Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Hammasteknikon koulutus > Hammasteknikkokoulutus (amk), s20

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Hammasteknikkokoulutus (AMK), S20

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 169                                                        
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                             
English Professional Skills, B2 3
       
             
                       
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 2  
       
                 
                   
Hyvinvointi, terveyden edistäminen ja yrittäjyys 3                                                        
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                 
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1
       
             
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1  
         
                   
             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1    
           
                         
   
Hammastekniikan perusteiden osaaminen
                                                       
Hammastekniikan perusteet 1 5
     
           
                             
Hammastekniikan perusteet 2 5
     
           
                             
Hampaiden muoto-oppi ja estetiikka 5
     
           
                             
Turvallisten terveyspalvelujen tuottamisosaminen
                                                       
Anatomia ja fysiologia 5
       
             
                       
Turvallisuusosaaminen 5
     
           
                             
Yrittäjyys hammastekniikassa 5  
         
                   
             
Biomateriaalitiede hammaslääketieteessä
                                                       
Biomateriaalitiede 1 2  
       
                 
                   
Biomateriaalitiede 2 5  
         
                   
             
Patient Specific Implants and Facial Prosthesis 5    
           
                         
   
CAD/CAM 1 5  
         
                   
             
CAD/CAM 2 5    
         
                       
         
Irtoproteettinen osaaminen
                                                       
Hampaattoman suun irtoproteettinen kuntoutus 1 2
       
             
                       
Vajaahampaisen suun irtoproteettinen kuntoutus 6
       
             
                       
Ortodontian hoitokojeet 5  
         
                   
             
Kiinteän protetiikan osaaminen
                                                       
Kruunu- ja siltaprotetiikan osaaminen 1 5  
         
                   
             
Kruunu- ja siltaprotetiikan osaaminen 2 5  
         
                   
             
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                       
Irtoproteettinen osaaminen simulaatiotilanteissa
                                                       
Hampaattoman suun irtoproteettinen kuntoutus simulaatiotilanteissa 1 5
     
           
                             
Hampaattoman suun irtoproteettinen kuntoutus simulaatiotilanteissa 2 5
       
             
                       
Vajaahampaisen suun irtoproteettinen kuntoutus simulaatiotilanteissa 5  
       
                 
                   
Kruunu ja siltaproteettinen osaaminen simulaatiotilanteissa
                                                       
Metallokeraamiset kruunut ja sillat 5    
         
                       
         
Prässätyt kokokeraamiset täytteet, kruunut ja sillat simulaatiotilanteissa 5    
         
                       
         
Jyrsityt kokokeraamiset täytteet, kruunut ja sillat simulaatiotilanteissa 5    
         
                       
         
Implanttikantoiset kruunut ja sillat simulaatio tilanteissa 5    
           
                         
   
Kruunu ja siltaproteettinen osaaminen harjoittelujaksoilla
                                                       
1. harjoittelu - Hammastekniikan perustyöt, irtoprotetiikka 5
       
             
                       
2. harjoittelu - Hammastekniikan perustyöt, irtoprotetiikka 10  
       
                 
                   
3. harjoittelu - Kiinteä protetiikka 10    
           
                         
   
4. Harjoittelu - Kiinteä protetiikka 15      
           
                             
60574115303026312021151515101010131310.310.310.310107777.57.5
LAAJENTAVA OSAAMINEN 35                                                        
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Hammastekniikan projektiopinnot (Vava) 15                                                        
Opinnäytetyö osaaminen
                                                       
Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 5  
         
                   
             
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                       
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                         
   
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5    
           
                         
   
051500005510000000001.671.671.672.52.53.333.333.337.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 62 56 15 30 30 26 36 25 31 15 15 15 10 10 10 13 13 12.3 12.3 12.3 13 13 10 10 10 15.5 15.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden hammasteknikoiden työ on pääasiallisesti erilaisten hammasproteesien ja oikomiskojeiden suunnittelua ja valmistamista yhteistyössä muun hammashoitohenkilökunnan kanssa.

Valmistuttuasi hammasteknikoksi työskentelet hammasteknisten töiden asiantuntijana osana suun terveydenhuollon hoitotiimiä. Vastaat kullekin asiakkaalle valmistettavien yksilöllisten proteesien teknisestä toteutuksesta. Tämä edellyttää sinulta kädentaitoja, suunnitelmallisuutta, luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutustaitoja.

Valmistuneet hammasteknikot työskentelevät pääasiallisesti yksityisissä hammaslaboratorioissa. Tämän lisäksi voit toimia myynti- ja konsultointitehtävissä hammastarvikeliikkeissä tai asiantuntijatehtävissä alan tutkimusyksiköissä ja materiaaleja valmistavissa yrityksissä. Yhteistyö muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveyden edistämistahojen kanssa on osa työtäsi.

Hammasteknikon ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston korkeakoulututkintoon. Työskenneltyäsi hammasteknikkona viisi vuotta voit kouluttautua myös erikoishammasteknikoksi, jolloin työkuvaan kuuluu eräät protetiikan kliiniset työt. Erikoishammasteknikkokoulutuksen järjestämisvastuu on EHT-liitolla ja sitä järjestetään tarpeen mukaisesti.


Koulutuksen rakenne ja sisältö

Hammasteknikkotutkinnon kokonaislaajuus on 210 op. Tämä tarkoittaa 3-3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Opintosi muodostuvat ydinosaamisesta ja laajentavasta osaamisesta, joihin sisältyy ammattikorkeakoulun yhteisiä opintoja, ammattiopintoja, harjoittelua, opinnäytetyö kypsyysnäytteineen sekä vapaasti valittavia opintoja. Osa opinnoista toteutetaan englannin kiellä. Hammasteknikkokoulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja eikä erikoistumisalaa.

Hammasteknikoksi kasvaminen on koko koulutuksen ajan tapahtuva oppimisjatkumo, johon integroituvat ammattikorkeakoulututkinnon edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot.

Ammattiopinnoissa perehdyt hammasteknikon ammatin keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin, jotta valmistuttuasi pystyt työskentelemään hammaslaboratoriossa itsenäisesti eri tehtäväalueilla ja toimimaan myöhemmin esimerkiksi yrittäjänä.

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutesi työskennellä itsenäisesti ja käytät kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt tehdään työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa sekä hankkeissa.

Opintoihin sisältyy myös harjoittelua sekä simulaatiotilanteissa korkeakoulukampuksen hammaslaboratorioluokissa että yksityisissä hammaslaboratorioissa. Osa opiskelusta ja harjoittelusta on mahdollista suorittaa kansainvälisen yhteistyöverkoston korkeakouluissa

Osaamistavoitteet

Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit sovelluksineen ovat keskeinen osa hammasteknikoksi opiskelua.

Yksilö-osaaminen tulee näkyväksi hammasteknikko-opiskelijan luovana ongelmanratkaisukykynä, kokonaisvaltaisuutena ja päämäärätietoisuutena opiskeluaikana. Yhteisö-osaaminen on taitoa toimia osana erilaisia ammatillisia ryhmiä ja huomioida niiden jäsenten erilaiset näkökulmat. Verkosto-osaaminen on kykyä verkostoitua ja toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien kanssa myös kansainvälisesti.

Hammasteknikon osaaminen muodostuu ydinosaamisesta ja laajentavasta osaamisesta, joihin valmennetaan koulutuksen aikana.

Ydinosaamisen osalta Suun terveyden edistämistyössä ja purennan kuntoutuksessa erilaisin hammasproteettisin ratkaisuin opiskelija hallitsee erilaisten hammasteknisten biomateriaalien ja työtekniikoiden työstämisen ja kehittämisen. Lisäksi opiskelija osaa huomioida työssään niin toiminnalliset kuin esteettiset näkökulmat.

Terveysteknologisessa osaamisessa opiskelija osaa ottaa käyttöön, hyödyntää ja soveltaa erilaisten proteesitöiden valmistuksessa alansa uusimpia laitteita ja valmistusmenetelmiä, kuten digitaalinen töiden suunnittelu ja valmistus (CAM-jyrsintä ja 3D-tulostus), perinteisiä valmistusmenetelmiä unohtamatta.

Laajentava osaaminen syventää opiskelijan osaamista kehittämis-, tutkimus- opinnäytetyön muodoissa ammattialansa keskeisistä aihealueista, tekniikoista ja materiaaleista.

Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija laajentaa osaamistaan puolestaan työskentelemällä sosiaali-ja terveysalalla sekä opiskelemalla eri korkeakoulujen opetustarjonnasta.

Lisäksi opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti opintojaksokohtaisesti soveltuvin osin huomioiden ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden, sekä niiden tuottaman pääoman. Jätämme tällä pääomalla tuleville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelusi hammasteknikkokoulutuksessa toteutuu Turun ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyn innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä sekä yrittäjämäisenä toimintana. Innovatiivisuus toteutuu muun muassa osallistumisena oman alan työelämälähtöisiin ja sitä kehittäviin projekteihin ja hankkeisiin.

Opiskelu hammasteknikoksi tapahtuu kampusalueella, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja työelämän organisaatioissa sekä virtuaaliympäristöissä.

Koulutusyhteistyötä tehdään moniammatillisesti alueen terveyspalveluorganisaatioiden sekä suuhygienisti- ja hammaslääkärikoulutusten kanssa. Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua.

Turun korkeakoulut tekivät vuonna 2015 kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on lisätä korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä opetuksessa että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien koulutus keskittyy Kupittaan alueelle ja muodostaa kansallisen koulutuskeskittymän.

Turun ammattikorkeakoulun toiminta perustuu korkeakoulun laadunhallintamalliin ja prosessikuvauksiin. Opiskelijoilla on oikeus ja velvollisuus osallistua korkeakouluyhteisön kehittämiseen eri kanavien kautta. Opiskelija voi vaikuttaa asioihin osallistumalla koulutuksen kehittämispäiviin ja koulutusten työryhmiin.

Arviointi

Arvioinnin lähtökohtana ovat tutkinnon osaamisvaatimukset. Arviointi perustuu osaamiseen ja sen kehittymiseen ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin että opiskelijan / opiskelijaryhmän tuotokseen. Arvioinnissa käytetään monipuolisia ja vuorovaikutteisia menetelmiä, kuten itse- ja vertaisarviointia ja opettaja/ohjaaja-arviointia sekä palautekeskustelua. Jatkuvalla arvioinnilla tuetaan opiskelijan kehittymistä, omien tavoitteiden asettamista sekä omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista.

Arviointikriteerit ovat opintojaksokohtaisia ja ne laaditaan tasoille tyydyttävä (1-2), hyvä (3-4) ja kiitettävä (5). Arvioinnin perusteet kuvataan toteutussuunnitelmissa. Opintojakson arvioinnista vastaa opintojaksojen opettaja/t. Arvioinnin tueksi on laadittu alustava arviointokehikko, jota sovelletaan opintojaksokohtaisesti. Kehikossa otetaan huomioon opintojen vaiheet (aloittelija, edistynyt, asiantuntija) ja sekä alakohtaiset että yleiset osaamistavoitteet.