Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk), s15
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), S15

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 32                                                  
English Professional Skills, B2 3
     
         
                   
Suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                   
Ammatillinen kasvu
                                                 
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
             
           
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                   
   
Ammatillinen kasvu 4 1                                                  
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                 
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
             
           
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
             
           
Kehittyvä fysioterapian asiantuntijuus
                                                 
Fysioterapeutin työn lähtökohtia 5
     
         
                   
Social and Health Care System and Rehabilitation 3
     
         
                   
Fysioterapiatiede ja -toiminnan kehittäminen 5  
     
           
         
Tutkimustyön menetelmät 5    
         
                   
   
16870884434044442222122200
AMMATTIOPINNOT 73                                                  
Ihminen liikkujana ja oppijana
                                                 
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 1 5
     
         
                   
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 2 5
     
         
                   
Ihmisen oppimisen tukeminen 5
     
         
                   
Ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen, arviointi ja harjoittaminen
                                                 
Nivelliikkuvuuden tutkiminen ja harjoittamisen periaatteet 5
     
         
                   
Lihasvoiman ja -venyvyyden tutkiminen sekä harjoittamisen periaatteet 5
     
         
                   
Yleiskestävyyden, liikkeensäätelyn ja tasapainon tutkiminen sekä harjoittamisen periaatteet 5
     
         
                   
Kivun arviointi ja kipuun vaikuttaminen 4  
       
             
           
Toiminnan ja perusliikkumisen tutkiminen sekä harjoittaminen / Assessing and Exercising Basic Motion 5  
       
             
           
Ikä ja toiminta 4
     
         
                   
Ympäristö toiminnan mahdollistajana /Environment Enabling Function 5  
       
             
           
Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen tutkiminen, harjoittaminen ja ohjaaminen
                                                 
Asiakkaan psykofyysistä kokonaisuutta tukeva toiminta ja fysioterapia 5  
       
             
           
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva fysioterapia 5  
       
             
           
Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva fysioterapia 5  
       
             
           
Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva fysioterapia 5  
       
             
           
Lääketieteelliset aineet
                                                 
Geriatria 1  
       
             
           
Ortopedia 1  
       
             
           
Neurologia 1  
       
             
           
Lasten lääketiede 1    
         
                   
   
Farmakologia 1  
       
             
           
343810171719190.30.708.58.58.58.59.59.59.59.500.30.30.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                  
HARJOITTELU 75                                                  
Terveysriskejä omaavan ihmisen toimintaa tukeva harjoittelu
                                                 
Terveysliikunta ja terveysneuvonta 5
     
         
                   
Projektityöskentelyn perusteet /Project work 5  
       
             
           
Moniammatillinen projektityöskentely 5
     
         
                   
Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen toimintaa tukeva harjoittelu
                                                 
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva harjoittelu 9  
       
             
           
Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva harjoittelu 6    
         
                   
   
Traumatologisen tai ortopedisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu 6    
         
                   
   
Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu 9    
         
                   
   
Soveltava liikunta 6    
         
                   
   
Fysioterapian valinnainen harjoittelu
                                                 
Valinnainen harjoittelu 1 /Optional Training 1 6  
       
             
           
Valinnainen harjoittelu 2 /Optional Training 2 9    
         
                   
   
Valinnainen harjoittelu 3 /Optional Training 3 9      
           
                       
1020369551010122492.52.52.52.5555501212124.54.5
OPINNÄYTETYÖ 15                                                  
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 5    
         
                   
   
Opinnäytetyön raportointi 5    
         
                   
   
001500000510000000000055500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 66 59 9 30 30 33 33 20.3 38.7 9 15 15 15 15 16.5 16.5 16.5 16.5 1 19.3 19.3 19.3 4.5 4.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN NIMI
Fysioterapeutti

TUTKINTO
Fysioterapeutti (AMK), EQF ja NQF taso 6

LAAJUUS (OP, VUOSI)
3,5 vuotta

KOULUTUKSEN TAVOITE
Fysioterapeuttitutkinto oikeuttaa toimimaan fysioterapian asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista, toimintaa, osallistumista ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen.

Fysioterapeuttikoulutuksessa opintojen osaamistavoitteet rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistarpeille. Niiden laatimisessa on hyödynnetty mm. kansallisia (Arene, OKM) ja kansainvälisiä (Enphe, WCPT) osaamiskuvauksia. Koska fysioterapeutti työskentelee sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessa korostuvat yhtä lailla työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Fysioterapeutin rooli ja asiantuntijuus muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi fysioterapeutilta edellytetään myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.

Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti hallitsee fysioterapian keskeisen tietoperustan, kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän käyttää hyväksyttyjä ja näyttöön perustuvia fysioterapian menettelytapoja ja toimintaperiaatteita niin päätöksenteossaan kuin tukiessaan asiakastaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hän omaa valmiudet toimia eettisesti, asiakaslähtöisesti, luovasti ja tilannekohtaisesti sekä taidon kehittää fysioterapiaa. Lisäksi hän kykenee ottamaan huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset haasteet sekä osaa kehittää yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssejaan.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Fysioterapeutin (AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön, eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF, kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF, www.minedu.fi/OPM) ja Turun ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön ja strategiaan, jossa pedagogisena lähestymistapana on innovaatiopedagogiikka.

Fysioterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op) (kuvio 1), minkä suorittaminen edellyttää noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä yleiset ja ammatilliset osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavatneljä vuositeemaa(kuvio 1): (1) Ihmisen liikkumisen ja toiminnan arvioija ja ohjaaja, (2) Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden osaaja, (3) Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden soveltaja ja (4) Kehittyvä ja kehittävä fysioterapian osaaja. Jokainen vuositeema koostuu moduuleista (10 – 15 op) opintojaksoineen (5 op) ja ne on ryhmitelty perusopintoihin (32 op), ammattiopintoihin (73 op), harjoitteluun (75 op), vapaasti valittavista opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöhön (15op).

Ensimmäisessä vuositeemassa ”Ihmisen liikkumisen ja toiminnan arvioija ja ohjaaja ”opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Hän arvioi ja tutkii ihmisen liikkumista ja toimintakykyä sekä vaikuttaa niihin fysioterapian keinoin, kun asiakkaan terveyteen vaikuttavat riskitekijät ovat vähäiset. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon (352/2003 8§).

Toisessa vuositeemassa”Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden osaaja” opiskelija laajentaa ammatillista tutkimis- ja terapiaosaamistaan. Hän tutkii, arvioi, ohjaa ja harjoittaa asiakasta, kun terveyteen, erityisesti liikkumis- ja toimintakykyyn, liittyy ongelmia ja terveysriskejä.

Kolmannessa vuositeemassa”Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden soveltaja” opiskelija perehtyy liikkumis- ja toimintarajoitteisen asiakkaan fysioterapiaan soveltaen monipuolisesti aiemmin omaksumiaan fysioterapian perusteita sekä täydentäen osaamistaan toimien moniammatillisissa työryhmissä. Opiskelija tarkastelee ihmistä laaja-alaisesti ottaen huomioon hänen resurssinsa, ongelmansa ja toimintaympäristönsä moninaisuuden. Lisäksi opiskelija käyttää näyttöön perustuvaa osaamistaan työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Neljännessä vuositeemassa ”Kehittyvä ja kehittävä fysioterapian osaaja ” opiskelija osoittaa osaavansa toimia fysioterapeuttina erilaisissa toimintaympäristöissä sekä hallitsevansa fysioterapian kehittämisen perusteet.

Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat tutkimis-, ohjaamis- ja terapiavalmiudet ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa.Jokainen vuositeema sisältää niin teoriaopiskelua kuin käytännön taitojen harjoittelua. Taitojen karttuessa opiskelija soveltaa teoreettista osaamistaan yhä haasteellisemmissa asiakastilanteissa teorian toimiessa fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen perustana. Opiskelu tapahtuu tunneilla, harjoittelupaikoissa, itsenäisesti ja/tai ryhmissä keskustellen ja harjoitellen, jolloin opiskelija harjaantuu myös vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidoissaan.

Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaisella innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista (TKI) painottavaa oppimisen lähestymistapaa. Teoriaopintoja tukee vahva yhteys käytännön työelämään esim. harjoittelussa, opinnäytetyössä ja työelämälähtöisissä opintojaksoihin kytketyissä kehittämistehtävissä, palvelutoiminnassa ja ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä TKI-projekteissa..Lisäksi opetuksessa käytetään innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelija osallistuu erilaisiin ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin sekä palvelutoimintaan Lisäksi innovaatiopedagogiikka näkyy fysioterapeuttikoulutuksessa innovatiivisina oppimis- ja opetusmenetelminä, joustavina opintopolkuina, kansainvälisyytenä sekä yrittäjämäisenä toimintana.

SUUNTAUTUMISET, ERIKOISALAT JA PÄTEVYYDET
Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain fysioterapeuttitutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksen pohjalta ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille.

OPINNÄYTETYÖN KUVAUS
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiuden työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt toteutetaan työelämälähtöisinä ja osin monialaisina toimeksiantoinatyöelämän ja TKI-projektien edustajat rekrytoivat opiskelijoita omiin kehittämistehtäviinsä. Opinnäytetyön tekeminen painottuu opintojen loppuvaiheeseen.

ARVIOINTI JA PALAUTE
Fysioterapian koulutusohjelmassa arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvun edistäminen. Arvioinnin lähtökohtana ovat fysioterapeutin työn osaamiskuvaukset ja –tavoitteet, jotka on kirjattuna opetussuunnitelman osaamiskarttaan. Moduuleissa ja opintojaksoissa arvioidaan saavutettua osaamista.

Arvioinnissa opiskelija saa palautetta osaamisestaan ja edistymisestään suhteessa tavoitteisiin. Arvioitavia suoritteita ovat mm. suulliset ja kirjalliset kokeet, oppimistehtävien esitykset ja raportit sekä oppimispäiväkirjat. Arviointi on hylätty – hyväksytty (1-5). Opiskelija saa arvioinnistaan joko suullisen tai kirjallisen palautteen. Opettajan arvioinnin lisäksi opiskelijan itsearviointi ja opiskelijatoverin suorittama vertaisarviointi ovat tärkeä osa arviointia. Arviointi pyrkii ohjaamaan opiskelijaa omaksumaan työtapoja ja oppimismenetelmiä, joita hän voi hyödyntää toimiessaan asiantuntijatehtävissä.

Opintojaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson toteutussuunnitelmaan (SoleOPS-järjestelmä) ja niiden laadinnassa on hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjeita. Arviointikriteereissä kuvataan erikseen ammattitieto ja tiedon hankinta, ammattitaito sekä vastuu, yrittäjyys ja johtaminen ja niiden tasokuvauksissa on otettu huomioon opiskelijan osaamisen vaiheet.

Fysioterapeuttikoulutuksessa toimintaa kehitetään keräämällä opiskelijapalautetta opintojaksojen toteutuksesta, lukuvuoden päättyessä palautepäivässä sekä opintojen lopussa. Opintojaksoa aloitettaessa toteutussuunnitelman esittelyssä opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa toteutukseen. Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely (opiskelijabarometri). Opintojen päättyessä opiskelija vastaa OKM:n kokoamaan OPALA- kyselyyn ja antaa palautetta koko opintojen ajalta.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Fysioterapian koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa kansainvälistymistä tukevia opintoja (15 op) monella tavalla: esim. hakeutumalla vaihto-opiskelijaksi, osallistumalla intensiivikurssille tai International Semesterin kautta.

URAMAHDOLLISUUDET
Sosiaali- ja terveysalalla ihmistä työn tekijänä on vaikea korvata teknologialla, joten ala tulee jatkossakin työllistämään hyvin.Fysioterapeutti työskentelee asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusalan tehtävissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä joko itsenäisesti tai monialaisen tiimin jäsenenä. Koulutus antaa valmiudet myös toimia alan kehittämistehtävissä.

Yksilöstä riippuen joku kokee valmistumisensa jälkeen tärkeäksi kehittää fysioterapiaa omalla työpaikallaan. Toinen haluaa jatkokouluttautua edeten esim. ministeriön palvelukseen tai yliopiston professoriksi ulkomaille.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Fysioterapeuttien nimikkeistä yleisimmät ovat fysioterapeutti, fysioterapeutti (AMK) ja erikoisfysioterapeutti. Fysioterapeuttina on mahdollisuus hakea fysioterapian eritysasiantuntijan nimikettä Suomen Fysioterapeuttien ohjeistuksen mukaisesti.Fysioterapian erityisasiantuntijalta vaaditaan korkeaa tietotasoa, vahvaa erikoisalan kokemusta, näyttöä työn kehittämisestä ja laaja-alaisesta ammatillisesta toiminnasta. Haettavia nimikkeitä ovat lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia ja työfysioterapia. (Suomen Fysioterapeutit 2014.)

Johto-, esimies- ja kehittämistehtävissä toimivillaon erilaisia nimikkeitä. Fysioterapeuttina voi toimia myös ohjaajan nimikkeellä.

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston korkeakoulututkintoon.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa myös mahdollisuuksia näihin.

YHTEYSTIEDOT
Tarkempia tietoja koulutuksesta opinto-ohjaajalta.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi