Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Ylempi amk-tutkinto > Insinööri (ylempi amk), tutkimusryhmäopinnot > Insinööri (ylempi amk), tutkimusryhmäopinnot
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Tutkimusryhmäopinnot

Kevät 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3 4 5
SYVENTÄVÄT OPINNOT 25                        
Johtamisosaaminen
(Valitaan opintoja 5 op)
                       
Tuotannon laadunhallinta 5                        
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
(Valitaan opintoja 5 op)
                       
Systeemianalyysi ja kehittämismenetelmät 5                        
Tutkimustyön suunnittelu ja metodiikka 5                        
Opinnot tutkimusryhmässä
(Valitaan opintoja 15 op)
                       
000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                        
Design for Manufacturability 5                        
Projektinhallinta 5                        
Prosessi- ja laatujohtaminen 5                        
Teknologiajohtaminen 5                        
000000000000
OPINNÄYTETYÖ 30                        
Opinnäytetyö 30                        
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tutkimusryhmässä suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.Tutkimusryhmässä tapahtuvan insinööri (YAMK) -koulutuksen osaamisalueet painottuvat ICT-alan, terveysteknologian sekä kemiantekniikan ja bioteknologian osaamisalueisiin. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) mukaisesti pääsääntöisesti tutkimusryhmän toimintaympäristössä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus.Edellytyksenä koulutukseen valittavalle on, että opinnot niveltyvät opiskelijan ja tutkimusryhmän ydintoimintaan. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin tutkimusryhmän painopistealueista ja voi suunnata osaamisaluettaan omalle tai uusille asiantuntijuusalueille.

Opiskelija toimii opiskelun aikana hakemassaan tutkimusryhmässä tutkimusryhmän jäsenenä: projektipäällikkönä tai asiantuntijana.Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella. Insinööri (ylempi AMK) -opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja 25 op ja vapaasti valittavia opintoja 5 op sekä 30 op laajuisen opinnäytetyön.

Pedagogiset toimintatavat

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa insinööri (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ja haluavat laajentaa ja syventää teoriaosaamistaan sekä saada malleja soveltaa teoriaa omassa työssään. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen sekä lähi- että etäjaksoja. Tutkimusryhmässä tapahtuvan ohjatun ja itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteisöllisesti tiimeissä tapahtuvalla työelämälähtöisten oppimis- ja kehittämistehtävien ratkaisemisella on merkittävä rooli opinnoissa. Koulutuksessa sovelletaan aikuispedagogiikkaa. Työskentely tapahtuu osittain verkossa ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS), jossa hän valitsee opintoja koulutusten tarjonnasta, jotka liittyvät mm. opinnäytetyön toteuttamiseen. Normaalin koulutustarjonnan lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi peräkkäistä arkipäivää kuukaudessa.

Arviointi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja European Qualification Framework'iin (EQF). Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa vastaava taso on 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteista, sisällöstä ja toteutustavasta riippuen.

Opintojaksot ja opinnäytetyö arvostellaan asteikolla 0-5. Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Opintojaksojen arviointimenetelmät vaihtelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opiskelija saa suorituksistaan säännöllistä palautetta opettajilta. Lisäksi käytetään myös vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajien palautetta suorituksen onnistumisesta. Arvioinnin pohjana käytetään tutkinnon arviointikehikkoa.

Koulutuksen toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kehittämistyössä ovat keskeisessä asemassa elinkeinoelämän edustajilta ja opiskelijoilta saatu palaute ja aloitteet. Palautetta toiminnasta kerätään mm. opiskelijakyselyjen ja ryhmäkohtaisten kehityskeskustelujen avulla.