Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kulttuurihyvinvointi, K24
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kulttuurihyvinvointi, K23
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kulttuurihyvinvointi, K22
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kulttuurihyvinvointi, K21
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kulttuurihyvinvointi, K20
Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

25 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

23 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
 • Ilona Tanskanen
 • Liisa Laitinen
 • Outi Linnossuo
Ryhmät
 • YKUHSK23
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala
 • YKUHKK23
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritttamisen myötä opiskelija osoittaa:

Oman alan tietoja ja taitoja sekä kykyä niiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista:
- suunnittelemalla ja toteuttamalla kehittämisprojektin ja johtamalla sen prosessia
- aikaansaamalla hyödynnettäviä tuloksia/tuotoksen
- kykenemällä arvioimaan kehittämisprojektin tulosta.


Itsensä kehittämisen osaamista:
- kykenemällä oman työnsä reflektointiin
- johtamalla omaa työskentelyään
- arvioimalla omaa asiantuntijuuttaan.

Organisaatio- ja yhteistoimintaosaamista:
- osoittamalla kehittämistyössään kansainvälisyys-, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista
- osoittamalla kehittämistyössään kykyä toimia yhteisöissä ja verkostoissa
- antamalla panoksensa kulttuurihyvinvointialan kehittämistyöhön.

Eettistä osaamista:
- osoittamalla kehittämistyössään ja siitä raportoinnissa luotettavuutta, vastuullisuutta ja kriittisyyttä

Sisältö

Keskeisessä osassa Master School -koulutuksia on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja läpäisee koko opintoajan.

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkös käytännön työhön. Opiskelija toteuttaa opinnäytetyöhönsä sisältyvän kehittämistehtävän työpaikallaan, Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa, luontevissa työelämäyhteyksissä tai muuten ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Opinnäytetyön perustuu toimeksiantoon, jos se on mahdollista ja sopii opiskelijan työlleen asettamiin tavoitteisiin.

Opinnäytetyö nojautuu perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Opinnäytetyöhön sisältyy kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaan menetelmäosaamiseen opiskelija perehtyy Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojaksolla.

Kultuurihyvinvointi- koulutuksessa opinnäytetyö on jaettu kahteen opintojaksoon:
- 5 opintopisteen laajuiseen Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojaksoon, jossa opiskelija perehtyy tiedonhankintaan, kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaan menetelmäosaamiseen ja suunnittelee kehittämishankettaan (1. lukukausi), ja
- 25 opintopisteen laajuisen Kehittämishankkeen toteuttamiseen ja raportointiin (2. lukukaudesta alkaen).

Kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi -opintojakso sisältää seuraavat vaiheet:

• Opinnäytetyösuunnitelman esittely ja viimeistely palautteen pohjalta
• Opinnäytesopimuksen tekeminen
• Kehittämishankkeen toteuttaminen, siihen liittyvä tutkimuksellinen tiedonhankinta ja työskentelyn dokumentointi alan käytänteiden mukaisesti ja opinnäytetyön kannalta mielekkäällä tavalla.
• Opinnäytteen ryhmäohjaukseen (eri tyyppiset seminaarit) ja yksilöohjaukseen osallistuminen.
* Opinnäytetyöraportti
* Vertaispalautteen (esim. oppimistiimin antaman) hyödyntäminen
• Tulosten esittely opinnäytetyön valmistuttua ammattialaa ja mahdollista toimeksiantajaa palvelevalla tavalla.
• Kypsyysnäyte: Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä ammattialaan ja suomen tai ruotsin kielen eli koulusivistyskielen taitoa. Mikäli koulusivistyskielen erinomainen taito on osoitettu jo aiemmissa opinnoissa, kypsyysnäyte toimii pelkästään ammattialaan perehtyneisyyden kokeena. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
• Opinnäytetyön tarkastus plagioinnintarkastusjärjestelmällä ja arviointi.

Opetusmenetelmät

Tutkimus- ja kehittämishanke, seminaareihin sekä ryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen. Opinnäytetyö-kehittämishanke on mahdollista tehdä moniammatillisena työparina, kahden opiskelijan yhteistyönä. Tällöin menettelytavoista ja työtavoista sovitaan tarkoin niin, että kummankin tekijän osuus on arvioitavissa.

Työskentelyn osat:
• Tutkimus- ja kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi
• Oman kehittämishankkeen esittely, palautteen saaminen ja palautteen antaminen toisten töistä
• Ryhmäohjaukseen (seminaarit) ja yksilöohjaukseen (kasvokkaiset tai virtuaaliset tapaamiset ohjaajan kanssa) osallistuminen
• Kypsyysnäytteen (mediatiedotteen) kirjoittaminen valmiista kehittämishankkeesta.

Kansainvälisyys

Opiskelija etenee työssä itsenäisesti ja vastuullisesti, ohjaajansa tuella. Mahdollista on tehdä opinnäytetyö myös työparin kanssa. Muitten opintojen sisältöjä ja lähestymistapoja hyödynnetään ja sovelletaan omassa työssä. Erikseen sovittavissa on mahdollisuus käyttää tutkimus- ja koulutusvastaavien tai muitten Turun AMK:n kouluttajien antamaa mentorointia. Vertaiskommentointi pienryhmässä (seminaariryhmät, oppimistiimit) on tärkeää. Työelämän yhteistyökumppanit osallistuvat opinnäytetöiden prosessiin kunkin opinnäytetyön edellyttämällä tai mahdollistamalla tavalla (toimeksianto tai muu yhteistyösuhde).

Sisällön jaksotus

Toteutus muodostaa jatkumon opinnäytetyöprojektin valmistelulle ensimmäisen opintolukukauden aikana (Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu).

Toisen lukukauden aikana opinnäytetyön projektisuunnitelma on valmis ja opiskelija tekee opinnäytetyösopimuksen. Opinnäytetyön sisällön toteutus ja aineiston hankinta alkavat (tai jatkuvat, jos ovat jo alkaneet ensimmäisenä keväänä).

Kolmantena lukukautena sisällön toteutus ja aineiston hankinta jatkuvat. Opinnäytetyön dokumentaation kokonaisuus rakentuu ja tulosten kokoaminen etenee.

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen ajoittuu tavoitteena olevan valmistumisajankohdan mukaan. Kokonaisuutena valmis opinnäytetyöraportti luovutetaan esitarkastukseen ja viimeistelyä jatketaan saadun palautteen perusteella.

Opinnäytetyöprosessi päättyy opinnäytetyöraportin julkaisuun Theseus-tietokannassa sekä mediatiedotteena tehtävän kypsyysnäytteen laatimiseen ja jakeluun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arviointikriteerit ovat messissä. Työn ohjaaja sekä työlle ulkopuolinen arvioija (opintojakson toinen opettaja) arvioivat työn näitten kriteerien mukaisesti ja antavat työstä lausunnon.

Jos työllä on toimeksiantaja, joka antaa lausunnon, tämän lausunnon tulee olla arvioijilla käytössä.

Hylätty (0)

Työ ei täytä YAMK-opinnäytetyölle asetettuja minimivaatimuksia. Käytännössä esitarkastusprosessissa varmistetaan, että työ on hyväksyttävissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. messi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. messi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. messi.

Esitietovaatimukset

Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojakso (sis. Tiedonhankinnan verkkokurssi).

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Toimipiste
 • Paikasta riippumaton
 • Kupittaan kampus
 • Linnankadun taidekampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 28

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Anna-Mari Rosenlöf
 • Ursula Hallas
 • Outi Linnossuo
Vastuuopettaja

Anna-Mari Rosenlöf

Ryhmät
 • YKUHSK23
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala
 • YKUHKK23
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa ja kehittää kulttuurihyvinvoinnin lähestymis- ja työtapoja erilaisten toimijoiden parissa oman ammattiosaamisensa mukaisesti

- hyödyntää yksilö-, ryhmä-, yhteisö- ja verkosto-osaamista tuottaessaan kulttuurihyvinvointiin liittyviä sisältöjä sekä kehittäessään kulttuurihyvinvointia mahdollistavia ja edistäviä toimintatapoja ja rakenteita

- suunnitella ja yhteiskehittää kulttuurihyvinvointipalveluja osana moniammatillista tiimiä asiakaslähtöisesti

- arvioida kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikutuksia ja merkityksiä

- tunnistaa ja analysoida kulttuurihyvinvoinnin arvopohjaa sekä kulttuurihyvinvointia osana kestävää kehitystä ja yhteiskuntaa

- jäsentää, viestiä ja reflektoida omaa osaamistaan kulttuurihyvinvoinnin ammattikentällä ja rakenteissa.

Sisältö

Opinnoissa vahvistetaan sekä teoreettista että käytännön osaamista kulttuurihyvinvoinnin mahdollistamisesta eri toimintaympäristöissä, palveluprosesseissa ja erilaisten toimijoiden kanssa.

Opintojaksolla perehdytään kulttuurihyvinvointipalveluiden suunnitteluun sekä arviointiin.

Opintojaksolla hahmotetaan kulttuurihyvinvointialan rahoitusta, systeemistä ajattelua sekä kestävää kehitystä.

Opinnoissa tarkastellaan kulttuurihyvinvointialan eettisiä periaatteita suhteessa eri ammattialoihin.

Opintojaksolla perehdytään oman ammattiosaamisen esittelemiseen ja siitä viestimiseen kulttuurihyvinvointialalla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearning-oppimisalustalla. Osa materiaaleista on englanniksi.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus sisältäen teema-alustuksia, puheenvuoroja, luentoja, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Opetus toteuteaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Työskentelyssä hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä sekä opiskelijoiden omaa erityisosaamista.
- Lähipäivien ennakkotehtävät
- Oppimistehtävät
- Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan ja tutkimustietoon sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen, reflektointitaidot, luovuus, moniammatillisuus sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen ja lähdemateriaaleihin, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa. Tehtävissä hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä.

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun koulutuksissa. Opiskelu tapahtuu teoriaa käytäntöihin ja työelämään soveltaen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jakson oppimistehtävät kuvataan tarkemmin Itslearning-alustalla.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija syventää ja kehittää tietojaan ja osaamistaan kulttuurihyvinvointialan ammattilaisena. Opintojakso rakentuu lähipäivien eri teemojen ympärille.

Opintojaksolla toimitaan moniammatillisissa tiimeissä, joissa opiskelija jakaa osaamistaan. Joitakin jakson osioita voidaan toteuttaa englanniksi ja integroida TKI-hankkeisiin.

Opintojakson teemoja ovat mm.
- kulttuurihyvinvointitoiminnan etiikka, arvopohja ja laatu
- kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointi ja -palveluiden suunnittelu
- asiantuntijaviestintä sekä argumentointi
- kulttuurihyvinvointi osana yhteiskuntaa
- oman ammattiosaamisen esitteleminen ja kehittäminen suhteessa kulttuurihyvinvointialaan
- kulttuurihyvinvointialan ansainta ja systeeminen ajattelu sekä kestävä kehitys.

Opintojakso pohjautuu Kulttuurihyvinvointi osaamisalana -jaksolla opitulle.

Opintojakso alkaa elokuussa 2023 ja toteutetaan Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-tutkinnon lähipäivien aikana. Kontaktiopetus:

to 24.8. klo 10.45–12.00
pe 25.8. klo 13.00–16.15
to 21.9. klo 14.45–16.30
pe 22.9. klo 9.00–12.00
pe 13.10 klo 10.45–16.15
pe 10.11. klo 11.15–16.15
to 14.12. klo 9.00–12.00

Kurssin sisältö voi täydentyä ja muokkautua ajankohtaisten teemojen ja tapahtumien mukaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin ennakko- ja oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Esitietovaatimukset

Kulttuurihyvinvointi osaamisalana -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste
 • Paikasta riippumaton
 • Kupittaan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Anna-Mari Rosenlöf
Ryhmät
 • YKUHSK23
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida itselle uuden asiakasryhmän kanssa kulttuurihyvinvoinnin soveltamisprojektin
· etsiä ja käyttää tutkittua tietoa apuna asiakasryhmän tarpeiden sekä kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksien hahmottamisessa
· reflektoida omaa teoreettista- ja ohjausosaamistaan

Sisältö

· asiakaskontekstissa toteutettava projekti

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearning-oppimisalustalla. Osa materiaaleista on englanniksi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus sisältäen teema-alustuksia, puheenvuoroja sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Työskentelyssä hyödynnetään taideperustaisia työskentelytapoja sekä opiskelijoiden omaa erityisosaamista. Oppimisessa hyödynnetään lähipäiviä edeltäviä ennakkotehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan ja tutkimus- sekä kokemustietoon sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen, reflektointitaidot, luovuus, moniammatillisuus sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen ja lähdemateriaaleihin, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa. Tehtävissä hyödynnetään taideperustaisia työskentelytapoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus Kampuksella: 15 t.
Soveltamisprojektin suunnittelu, yksin/parityönä: 70 t.
Ennakkotehtävät ja itsenäinen opiskelu: 50 t.

Kurssin aikana suunnitellaan (toteutetaan ja arvioidaan) uudelle asiakasryhmälle, uuteen toimintaympäristöön tai uudelle työntekijäryhmälle kulttuurihyvinvoinnin soveltamisprojekti. Projektisuunnitelmassa kuvataan kohteeseen liittyvä palvelu- ja asiakasohjausprosessi, projektin tavoitteet, rakenne ja sisältö, aikataulu, käytettävät menetelmät, työskentelytavat ja tavoitteiden arviointi sekä oma reflektio. Projektisuunnitelma toteutetaan mieluiten pareittain ja esitellään loppuseminaarissa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija kehittää ja laajentaa osaamistaan eri asiakasryhmille suunnitellusta kulttuurihyvinvointitoiminnasta ja -palveluista elämänkaarimallin mukaisesti. Näkökulmana on asiakaslähtöinen yhteiskehittäminen. Jaksolla suunnitellaan kulttuurihyvinvoinnin soveltamisprojekti uudelle asiakasryhmälle, uuteen toimintaympäristöön tai uudelle työntekijäryhmälle. Lähipäivien aikana käydään läpi vaiheittain projektisuunnitelman vaiheistus sekä suunnitelmaa tukevia sisältöjä ja tietopohjaa.

Lähiopetus kampuksella:

pe 26.1.2024 klo 9-12
Teema: Asiakas- ja tarvelähtöisyys

***

pe 16.2.2024 klo 9-12
Teema: Seniorit ja ikääntyneet

***
pe 15.3.2024 klo 9-12
Teema: Työikäiset

***
pe 19.4.2024 klo 9-12
Teema: Lapset, nuoret ja perheet
***

pe 24.5.2024 klo 9-12
Loppuseminaari

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin opettajat: Anna-Mari Rosenlöf: anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi & Heli Vaartio-Rajalin: heli.vaartio-rajalin@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtävään.
Arviointikriteerit:
1) Oppimistehtävän rakenne ja johdonmukaisuus (tehtävänanto)
2) Teoreettiset lähtökohdat (taustatieto, käsitteet)
3) Työn sisältö
4) Pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu, johtopäätökset)
5) Muotoseikat (kieli, AMK:n/MESSIn kirjoitusohjeet)

Hylätty (0)

Kulttuurihyvinvoinnin projektisuunnitelma perustuu satunnaiseen, epärelevanttiin kirjallisuuteen tai omiin näkemyksiin.
Suunnitelmassa käytetään yleiskielen käsitteitä, jotka eivät liity opiskeltavaan asiaan tai tietoperustaan.
Suunnitelmasta puuttuu tehtävänannon mukainen rakenne, sisältö ja aikataulu.
Suunnitelmassta ei ole löydettävissä menetelmiä hankkeen väli- tai loppuarviointiin, siitä puuttuu itsearviointi ja/tai projektin johtopäätökset tai ne ovat epärelevantteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1:
- Kulttuurihyvinvoinnin projektisuunnitelma perustuu kurssimateriaalin siteeraamiseen (alustukset, kurssikirjallisuus) tai omaan ammatilliseen reflektioon.
- Suunnitelmassa käytetään yleiskielen käsitteitä, jotka eivät nouse kurssin tietoperustasta.
- Suunnitelman rakenne, sisältö ja aikataulu vastaavat osittain tehtävänantoon.
- Suunnitelmassa on löydettävissä menetelmät hankkeen väli- tai loppuarviointiin, itsearviointi tai projektin johonkin osaan löyhästi liittyvät johtopäätökset.

Tyydyttävä 2:
- Kulttuurihyvinvoinnin projektisuunnitelma perustuu kurssimateriaalin siteeraamiseen (alustukset, kurssikirjallisuus) sekä oman ammatillisen reflektion yhdistelmään.
- Suunnitelmassa käytetään satunnaisesti kulttuurihyvinvoinnin tai taidelähtöisten menetelmien käsitteitä.
- Suunnitelman rakenne, sisältö ja aikataulu vastaavat tehtävänantoon ymmärrettävästi.
- Suunnitelmassa on löydettävissä menetelmät hankkeen väli- tai loppuarviointiin, itsearviointi, sekä projektin johonkin osaan liittyvät johtopäätökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
- Kulttuurihyvinvoinnin projektisuunnitelma perustuu kurssimateriaalin ymmärtämiseen (alustukset, kurssikirjallisuus) sekä oman ammatillisen reflektion yhdistelmään.
- Suunnitelmassa käytetään satunnaisesti kulttuurihyvinvoinnin ja taidelähtöisten menetelmien käsitteitä tai metodeja.
- Suunnitelman rakenne, sisältö ja aikataulu vastaavat tehtävänantoon kattavasti ja ymmärrettävästi.
- Suunnitelma kattaa myös menetelmät hankkeen väli- ja loppuarviointiin, itsearvioinnin suhteessa kurssin tavoitteisiin, sekä projektin johonkin osaan liittyvät johtopäätökset.

Hyvä 4:
- Kulttuurihyvinvoinnin projektisuunnitelma perustuu kurssimateriaalin ymmärtämiseen (luennot, kurssikirjallisuus) sekä itsenäisen tiedonhankinnan tai oman ammatillisen reflektion yhdistelmään.
- Suunnitelmassa käytetään asianmukaisesti kulttuurihyvinvoinnin ja taidelähtöisten menetelmien käsitteitä tai metodeja.
- Suunnitelman rakenne, sisältö ja aikataulu vastaavat tehtävänantoon kattavasti, ymmärrettävästi ja melko realistisesti.
- Suunnitelma kattaa myös menetelmät hankkeen väli- ja loppuarviointiin sekä reflektiivisen itsearvioinnin suhteessa kurssin tavoitteisiin, sekä koko projektia koskevat rakentavat johtopäätökset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Kulttuurihyvinvoinnin projektisuunnitelma perustuu kurssimateriaalin syvälliseen ymmärtämiseen (alustukset, kurssikirjallisuus) sekä itsenäisen tiedonhankinnan ja oman ammatillisen reflektion yhdistelmään.
- Suunnitelmassa käytetään asianmukaisesti kulttuurihyvinvoinnin ja taidelähtöisten menetelmien käsitteitä sekä metodeja.
- Suunnitelman rakenne, sisältö ja aikataulu vastaavat tehtävänantoon kattavasti, ymmärrettävästi ja realistisesti.
- Suunnitelma kattaa myös menetelmät hankkeen väli- ja loppuarviointiin sekä reflektiivisen itsearvioinnin suhteessa kurssin tavoitteisiin, sekä koko projektia koskevat rakentavat ja syvälliset johtopäätökset.

Ilmoittautumisaika

10.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia / Master School

Toimipiste
 • Paikasta riippumaton
 • Kupittaan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 36

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Anna-Mari Rosenlöf
 • Ursula Hallas
Vastuuopettaja

Anna-Mari Rosenlöf

Ryhmät
 • YKUHKK24
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
 • YKUHSK24
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa ja analysoida kulttuurihyvinvointialan keskeistä tietopohjaa, osaamisalueita ja kehittämistehtäviä

- jäsentää ja ymmärtää syventävällä tasolla kulttuurihyvinvoinnin käsitettä; kulttuurihyvinvointi ilmiönä, kehittyvänä ammattialana, kulttuurihyvinvointi elettynä ja koettuna hyvinvointina

- ymmärtää kulttuurihyvinvoinnin ytimessä olevan henkilökohtaisen taide- ja kulttuurisuhteen yksilöiden ja yhteisöjen kulttuuristen tarpeiden perustana

- tunnistaa ja reflektoida omaa osaamista moniammatillisessa yhteistyössä sekä eri alojen ammattilaisten rooleja, yhteisiä tavoitteita ja yhteistyön mahdollisuuksia kulttuurihyvinvointialalla

- tunnistaa ja perustella kulttuurihyvinvoinnin merkityksiä ja ulottuvuuksia yksilöille ja yhteisöille osana erilaisia palveluita ja ammatillisia rooleja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisuuden ydinosaamista sekä kulttuurihyvinvoinnin keskeistä tietopohjaa, käsitteitä ja toimintaympäristöjä.

Opinnoissa omaa ammatillista ja menetelmällistä osaamista laajennetaan ja syvennetään liittyen ajankohtaisiin kulttuurihyvinvoinnin ja moniammatillisen työskentelyn teemoihin.

Opinnoissa vahvistetaan sosiaali-, terveys-, kasvatus-, taide- ja kulttuurialojen moniammatillista vuoropuhelua sekä yhteistyötä hyvinvoinnin, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusten edistämiseksi taiteen ja kulttuurin sekä taideperustaisten ja luovien työtapojen avulla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearning-oppimisalustalla. Osa materiaaleista on englanniksi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus sisältäen teema-alustuksia, puheenvuoroja, luentoja, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Opetus toteuteaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Työskentelyssä hyödynnetään taiperustaisia työskentelytapoja sekä opiskelijoiden omaa erityisosaamista.
- Lähipäivien ennakkotehtävät
- Oppimistehtävät
- Itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan ja tutkimustietoon sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen, reflektointitaidot, luovuus, moniammatillisuus sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen ja lähdemateriaaleihin, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa. Tehtävissä hyödynnetään taideperustaisia työskentelytapoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jakson oppimistehtävät kuvataan tarkemmin Itslearning-alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväkstty: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimis- ja ennakkotehtävissään opintojakson sisältöjen hallintaa ja soveltamista.

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija syventää ja kehittää tietojaan ja osaamistaan kulttuurihyvinvointialan ammattilaisena.

Opintojakso rakentuu lähipäivien teemojen ympärille.

Opintojaksolla toimitaan moniammatillisissa tiimeissä, joissa opiskelija jakaa osaamistaan. Joitakin jakson osioita voidaan toteuttaa englanniksi ja integroida TKI-hankkeisiin.

Opintojakson teemoja ovat mm:
- kulttuurihyvinvoinnin tietopohjan, rakenteiden ja toimintaympäristöjen hahmottaminen
- keskeisten käsitteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen
- kulttuurihyvinvointialan kansainvälinen kehitys ja tausta
- moniammatillinen yhteistyö, verkostoituminen, oman osaamisen jakaminen
- saavutettavuus ja kulttuuristen tarpeiden toteuttamisen mahdollistaminen
- taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja vaikuttavuus
- kulttuurihyvinvointipalveluiden suunnittelu.

Opintojakson tavoitteena on hahmottaa ja kehittää opiskelijan kannalta olennaista kulttuurihyvinvoinnin ydinosaamista, luoda eri ammattialojen välille yhteistä kieltä ja tietoperustaa sekä johdattaa opiskelijat mukaan kulttuurihyvinvoinnin kehittäjäyhteisöön.

Lähiopetus kampuksella:

ti 9.1.2024 klo 9–12
Teema: Yhteisen tietoperustan ja toimintaympäristön rakentaminen sekä tutustuminen

***

pe 9.2.2024 klo 13–16.15
Teema: Tutkimustieto ja toimintaympäristöt

***

pe 8.3.2024 klo 10.45–16.15
Teema: Moniammatillinen yhteistyö

***

pe 12.4.2024 klo 10.45–16.15
Teema: Saavutettavuus, moninaisuus ja kulttuuristen tarpeiden toteutuminen

***
pe 17.5.2024 klo 10.45–16.15
Teema: Kulttuurihyvinvointipalveluiden ja toimintamallien suunnittelu osana palvelujärjestelmää

***
pe 14.6.2024 klo 13–16.15
Teema: Oman osaamisen jakaminen

Sisältö voi täydentyä ja muokkautua ajankohtaisten teemojen mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin ennakko- ja oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
 • Uli Kontu-Korhonen
Vastuuopettaja

Uli Kontu-Korhonen

Ryhmät
 • YKUHSK23
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella taidelähtöisten menetelmien käyttöä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä
- toimia yhteistyössä erilaisten työyhteisöjen ja yhdyshenkilöiden kanssa mahdollistaessaan taidelähtöisiä interventioita ja toteutuksia
- suunnitella, arvioida ja omien vahvuuksien mukaan myös toteuttaa asiakaslähtöisesti taidelähtöisiä menetelmiä
- havainnoida ja sanallistaa musiikin aikaansaamia tuntemuksia ja kokemuksia itsessään

Sisältö

• luento: Musiikin olemuksesta ja hyvinvointivaikutuksista – Musiikin monenlaisia merkityksiä ja toteuttamistapoja sairaala- ja hoivaympäristöissä, kokemuksia kentältä
• erilaisten objektien ja perkussiosoittimien käyttäminen vuorovaikutteisen improvisaation välineenä, toiminnallisia harjoituksia ryhmässä
Opiskelija saa elämyksellisiä kokemuksia vuorovaikutteisista musiikillisista harjoituksista. Harjoitteilla pyritään vahvistamaan mielikuvitusta, rentoutumaan ryhmässä, herkistämään kuuntelua, kommunikoimaan musiikilla ja luomaan uusia äänimaisemia yhdessä muiden kanssa.
• hoivalauluja- ja leikkejä, äänimaisemien luomista sekä omien tuntemusten sanallistamista
• itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät

Opetusmenetelmät

Luento
Ryhmätyöt
Luovat toiminnalliset harjoitukset
Itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä:
Varaudu kertomaan 24.8.2023 lähipäivänä jokin merkityksellinen, tunteita herättänyt hetki, tapahtuma tai kohtaaminen elämästäsi, jossa musiikilla on ollut oleellinen vaikutus tai jossa musiikin läsnäolo on ollut muuten tärkeää.

II)
Oppimistehtävä
TAIDETTA TÖIHIN -TIEDOTE, palautus 2.10. mennessä ITS:n palautuslaatikkoon (kaikilla lupa nähdä kaikkien tiedotteet)

Laadi selkeä, innostava ja informatiivinen tiedote (A4) työpaikallasi tai muussa työyhteisössä toteutettavasta musiikkia hyödyntävästä taidelähtöisiä menetelmiä sisältävästä projektista. Markkinoi ja myy ideasi ja suuntaa tiedote yhteisösi johtohenkilökunnalle.

Vastaa lyhyesti esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin tiedotteessasi:
Minkälaista taidetoimintaa ehdotat työyhteisöön ja miksi?
Mikä on projektin tavoite?
Millaisiin tarpeisiin projekti vastaa?
Millaisiin toimenpiteisiin työyhteisössä on ryhdyttävä, jotta projekti on mahdollista toteuttaa?
Miksi hyvinvointiin satsaaminen kannattaa?
Millaisia menetelmiä hyödynnetään?
Millaisia vaikutuksia taiteella voi olla tässä yhteisössä?
Millaisiin tutkimuksiin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin voidaan vedota?
Mitä projektin toteuttaminen onnistuneesti edellyttää yhteisöltä?
Miten toiminta rahoitetaan, onko sinulla ehdotuksia tähän liittyen?

Käytä kuvia ja tee tiedotteesta kiinnostava!

Palauta tiedotteesi ITS:n palautuslaatikkoon ma 2.10. mennessä.

III)
Oppimistehtävä
MUSIIKKIMUISTO -projekti, palautus 30.10. ITS:n palautuslaatikkoon. Projekti kannattaa aloittaa ajoissa.

Yleisiä ohjeita projektianne varten
Sisällön toteutus, rakenne ja suunnittelu on osa projektia. Edetkää valitsemallanne tavalla tarkoituksenmukaisesti.

Tehtävän ydin on käytännön tekemisessä niin, että projektista jää joku konkreettinen lopputulema:
1. tietylle henkilölle/haastateltavalle/yhteistyökumppanille koostettu esim. musiikkitallenne/ video / PowerPoint-esitys hänelle tärkeistä musiikkimuistoista tai muistoista joihin musiikki oleellisesti liittyy
2. keskustelujenne pohjalta kyseisiin valittuihin musiikkikappaleisiin liittyvät muistot kirjoitettuna

Esim. viisi laulua/ musiikkiteosta elämän eri vaiheilta ja niihin liittyvät muistot, tarinat, kokemukset.
Jos on esim. muistisairaasta haastateltavasta kyse, niin voitte myös keskustella omaisten kanssa. Luvat pitää tietysti aina selvittää. Työtänne voi helpottaa se, että tallennatte keskustelunne – voitte tällöin keskittyä paremmin keskusteluun, kun ei tarvitse tehdä muistiinpanoja samalla.

Pohtikaa, onko tarpeellista hankkia esimerkiksi valokuvia keskustelujenne pohjaksi, tai millä muulla tavoin voisitte luoda hyvä tunnelman keskustelutuokiollenne.

Jos tallenteen koostaminen on jostain syystä mahdotonta, niin voitte tehdä myös pelkästään kirjallisen selvityksen, jossa on kirjoitettu keskusteluissa esille tulleet musiikit + niihin liittyvät elämäntarinat/muistot. Muistakaa kirjoittaa musiikkien kohdalla tekijät tarkasti (säveltäjä, sanoittaja) ja jos on oleellista muiston kannalta, niin myös mahdollinen esittäjä ja/tai sovittaja.
Lopputuotos on tarkoitus luovuttaa haastateltavalle / hänen omaisilleen (ja mahdollisesti hoitohenkilökunnalle – selvittäkää tämä) sillä ajatuksella, että musiikkitallennetta voi jatkossa kuunnella yksin tai yhdessä hoitajan ja/tai omaisien kanssa – kenties kerrata muistoja ja jatkaa siitä keskusteluja eteenpäin.

Selvittäkää etukäteen, mikäli kirjoittamanne teksti tulisi luetuttaa haastateltavalla ennen työn viimeistelyä. Ajattelin, että jos muistot tuntuvat hyvin henkilökohtaisilta, saattaa niiden lukeminen tuntua ”paljastavalta” tai oudolta – onkohan näin? Riippuu varmasti tilanteesta, muistosta ja kenen kanssa ne jakaa.

3. Lisäksi kirjatkaa eri dokumenttiin (tätä ei anneta haastateltavalle, vaan ainoastaan meidän ryhmällemme) myös projektinne eteneminen; työn eri vaiheet sekä omat pohdintanne ja perustelunne työn toteutuksille.

Tehtävän palautus ma 30.10. mennessä.
Osa näistä toteutuksista esitellään koko ryhmälle to 8.11. lähipäivässä.

Lisäksi:
Mahdollisista korvaavista tehtävistä esimerkiksi poissaolon takia sovitaan tapauskohtaisesti opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Läsnäolo lähitunneilla, osallistuminen toiminnallisiin harjoituksiin ja keskusteluihin sekä oppimistehtävien palautus aikataulun mukaan.

Sisällön jaksotus

Sisältö
• luento: Musiikin olemuksesta ja hyvinvointivaikutuksista – Musiikin monenlaisia merkityksiä ja toteuttamistapoja sairaala- ja hoivaympäristöissä, kokemuksia kentältä
• erilaisten objektien ja perkussiosoittimien käyttäminen vuorovaikutteisen improvisaation välineenä, toiminnallisia harjoituksia ryhmässä
Opiskelija saa elämyksellisiä kokemuksia vuorovaikutteisista musiikillisista harjoituksista. Harjoitteilla pyritään vahvistamaan mielikuvitusta, rentoutumaan ryhmässä, herkistämään kuuntelua, kommunikoimaan musiikilla ja luomaan uusia äänimaisemia yhdessä muiden kanssa.
• hoivalauluja- ja leikkejä, äänimaisemien luomista sekä omien tuntemusten sanallistamista
• itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät

Taidelähtöiset menetelmät 2: musiikki -oppijaksolla perehdytään musiikin monenlaisiin merkityksiin, vaikutuksiin ja toteuttamistapoihin erilaisilla kohderyhmillä.

Kurssi toteutuu syksyn 2023 aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei vaadita musiikillista osaamista, aiempaa kokemusta musiikin tekemisestä tai musiikin taidelähtöisten menetelmien toteuttamisesta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 06.02.2024

Ajoitus

08.02.2024 - 13.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 34

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Outi Linnossuo
Ryhmät
 • YKUHSK24
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- reflektoida omia taidelähtöisten/taideperustaisten menetelmien osallistumiskokemuksiaan
- perustella taidelähtöisten menetelmien käyttöä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä

Sisältö

Opintojakson sisältö
- taidelähtöisten/taideperustaisten menetelmien harjoitteita
- taidelähtöisten/taideperustaisten menetelmien tietoperustaa

Taideperustaiset työskentelytavat 1 ja 2 -opintojaksot täydentävät toisiaan.

Opintojakson tarkempi sisältö on kuvattu toteutussuunnitelmassa 

Oppimateriaalit

Oppimateriaali täydennetään myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Kokemuksellinen oppiminen, reflektiivinen työskentely, oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, oppimistehtävä/portfolio palautus 16.5

Kansainvälisyys

Kokemuksellinen oppiminen lähiopetuksessa lähipäivinä. Kokemuksellisia lähipäiviä ei voi korvata. Poissaoloista sovitaan erikseen kouluttajien kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen lähipäiviin, kokemusten reflektointia ja oppimistehtävät.

Sisällön jaksotus

Ekspressiivinen taidetyökentely.

Lähipäivät torstaisin klo 13-16 tilassa B2043

8.2 Ryhmäytyminen oppimistiimeihin, kurssin tehtävien ohjeistus. Heli ja Outi
7.3 Tarinallisuus, kuvat ja kirjoittaminen. Outi
11.4 Ääni, liike ja draama. Heli
16.5 Kuva ja musiikki. Outi ja Heli.
13.6 Kupittaan puistossa opiskelijoiden ohjauksia. Heli ja Outi. (sateen sattuessa B2043)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Peppi ja its, opintokirjeissä ennakointitiedot lähipäivistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.