Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi(amk) psosts16
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Sosionomi(AMK) PSOSTS16

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 70                                                    
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
         
                     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
         
                     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                   
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                         
Tutkimus ja kehittäminen
                                                   
Tietotekniikka ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
         
                     
Tutkimustoiminta ja kehittämistoiminta 5    
         
                   
       
Perusopinnot I
                                                   
Suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                     
Svenska i arbetslivet
                                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
         
                     
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
         
                     
English Professional Skills, B2 3
     
         
                     
Ensiapu 1
     
         
                     
Perusopinnot II. Sosiaalialan ammatillisen työn lähtökohdat
                                                   
Johdanto sosiaalialaan 5
     
         
                     
Suomalainen elämä, arki ja yhteiskunta 5
     
         
                     
Johdanto hyvinvointipalvelujärjestelmään 5
     
         
                     
Perusopinnot III. Sosiaalialan asiakastyön perusteet
                                                   
Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka 5
     
         
                     
Asiakastyön prosessi 5
     
         
                     
Yhteisöt, ryhmät ja elämäntavat 5
     
         
                     
Perusopinnot IV. Sosiaalialan asiakasryhmät ja asiakastyö
                                                   
Sosiaalityö ja ohjaustyö 5  
       
               
             
Kasvatustyö ja lastensuojelu 5
     
         
                     
Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ 5  
       
               
             
52116126263.77.32.83.311313131303.73.73.702.82.80.30.30.50.5
AMMATTIOPINNOT 45                                                    
Johtaminen ja yrittäjyys
                                                   
Kunta palvelujen tuottajana 5    
         
                   
       
Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5  
       
               
             
Työyhteisötaidot ja viestintä 5  
       
               
             
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                   
Aikuissosiaalityö
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                   
Aikuissosiaalityön perusteet
                                                   
Aikuissosiaalityön perusteet 5  
       
               
             
Aikuissosiaalityön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä 5  
       
               
             
Sosiaalityön eettiset kysymykset 5    
         
                   
   
Aikuissosiaalityön menetelmät
                                                   
Aikuissosiaalityön työmenetelmät 5    
           
                       
   
Oma ohjaustyön prosessi 5    
           
                       
   
Osallistavat menetelmät 5    
           
                       
   
Varhaiskasvatus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                   
Varhaiskasvatuksen perusteet
                                                   
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5  
       
               
             
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5  
       
               
             
Leikki ja lapsen toiminnan havainnointi 5    
         
                   
   
Varhaiskasvatustyön syventävät opinnot
                                                   
Sosionomi varhaiskasvattajana ja perheen tukena 5    
           
                       
   
Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 5    
           
                       
   
Pedagogiset työ- ja toimintatavat 5    
           
                       
   
Lastensuojelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                   
Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö
                                                   
Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön perusteet 5  
       
               
             
Työskentely lasten ja lapsiryhmien kanssa 5  
       
               
             
Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön menetelmät 5    
         
                   
   
Lapsi ja perhekohtainen lastensuojelutyö
                                                   
Lapsi ja perhekohtaisen lastensuojelutyön perusteet 5    
           
                       
   
Lapsi lastensuojelun asiakkaana 5    
           
                       
   
Perhe- ja verkostotyö 5    
           
                       
   
Toiminnalliset menetelmät
                                                   
Toiminnallinen asiakastyö
                                                   
Toiminnalliset menetelmät sosiaalialalla 5  
       
               
             
Toiminnallinen ryhmätyö 5  
       
               
             
Toiminnallisen ryhmätyön soveltaminen 5    
         
                   
   
Toiminnallinen työskentely nuorten kanssa
                                                   
Toiminnalliset menetelmät nuorten kanssa tehtävässä työssä 5    
           
                       
   
Koulu nuoren kasvuympäristönä 5    
           
                       
   
Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen 5    
           
                       
   
0508500016.733.37.577.500000016.716.716.707.57.5353500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                    
HARJOITTELU 45                                                    
Perusopintojen harjoittelu
                                                   
Asiakastyön projektiharjoittelu 5
     
         
                     
Asiakastyön harjoittelu 10
     
         
                     
Ammattiopintojen harjoittelu
                                                   
TKI ja/tai palvelutoiminnan projekti -harjoittelu 5  
       
               
             
Esimiestyön tai vaativan asiakastyön harjoittelu 10    
         
                   
       
Syventävien ammattiopintojen harjoittelu
                                                   
Syventävien ammattiopintojen harjoittelu 15      
           
                         
15510157.57.51.73.355153.83.83.83.801.71.71.7055007.57.5
OPINNÄYTETYÖ 20                                                    
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön tietoperusta 5    
           
                       
   
Opinnäytetyön tulokset 5      
           
                         
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                         
00101000002.57.5100000000002.52.52.52.555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 66 111 26 33.5 33.5 22.1 43.9 18.3 93.8 26 16.8 16.8 16.8 16.8 0 22.1 22.1 22.1 0 18.3 18.3 38.3 38.3 13 13

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN NIMI
Sosiaalialan koulutus Turun ammattikorkeakoulussa on osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

TUTKINTO
Tutkintonimike on sosionomi (AMK).

LAAJUUS (OP, VUOSI)
Sosionomi (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on noin 3 vuotta (monimuotototeutus) tai 3,5 vuotta (päivätoteutus).

KOULUTUKSEN TAVOITE
Turun ammattikorkeakoulun sosionomitutkinnon osaamistavoitteet perustuvat valtakunnalliseen sosiaalialan koulutuksen kompetenssianalyysiin ja Turun ammattikorkeakoulun innovaatiokompetensseihin. Turun ammattikorkeakoulun innovaatiokompetenssit löytyvät osoitteesta http://messi/opiskelu/17/17.3/Sivut/etusivu.aspx.
Näitä kuvauksiayhdistämällä on päädytty seuraavanlaisiin osaamistavoitteisiin:

Sosiaalialan eettinen osaaminen.
Sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet kuten vastuullisuus,kestävä kehitys ja yksilön ainutkertaisuuden kunnioittaminen.
Asiakastyön osaaminen
Ammatillinen vuorovaikutus, ohjaaminen ja tiimityö .
Palvelujärjestelmäosaaminen
Hyvinvointipalvelujen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö, palveluohjaus ja moniammatilliset verkostot.
Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
Yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde, osallisuus,sosiaaliset ongelmat ja marginalisaatio.
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja innovatiivisuus
Reflektiivinen,tutkiva ja kehittävä työote sekä projektitoiminta.
Johtamisosaaminen
Lähijohtaminen ja yritystoiminnan perusteet.
Kansainvälisyysosaaminen.
Kielitaito, viestintätaidot ja monikulttuurisuus sekä EU-ulottuvuus.
KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ


Opinnot järjestetään moduuleina, jotka jakautuvat opintojaksoihin. Opiskelu alkaa perusopinnoilla, joissa korostuvat oppimisen ja tiedonhankinnan taidot, kielitaito sekä ammatillinen perusosaaminen. Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Loppuvaiheen opintoihin sisältyy valinnaisia ammattiopintoja, niihin liittyvää harjoittelua sekä opinnäytetyö. Tutkinto sisältää myös vapaasti valittavia opintoja.

Sosionomin työ mielletään usein julkisen sektorin työksi. Opintojen aikana perehdytään kuitenkin myös järjestöjen ja yritysten tuottamiin palveluihin ja sosiaaliseen tukeen sekä yrittäjyyden lähtökohtiin. Innovaatiokompetenssit ja yrittäjyys tulevat esille opintojen alkuvaiheessa mm. ryhmämuotoisena sosiaalialan asiakastyöhön perehdyttävänä projektiharjoitteluna. Opintojen keskivaiheilla opinnot sisältävät 5 op Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa –opintojakson sekä TKI ja / tai palvelutoiminnan projektin. Vapaasti valittavien opintojen aikana opiskelija voi suunnata opintojaan valitsemallaan tavalla.

Vuositeemat kuvaavat osaamisen kehittymistä opintojen kuluessa. Vuositeemat ovat orientaatio sosiaalialaan ja kasvun tukeminen; sosiaalialan asiakastyö ja yhteisöllisyys; hallinnollinen työ ja ammatillisen osaamisen syventäminen sekä sosiaalialan työn kehittäminen.

SUUNTAUTUMISET, ERIKOISALAT JA PÄTEVYYDET
Valinnaisissa ammattiopinnoissa syvennytään ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväkokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Valinnaisia ammattiopintoja ovat varhaiskasvatustyön, lastensuojelutyön, aikuissosiaalityöhän ja toiminnallisiin menetelmiin liittyvät moduulit. Varhaiskasvatustyön opinnot mahdollistavat lastentarhanopettajan kelpoisuuden saamisen.

OPINNÄYTETYÖN KUVAUS
Opinnäytetyön laajuus on 20 op.

ARVIOINTI JA PALAUTE
Arvioinnin lähtökohtana on osaamiskartassa kuvattu osaaminen. Eri osaamisalueiden tavoitteista on johdettu moduulit ja opintojaksot sekä niiden tavoitteet. Opintojaksoissa arvioidaan saavutettua osaamista. Saavutettavan osaamisen tasot kuvataan opintojaksojen toteutussuunnitelmissa.

Arviointi sisältää opiskelijan itsearviointia, vertaisarviointia, työelämästä saatavaa palautetta (esimerkiksi harjoittelun yhetydessä) sekä opettajien suorittamaa arviointia. Itsearviointia ja vertaisarviointia tehdään muun muassa opiskelijan ammatillisen kasvun ohjauksen ja opintojaksojen arvioinnin yhteydessä. Opiskelija saa palautetta osaamisestaan opintosuoritustensa perusteella ja tuutoroinnin yhteydessä ammatillisen kasvun ryhmissä. Osaamista arvioidaan opintojaksoissa yksilö- ja ryhmämuotoisilla tenteillä ja oppimistehtävillä. Arviointi tapahtuu numeerisesti ja sanallista palautetta antaen. Opiskelijat arvioivat opetusta ja opetusjärjestelyjä opintojaksojen jälkeen sekä lukukausittain palautepäivinä.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Jokainen opiskelija sisällyttää omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansavähintään 30 opintopistettä vieraskielisiä tai monikulttuurisia opintoja osana tutkintoaan. Näitä ovat muun muassa:

· ulkomailla tapahtuva harjoittelu tai vaihto-opiskelu
· osallistuminen International Semester -ohjelman kursseihin.
· vieraskielisen oppimateriaalin tai oppimistehtävän suorittaminen
· harjoittelu monikulttuurisessa toimintayksikössä (vieraskieliset päiväkodit, maahanmuuttajayhteisöt tms.)
· toiminta kv-tuutorina
· vieraskieliset vapaasti valittavat opinnot
· muut mahdolliset opinnot.

URAMAHDOLLISUUDET
Koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet työskennellä sosiaalialalla ja laajemminkin hyvinvointipalveluissa erilaisissa ohjaus-, kasvatus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on myös perusvalmiudet esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Sosionomi (AMK) tukee yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointia. Työ on eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun tukemista ja ohjausta, sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta, yhteisöjen vahvistamista, syrjäytymisen ehkäisyä ja yhteiskunnallista vaikuttamista.Sosionomi (AMK) voi toimia yrittäjänä tai yrityksen palveluksessa, samoin kuin julkisella tai kolmannella sektorilla. Hänen tehtävänimikkeensä voi olla esimerkiksi ohjaaja, sosiaaliohjaaja tai lastentarhanopettaja.

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Sosionomi (AMK) antaa hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja opintojen jatkamiseen eismerkiksi ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa tai yliopistossa.

YHTEYSTIEDOT
Turun ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi / sosiaalialan koulutus.

www.turkuamk.fi.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi