Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Ylempi amk-tutkinto > Insinööri (ylempi amk), tekniikka > Tekniikan koulutus (yamk)
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan koulutus (YAMK)

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SYVENTÄVÄT OPINNOT 30                              
Tutkiva kehtittäminen 10                              
Osaamisen johtaminen 4                              
Viestintä- ja neuvottelutaito 2                              
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 2                              
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2                              
Liiketoiminnan kehittäminen
                             
Talous ja kannattavuus 2
 
     
             
Laatujohtaminen 2
 
     
             
Asiakkuuksien hallinta ja myyntitoiminta 2
 
     
             
Prosessien johtaminen ja kehittäminen 2
 
     
             
Kansainvälinen liiketoiminta 2
 
     
             
Ympäristöteknologia
                             
Ympäristövaikutusten arviointi 5
   
       
         
Kiertotalous 3
   
       
         
Ympäristölainsäädäntö 2
   
       
         
Rakentaminen
                             
Ympäristögeotekniikka 2
   
       
         
Rakennuttaminen 4
   
       
         
Korjausrakentaminen 4
   
       
         
Tekninen myynti
                             
Teollinen myyntiprosessi ja -menetelmät 5
   
       
         
Myynnin johtaminen 5
   
       
         
Advanced Marine Design
                             
Probabilistic methods in ship stability 1
 
     
             
Principles of safety and seakeeping for marine design work 2
   
       
         
Basics of FEM in shipbuilding 1
   
       
         
Introduction to CFD in ship design 1
   
       
         
Special topics in offshore design 2
   
       
         
Special topics of ship design programs 1
   
       
         
Advanced design work project, future innovations 1
   
       
         
Marine Power Plants
                             
Special Topics in Ship Machinery, Ship Automation, Safety and Environment 5  
   
         
     
Special Topics of Design, Energy Efficiency and Export of Diesel-Electric Power Plants 5  
   
         
     
Marine Industry Cluster
                             
Technologies of the key export companies of marine systems 6
 
     
             
Production and work planning in shipbuilding 2
 
     
             
Shipbuilding network economy and its contracting 2
 
     
             
6010213910010.510.519.519.555000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 0                              
OPINNÄYTETYÖ 30                              
Opinnäytetyö 30                              
000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 10 21 39 10 0 10.5 10.5 19.5 19.5 5 5 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoite

Tekniikan koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutus, jonka tavoitteena on antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tekniikan koulutus kehittää erityisesti liike-toimintaosaamista, esimiestaitoja sekä projektien hallintataitoja. Koulutuksen aikainen työskentely ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.


Koulutuksen rakenne ja sisältö

Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op).
Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa.

Koulutuksen rakenne: syventävät opinnot 30 op ja opinnäytetyö 3o op

Käytännön työ vaatii kuitenkin usein myösliiketoiminnan, talouden ja asiakkuuksien laajempaa hallintaa. Liiketalouden opintojaksot vastaavat tähän osaamistarpeeseen ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä omalle työlleen keskeisiin liiketoimintaosaamisen aiheisiin sekä luo kokonaisnäkemystä teknologiapainotteiseen liiketoimintaan. Lisäksi menetelmäopinnoilla luodaan edellytykset tieteellisen tiedon ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle sekä perustan kehittämishankkeen käynnistämiselle ja läpiviennille.

Tarjolla on seitsemän ammatillista moduulia. Ne käynnistyvät tarpeen mukaan niin, että opiskelijoiden kiinnostus moduuleihin selvitetään hakuprosessiin liittyvän ennakkotehtävän yhteydessä. Opiskelijoilla on tieto käynnistyvistä moduuleista opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.

Syventävät alakohtaiset moduulit (10 op): Liiketoiminnan kehittäminen, Rakentaminen, Ympäristöteknologia, Tekninen myynti, Advanced Marine design, Marine Power Plants, Marine Industry ClusterSuuntautumiset, erikoisalat ja pätevyydet

Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua tehtäviin joissa vaaditaan tekniikan alan ylempää korkeakoulututkintoa.Opinnäytetyön kuvaus

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Mikäli opiskelija ei saa varsinaiselta työpaikaltaan koulutuksen tarpeiden mukaista kehittämistehtävää tai hänellä ei ole työsuhdetta, tarjoavat Turun ammattikorkeakoulun TKI -hankkeet luontevia työelämäyhteyksiä eri projekteissaan.Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen lähtee opiskelijan omista tarpeista esim. tehtäväkuvan mukaan. Opinnäytetyöhön voidaan kytkeä kansainvälinen näkökulma esimerkiksi osallistumalla oman alan kansainväliseen konferenssiin tai seminaariin. Kansainvälisellä näkökulmalla tuetaan osaltaan myös tutkinnon kielitaitovaatimuksia. Osa opetuksesta on englanninkielistä ja suuri osa tehtävien lähdemateriaalista on kansainvälisistä ammatti- ja tiedejulkaisuista.Uramahdollisuudet

Insinöörit sijoittuvat ammattikorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Työuran edetessä osa insinööreistä kehittyy teknisissä asiantuntijatehtävissä, osa suuntautuu esimerkiksi esimies-, projektinjohto- ja markkinointitehtäviin sekä organisaatioiden kehittämistoimintoihin.Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

Suunnitteluinsinööri, tuotantoinsinööri, työnjohtaja, markkinointipäällikkö, tuotepäällikkö, tuotantopäällikkö, laatupäällikkö, tuotekehityspäällikkö sekä erilaiset asiantuntijatehtävät.Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Jatkotutkinto-oikeuden myöntämiselle yliopistot voivat asettaa ehtoja esimerkiksi täydentävien opintojen muodossa.Palaute

Koulutuksen toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kehittämistyössä ovat keskeisessä asemassa elinkeinoelämän edustajilta ja opiskelijoilta saatu palaute ja aloitteet. Palautetta toiminnasta kerätään mm. opiskelijakyselyjen ja ryhmäkohtaisten kehityskeskustelujen avulla.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa 2 lähipäivää. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija myös laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen.

Lähes kaikki työ tehdään nykyaikaisessa yhteiskunnassa yhdessä ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia erilaisissa organisaatioissa esiintyvissä vuorovaikutustilanteissa, sekä auttaa ymmärtämään esimiestyön merkitystä ja roolia johtamisessa. Insinöörin (YAMK) tutkinto tarjoaa hyvät valmiudet ongelmien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen.

Arviointi

Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksojen tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opiskelija saa suorituksistaan säännöllistä palautetta opettajilta. Lisäksi käytetään myös vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajien palautetta suorituksen onnistumisesta. Arvioinnin pohjana toimii tutkinnon arviointikehikko.