelmät, salassapito
- asiakkaan ohjaus näytteenottoon, preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutus tutkimustuloksiin
- sentrifuugin toimintaperiaate ja käyttö
- näytemateriaalin turvallinen ja laadukas käsittely
- turvallinen näytteenotto asiakkaan, näytteenottajan ja ympäristön näkökulmasta
- laskimo- ja ihopistosnäytteenotto
- yleisimmät vieritestit
- aseptiikka
- ergonomia
- jätehuolto
- potilaan pelon lieventäminen
- näyttöön perustuva toiminta kliinisen laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan verkkoalustalla

Opetusmenetelmät

e-learning
lähioppiminen
itsenäinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista suorittaa opintojakson lukujärjestykseen merkittynä tenttipäivänä tai kahtena seuraavana tentin jälkeisenä uusintatenttipäivänä. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai ei osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Kansainvälisyys

lähiopetus
pari- ja ryhmätyöskentely
tentti
teorian ja laboraation integrointi
verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 5 op, 133 h
1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä

Työ jakaantuu:
lähiopetukseen
pari- ja ryhmätehtäviin
verkko-, ym muihin tehtäviin
tenttiin valmistautumiseen ja tenttiin
itsenäiseen opiskeluun

Sisällön jaksotus

- bioanalyytikon ammattietiikka ja eettiset ohjeet
- asiakkaan ja näytteen kulku kliinisessä laboratoriossa
- näytemateriaalit, näytteenottovälineistö
- asiakkaan kohtaaminen, hyvä asiakaspalvelu, asiakkaan oikeudet ja osallisuus palvelujärjestelmissä
- potilasturvallisuus: toimintatavat potilaan/asiakkaan tunnistamisessa ja näytteiden identifioinnissa, tietojärjestelmät, salassapito
- asiakkaan ohjaus näytteenottoon, preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutus tutkimustuloksiin
- näytemateriaalin turvallinen ja laadukas käsittely
- turvallinen näytteenotto asiakkaan, näytteenottajan ja ympäristön näkökulmasta
- laskimo- ja ihopistosnäytteenotto
-gynekologinen näytteenotto
- yleisimmät vieritestit
- aseptiikka
- ergonomia
- potilaan pelon lieventäminen
- näyttöön perustuva toiminta kliinisen laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa

30.9.2023-10.11.2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tämä opintojakso on suoritettava hyväksytysti ennen kuin kliininen näytteenotto- ja vierianalytiikka 2 -opintojakson suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksopalaute

Opintojakson kuluessa opiskelija voi vaikuttaa opintojakson toteutukseen antamalla suullista tai kirjallista palautetta sähköpostilla opettajalle. Opintojakson loppupalaute kerätään Spark-työkalun avulla Pepissä.

Hylätty (0)

Vähitään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijan suorittama opintojakson tentti on hylätty
- Opiskelijalla on verkko- tai muita tehtäviä suorittamatta tai jokin suorituksista hylätty.
- Opiskelija ei ole osallistunut pari- tai ryhmätehtävien tekemiseen tai jokin suorituksista hylätty.
- Opiskelijalla on selkeitä tiedollisia/taidollisia puutteita laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisesta vaiheesta tai terveydenhuollon arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisesta
- Opiskelija ei osaa kuvata tekijöitä, joilla varmistetaan vastuullinen ja turvallinen näytteenotto asiakkaan/potilaan tai työympäristön/ympäristön näkökulmasta ja toimia niiden mukaisesti
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan turvallista näytteenottotilannetta tai huomioimaan aseptisia ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Opiskelija ei osaa kuvata keskeisimpiä näytemateriaaleja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tiedoissaan ja oman toimintansa arvioinnissa laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa tai palautteen vastaanottamisessa.
- Opiskelijalla on vähäisiä tiedollisia puutteita laskimoveri- ja ihopistosnäytteenottotilanteen suunnittelussa tai aseptisessa tai turvallisessa toteutuksessa, mutta joista ei aiheudu riskiä asiakkaalle/potilaalle tai työympäristölle tai ympäristölle
- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä tai vastuullisessa tai turvallisessa työskentelyssä asiakkaan/potilaan tai työ/ympäristön näkökulmasta, mutta ohjattuna selviää tyydyttävästi.

Tyydyttävä (1-2), tentin arvosana 1-3

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija tunnistaa osaamisensa rajat ja pyrkii soveltamaan teoriatietoaan laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisesta vaiheesta
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laskimoveri- ja ihopistosnäytteenottotilanteen aseptisesti ja turvallisesti
- Oman toiminnan arviointi preanalyyttisessa vaiheessa on realistista ja opiskelija osaa ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan.
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa..

Hyvä (3-4) arvosana opintojaksosta, edellyttää tentistä arvosanaa 3-4.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija hallitsee teoriatiedon ja osaa soveltaa tietojaan preanalyyttisesta vaiheesta ja suunnitella sekä toteuttaa aseptisesti ja turvallisesti laskimoveri- ja ihopistosnäytteenoton asiakkaalta
- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan.
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessä vaiheessa.

Kiitettävä arvosana opintojaksosta edellyttää tentistä arvosanaa 4-5.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Mari Hiekko
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää bioanalyytikon vastuun ja tehtäväalueen
- tunnistaa potilasturvallisuuteen ja asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia niiden vaatimalla tavalla
- osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa joustavasti, tunnistaen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita
- osaa kertoa yleisimmistä laboratoriotutkimuksista, niihin valmistautumisesta, viitearvoista ja tulkita laboratoriotutkimustuloksia
- osaa huolehtia näytteiden oikeasta esikäsittelystä, säilytyksestä ja kuljetuksesta
- osaa vieritestien laadunvarmistuksen
- tietää terveysteknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia terveydenhuollossa
- tietää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita
- osaa perustella oman ja ammattialansa toimintaa näyttöön perustuen

Opiskelija tuntee kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavat laatujärjestelmät ja standardit sekä laboratorion auditointi- ja akkreditointimenettelyn. Opiskelija osaa huolehtia laadunvarmistuksen käytännön toimenpiteistä ja tuntee bioanalyytikon roolin laadunvarmistuksessa. Opiskelija osaa arvioida tulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä laboratoriotyön eri vaiheissa.

Sisältö

- asiakkaan kohtaaminen, käsitteet asiakas ja potilas
- lasten näytteenotto
- terveysalan monikulttuurisuus
- eristysnäytteenotto
- gynekologiset, limakalvo-, allergia-, uloste-, veriryhmä-, ristikoe- ja rasitustutkimukset
- sairaala työympäristönä
- näytteenoton ergonomia
- yleisimmät laboratoriotutkimukset
- tutkimustulosten tulkinta ja luotettavuuden arviointi sekä viitearvot
- näytemateriaalien esikäsittely- ja säilytys, tartuntavaaralliset näytteet
- vierianalytiikan sisäinen laadunohjaus ja ulkoinen laadunarviointi
- virtsan kemiallinen seulonta ja sakkatutkimus
- tietosuoja ja -turvallisuus sekä laboratorion tietojärjestelmät
- näyttöön perustuva toiminta kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheissa

Laadunhallinnan käsitteet: sisäinen laadunohjaus, ulkoinen laadun arviointi, laaduntarkkailu, laadunvarmistus, akkreditointi , sertifiointi, validointi, hyväksymiskriteerit, hälytysrajat.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan its-learning verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

lähiopetus
pari- ja ryhmätyöskentely
kirjallinen tehtävä (vaikuttaa kurssiarvosanaan 20%)
tentti
teorian ja laboraation integrointi
ongelmanratkaisut, verkkotehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti lukujärjestykseen merkittynä tenttipäivänä .
Kirjalliseen tenttiin järjestetään kaksi uusintakoetilaisuutta, jotka pääsääntöistesti kaksi seuraavaa uusintakertaa ellei asiasta erikseen opiskelijan kanssa sovita.

Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai ei osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Kansainvälisyys

Teoriaopinnot

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta tiedonrakentajana ja ongelmanratkaisijana. Lähiopetuksessa opetuskeskustelua käydään erikokoisissa ryhmissä. Opettajan tehtävänä on valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Verkkopedagogiikkaa toteutetaan itsenäisillä ja tiimeissä toteuttavilla verkkotehtävillä, joissa opiskelija kehittää tiedon hankkimisen ja soveltamisen taitojaan. Opintojaksolla hyödynnetään englanninkielisiä oppi- ja oheismateriaaleja.

Laboraatioharjoitukset

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Harjoitukset toteutuvat työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja, yhdessä opiskelijaohjaajien kanssa, valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta ongelmanratkaisijana ja työskennellään erikokoisissa ryhmissä hankkien ja soveltaen alalla tarvittavaa tietoa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla (5,0 op) on 133 h, joka jakaantuu seuraavasti:

Kontaktiopetus 26 h
pari/ryhmätyöskentelyä 20h
Itsenäistä opiskelua/verkkotehtäviä (sisältyy kirjallinen yksilötehtävä) 87h
1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Huom!
Pakollinen läsnäolo työpajoissa:
-Haastavat potilaat
-Eristysnäytteenotto

Sisällön jaksotus

Sisältö
- asiakkaan kohtaaminen, käsitteet asiakas ja potilas
- lasten näytteenotto
- terveysalan monikulttuurisuus
- eristysnäytteenotto
- gynekologiset, limakalvo-, allergia-, uloste-, veriryhmä-, ristikoe- ja rasitustutkimukset
- sairaala työympäristönä
- näytteenoton ergonomia
- yleisimmät laboratoriotutkimukset
- tutkimustulosten tulkinta ja luotettavuuden arviointi sekä viitearvot
- näytemateriaalien esikäsittely- ja säilytys, tartuntavaaralliset näytteet
- vierianalytiikan sisäinen laadunohjaus ja ulkoinen laadunarviointi
- virtsan kemiallinen seulonta ja solututkimus
- tietosuoja ja -turvallisuus sekä laboratorion tietojärjestelmät
- näyttöön perustuva toiminta kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheissa
Laadunhallinnan käsitteet: sisäinen laadunohjaus, ulkoinen laadun arviointi, laaduntarkkailu,
laadunvarmistus, akkreditointi , sertifiointi, validointi, hyväksymiskriteerit, hälytysrajat.

Ajoitus
2. lukukausi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen tämän opintojakson hyväksymistä Kliininen näytteenotto- ja vierianalytiikka 1 -opintojakso tulee olla suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi on formatiivista ja numeerinen arvosana (HYL/1-5) muodostuu kahdesta arvioinnin kohteesta
1) opintojakson oppimistehtävien suorituksesta (tehtävät palautettava annetun vastausajan puitteissa) ja
2) tentin arvosanasta

Formatiivinen arviointi kohdistuu opettajan sekä opiskelijan itsensä tekemään oppimisprosessin arviointiin.
Arvioinnin kohteet
- aktiivisuus lähiopetuksessa
- pari- ja ryhmätehtävien asiasisältö, lähteiden ajankohtaisuus, asiantuntijuus ja johdonmukaisuus
- verkkotehtävien asiasisältö, lähteiden ajankohtaisuus, asiantuntijuus, johdonmukaisuus

Opintojaksopalaute:
Opintojakson kuluessa opiskelija voi vaikuttaa opintojakson toteutukseen antamalla suullista tai kirjallista palautetta sähköpostilla opettajalle. Opintojakson loppupalaute kerätään Spark-työkalun avulla Pepissä.

Hylätty (0)

Vähitään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijan suorittama opintojakson tentti on hylätty
- Opiskelijalla on verkko- tai muita tehtäviä suorittamatta tai jokin suorituksista hylätty.
- Opiskelija ei ole osallistunut pari- tai ryhmätehtävien tekemiseen tai jokin suorituksista hylätty.
- Opiskelijalla on selkeitä tiedollisia/taidollisia puutteita laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisesta vaiheesta tai terveydenhuollon arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisesta
- Opiskelija ei osaa kuvata tekijöitä, joilla varmistetaan vastuullinen ja turvallinen näytteenotto asiakkaan/potilaan tai työympäristön/ympäristön näkökulmasta ja toimia niiden mukaisesti
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan turvallista näytteenottotilannetta tai huomioimaan aseptisia ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Opiskelija ei ymmärrä kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavia laatujärjestelmiä eikä tunnistaa bioanalyytikon roolia laadunvarmistuksessa
- Opiskelija ei tunnista tai osaa arvioida vieritestitulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä laboratoriotyön eri vaiheissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tiedoissaan ja oman toimintansa arvioinnissa laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa tai palautteen vastaanottamisessa.
- Opiskelijalla on vähäisiä tiedollisia puutteita laskimoveri- ja ihopistosnäytteenottotilanteen suunnittelussa tai aseptisessa tai turvallisessa toteutuksessa, mutta joista ei aiheudu riskiä asiakkaalle/potilaalle tai työympäristölle tai ympäristölle
- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä tai vastuullisessa tai turvallisessa työskentelyssä asiakkaan/potilaan tai työ/ympäristön näkökulmasta, mutta ohjattuna selviää tyydyttävästi.
-Opiskelijalla on vähäisiä puutteita ymmärtää kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavia laatujärjestelmiä tai tunnistaa bioanalyytikon roolia laadunvarmistuksessa
- Opiskelija on vähäisiä tiedollisia puutteita tunnistaa tai arvioida vieritestitulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä laboratoriotyön eri vaiheissa

Tyydyttävä (1-2), tentin arvosana 1-3

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija tunnistaa osaamisensa rajat ja pyrkii soveltamaan teoriatietoaan laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisesta vaiheesta
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laskimoveri- ja ihopistosnäytteenottotilanteen aseptisesti ja turvallisesti
- Oman toiminnan arviointi preanalyyttisessa vaiheessa on realistista ja opiskelija osaa ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan.
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa
- Opiskelija ymmärtää kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavat laatujärjestelmät ja tunnistaa bioanalyytikon roolin laadunvarmistuksessa
- Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida vieritestitulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä laboratoriotyön eri vaiheissa

Hyvä (3-4) arvosana opintojaksosta, edellyttää tentistä arvosanaa 3-4.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija hallitsee teoriatiedon ja osaa soveltaa tietojaan preanalyyttisesta vaiheesta ja suunnitella sekä toteuttaa aseptisesti ja turvallisesti laskimoveri- ja ihopistosnäytteenoton asiakkaalta
- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan.
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessä vaiheessa
- Opiskelija tietää kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavat laatujärjestelmät ja tunnistaa bioanalyytikon roolin laadunvarmistuksessa
- Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida vieritestitulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä laboratoriotyön eri vaiheissa

Kiitettävä arvosana opintojaksosta edellyttää tentistä arvosanaa 4-5.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä. Opiskelija osaa tulkita tilastollisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia.

Opiskelija osaa huomioida kestävän kehityksen mukaisen toiminnan omassa työssään ja toiminnassaan.

Sisältö

- tiedonhaku
- lähdekritiikki
- lähdemerkinnät
- tilastojen esittäminen ja luku
- tieteellisen artikkelin lukeminen

Kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma kliinisessä laboratoriotyössä ja omassa toiminnassa.

Oppimateriaalit

Kaikki käytettävä oppimateriaali löytyy oppimisalustalta (Itslearning)

Opetusmenetelmät

Itsenäisten tehtävien tekeminen itslearning-alustalla, aktiivinen osallistuminen opetukseen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu oppimistehtävien tekemiseen ja palauttamiseen opintojakson toteutusajan puitteissa. Mikäli opintojakso ei valmistu toteutusajan puitteissa, opintojakso suoritetaan seuraavassa toteutuksessa syksyllä 2024.

Kansainvälisyys

Teorian soveltaminen itsenäisten tehtävien tekemisessä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisista korvaavuuksista tulee keskustella hyvissä ajoin ennen opintojakson aloitusta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kliinisen tutkimustyön perusteet 2 op = 54h
Kestävä kehitys 1op=27h opiskelijan työtä

Opetus koostuu sekä teoriaopinnoista että harjoitustöistä.

Sisällön jaksotus

- Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
- Opiskelija osaa tulkita tilastollisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia ja ymmärtää miten tilastollisia menetelmiä voidaan tutkimustyössä hyödyntää


Sisältö:
- tiedonhaku
- lähdekritiikki
- lähdemerkinnät
- tilastojen esittäminen ja luku
- tieteellisen artikkelin lukeminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivä löytyy oppimisalustalta.

Kaikenlainen vilppi itsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa.

Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa opintojaksolta ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa matematiikan ja kemian perustaitoja kliinisessä laboratoriotyössä.

Sisältö

Matematiikan ja kemian perustaidot tavallisimmissa kliinisen laboratoriotyön tilanteissa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Itsin oppimisalustalta, jonne opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat pääsevät.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Molemmat osiot (matematiikka- ja kemia bioanalyytikon työssä) tulee olla suoritettu, jotta opintojaksosta saa arvosanan.
Opintojakso toteutuu itsenäisenä opiskeluna ja arvosana määräytyy tentin sekä tehtyjen harjoitustehtävien keskiarvosta seuraavasti;

100% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 5 90% tentistä oikein = 5
90% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 4 80% tentistä oikein = 4
80% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 3 70% tentistä oikein = 3
70% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 2 60% tentistä oikein = 2
60% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 1 50% tentistä oikein = 1

Uusintatenttejä on opintojaksolla kaksi, jotka tehdään uusintakoepäivänä
Tentin arvosanaa on mahdollista korottaa kerran, erikseen sovittuna ajankohtana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisista hyväksiluvuista tulee keskustella opintojakson opettajan kanssa infotunnin jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op, jolloin tämä vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kahteen eri alueseen, joissa keskitytään bioanalyytikon tarvitsemiin matematiikan ja kemian taitoihin

Matematiikka bioanalyytikon työssä keskittyy pääasiassa matematiikkaan bioanalyytikon työssä sekä yleisiin taitoihin hoitoalalla. Opintojakso pohjautuu toteutukseen Johdatus AMK-matematiikkaan.

Kemia bioanalytiikan työssä keskittyy pääasiassa kemiaan. Tämä osio sisältää seuraavat toteutukset:
- Liuoksen valmistaminen laimentamalla
- Ainemäärä
- Konsentraatio pitoisuuden yksikkönä
- Happo, emäs ja pH
- Kemialliset sidokset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Mari Hiekko
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeisimpien molekyylibiologiassa käytettävien menetelmien periaatteet sekä yhdistelmä-DNA-tekniikan perusteet ja keskeisimmät sovellukset ja tietää sovellusten merkityksen terveyden edistämisessä ja sairauksien syyn selvittämisessä.

Opiskelija osaa selvittää genetiikan peruskäsitteet ja on selvillä genetiikan tutkimusmenetelmistä genetiikan kliinisissä sovellutuksissa. Opiskelija tietää DNA:n ja RNA:n erojen ilmenemisen, kromosomiston muodostumisen ja geneettisen periytymisen sekä yleisimmät mutaatiotyypit.

Sisältö

- Yhdistelmä-DNA-tekniikka
- DNA:n ja RNA:n eristäminen ja eristämiseen vaikuttavat tekijät
- Periytymiseen liittyvät häiriötekijät ja niiden taustalla olevat häiriötekijät
- Geeni- ja kromosomitutkimuksen tärkeimmät menetelmät
- VNTR-analyysi, deleetio, insertio, pistemutaatio(SNP), duplikaatio, kromosomitutkimukset, G-raidat, FISH-tekniikka, soluviljely
- Syöpägenetiikka ja sen tutkimusmenetelmät

Oppimateriaalit

Osoitetaan opintojakson alussa sähköisellä oppimisalustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sähköinen tentti lukujärjestykseen merkittynä tenttipäivänä.
Kirjalliseen tenttiin järjestetään kaksi uusintakoetilaisuutta, jotka ovat BIKO:n yleisinä uusintatenttipäivinä. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai ei osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Kansainvälisyys

-e-learning
-luennot
-asiantuntijaluennot
-verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op =27 tuntia
Teoria luennot, 10 tuntia
Tentti, 2h
Oppimistehtävät, 15h
Itsenäinen opiskelu, 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Sisältö:

- Yhdistelmä-DNA-tekniikka
- DNA:n ja RNA:n eristäminen ja eristämiseen vaikuttavat tekijät
- Periytymiseen liittyvät häiriötekijät ja niiden taustalla olevat häiriötekijät
- Geeni- ja kromosomitutkimuksen tärkeimmät menetelmät
- Deleetio, insertio, duplikaatio, kromosomitutkimukset, elektroforeesi, G-raidat, FISH-tekniikka, soluviljelyt
- Molekyyligenetiikan laboratoriotyöskentely ja kontaminaatioiden välttäminen

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää keskeisimpien molekyylibiologiassa käytettävien menetelmien periaatteet sekä yhdistelmä-DNA-tekniikan perusteet ja keskeisimmät asiat sekä tietää näiden merkityksen terveyden edistämisessä ja sairauksien syyn selvittämisessä. Opiskelija tietää työskentelytavat ja kontaminaatioiden välttämisen merkityksen molekyyligenetiikan laboratoriossa.
Opiskelija osaa selvittää genetiikan peruskäsitteet ja on selvillä genetiikan tutkimusmenetelmistä genetiikan kliinisissä tutkimuksissa. Opiskelija tietää DNA:n ja RNA:n erojen ilmenemisen, kromosomiston muodostumisen ja geneettisen periytymisen sekä yleisimmät mutaatiotyypit.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksopalaute

Opintojakson kuluessa opiskelija voi vaikuttaa opintojakson toteutukseen antamalla suullista tai kirjallista palautetta sähköpostilla opettajalle. Opintojakson loppupalaute kerätään Spark-työkalun avulla Pepissä.

Hylätty (0)

Vähitään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijan suorittama opintojakson tentti on hylätty
- Opiskelijalla on verkko- tai muita tehtäviä suorittamatta tai jokin suorituksista hylätty.
- Opiskelija ei ole osallistunut pari- tai ryhmätehtävien tekemiseen tai jokin suorituksista hylätty.
Toteutuksen tiedot
- Opiskelijalla on selkeitä tiedollisia/taidollisia puutteita laboratoriotutkimusprosessin
preanalyyttisesta vaiheesta tai terveydenhuollon arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisesta
- Opiskelija ei osaa kuvata tekijöitä, joilla varmistetaan vastuullinen ja turvallinen molekyyligeneettisten näytteiden käsittely
asiakkaan/potilaan tai työympäristön/ympäristön näkökulmasta ja toimia niiden mukaisesti

- Opiskelija ei ymmärrä kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavia laatujärjestelmiä eikä tunnistaa
bioanalyytikon roolia laadunvarmistuksessa
- Opiskelija ei tunnista tai osaa arvioida molekyyligeettiseen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä laboratoriotyön eri vaiheissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tiedoissaan ja oman toimintansa arvioinnissa
laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa tai palautteen vastaanottamisessa.
- Opiskelijalla on vähäisiä tiedollisia puutteita molekyyligeneettisten työvaiheiden
suunnittelussa tai aseptisessa tai turvallisessa toteutuksessa, mutta joista ei aiheudu riskiä
asiakkaalle/potilaalle tai työympäristölle tai ympäristölle
- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä tai
vastuullisessa tai turvallisessa työskentelyssä asiakkaan/potilaan tai työ/ympäristön näkökulmasta,
mutta ohjattuna selviää tyydyttävästi.
-Opiskelijalla on vähäisiä puutteita ymmärtää kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavia laatujärjestelmiä
tai tunnistaa bioanalyytikon roolia laadunvarmistuksessa
- Opiskelija on vähäisiä tiedollisia puutteita tunnistaa tai arvioida molekyyligeneettisten luotettavuuteen
vaikuttavia tekijöitä laboratoriotyön eri vaiheissa
Tyydyttävä (1-2), tentin arvosana 1-3

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija tunnistaa osaamisensa rajat ja pyrkii soveltamaan teoriatietoaan
laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisesta, analyyttisessä ja post-analyyttisessä vaiheesta
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa molekyyligeneettisiä työvaiheita aseptisesti ja
turvallisesti
- Oman toiminnan arviointi preanalyyttisessa, analyyttisessä ja post-analyyttisessä vaiheessa on realistista ja opiskelija osaa ottaa vastaan
palautetta työvaiheistaan.
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä
turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa
- Opiskelija ymmärtää kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavat laatujärjestelmät ja tunnistaa
bioanalyytikon roolin laadunvarmistuksessa
- Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida molekyyligeneettisten testien luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
laboratoriotyön eri vaiheissa
Hyvä (3-4) arvosana opintojaksosta, edellyttää tentistä arvosanaa 3-4.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija hallitsee teoriatiedon ja osaa soveltaa tietojaan preanalyyttisesta, analyyttisessä ja post-analyyttisessä vaiheesta ja suunnitella
sekä toteuttaa aseptisesti ja turvallisesti molekyyligeneettisiä testejä
- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta molekyyligenetiikan työvaiheista.
Toteutuksen tiedot
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä
turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa
- Opiskelija tietää kliinistä laboratoriotoimintaa ohjaavat laatujärjestelmät ja tunnistaa bioanalyytikon
roolin laadunvarmistuksessa
- Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida vieritestitulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
laboratoriotyön eri vaiheissa

Kiitettävä arvosana opintojaksosta edellyttää tentistä arvosanaa 4-5.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kliinisen neurofysiologian perustutkimusten yleisperiaatteet ja käyttöindikaatiot jaosaa tunnistaa yleisimmät EEG:ssä esiintyvät artefaktat ja selkeät epileptiset ilmiöt. Opiskelija osaa kytkeä elektrodit EEG:ssä 10–20 –järjestelmän mukaisesti. Opiskelija ymmärtää ääreishermoston toiminnan tutkimisen periaatteet neurografiatukimuksella.

Sisältö

Tavallisimmat kliinisen neurofysiologian tutkimusmenetelmät, niiden vakiointi ja laadunhallinta. Herätevastetutkimukset (VEP, BAEP, SEP). EEG- ja uni-rytmit sekä EEG provokaatiot. Neurografiatutkimukset ja yöpolygrafiatutkimukset.

Oppimateriaalit

Mervaala, Esa et al. Kliininen neurofysiologia . 1. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019.
Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla on kirjallinen koe viikolla 17, josta muodostuu opintojakson arvosanan pohja. Lopulliseen arvosanaan vaikuttaa
kokeiden lisäksi harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen, joista on mahdollista saada plussaa tai miinusta.
Mikäli tehtävän palautus on myöhässä, tulee aina miinusta.

Kirjallisen kokeen uusintakoepäivät ovat ma 8.5.2023 klo 13-16 Lauren-sali 1 ja ma 29.5.2023 klo 13-16 Lauren-sali 1. Uusintakokeisiin ei tarvitse ilmoittautua. Koekysymykset toimitetaan kaikille, joilla on tentti suorittamatta. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana. Turun AMK:n tutkintosäännön mukaan opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa hyväksytyn tentin arvosanaa yhden kerran. Korotusyrityksen tulee tapahtua edellä mainittuina uusintakoepäivinä. Korotuksesta tulee sopia etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Opintojakson kuluessa kerätään suullista opintojaksopalautetta ja suunnitellaan opintojakson toteutusta yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälisyys

Opintojakso sisältää kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä opintojaksolla on yhteensä 54 h ja se jakautuu seuraavasti:
• Kontaktitunnit 8 h + harjoitusdemot knf-osastolla 2 h
• Kirjallinen koe 2 h
• Itsenäinen työskentely sisältäen kotitehtävät, luentomateriaaliin perehtyminen, muistiinpanojen täydentäminen ja kertaaminen sekä kirjallisiin
kokeisiin valmistautuminen 42 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään yleisimpiin kliinisen neurofysiologian tutkimuksiin ja hoitoihin.
Opintojakson käytyään opiskelija tietää opintojaksolla läpikäytyjen tutkimuksien pääperiaatteet ja käyttöindikaatiot.

Opintojaksoon kuuluu harjoitusdemot pienryhmissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

KNF-osastolla pidettävissä harjoitusdemoissa on läsnäolovelvollisuus.

Hylätty (0)

Ei täytä tyydyttävän osaamisen kriteereitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tieto ja tiedon hankinta:
opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.
Taidot ja niiden kehittyminen:
opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tieto ja tiedon hankinta:
• erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita
• erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta
• hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti.
Taidot ja niiden kehittyminen:
• toimii erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
• selittää oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii vastuullisesti ja joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tieto ja tiedon hankinta:
• käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita
• hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä.
Taidot ja niiden kehittyminen:
• toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä aloitteellisesti
• vertailee omaan toimintaansa liittyviä vaihtoehtoja käyttäen perusteluna oman alansa tietoperustaa
• soveltaa oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti sekäottaen tilanteen huomioon,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys):
• arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia
• toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen
• arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia
• toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen.

Ilmoittautumisaika

10.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija
- suoriutuu itsenäisesti näytteenottotilanteista
- osaa näytteenottotilanteessa arvioida potilasturvallisuuteen ja asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- osaa suunnitella tarpeenmukaisen näytteenottotavan, toteuttaa ja arvioida sen
- osaa ohjata asiakasta potilastutkimuksissa
- osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa joustavasti, tunnistaen asiakkaan yksilölliset tarpeet
- osaa kertoa yleisimmistä laboratoriotutkimuksista ja ohjata niihin valmistautumisessa
- osaa käsitellä näytteitä laadukkaasti ja turvallisesti
- osaa huolehtia näytteiden oikeasta säilytyksestä ja kuljetuksesta
- osaa toimia huomioiden työyhteisön ja ympäristön turvallisuuden
- osaa työskennellä ergonomisesti
- ymmärtää asiakkaan kulttuurisen taustan merkityksen sekä monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelyn periaatteet
- osaa laboratorion perusvälineiden käytön ja huollon
- tutustuu toimipaikan välinehuoltoon ja työturvallisuusmääräyksiin
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä, myös moniammatillisissa ryhmissä
- osaa perustella oman ja ammattialansa toimintaa näyttöön perustuen

Sisältö

Näytteenoton ja asiakaspalvelun harjoittelu laboratorion näytteenottopisteessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on ilmoitettu Itslearning-oppimisalustalla olevassa jakso-oppaassa. Laajuus 5 op.

Sisällön jaksotus

Harjoittelu toteutuu viikoilla 3-5 A-ryhmä ja viikoilla 6-8 B-ryhmä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Jakson tiedot löytyvät Itslearning-oppimisalustalla olevasta jakso-oppaasta.

Harjoittelun edeltävyysehdot on kuvattu jakso-oppaassa itslearning-oppimisalustalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ilmoitettu Itslearning-oppimisalustalla olevassa jakso-oppaassa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
Ryhmät
 • PBIOS20B
  Bioanalyytikko (AMK), S20B
 • PBIOS20A
  Bioanalyytikko (AMK), S20A

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- raportoida opinnäytetyön tulokset/tuotoksen kirjallisesti, tieteellisen viestinnän keinoin
- vertaisarvioida kriittisesti toisen opiskelijan opinnäytetyöprosessia ja tuotosta
- esittää opinnäytetyön tulokset/tuotoksen suullisesti
- valita sopivan viestintäkeinon esittääkseen tarvittaessa opinnäytetyön tulokset/tuotoksen toimeksiantajan edustajille
- kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta kielellisesti ja sisällöllisesti hyväksytyn kypsyysnäytteen

Sisältö

- opinnäytetyön raportointiseminaari
- opinnäytetyön vertaisarviointi
- opinnäytetyön esittäminen
- kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
Ryhmät
 • PBIOS21B
  Bioanalyytikko (AMK), S21B
 • PBIOS21A
  Bioanalyytikko (AMK), S21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- rakentaa opinnäytetyönsä tietoperustaa
- toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
- jäsentää opinnäytetyönsä aiheen toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi
- laatia hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman, jossa kuvaa opinnäytetyön menetelmälliset ja sisällölliset ratkaisut
- ottaa vastaan ohjausta ja antaa vertaisohjausta

Sisältö

- Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen
- Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen
- Opinnäytetyön vertaisarviointi (opponointi)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa patologiaan liittyvät perustermit sekä syövän synnyn taustamekanismit ja perustermistön. Opiskelija osaa histologisen ja sytologisen näytteen käsittelyn ja tutkimisen menetelmät. Opiskelija osaa histologisen näytteen kudosprosessoinnin vaiheet ja laadukaan histologisen näytteen kriteerit. Opiskelija tietää oikeat menettelytavat laadukkaan irtosolunäytteen ottamiseksi sekä tunnistaa gynekologisen irtosolunäytteen normaalit solut ja löydökset

Sisältö

Patologian opintojakso koostuu luennoista, laboraatioista sekä opiskelijoiden omista esitelmistä.

Oppimateriaalit

Itslearning-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, itsenäiset tehtävät, verkko-oppiminen, opintokäynti, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tenttipäivä histologiasta on 27.10.2023 ja sytologiasta 21.11.2023.
Tämän jälkeen on kummastakin tentistä (sekä histologia että sytologia) kaksi (2) uusintatenttimahdollisuutta, jotka ovat varsinaisen tenttipäivän jälkeiset kaksi seuraavaa peräkkäistä uusintatenttipäivää.
Bioanalyytikkokoulutuksen uusintatenttipäivät ovat

29.11.2023 (histologia 1. uusinta)
11.12.2023 (histologia 2. uusinta, sytologia 1.uusinta)
kevät 2024 (sytologia 2.uusinta)

Opettaja toimittaa kysymykset automaattisesti uusintakoepäivään toteutusta uusiville. Uusintatentteihin ei siis tarvitse ilmoittautua.

Opiskelija voi korottaa yhden kerran hyväksyttyä arvosanaa ja se tapahtuu bioanalyytikkokoulutuksen varsinaisina uusintatenttipäivinä.

Kansainvälisyys

Opiskelijan oma aktiivisuus ja tiedonhaku korostuvat itsenäisessä työskentelyssä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät optimassa.
Laajuus 4op=108h opiskelijan työtä. Osa tuntimäärästä on lähi/etäopetusta ja osa itsenäistä työskentelyä. Itsenäisenä työskentelynä opiskelija tekee hänelle määrätyt tehtävät ja palauttaa ne itslearning-alustalle, kertaa teoriaa annetusta materiaalista, harjoittelee solujen tunnistusta verkossa, valmistautuu laboraatioihin ja teoriatentteihin opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Sisällön jaksotus

Perustermit sekä syövän synnyn taustamekanismit ja perustermistö. Histologisen ja sytologisen näytteen käsittely ja tutkimisen menetelmät. Histologisen näytteen kudosprosessoinnin vaiheet ja laadukkaan histologisen näytteen kriteerit. Oikeat menettelytavat laadukkaan irtosolunäytteen ottamiseen sekä gynekologisen irtosolunäytteen normaalien solujen ja löydösten tunnistaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät hyv//hyl tai opiskelija tarkistaa omat itsenäiset tehtävänsä mallivastauksen avulla. Jokainen myöhässä palautettu itsenäinen tehtävä alentaa varsinaisesta tentistä saatua pistemäärää yhdellä pisteellä. Molemmat tentit arvioidaan asteikolla 0-5 ja näiden tenttien keskiarvo muodostaa opintojakson kokonaisarvosanan.
Opiskelijoiden itsearviointia suoritetaan jakson aikana.

Itsenäiset tehtävät, hyväksytyn kriteerit:

Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä
asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.

Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa
käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.

Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,

Hylätty (0)

Numeerinen arviointi: alle puolet tentin maksimipistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 - 16

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Vastuuopettaja

Heidi Kalve

Tavoitteet

Students rehearse the basics and methods of health care and clinical laboratory work.

Sisältö

This course unit is selected from the following parts:
- Clinical Biochemistry, automated analyzers 1-3 cr
- Blood Sampling and POC-testing 1st/2nd term 1-3 cr
- Clinical hematology 3rd/4rd term 2 cr
- Immunohematology 3rd term 2 cr
- Clinical Fysiology ECG, 1st/2nd term 1 cr
- Clinical Microbiology 2nd term 2 cr
- Clinical Pathology 4th term 2 cr
- Molecular Genetics 3rd term 2 cr
- Working in Clinical Laboratory 1, very basic studies 1 cr
- Project Work, presentation 1 cr
- Introduction to Biomedical Laboratory Scientist's Profession in Hospital Laboratory 1 cr

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Anniina Friman
Ryhmät
 • PBIOS21B
  Bioanalyytikko (AMK), S21B
 • PBIOS21A
  Bioanalyytikko (AMK), S21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia kliinisessä laboratoriossa vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti niin työryhmän jäsenenä kuin itsenäisesti työskennellessään. Opiskelija osaa asettaa itselleen tavoitteet ja aktiivisesti hyödyntää laboratoriotyössä ja ohjaustilanteissa hankkimiaan oppimiskokemuksia. Opiskelija osaa soveltaa yrittäjyyden periaatteita sekä huolehtia osaltaan ympäristövastuun toteutumisesta toiminnan ja projektien suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä sekä omassa toiminnassaan. Opiskelija kehittyy ongelmanratkaisukyvyssään ja tiimityötaidoissaan.

Sisältö

TUAS Labissa toteutettavat ohjaus- ja työelämäyhteistyöprojektit. Opiskelija toteuttaa vastuullisesti ja tavoitteellisesti kliinisen laboratoriotyön projekteja ja opettajajohtoisia ohjaustilanteita. Opiskelijatiimit, myös moniammatilliset, vastaavat projektien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opintojaksolla hankittujen oppimiskokemusten aktiivinen reflektointi mahdollistaa kehittymisen kliinisen laboratoriotyön osaajaksi.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen; projektioppiminen, yhteisvastuullinen toiminta
Tekemällä oppiminen
Opettamalla oppiminen
Ryhmä- ja itsenäinen oppiminen

-->innopedan kompetenssit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektiosaaminen 1 & 2 toteutuu harjoittelumuotoisena 2 x 4vko (voi olla useissa pätkissä) Työaika 8h/pvä. Päivien osalta 100% korvausvelvollisuus

Projektiosaaminen 3 toteutuu opiskelijan omien kiinnostusten mukaan 1op=27h, joista 5h toteutuu opiskelijan itsenäisinä opintoina. Eli 1op edellyttää 22h harjoittelua koululla ja 5op laajuus kokonaisuudessaan 110h.

- TUAS Labin toiminnan ja projektien yhteistoiminnallinen sekä vastuullinen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- asiakaspalvelu ja yrittäjyys
- ohjaukseen ja opetukseen osallistuminen; nuoremmat bioanalyytikkoryhmät ja hoitotyön ryhmät ym.

Sisällön jaksotus

TUAS Labin toiminnan sekä työelämäyhteistyöprojektien ja muiden projektien toteuttaminen.

- harjoittelu opetuslaboratorioissa ja asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteissa TUAS Labissa sekä
- opintojaksolla toteutettavien työelämälähtöisten projektien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin rakentuva suoritustapa perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
- terveysalan opiskelijoiden kliiniseen laboratoriotyöhön liittyvien opintojaksojen ohjaukseen osallistuminen
- sisäinen yrittäjyys; päätöksen tekoon ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen, laboratoriotarvikkeiden käyttö ja hävittäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:
Näytteenotto- ja asiakaspalveluharjoittelu sekä ammattiaineiden hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on harjoittelun kokonaissuoritus, koko opintojakson ajalta;
- vastuullisesti suoritettu laboratoriotyöskentely, näytteenotto ja asiakaspalvelu TUAS Labissa
- osallistumisaktiivisuus ohjaukseen ja projekteihin
- projektien toteutus; asiakaspalvelu, manuaali, aikataulutus, vastuullisuus, raportti
- yhteisvastuullinen osallistuminen toimintaan ja
- aktiivinen osallistuminen ryhmien tavoitteiden mukaiseen ohjaukseen ja kirjallisten tehtävien tarkistukseen
- henkilökohtaisen työvuorolistan ylläpito

HYVÄKSYTTY
- harjoittelun tuntien täyttyminen vaaditusti
- toiminta laboratoriossa ja asiakaspalvelu ollut vastuullista
- osallistuminen TUAS LAbin toimintaan ollut aktiivista ja yhteisvastuullisuudesta huolehdittu

- osallistuminen ohjaustoimintaan ja projekteihin ollut vastuullista ja aktiivista, raportit laadittu
- allekirjoitettu henkilökohtainen työvuorolista, joka täytetty ja ylläpidetty ajanmukaisesti

HYLÄTTY
Harjoittelussa tullut esille vastuutonta asiakaspalvelua, laboratoriotoimintaa tai työskentelyä, harjoittelun tuntimäärä ei ole täyttynyt, työvuorolistan epäselvyydet, toimintaan tai yhteisiin projekteihin osallistumattomuus

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Heidi Kalve
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman
Ryhmät
 • PBIOS21B
  Bioanalyytikko (AMK), S21B
 • PBIOS21A
  Bioanalyytikko (AMK), S21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia kliinisessä laboratoriossa vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti niin työryhmän jäsenenä kuin itsenäisesti työskennellessään. Opiskelija osaa asettaa itselleen tavoitteet ja aktiivisesti hyödyntää laboratoriotyössä ja ohjaustilanteissa hankkimiaan oppimiskokemuksia. Opiskelija osaa soveltaa yrittäjyyden periaatteita sekä huolehtia osaltaan ympäristövastuun toteutumisesta toiminnan ja projektien suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä sekä omassa toiminnassaan. Opiskelija kehittyy ongelmanratkaisukyvyssään ja tiimityötaidoissaan.

Sisältö

TUAS Labissa toteutettavat ohjaus- ja työelämäyhteistyöprojektit. Opiskelija toteuttaa vastuullisesti ja tavoitteellisesti kliinisen laboratoriotyön projekteja ja opettajajohtoisia ohjaustilanteita. Opiskelijatiimit, myös moniammatilliset, vastaavat projektien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opintojaksolla hankittujen oppimiskokemusten aktiivinen reflektointi mahdollistaa kehittymisen kliinisen laboratoriotyön osaajaksi.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen; projektioppiminen, yhteisvastuullinen toiminta
Tekemällä oppiminen
Opettamalla oppiminen
Ryhmä- ja itsenäinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektiosaaminen 1 & 2 toteutuu harjoittelumuotoisena 2 x 4vko (yht 12op). Jakso voi olla useissa pätkissä, riippuen siitä, miten työelämänharjoittelu sijoittuu. Työaika 8h/pvä. Päivien osalta 100% korvausvelvollisuus


Projektiosaaminen 3 (3op) toteutuu opiskelijan omien kiinnostusten mukaan 1op=27h,
- TUAS Labin toiminnan ja projektien yhteistoiminnallinen sekä vastuullinen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- asiakaspalvelu ja yrittäjyys
- ohjaukseen ja opetukseen osallistuminen; nuoremmat bioanalyytikkoryhmät ja hoitotyön ryhmät ym.

Sisällön jaksotus

TUAS Labin toiminnan sekä työelämäyhteistyöprojektien ja muiden projektien toteuttaminen.

- harjoittelu opetuslaboratorioissa ja asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteissa TUAS Labissa sekä
- opintojaksolla toteutettavien työelämälähtöisten projektien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin rakentuva suoritustapa perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
- terveysalan opiskelijoiden kliiniseen laboratoriotyöhön liittyvien opintojaksojen ohjaukseen osallistuminen
- sisäinen yrittäjyys; päätöksen tekoon ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen, laboratoriotarvikkeiden käyttö ja hävittäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:
Näytteenotto- ja asiakaspalveluharjoittelu sekä ammattiaineiden hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on harjoittelun kokonaissuoritus, koko opintojakson ajalta;
- vastuullisesti suoritettu laboratoriotyöskentely, näytteenotto ja asiakaspalvelu TUAS Labissa
- osallistumisaktiivisuus ohjaukseen ja projekteihin
- projektien toteutus; asiakaspalvelu, manuaali, aikataulutus, vastuullisuus, raportti
- yhteisvastuullinen osallistuminen toimintaan ja
- aktiivinen osallistuminen ryhmien tavoitteiden mukaiseen ohjaukseen ja kirjallisten tehtävien tarkistukseen
- henkilökohtaisen työvuorolistan ylläpito

HYVÄKSYTTY
- harjoittelun tuntien täyttyminen vaaditusti
- toiminta laboratoriossa ja asiakaspalvelu ollut vastuullista
- osallistuminen TUAS LAbin toimintaan ollut aktiivista ja yhteisvastuullisuudesta huolehdittu

- osallistuminen ohjaustoimintaan ja projekteihin ollut vastuullista ja aktiivista, raportit laadittu
- allekirjoitettu henkilökohtainen työvuorolista, joka täytetty ja ylläpidetty ajanmukaisesti

HYLÄTTY
Harjoittelussa tullut esille vastuutonta asiakaspalvelua, laboratoriotoimintaa tai työskentelyä, harjoittelun tuntimäärä ei ole täyttynyt, työvuorolistan epäselvyydet, toimintaan tai yhteisiin projekteihin osallistumattomuus

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Mari Hiekko
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää solu- ja molekyylibiologian perusteet ja tärkeimmät solubiologiset tapahtumat. Opiskelija tietää solun rakenteen ja toiminnan, soluelimet, solujen jakaantumisen ja solujen välisen viestinnän, entsyymit ja energia-aineenvaihdunnan sekä proteiinisynteesin. Opiskelija osaa kliinisten laboratoriotutkimusten perustana olevat elimistön biokemialliset reaktiot.

Sisältö

- eläinsolun, kasvisolun ja bakteerin rakenne
- solun organellit ja niiden tehtävät
- proteiinien kuljetus
- makromolekyylit ja perimäaines

Oppimateriaalit

Opintojakson sisältö koostuu pääasiassa teoksesta.
Heino ja Vuento. Biokemian ja solubiologian perusteet. 2010 tai uudempi. WSOYpro.

Its-learning alustalle on koottu aiheeseen liittyvää materiaalia ja tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelijan valinnan mukaan verkkotentit tai kirjallinen lopputentti lukujärjestykseen merkittynä tenttipäivänä .
Kirjalliseen tenttiin järjestetään kaksi uusintakoetilaisuutta, jotka pääsääntöistesti kaksi seuraavaa uusintakertaa ellei asiasta erikseen opiskelijan kanssa sovita.

Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai ei osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta tiedonrakentajana ja ongelmanratkaisijana. Verkkopedagogiikkaa toteutetaan itsenäisesti toteuttavilla verkkotehtävillä, joissa opiskelija kehittää tiedon hankkimisen ja soveltamisen taitojaan. Opintojaksolla hyödynnetään englanninkielisiä oppi- ja oheismateriaaleja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisesta AHOToinnista tulee keskustella vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelijan työ koostuu opintojaksolla
- kontaktiopetuksesta
- etäluentojen jälkeisistä tenteistä
- itsenäisestä opiskelusta

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu seuraavista sisällöistä:

1. Solun rakenne
- eukaryoottisolu
- bakteerisolu ja virus

2. Solukalvo ja aineiden kuljetus
- aktiivinen kuljetus
- passiivinen kuljetus
- endo- ja eksosytoosi

3. Soluväliaine
- soluväliaine

4. Solujen tarttuminen ympäristöönsä
- solujen väliset liitokset

5. Tiedonsiirto solun sisällä ja solujen välillä
- tiedonvälitystavat
- reseptorit, toisiolähetit ja niiden tarkoitus

6. Solun jakautuminen
- solusykli ja sen säätely
- mitoosi ja meioosi
- solukuolema

7. Nukleiinihapot
- DNA:n rakenne ja kahdentuminen
- RNA:n rakenne
- proteiinisynteesi

8. Perimäaines
- Kromosomit
- Geenit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Luentoja ei tallenneta tai streamata, luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, paitsi ensimmäisellä opintojakson info ja -aloitusluennolla on läsnäolopakko!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana muodostuu pääasiallisesti verkkotenttien keskiarvosta tai kirjallisen lopputentin arvosanasta.
Tehtävät pitää olla ajoissa palautettuna ja hyväksyttynä.

Opintojaksopalaute

Opintojakson kuluessa opiskelija voi vaikuttaa opintojakson toteutukseen antamalla suullista tai kirjallista palautetta sähköpostilla opettajalle. Opintojakson loppupalaute kerätään Spark-työkalun avulla Pepissä. Opintojakson opettaja käsittelee opintojaksopalautteet ja ne näkyvät myös opettajan esihenkilölle.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 50

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Noora Hämäläinen
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna. Tehtäviin liittyvät materiaaleista on linkitettynä Itslearning-työtilassa

Saatavissa sähköisesti Turun AMK:n kirjastosta:
- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin) > haku sähköisenä Finnasta

Lisäksi:
- Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin) > Messi
- Tuntimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin) > Itslearning
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus) > tiedonhaku eri kirjastoista ja netistä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-opiskelu, tehtäväperustaisuus.
Verkko-oppimisalusta: itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu tehtäviin. Myöhässä palauttaminen alentaa arvosanaa. Kurssin päättymisen jälkeen opiskelija voi tutkintosäännön mukaisesti palauttaa puuttuvia tehtäviä puolen vuoden ajan. Sen jälkeen on ilmoittauduttava uudelle vastaavalle kurssille.

Kansainvälisyys

Toimintatapoina ovat aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja opiskelijan itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä

Kurssin arvioitavat tehtävät ja arviointikriteerit esitellään tarkemmin ensimmäisellä oppitunnilla.

Sisällön jaksotus

Opetus alkaa ti 19.9.

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus.
Edeltävyysehtoina ovat seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtäviä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
Pienryhmät
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning avautuu kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti viikolla 49. Kirjallinen viikolla 50.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan bioanalyytikon työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja, mutta jos opiskelijalla on vahva kielitaito ja hyvät tiedot bioanalyytikon ammattisanastosta jo valmiiksi, voi tulla suoraan tenttiin. Vastaavasti, jos ruotsinkielen taidot puuttuvat kokonaan, on syytä olla kurssin alussa opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, bioanalyytikon ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 18-20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Bioanalytiikan opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi. Opetus viikoilla 44-50

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät palauttamatta, kirjallisesta kokeesta alle 50/100p.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Bioanalyytikkokoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
Pienryhmät
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018 ICT

Oppimateriaalit

Itslearning-kansio avautuu kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti viikolla 50, suulliset sitä ennen viikolla 49.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan bioanalyytikon työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Jos omaat vahvan ruotsinkielentaidon ja hallitset jo bioanalyytikon ammattisanaston, ole kurssin alussa yhteydessä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, bioanalyytikon ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 18-20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Bioanalytiikan opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä tai puutteelliset, kirjallisesta tentistä alle50%, liikaa poissaoloja kontaktitunneilta.