Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan ylempi amk, musiikkipedagogi > Kulttuurialan ylempi amk, musiikkipedagogi s22

Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan ylempi AMK, Musiikkipedagogi S22

Syksy 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 50                        
Tulevaisuuden tekijät
                       
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
 
   
         
Musiikkipedagogin digitaidot hybridityössä 5
 
   
         
Musiikkipedaogiikka
                       
Musiikkipedagogiikka 1 5
 
   
         
Musiikkipedagogiikka 2 5
   
     
   
Opinnäytetyö
                       
Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu 5
 
   
         
Kehittämishankkeen toteutus ja raportointi 25
 
   
351520151510105557.57.5
LAAJENTAVA OSAAMINEN 10                        
Musiikkipedagogi, vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                       
Vapaasti valittavat opinnot 10
 
   
55055001.671.671.672.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40 20 20 20 20 10 10 7 7 7 10.5 10.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Koulutus on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille musiikkialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää muusikon ja pedagogin ammattitaitoaan sekä laajentaa ansaintamahdollisuuksiaan. Koulutuksesta valmistunut henkilö pystyy vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin, hallitsee ajanmukaisia pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja ja toimintatapoja, kykenee toimimaan luovasti erilaisissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä kehittyy yrittäjänä ja oppilaitosten kehitysprosessien vetäjänä.

Koulutuksen tavoitteita voi lähestyä musiikkipedagogin taiteellista, pedagogista tai monialaista kehittämistä painottaen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö laaditaan opiskelijan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaiseksi oppimissuunnitelman antamissa raameissa.

Opinnoissa painotetaan yhteisöllisiä verkostoja hyödyntäviä työskentelytapoja. Verkostoissa toimiva musiikkialan ammattilainen on tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka pystyy osallistumaan myös taiteidenvälisiin sekä moniammatillisiin tiimeihin ja koordinoimaan niitä.

Keskeisessä roolissa koulutusta määriteltäessä on koko opintojen läpi kulkeva 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyönä toteutettava kehittämishanke. Tavoitteena on rakentaa opiskelijan ammattitaitoa hänen omista tarpeistaan lähtien tai vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö muotoutuu opiskelijan oppimissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta, pedagogisesta, toiminnallisesta sekä tutkivasta sisällöstä. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja se läpäisee koko opintoajan.

Muut opinnot koostuvat kaikille yhteisistä pakollisista opinnoista, ammattiosaamista syventävistä opinnoista sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Opintojen tarkoituksena on rakentaa opiskelijalle välineitä oman asiantuntijuuden ja ammattiprofiilin kehittämiseen, opinnäytetyöhön liittyvän kehittämistyön toteuttamiseen sekä työhyvinvoinnin rakentamiseen. Opintojen ydintavoitteena on opiskelijan ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen.

Syventävien opintojen sisältöjä voivat olla opinnäytetyön kehittämistehtävään sopien esimerkiksi kamarimusiikkipedagogiikka, toimiminen äänenjohtajana tai konserttimestarina, verkkopedagogiikka, erikoistuminen verkkotyöskentelyyn esiintyjänä ja opettajana, oman yrityksen ja yrittäjäprofiilin rakentaminen.

Opintojen alussa opiskelija laatii yhdessä tuutoropettajan kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja opintopolun.


Opintojen rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja koostuu seuraavista moduuleista:

- Tulevaisuuden tekijät 10 op
- Musiikkipedagogiikka 10 op
- Opinnäytetyö 30 op
- Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on käytännönläheinen, uutta luova ja työelämää palveleva kehittämistehtävä, joka tukee opiskelijan urakehitystä, monipuolistaa työllistymismahdollisuuksia ja syventää ammatillista asiantuntijuutta. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu (5 op) sekä kehittämishankkeen toteutus ja raportointi (25 op). Opiskelija voi kytkeä kehittämishankkeensa Taideakatemian tai Turun ammattikorkeakoulun muiden tutkimusryhmien teemoihin tai toimintaan. Tukea kehittämishankkeeseen voi hakea myös muista oppilaitoksen verkostoista sekä opiskelijan omista verkostoista. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös tiimityönä.

Opinnäytetyön menestyksellinen toteuttaminen edellyttää syvää asiantuntijuutta, luovuutta ja kykyä toimia sekä ryhmässä että itsenäisesti.

Musiikkipedagogin opinnäytetyöhön voi kuulua esimerkiksi taiteellista työskentelyä, pedagogisten toimintatapojen kehittämistä, yrittäjäprofiilin rakentamista, oppimateriaalien laatimista jne.

Opinnäytetyön tulokset julkaistaan kehittämistehtävää parhaiten palvelevalla tavalla, digitaalinen portfolio, video, verkkojulkaisu tms.

Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -suorittaneet henkilöt voivat sijoittua laaja-alaisesti musiikkialan vaativiin opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille sekä voivat toimia yrittäjinä, myös kansainvälisesti. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden soveltuviin jatko-opintoihin. Kun pedagogiset opinnot on suoritettu, tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi :
- musiikkioppilaitoksen opettaja tai lehtori
- konservatorion opettaja tai lehtori
- musiikkioppilaitoksen tai konservatorion rehtori (lisäksi vaaditaan opetushallinnon opinnot tai tuntemus)
- ammattikorkeakoulun opettaja tai lehtori
- vapaan sivistystyön opettaja tai suunnittelijaopettaja
- projektipäällikkö, koordinaattori tai yrittäjä
- verkkopedagogi
- verkkotyöskentelyyn erikoistunut esiintyvä taiteilija

Pätevyys

Musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin muussa korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Koulutuksessa kannustetaan kansainvälisyyteen. Opintoihin voi sisällyttää toimintaa kansainvälisessä verkostossa, opintomatkoja tai lyhytaikaisen vaihdon. Musiikkipedagogin työssä tarvittavan englannin kielen viestintätaitojen kehitystä tuetaan. Tietoperusteisina lähteinä käytetään myös englanninkielisiä artikkeleita ja kirjoja. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua englanninkielisiin työpajoihin ja luentoihin.

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelija saa käyttöönsä Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Taideakatemian musiikin koulutus tekee kansainvälistä yhteistyötä hankkeissa sekä yhteistyökoulujen kanssa. Opiskelija voi toimia aktiivisissa tehtävissä esim. yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavissa taiteellisissa ja pedagogisissa projekteissa.

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa vieraskielisinä opintoina, esim. englanninkielisen opintotarjonnan, kansainvälisen opiskelijavaihdon ja kansainvälisten projektien tai vapaavalintaisten opintojen myötä.

Turun AMK:n Taideakatemia tekee pohjoismaista yhteistyötä musiikin Nordplusmusic-verkostossa ja EU-yhteistyötä ERASMUS+ -verkostossa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa Taideakatemian toimintaa. Taideakatemia on monitaiteinen ja monialainen yhteisö. Turun ammattikorkeakoulun monialaisuus avaa runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. YAMK-koulutuksessa toimitaan yhteistyössä Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa.

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian musiikin koulutus on mukana MUSE - Musiikin etäopetuksen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan kynnyksen ja matalan latenssin ratkaisut -hankkeessa ja koordinoi pohjoismaista New Time Music 2.0 -hanketta. Opiskelija voi osallistua näiden hankkeiden toimintaan opintojensa aikana. Esimerkiksi Campus Online ja Kulttuurikampus Turku tarjoavat oppimissisältöjä vapaasti valittaviin opintoihin.


Tutkimukselliset painopisteet

Opintojen tutkimuksellinen painopiste on musiikkialan ajankohtaisten käytännönkysymysten käsitteleminen ja opiskelijan oman uran edistäminen. TUAMK:n Taideakatemian musiikin koulutus kehittää mm. työskentely- ja ansaintamalleja musiikkipedagogin verkkotyöskentelyä varten, monitaiteisia esityksiä, verkkopedagogisia toimintatapoja, uusia ansaintamalleja musiikkipedagogiselle työlle.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaaan opiskelija osaa:
- hyödyntää ja soveltaa musiikkipedagogin osaamistaan uusin tavoin
- tunnistaa ja analysoida toimintaympäristön muutoksia
- toimi tiimissa luovasti ja ongelmanratkaisutaitoja kehittäen
- luoda ja ylläpitää omaa osaamista täydentäviä yhteistyösuhteita ja kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja
- viestiä omasta osaamisestaan ja kehittämistoiminnastaan kotimaisille ja kansainvälisille verkostoille.

Pedagogiset toimintatavat

Koulutus toteutuu monimuoto-opintoina. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan oman aikataulun mukaisesti itse valitussa paikassa. Opiskelu toteutuu pääasiassa verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä sekä erilaisina ryhmä- ja projektitöinä. Itsenäistä opiskelua tukee ja rytmittää kontaktipetus, jota on ohjelmassa pääsääntöisesti kahtena päivänä kuukaudessa.

Opettaja oppimisprosessin tukena

Taideakatemian YAMK-kouluttajatiimin opettajat toimivat opiskelijan oppimisprosessin ja osaamisen kehittymisen tukijoina, opinnäytetyönä toteutettavan kehittämishankkeen ohjaajina sekä verkostoitumisen ja monialaisen tiimityöskentelyn mahdollistajina. Kouluttajatiimillä on pedagogisen osaamisen lisäksi vahva substanssiosaaminen. Musiikkipedagogin koulutus on oppiva yhteisö, jossa vertaisoppiminen toisilta opiskelijoilta – oman alansa ammattilaisilta – on keskeisessä osassa ja jossa myös opettajat oppivat yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Jokainen opiskelija käy tuutoropettajansa kanssa keskustelun opintojen alussa sekä toisen lukuvuoden aikana. Keskustelussa opiskelijaa tuetaan omien oppimistavoitteidensa asettamisessa ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS) tekemisessä ja seuraamisessa.

Opiskelijalähtöiset oppimis- ja opetusmenetelmät

Koulutukseen sisältyvien opintojaksojen toteutusten suunnittelun peruslähtökohtana on opiskelijalähtöinen oppimisprosessi ja autenttisten, aktivoivien oppimistehtävien käyttäminen. Oppimistehtävistä monet kytkeytyvät opiskelijan omaan opinnäytetyönä toteutettavaan kehittämishankkeeseen ja vievät sitä osaltaan eteenpäin. Lisäksi oppimistehtävinä hyödynnetään todellisia tapausesimerkkejä, ongelmia ja mahdollisesti myös toimeksiantoja työelämäkumppaneilta.

Oppimistehtävissä suositaan monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Myös itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät jaetaan usein verkko-oppimisympäristössä opiskelijaryhmälle keskusteltavaksi ja hyödynnettäväksi. Vertaispalautteella on keskeinen rooli opintojaksojen oppimistehtävissä ja kehittämishankkeen työprosessissa.

Koulutuksen arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Koulutuksessa hyödynnetään opettajien tekemän arvioinnin lisäksi systemaattisesti itsearviointia ja vertaisarviointia sekä mahdollisuuksien mukaan ulkoista työelämäkumppaneiden arviointia. Arvioinnin kohteena on sekä opiskelijan saavuttama osaaminen että sen kehittyminen opintojen kuluessa. Arvioinnin tärkeimpänä tehtävänä on tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä. (Ks. tarkemmin Arviointi.)

Monipuoliset oppimisympäristöt

Musiikkipedagogin koulutuksessa opiskelua ja oppimista tapahtuu monissa eri oppimisympäristöissä. Joitakin oppimisympäristöjä hyödyntävät kaikki koulutuksen opiskelijat yhdessä, joitakin ne opiskelijat, jotka kokevat oppimisympäristön omien osaamistavoitteidensa ja oppimispolkunsa kannalta mielekkääksi oppimisen tavaksi ja paikaksi. Erityisesti opiskelijan kehittämistehtävä määrittää oppimisympäristöjen luonnetta.

Oppilaitosympäristö: Opiskelijat kokoontuvat kontaktijaksolle pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kontaktijakso toimii tärkeänä oppimisprosessin ohjauksen, vertaistuen sekä tiimityöskentelyn ja yhteisen reflektion paikkana. Lisäksi kontaktijaksoilla järjestetään opintojaksoilla kulloinkin käsittelyssä olevaan teemaan liittyviä vierailevien asiantuntijoiden tai omien opettajien luentoalustuksia ja/tai vierailuja paikallisiin yhteisöihin. Kontaktijaksoilla ryhmän opiskelijoita törmäytetään myös mahdollisuuksien mukaan muiden Master School-opiskelijoitten kanssa esimerkiksi yhteisissä seminaareissa. Musiikin koulutuksen eri oppimisympäristöt (esim. orkesteri, kamarimusiikkikokoonpanot, pedagoginen harjoittelukoulu) voivat toimia opiskelijan erityisinä oppimisympäristöinä HOPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Verkko-oppimisympäristö: Monimuotototeutuksen ”kotipesänä” toimii oppilaitoksen verkko-oppimisympäristö, itslearning, josta opiskelija löytää sekä yleisen koulutusta koskevan tiedon että yksittäisten moduulien tai opintojaksojen ohjelmat, oppimateriaalit, oppimistehtävien ohjeet sekä oppimistehtävien tekemiseen, jakamiseen ja/tai palauttamiseen käytettävät työkalut. Verkko-oppimisympäristöä täydennetään tarpeen mukaan muilla digitaalisilla työkaluilla, kuten Zoomilla, Teamsillä ja sosiaalisen median alustoilla. Osa oppimisaktiviteeteista tapahtuu verkossa vuorovaikutuksessa koko opiskelijaryhmän tai pienemmän tiimin kesken.

Yhteistyöverkostot: Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän verkostojen kanssa, ja opiskelijaa kannustetaan hyödyntämään kehittämishankkeessaan ja muissa opinnoissaan omia ammatillisia verkostojaan sekä luomaan uusia. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään oman ammatillisen kehittymisensä kannalta olennaisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä opinnollistamaan näitä vapaasti valittaviin opintoihinsa.

Tutkimusryhmät ja TKI-hankkeet: Opiskelijalla on mahdollisuus kytkeä oma opinnäytetyönä tehtävä kehittämishankkeensa Taideakatemian tutkimusryhmien toimintaan tai muihin Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Opiskelija voi myös tehdä vapaasti valittaviin opintoihin projektiopintoja TKI-hankkeissa.

Koulutuksen palautejärjestelmä

Musiikkipedagogin koulutus nojaa ennen kaikkea jatkuvan itsearvioinnin sekä jatkuvan palautteen periaatteeseen: jokaisella lähijaksolla opiskelijat tapaavat tuutoropettajan, jonka kanssa keskustellaan opintojen kannalta ajankohtaisista asioista. Tuutortapaamisissa kynnys palautteen antamiseen on matala ja palautteeseen voidaan reagoida välittömästi. Palautetta voi antaa myös verkko-oppimisympäristössä ja sähköpostitse. Lisäksi opiskelijoilta kerätään palautetta opintojaksoista sähköisellä palautelomakkeella sekä koulutuksesta kokonaisuudessaan toisen lukukauden aikana toteutettavassa opiskelijabarometrikyselyssä.

Koulutusta kehitetään jatkuvassa dialogissa työelämän kanssa. Palautetta saadaan esimerkiksi Taideakatemian neuvottelukunnilta, hankeyhteistyökumppaneilta ja koulutuksen työelämäverkostoilta.

Arviointi

Kunkin opintojakson arviointi perustuu oppimissuunnitelmassa kuvattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin, jotka puolestaan perustuvat koko tutkinnon osaamistavoitteisiin. Tutkinnon osaamistavoitteissa on huomioitu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiokompetenssit. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty–hylätty muuten kuin opinnäytetyöhön kuuluvassa kehittämishankkeessa, jossa käytetään numeraalista arviointiasteikkoa 1–5.

Kehittämishankkeen arvioinnissa sovelletaan Turun ammattikorkeakoulun yhteisiä YAMK-opinnäytetyön arviointikriteereitä. Opinnäytetyöllä on aina kaksi arvioijaa, joista toinen on opinnäytetyötä ohjaava opettaja. Toinen arvioija voi olla joko Turun ammattikorkeakoulun opettaja tai työelämän edustaja. Opiskelija saa opinnäytetyöstään sanallisen arviointilausunnon, jossa numeroarvosana perustellaan.

Ennen tätä opinnäyteprosessin päätteeksi tapahtuvaa summatiivista arviointia opiskelija saa opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta / ohjaavilta opettajilta palautetta, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa kehittämään opinnäytetyötään. Prosessiarviointia tapahtuu ryhmätilanteissa tutkimus- ja kehittämissuunnitelman esittelyn sekä myöhemmin kehittämishankkeen etenemisen esittelyn yhteydessä, kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa sekä opinnäyteraportin esitarkastusversion palauttamisen jälkeen.

Opettajan arviointi: Opettajan tekemä arviointi kohdistuu jatkuvan arvioinnin periaatteella kaikkiin opintojakson aikana tehtyihin oppimistehtäviin. Arviointi kohdistuu sekä opiskelijan osaamista osoittavaan lopputuotokseen (oppimistulos) että opiskelijan työskentelyprosessiin (osaamisen kehittyminen). Työskentely- ja oppimisprosessi tulee näkyväksi verkkotyöskentelyssä (esimerkiksi oppimistehtävän tuotoksen ensimmäisen version julkaisu keskustelualueella, vertaispalautteen antaminen ja saaminen sekä oman tuotoksen kehittäminen edelleen palautteen pohjalta), lähitapaamisissa, joissa opiskelijat esittelevät projektiensa etenemistä, opettajan kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa sekä opiskelijan työskentelystään kirjoittamissa raporteissa.

Itsearvioinnin ytimessä on ammatillinen elämäkertaprosessi, joka toimii oman osaamisen ja sen kehittymisen sekä oman ammatti-identiteetin reflektoinnin välineenä läpi opintojen. Lisäksi opiskelijalta edellytetään oman osaamisen kehittymisen reflektointia kaikissa opintoihin liittyvissä raporteissa, kuten vapaasti valittaviin opintoihin tehtävien projektiopintojen raporteissa ja opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen raportoinnissa.

Vertaisarviointia hyödynnetään useissa oppimistehtävissä verkko-oppimisalustalla, jossa opiskelijat jakavat toisilleen oppimistehtävinä toteutettujen tuotoksien keskeneräisiä tai valmiita versioita ja antavat palautetta toistensa töistä. Myös lähitapaamisissa opiskelijat antavat toisilleen vertaispalautetta kehittämishankkeiden esittelyjen sekä erilaisten oppimistehtävien purkujen yhteydessä. Vertaisarviointia tapahtuu jokaisella opintojaksolla.

Työelämäarviointi: Ulkoista työelämäkumppaneiden tekemää arviointia tapahtuu opinnäytetöissä, joilla on toimeksiantaja tai joille osoitetaan toiseksi ohjaajaksi ja/tai arvioijaksi työelämän edustaja. Lisäksi opintojaksoilla hyödynnetään työelämän vierailijoita, jotka antavat palautetta opiskelijoiden työskentelystä lähitapaamisissa. Työelämäarvioinnin tehtävä on ennen kaikkea tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista eli se on ensisijaisesti opiskelijaa itseään varten.