Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti s14
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Fysioterapeutti S14

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 32                                                  
English Professional Skills, B2 3
     
         
                   
Suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                   
Ammatillinen kasvu
                                                 
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
             
           
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                 
   
Ammatillinen kasvu 4 1                                                  
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                 
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
             
           
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
             
           
Kehittyvä fysioterapian asiantuntijuus
                                                 
Fysioterapeutin työn lähtökohtia 5
     
         
                   
Social and Health Care System and Rehabilitation 3
     
         
                   
Fysioterapiatiede ja -toiminnan kehittäminen / Physiotherapy Science and Development 5  
       
             
           
Tutkimustyön menetelmät 5    
         
                 
   
16960884.54.533044442.32.32.32.31.51.51.51.500
AMMATTIOPINNOT 73                                                  
Ihminen liikkujana ja oppijana
                                                 
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 1 5
     
         
                   
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 2 5
     
         
                   
Ihmisen oppimisen tukeminen 5
     
         
                   
Ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen, arviointi ja harjoittaminen
                                                 
Nivelliikkuvuuden tutkiminen ja harjoittamisen periaatteet 5
     
         
                   
Lihasvoiman ja -venyvyyden tutkiminen sekä harjoittamisen periaatteet 5
     
         
                   
Yleiskestävyyden, koordinaation ja tasapainon tutkimisen sekä harjoittamisen periaatteet 5
     
         
                   
Kivun arviointi ja kipuun vaikuttaminen 4  
       
             
           
Toiminnan ja perusliikkumisen tutkiminen sekä harjoittaminen / Assessing and Exercising Basic Motion 5  
       
             
           
Ikä ja toiminta 4
     
         
                   
Ympäristö toiminnan mahdollistajana 5  
       
             
           
Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen tutkiminen, harjoittaminen ja ohjaaminen
                                                 
Asiakkaan psykofyysistä kokonaisuutta tukeva toiminta ja fysioterapia 5  
       
             
           
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva fysioterapia 5  
       
             
           
Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva fysioterapia 5  
       
             
           
Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva fysioterapia 5  
       
             
           
Lääketieteelliset aineet
                                                 
Geriatria 1  
       
             
           
Ortopedia 1  
       
             
           
Neurologia 1  
       
             
           
Lasten lääketiede 1    
         
                 
   
Farmakologia 1  
       
             
           
343810171719190.50.508.58.58.58.59.59.59.59.50.30.30.30.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                  
HARJOITTELU 75                                                  
Terveysriskejä omaavan ihmisen toimintaa tukeva harjoittelu
                                                 
Terveysliikunta ja terveysneuvonta 5
     
         
                   
Projektityöskentelyn perusteet 5
     
         
                   
Moniammatillinen projektityöskentely 5  
       
             
           
Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen toimintaa tukeva harjoittelu
                                                 
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva harjoittelu 9  
       
             
           
Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva harjoittelu 6    
         
                 
   
Traumatologisen tai ortopedisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu 6    
         
                 
   
Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu 9    
         
                 
   
Soveltava liikunta 6    
         
                 
   
Fysioterapian valinnainen harjoittelu
                                                 
Valinnainen harjoittelu 6  
       
             
           
Omavalintainen harjoittelu 1 9    
         
                 
   
Omavalintainen harjoittelu 2 9      
           
                       
1020369551010181892.52.52.52.5555599994.54.5
OPINNÄYTETYÖ 15                                                  
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                 
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 5    
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 67 53 14 30 30 33.5 33.5 26.5 26.5 14 15 15 15 15 16.8 16.8 16.8 16.8 13.8 13.8 13.8 13.8 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

TUTKINNON KUVAUS JA RAKENNE
Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK), EQF ja NQF taso 6

Fysioterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edellyttää noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä yleiset ja ammatilliset osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavat neljä vuositeemaa (kuvio 1): (1) Ihmisen liikkumisen ja toiminnan arvioija ja ohjaaja, (2) Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden osaaja, (3) Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden soveltaja ja (4) Kehittyvä ja kehittävä fysioterapian osaaja. Jokainen vuositeema koostuu moduuleista (10 – 15 op) opintojaksoineen (5 op) ja ne on ryhmitelty perusopintoihin (32 op), ammattiopintoihin (73 op), harjoitteluun (75 op), vapaasti valittaviin opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöhön (15op).

Ensimmäisessä vuositeemassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Hän arvioi ja tutkii ihmisen liikkumista ja toimintakykyä sekä vaikuttaa niihin fysioterapian keinoin, kun asiakkaan terveyteen vaikuttavat riskitekijät ovat vähäiset. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon (352/2003 8§).

Toisessa vuositeemassa opiskelija laajentaa ammatillista tutkimis- ja terapiaosaamistaan. Hän tutkii, arvioi ja ohjaa asiakasta, kun terveyteen, erityisesti liikkumis- ja toimintakykyyn, liittyy ongelmia.

Kolmannessa vuositeemassa opiskelija perehtyy liikkumis- ja toimintarajoitteisen asiakkaan fysioterapiaan soveltaen aiemmin omaksumiaan fysioterapian perusteita. Opiskelija tarkastelee ihmistä laaja-alaisesti ottaen huomioon hänen resurssinsa, ongelmansa ja toimintaympäristönsä moninaisuuden. Lisäksi opiskelija käyttää näyttöön perustuvaa osaamistaan työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Neljännessä vuositeemassa opiskelija osoittaa osaavansa toimia fysioterapeuttina erilaisissa toimintaympäristöissä sekä hallitsevansa fysioterapian kehittämisen perusteet.


Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat tutkimis-, ohjaamis- ja terapiavalmiudet ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa.OPINNOISSA KEHITTYVÄ OSAAMINEN
Fysioterapeutin tutkinto oikeuttaa toimimaan fysioterapian asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista, toimintaa ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen. Fysioterapeutin (AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön, eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF, kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF, www.minedu.fi/OPM) ja Turun ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön ja strategiaan. Strategian pedagoginen lähestymistapa on innovaatiopedagogiikka.

Fysioterapeuttikoulutuksessa opintojen osaamistavoitteet rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistarpeille. Niiden laatimisessa on hyödynnetty mm. kansallisia (Arene, OKM, NQF) ja kansainvälisiä (EQF) osaamiskuvauksia. Koska fysioterapeutti työskentelee sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessa korostuvat yhtä lailla työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Fysioterapeutin rooli ja asiantuntijuus muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi fysioterapeutilta edellytetään myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.

Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti hallitsee fysioterapian keskeisen tietoperustan, kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän käyttää hyväksyttyjä ja näyttöön perustuvia fysioterapian menettelytapoja ja toimintaperiaatteita niin päätöksenteossaan kuin tukiessaan asiakastaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hän omaa valmiudet toimia asiakaslähtöisesti, luovasti ja tilannekohtaisesti sekä taidon kehittää fysioterapiaa. Lisäksi hän kykenee ottamaan huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset haasteet sekä omaa valmiudet kehittää yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssejaan.

OPISKELUN TOTEUTTAMINEN
Opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua ohjaavat vuositeemat, joita hyödyntäen opiskelija laatii oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS) SoleOPS-järjestelmään. Jokainen vuositeema sisältää niin teoriaopiskelua kuin käytännön taitojen harjoittelua. Taitojen karttuessa opiskelija soveltaa teoreettista osaamistaan yhä haasteellisemmissa asiakastilanteissa teorian toimiessa fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen perustana. Opiskelu tapahtuu tunneilla, harjoittelupaikoissa, itsenäisesti ja/tai ryhmissä keskustellen ja harjoitellen, jolloin opiskelija harjaantuu myös vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidoissaan. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Fysioterapeuttikoulutuksessa opettajan rooli on ohjaava, jolloin oppimisen lähtökohtana on oppijan kyky innovatiivisesti yhdistää uusia tietoja ja taitoja aiemmin oppimaansa. Oppimisprosessin ydin on ammatillinen keskustelu, johon oppimistilanteesta riippuen osallistuvat opiskelijat, opettajat ja/tai työelämän edustajat. Valmiin fysioterapeutin tulee tunnistaa realistisesti oman osaamisensa rajat. Tämän vuoksi fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelijat harjaantuvat itsearvioinnin, vertais- ja opettaja-arvioinnin avulla tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.

Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaisella innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista (TKI) painottavaa oppimisen lähestymistapaa. Opiskelija osallistuu erilaisiin ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin sekä palvelutoimintaan. Koulutuksen TKI -toiminta todentuu eri opintojaksoissa toimeksiantoina, työelämälähtöisinä opinnäytetöinä ja projektiopintoina. Lisäksi innovaatiopedagogiikka näkyy fysioterapeuttikoulutuksessa innovatiivisina oppimis- ja opetusmenetelminä, joutavina opintopolkuina, kansainvälisyytenä sekä yrittäjämäisenä toimintana.

Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelija suorittaa kansainvälistymistä tukevia opintoja (15 op) monella tavalla: esim. hakeutumalla vaihto-opiskelijaksi, osallistumalla intensiivikurssille tai International Semesterin kautta.

Opiskelija voi valita koko opiskelunsa ajan vapaasti valittavia opintoja (vava) 15op oman koulutusohjelman, terveysalan ja Turun ammattikorkeakoulun tai yliopistojen tarjonnasta siten, että ne tukevat hänen ammatillista kehittymistään.

Aikaisemmalla korkeakoulutasoisella osaamisella voi joko korvata opintoja tai osaaminen voidaan sisällyttää tutkinnon osaksi vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija voi osoittaa myös muulla tavoin hankkimaansa osaamista, esimerkiksi näytöin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) perustana ovat tutkinnon ja opetussuunnitelman opintojaksojen tavoitteet.

OHJAUS
Ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä itsenäisen työskentelyn taitoja ja vastuuta omasta oppimisestaan. Lisäksi opintojen ohjauksella pyritään vaikuttamaan opiskelijan opintojen ajalliseen ja sisällölliseen etenemiseen mahdollistaen valmistumisen normiaikaa nopeamminkin. Opiskelijan laatimaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa (HOPS) seurataan ja tarvittaessa päivitetään opettajatutorin kanssa lukuvuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä sekä tarvittaessa useamminkin. Opiskelijalla on vastuu opintojensa etenemisen suunnittelusta ja ohjauksen hakemisesta.

Ohjausta toteutetaan ammatillisen kasvun (AKU) tunneilla ja henkilökohtaisissa tutor-keskusteluissa. Opettajatutorin lisäksi jokaisella opiskelijaryhmällä on ylemmän vuosikurssin opiskelijoita tutoreina. Tarvittaessa opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa. Henkilökohtaisen ohjauksen tueksi opiskeluohjeita löytyy toteutussuunnitelmista (SoleOPS-järjestelmä), elektronisilta oppimisalustoilta (Optima) sekä Intranet - Messistä. Opintotoimistosta opiskelija saa mm. intranetin käyttäjätunnukset sekä opintorekisteriotteen.

ARVIOINTI JA PALAUTE
Fysioterapian koulutusohjelmassa arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvun edistäminen. Arvioinnin lähtökohtana on fysioterapeutin työn osaamiskuvaukset ja –tavoitteet, jotka on kirjattuna opetussuunnitelman osaamiskarttaan. Moduuleissa ja opintojaksoissa arvioidaan saavutettua osaamista. Täten arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että –tulokseen.

Arvioinnissa opiskelija saa palautetta osaamisestaan ja edistymisestään suhteessa tavoitteisiin. Arvioitavia suoritteita ovat mm. suulliset ja kirjalliset kokeet, oppimistehtävien esitykset ja raportit sekä oppimispäiväkirjat. Arviointi on hylätty – hyväksytty (1-5). Opiskelija saa arvioinnistaan joko suullisen tai kirjallisen palautteen. Opettajan arvioinnin lisäksi opiskelijan itsearviointi ja opiskelijatoverin suorittama vertaisarviointi ovat tärkeä osa arviointia. Arviointi pyrkii ohjaamaan opiskelijaa omaksumaan työtapoja ja oppimismenetelmiä, joita hän voi hyödyntää toimiessaan asiantuntijatehtävissä.

Opintojaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson toteutussuunnitelmaan (SoleOPS-järjestelmä) ja niiden laadinnassa on hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjeita. Arviointikriteereissä kuvataan erikseen ammattitieto ja tiedon hankinta, ammattitaito sekä vastuu, yrittäjyys ja johtaminen ja niiden tasokuvauksissa on otettu huomioon opiskelijan osaamisen vaiheet.

Fysioterapian koulutuksessa toimintaa kehitetään keräämällä opiskelijapalautetta opintojaksojen toteutuksesta, lukuvuoden päättyessä palautepäivässä sekä opintojen lopussa. Opintojaksoa aloitettaessa toteutussuunnitelman esittelyssä opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa toteutukseen. Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely (opiskelijabarometri).

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi