Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
30 op

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Annika Karppelin
 • Tiina Hirard
 • Sirpa Rajala
Ryhmät
 • VALMEK24B
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, TELI

Tavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita liiketalouden tai tekniikan alasta Suomessa ja tutustuu itseään kiinnostavaan alan organisaatioon ja sen toimintoihin. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää alan keskeisiä käsitteitä sekä tuntee alan ammatillisia tehtäväalueita. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liiketalouden ja tekniikan aloihin osana suomalaista yhteiskuntaa, alan keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhakuun. Opintojaksolla opiskellaan ammatillista sanastoa ja vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Ammattilehdet ja ammattikirjallisuus
- Erilaiset verkkosivut (esim. Ammattinetti)
- Opettajien oma materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu itslearning-oppimisympäristössä, hyödyntämällä Office 365 -työkaluja ja erilaisia verkkosivuja sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan ja sen toimijoihin esim. asiantuntijahaastattelun kautta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri alojen (liiketalous ja tekniikan alat) suomen kieleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vko 5: Ammatilliset tehtäväalueet
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Oman alan ammatista kertovan videon kommentointi
- Lauseenmuodostustehtävä: alan työtehtäviä
- Kielioppitehtävä: rektio
- Tekstinymmärtämistehtävä: työn vaatimukset
- Keskustelu ammatillisista tehtäväalueista

TEEMA 2, vko 6: Alan yrityksiä
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Tiedonhankintatehtävä: alan yritys
- Yritysesittely
- Asiantuntijahaastattelun valmistelu
- Keskustelu alan yrityksistä

TEEMA 3, vko 7: Tuotteita ja palveluja
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Asiantuntijahaastattelu
- Tiedonhankinta: tuote tai palvelu
- Blogikirjoitus
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vko 8: Ammattilehtiä
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

- Ammattilehtiin tutustuminen
- Keskustelu ammattilehdistä
- Käsitteitä ja kysymyksiä ammattilehden artikkelista
- Tekstinymmärtämistehtävä: ammattilehden artikkeli
- Blogikirjoituksen viimeistely

TEEMA 5, vko 9: Ammattikirjallisuutta
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Tutustuminen ammattikirjallisuuteen
- Tekstinymmärtämistehtävä: ammattikirjallisuus
- Keskustelu ammattikirjallisuudesta
- Kielioppitehtävä: transitiivi- ja intransitiiviverbit

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan opiskelijaa kiinnostavan alan ja ammatin tehtäväalueisiin. Lisäksi tutustutaan alan yrityksiin ja niiden tuotteisiin ja palveluihin. Suomen kielen opinnoissa keskitytään em. aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja harjoitellaan joitakin kielen perusrakenteita. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin.

VKO 5: Ammatilliset tehtäväalueet
VKO 6: Alan yrityksiä
VKO 7: Tuotteita ja palveluja
VKO 8: Ammattilehtiä
VKO 9: Ammattilehtiä ja ammattikirjallisuutta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:
- 5 CampusOnline -opiskelijaa
- 5 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät:
VKO 5: Kielioppitehtävä rektiosta; Keskustelu ammatillisista tehtäväalueista.
VKO 6: Yritysesittely; Keskustelu alan yrityksistä.
VKO 7: Asiantuntijahaastattelu.
VKO 8: Blogikirjoitus.
VKO 9: Keskustelu ammattilehdistä ja ammattikirjallisuudesta; Kielioppitehtävä transitiivi- ja intransitiiviverbeistä.

Kaikissa numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan; tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 18 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–9 p = 1;
10–11 p = 2;
12–13 p = 3;
14–15 p = 4;
16–18 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Annika Karppelin
 • Tiina Hirard
 • Sirpa Rajala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • VALMEK24B
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, TELI
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita liiketalouden tai tekniikan alasta Suomessa ja tutustuu itseään kiinnostavaan alan organisaatioon ja sen toimintoihin. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää alan keskeisiä käsitteitä sekä tuntee alan ammatillisia tehtäväalueita. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liiketalouden ja tekniikan aloihin osana suomalaista yhteiskuntaa, alan keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhakuun. Opintojaksolla opiskellaan ammatillista sanastoa ja vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Ammattilehdet ja ammattikirjallisuus
- Erilaiset verkkosivut (esim. Ammattinetti)
- Opettajien oma materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu itslearning-oppimisympäristössä, hyödyntämällä Office 365 -työkaluja ja erilaisia verkkosivuja sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan ja sen toimijoihin esim. asiantuntijahaastattelun kautta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri alojen (liiketalous ja tekniikan alat) suomen kieleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vko 5: Ammatilliset tehtäväalueet
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Oman alan ammatista kertovan videon kommentointi
- Lauseenmuodostustehtävä: alan työtehtäviä
- Kielioppitehtävä: rektio
- Tekstinymmärtämistehtävä: työn vaatimukset
- Keskustelu ammatillisista tehtäväalueista

TEEMA 2, vko 6: Alan yrityksiä
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Tiedonhankintatehtävä: alan yritys
- Yritysesittely
- Asiantuntijahaastattelun valmistelu
- Keskustelu alan yrityksistä

TEEMA 3, vko 7: Tuotteita ja palveluja
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Asiantuntijahaastattelu
- Tiedonhankinta: tuote tai palvelu
- Blogikirjoitus
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vko 8: Ammattilehtiä
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

- Ammattilehtiin tutustuminen
- Keskustelu ammattilehdistä
- Käsitteitä ja kysymyksiä ammattilehden artikkelista
- Tekstinymmärtämistehtävä: ammattilehden artikkeli
- Blogikirjoituksen viimeistely

TEEMA 5, vko 9: Ammattikirjallisuutta
Yhteensä n. 27 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Tutustuminen ammattikirjallisuuteen
- Tekstinymmärtämistehtävä: ammattikirjallisuus
- Keskustelu ammattikirjallisuudesta
- Kielioppitehtävä: transitiivi- ja intransitiiviverbit

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan opiskelijaa kiinnostavan alan ja ammatin tehtäväalueisiin. Lisäksi tutustutaan alan yrityksiin ja niiden tuotteisiin ja palveluihin. Suomen kielen opinnoissa keskitytään em. aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja harjoitellaan joitakin kielen perusrakenteita. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin.

VKO 5: Ammatilliset tehtäväalueet
VKO 6: Alan yrityksiä
VKO 7: Tuotteita ja palveluja
VKO 8: Ammattilehtiä
VKO 9: Ammattilehtiä ja ammattikirjallisuutta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:
- 5 CampusOnline -opiskelijaa
- 5 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät:
VKO 5: Kielioppitehtävä rektiosta; Keskustelu ammatillisista tehtäväalueista.
VKO 6: Yritysesittely; Keskustelu alan yrityksistä.
VKO 7: Asiantuntijahaastattelu.
VKO 8: Blogikirjoitus.
VKO 9: Keskustelu ammattilehdistä ja ammattikirjallisuudesta; Kielioppitehtävä transitiivi- ja intransitiiviverbeistä.

Kaikissa numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan; tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 18 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–9 p = 1;
10–11 p = 2;
12–13 p = 3;
14–15 p = 4;
16–18 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Annika Karppelin
 • Tiina Hirard
 • Sirpa Rajala
Ryhmät
 • VALMEK24B
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, TELI

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa itseään kiinnostavan alan ja sen käsitteiden tuntemusta. Opiskelija ymmärtää alan tekstejä ja osaa myös itse laatia lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. Opiskelija osaa sanallistaa ongelmia ja niiden ratkaisuja. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.–B1.2.

Sisältö

Tekstien ymmärtämisessä edetään yleistajuisista teksteistä vaativampiin teksteihin ja harjoitellaan niiden selostamista sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi harjoitellaan matemaattisissa tehtävissä ja ongelmanratkaisussa tarvittavaa kieltä. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Alakohtaisia aiheita käsittelevät verkkosivut
- Selko-opas yrittäjyyteen
- Työelämän toimeksiannot
- Opettajien oma materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija toimii pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelija tutustuu myös alan tutkinto-opiskeluun joko lähiopetuksessa tai verkossa.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, minkä lisäksi opiskelijaa ohjataan tutustumaan alan korkeakouluopintoihin luento- tai oppituntivierailujen avulla. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri alojen suomen kieleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vkot 10-11: Lukusanat ja määränilmaukset

Yhteensä n. 34 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h
- Esittäytymistehtävä lukusanojen avulla
- Monivalintatehtävä: lukusanojen taivutus
- Suullinen lukutehtävä: lukusanojen taivutus
- Lukusanojen taivutus laskutoimituksissa
- Kielioppitehtävä: määränilmaukset

TEEMA 2, vko 12: Taulukkoja, tilastoja ja diagrammeja

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tiedonhankintatehtävä: taulukoita, tilastoja ja diagrammeja
- Lauseenmuodostustehtävä: muutoksen kuvaaminen
- Esitys: taulukko, tilasto tai diagrammi

TEEMA 3, vko 13: Yleistä liiketoimintasuunnitelmasta

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Ymmärtämis- ja sanastotehtävä: liiketoimintasuunnitelma
- Yrityksen liiketoimintasuunnitelman analyysi (BMC)
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vko 14: Markkinatilanne, asiakkaat ja kilpailijat

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tekstinymmärtämistehtävä: markkinatilanteen huomioiminen
- Asiakaspalvelutilanteen ideoiminen
- Analyysi yrityksen asiakkaista ja kilpailijoista
- Keskustelu liiketoimintasuunnitelmasta

TEEMA 5, vko 15: Työelämän toimeksiantoja

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Toimeksiannon analyysi ja kuvaus
- Kielioppitehtävä: verbaalisubstantiivi
- Kielioppitehtävä: partisiippimuodot
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 6, vko 16: Teknologisia innovaatioita

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tekstinymmärtämis- ja monivalintatehtävä: innovaatiot
- Innovaation ideoiminen ja esittely
- Keskustelu toimeksiannosta ja innovaatioista

TEEMA 7, vko 17: Pitchaus ja luentovierailujen raportointi

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tekstinymmärtämistehtävä: pitchaus
- Pitchaus-video tuotteesta, palvelusta tai innovaatiosta
- Pitchaus-videon vertaisarviointi
- Raportti: tutustuminen tutkintokoulutukseen

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään esim. erilaisiin tilastoihin, liiketoimintasuunnitelmaan ja teknologisiin innovaatioihin. Lisäksi tutustutaan korkeakoulun tutkinto-opetukseen opiskelijan valitsemalla alalla. Suomen kielen opinnoissa keskitytään em. aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja olennaisiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.

VKOT 10-11: Lukusanat ja määränilmaukset
VKO 12: Taulukoita, tilastoja ja diagrammeja
VKO 13: Yleistä liiketoimintasuunnitelmasta
VKO 14: Markkinatilanne, asiakkaat ja kilpailijat
VKO 15: Työelämän toimeksiantoja
VKO 16: Teknologisia innovaatioita
VKO 17: Pitchaus ja luentovierailujen raportointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:
- 5 CampusOnline -opiskelijaa
- 5 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät:
VKO 10-11: Suullinen lukutehtävä lukusanojen taivutuksesta
VKO 12: Esitys taulukosta, tilastosta tai diagrammista
VKOT: 14: Asiakaspalvelutilanteen ideoiminen; Keskustelu liiketoimintasuunnitelmasta
VKO 15: Kielioppitehtävä verbaalisubstantiivista; Kielioppitehtävä partisiippimuodoista
VKO 16: Keskustelu toimeksiannoista ja innovaatioista
VKO 17: Pitchaus-video; Raportti luentovierailusta

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. HUOM. Raportti luentovierailuista, opettaja-arviointi asteikolla 0-4. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan, se osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 22 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–10 p = 1;
11–13 p = 2;
14–16 p = 3;
17–19 p = 4;
20–22 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Annika Karppelin
 • Tiina Hirard
 • Sirpa Rajala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • VALMEK24B
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, TELI
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa itseään kiinnostavan alan ja sen käsitteiden tuntemusta. Opiskelija ymmärtää alan tekstejä ja osaa myös itse laatia lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. Opiskelija osaa sanallistaa ongelmia ja niiden ratkaisuja. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.–B1.2.

Sisältö

Tekstien ymmärtämisessä edetään yleistajuisista teksteistä vaativampiin teksteihin ja harjoitellaan niiden selostamista sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi harjoitellaan matemaattisissa tehtävissä ja ongelmanratkaisussa tarvittavaa kieltä. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Alakohtaisia aiheita käsittelevät verkkosivut
- Selko-opas yrittäjyyteen
- Työelämän toimeksiannot
- Opettajien oma materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija toimii pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelija tutustuu myös alan tutkinto-opiskeluun joko lähiopetuksessa tai verkossa.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, minkä lisäksi opiskelijaa ohjataan tutustumaan alan korkeakouluopintoihin luento- tai oppituntivierailujen avulla. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri alojen suomen kieleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vkot 10-11: Lukusanat ja määränilmaukset

Yhteensä n. 34 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h
- Esittäytymistehtävä lukusanojen avulla
- Monivalintatehtävä: lukusanojen taivutus
- Suullinen lukutehtävä: lukusanojen taivutus
- Lukusanojen taivutus laskutoimituksissa
- Kielioppitehtävä: määränilmaukset

TEEMA 2, vko 12: Taulukkoja, tilastoja ja diagrammeja

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tiedonhankintatehtävä: taulukoita, tilastoja ja diagrammeja
- Lauseenmuodostustehtävä: muutoksen kuvaaminen
- Esitys: taulukko, tilasto tai diagrammi

TEEMA 3, vko 13: Yleistä liiketoimintasuunnitelmasta

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Ymmärtämis- ja sanastotehtävä: liiketoimintasuunnitelma
- Yrityksen liiketoimintasuunnitelman analyysi (BMC)
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vko 14: Markkinatilanne, asiakkaat ja kilpailijat

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tekstinymmärtämistehtävä: markkinatilanteen huomioiminen
- Asiakaspalvelutilanteen ideoiminen
- Analyysi yrityksen asiakkaista ja kilpailijoista
- Keskustelu liiketoimintasuunnitelmasta

TEEMA 5, vko 15: Työelämän toimeksiantoja

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Toimeksiannon analyysi ja kuvaus
- Kielioppitehtävä: verbaalisubstantiivi
- Kielioppitehtävä: partisiippimuodot
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 6, vko 16: Teknologisia innovaatioita

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tekstinymmärtämis- ja monivalintatehtävä: innovaatiot
- Innovaation ideoiminen ja esittely
- Keskustelu toimeksiannosta ja innovaatioista

TEEMA 7, vko 17: Pitchaus ja luentovierailujen raportointi

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
- Tekstinymmärtämistehtävä: pitchaus
- Pitchaus-video tuotteesta, palvelusta tai innovaatiosta
- Pitchaus-videon vertaisarviointi
- Raportti: tutustuminen tutkintokoulutukseen

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään esim. erilaisiin tilastoihin, liiketoimintasuunnitelmaan ja teknologisiin innovaatioihin. Lisäksi tutustutaan korkeakoulun tutkinto-opetukseen opiskelijan valitsemalla alalla. Suomen kielen opinnoissa keskitytään em. aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja olennaisiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.

VKOT 10-11: Lukusanat ja määränilmaukset
VKO 12: Taulukoita, tilastoja ja diagrammeja
VKO 13: Yleistä liiketoimintasuunnitelmasta
VKO 14: Markkinatilanne, asiakkaat ja kilpailijat
VKO 15: Työelämän toimeksiantoja
VKO 16: Teknologisia innovaatioita
VKO 17: Pitchaus ja luentovierailujen raportointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:
- 5 CampusOnline -opiskelijaa
- 5 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät:
VKO 10-11: Suullinen lukutehtävä lukusanojen taivutuksesta
VKO 12: Esitys taulukosta, tilastosta tai diagrammista
VKOT: 14: Asiakaspalvelutilanteen ideoiminen; Keskustelu liiketoimintasuunnitelmasta
VKO 15: Kielioppitehtävä verbaalisubstantiivista; Kielioppitehtävä partisiippimuodoista
VKO 16: Keskustelu toimeksiannoista ja innovaatioista
VKO 17: Pitchaus-video; Raportti luentovierailusta

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. HUOM. Raportti luentovierailuista, opettaja-arviointi asteikolla 0-4. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan, se osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 22 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–10 p = 1;
11–13 p = 2;
14–16 p = 3;
17–19 p = 4;
20–22 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 20.11.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 27.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Riia Lamminmäki
 • Tiina Hirard
Vastuuopettaja

Tiina Hirard

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n opiskelijat (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa itseään kiinnostavan alan ja sen käsitteiden tuntemusta. Opiskelija ymmärtää alan tekstejä ja osaa myös itse laatia lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. Opiskelija osaa sanallistaa ongelmia ja niiden ratkaisuja. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.–B1.2.

Sisältö

Tekstien ymmärtämisessä edetään yleistajuisista teksteistä vaativampiin teksteihin ja harjoitellaan niiden selostamista sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi harjoitellaan matemaattisissa tehtävissä ja ongelmanratkaisussa tarvittavaa kieltä. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan näyttökokeena Turun AMK:n Kupittaan kampuksella. Kokeen voi suorittaa maanantaina 30.10.2023 ja/tai maanantaina 27.11.2023. Kokeeseen sisältyy kirjallisia tehtäviä, jotka suoritetaan koetilaisuudessa sähköisesti itslearning-järjestelmässä. Lisäksi kokeeseen sisältyy suullinen tehtävä ja ryhmäkeskustelu.

Kansainvälisyys

Näyttökokeessa huomioidaan monipuolisesti kaikki kielitaidon eri osa-alueet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Näyttökoe järjestetään 30.10.2023 ja 27.11.2023 klo 12.30-16.00 Turun AMK:n Kupittaan kampuksella. Opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen AMK:n kautta 20.11.2023 mennessä.

- Jos ilmoittaudut näyttökokeeseen viimeistään 23.10., osallistut näyttökokeeseen 30.10.2023
- Jos ilmoittaudut näyttökokeeseen viimeistään 20.11., osallistut näyttökokeeseen 27.11.2023
- Jos näyttökoesuorituksesi 30.10. hylätään tai arvosanasi on alle 3, voit osallistua näyttökokeeseen uudestaan 27.11. ilman uutta ilmoittautumista.

Tarkemmat tiedot näyttökokeen ajasta ja paikasta sekä ohjeet näyttökokeen tehtäviin löytyvät itslearning-järjestelmästä. Opiskelija pääsee kirjautumaan itslearning-järjestelmään kurssi-ilmoittautumisensa jälkeen aktivoituaan Turun AMK:n käyttäjätunnuksen.

Näyttökokeeseen sisältyy kirjallisia tehtäviä, jotka suoritetaan koetilaisuudessa sähköisesti itslearning-järjestelmässä. Lisäksi kokeeseen sisältyy suullinen tehtävä ja ryhmäkeskustelu. Näyttökokeessa huomioidaan monipuolisesti kaikki kielitaidon eri osa-alueet.

Jos näyttökoe on suoritettu vähintään arvosanalla 3, se osoittaa Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n polkuopintoihin hakevalta vaaditun suomen kielen taidon. Lisätietoja polkuopintohausta ja kielitaitovaatimuksesta löydät polkuopintojen hakuohjeesta: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/polkuopintojen-hakuohjeet/.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät:
- kirjallinen tehtävä 1
- kirjallinen tehtävä 2
- suullinen tehtävä
- ryhmäkeskustelu

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat edellä mainitut oppimistehtävät, jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan; tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 8 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–2 p = 0;
3 p = 1
4 p = 2;
5 p = 3;
6 p = 4;
7–8 p = 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin joillakin alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 22.04.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Annika Karppelin
 • Tiina Hirard
 • Sirpa Rajala
Ryhmät
 • VALMEK24B
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, TELI

Tavoitteet

Opiskelija syventää tekniikan tai liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä suomen kielen taitojaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen alan korkeakouluopinnoissa. Hän osaa hakea tietoa sekä tuottaa selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija tietää valintamenettelyn alan tutkinto-opintoihin. Opiskelija osaa kertoa omasta osaamisestaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö

Opintojaksolla laajennetaan alan tekstilajien tuntemusta, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Opintojaksolla kehitetään lähdekriittisyyttä ja argumentointitaitoa sekä opitaan analysoimaan, yhdistämään ja tiivistämään tietoa eri lähteistä. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Artikkelit ja opinnäytetyöt
- Verkkosivut ja videot (esim. työelämään.fi)
- Opettajien oma materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu itslearning-oppimisympäristössä, hyödyntämällä Office 365 -työkaluja ja erilaisia verkkosivuja sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti liiketalouden ja eri tekniikan alojen suomen kieleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vko 18-19: Tieteellisiä artikkeleita
Yhteensä n. 45 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Tekstinymmärtämistehtävä: tieteellinen artikkeli
- Tutkimusanalyysi
- Posteriesitys tutkimuksesta
- Kielioppitehtävä: temporaalinen lauseenvastike
- Keskustelu tieteellisestä artikkelista

TEEMA 2, vkot 20-21: Alan opinnäytetöitä
Yhteensä n. 45 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Kielioppitehtävä konjunktioista
- Tutustuminen opinnäytetyön prosessiin
- Opinnäytetyön tutkimusanalyysi
- Tutustuminen Talk by students -artikkeliin
- Keskustelu opinnäytetyöstä ja Talk by students -artikkeleista
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 3, vko 22-23: Työssä Suomessa
Yhteensä n. 23 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

- Kirjoitustehtävä: työelämä Suomessa
- Käsitteiden määrittely
- Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä
- Kielioppitehtävä: verbin aikamuodot
- Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla
- SWOT-analyysi omasta osaamisesta ja jatkopolusta
- Keskustelu työelämäaiheista
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vko 24: Oman osaamisen sanoittaminen
Yhteensä n. 22 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

- Visuaalinen CV / video-CV

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskelussa tärkeisiin tekstilajeihin kuten tieteellisiin artikkeleihin ja opinnäytetöihin. Samalla harjoitellaan tiedonhakua, lähdekriittisyyttä, argumentointia sekä tiedon analysoimista, yhdistämistä ja tiivistämistä eri lähteistä. Lisäksi perehdytään työelämäaiheisiin sekä opitaan sanoittamaan omaa osaamista. Suomen kielen opinnoissa keskitytään opintojakson aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja aikaisempaa vaativampiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.

VKOT 18-19: Tieteellisiä artikkeleita
VKOT 20-21: Alan opinnäytetöitä
VKO 22-23: Työssä Suomessa
VKO 24: Oman osaamisen sanoittaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:
- 5 CampusOnline -opiskelijaa
- 5 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävä:
VKOT 18-19: Posteriesitys tutkimuksesta; Kielioppitehtävä temporaalisesta lauseenvastikkeesta; Keskustelu tieteellisestä artikkelista ja sen tutkimusanalyysistä
VKOT 20-21: Keskustelu omasta opinnäytetöistä
VKO 22-23: Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä; Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla; Keskustelu työelämäaiheista
VKO 24: Visuaalinen CV / video-CV

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2. HUOM. Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä arvioidaan asteikolla 0-4. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 20 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–9 p = 1;
10–11 p = 2;
12–14 p = 3;
15–17 p = 4;
18–20 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.2.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 22.04.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Annika Karppelin
 • Tiina Hirard
 • Sirpa Rajala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • VALMEK24B
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, TELI
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija syventää tekniikan tai liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä suomen kielen taitojaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen alan korkeakouluopinnoissa. Hän osaa hakea tietoa sekä tuottaa selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija tietää valintamenettelyn alan tutkinto-opintoihin. Opiskelija osaa kertoa omasta osaamisestaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö

Opintojaksolla laajennetaan alan tekstilajien tuntemusta, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Opintojaksolla kehitetään lähdekriittisyyttä ja argumentointitaitoa sekä opitaan analysoimaan, yhdistämään ja tiivistämään tietoa eri lähteistä. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Artikkelit ja opinnäytetyöt
- Verkkosivut ja videot (esim. työelämään.fi)
- Opettajien oma materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu itslearning-oppimisympäristössä, hyödyntämällä Office 365 -työkaluja ja erilaisia verkkosivuja sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti liiketalouden ja eri tekniikan alojen suomen kieleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vko 18-19: Tieteellisiä artikkeleita
Yhteensä n. 45 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Tekstinymmärtämistehtävä: tieteellinen artikkeli
- Tutkimusanalyysi
- Posteriesitys tutkimuksesta
- Kielioppitehtävä: temporaalinen lauseenvastike
- Keskustelu tieteellisestä artikkelista

TEEMA 2, vkot 20-21: Alan opinnäytetöitä
Yhteensä n. 45 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Kielioppitehtävä konjunktioista
- Tutustuminen opinnäytetyön prosessiin
- Opinnäytetyön tutkimusanalyysi
- Tutustuminen Talk by students -artikkeliin
- Keskustelu opinnäytetyöstä ja Talk by students -artikkeleista
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 3, vko 22-23: Työssä Suomessa
Yhteensä n. 23 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

- Kirjoitustehtävä: työelämä Suomessa
- Käsitteiden määrittely
- Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä
- Kielioppitehtävä: verbin aikamuodot
- Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla
- SWOT-analyysi omasta osaamisesta ja jatkopolusta
- Keskustelu työelämäaiheista
- Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vko 24: Oman osaamisen sanoittaminen
Yhteensä n. 22 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

- Visuaalinen CV / video-CV

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskelussa tärkeisiin tekstilajeihin kuten tieteellisiin artikkeleihin ja opinnäytetöihin. Samalla harjoitellaan tiedonhakua, lähdekriittisyyttä, argumentointia sekä tiedon analysoimista, yhdistämistä ja tiivistämistä eri lähteistä. Lisäksi perehdytään työelämäaiheisiin sekä opitaan sanoittamaan omaa osaamista. Suomen kielen opinnoissa keskitytään opintojakson aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja aikaisempaa vaativampiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.

VKOT 18-19: Tieteellisiä artikkeleita
VKOT 20-21: Alan opinnäytetöitä
VKO 22-23: Työssä Suomessa
VKO 24: Oman osaamisen sanoittaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:
- 5 CampusOnline -opiskelijaa
- 5 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävä:
VKOT 18-19: Posteriesitys tutkimuksesta; Kielioppitehtävä temporaalisesta lauseenvastikkeesta; Keskustelu tieteellisestä artikkelista ja sen tutkimusanalyysistä
VKOT 20-21: Keskustelu omasta opinnäytetöistä
VKO 22-23: Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä; Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla; Keskustelu työelämäaiheista
VKO 24: Visuaalinen CV / video-CV

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2. HUOM. Essee vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä arvioidaan asteikolla 0-4. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 20 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–9 p = 1;
10–11 p = 2;
12–14 p = 3;
15–17 p = 4;
18–20 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Esitietovaatimukset

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.2.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Aaro Mustonen
 • Ana Kupri-Karenmaa
Ryhmät
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaista kielitaitoa sekä opiskelu- ja digitaitoja korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia koulutuksen digitaalisissa toimintaympäristöissä ja hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa. Opiskelija osaa etsiä pääkohdat erilaisista korkeakoulussa tarpeellisista teksteistä sekä pystyy ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat myös puhutusta kielestä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään ja korkeakouluihin oppimisympäristönä. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin digityökaluihin ja opiskelutekniikoihin. Opinnoissa keskitytään korkeakouluopiskeluun liittyvään käsitteisiin ja totutellaan lukemaan ja ymmärtämään asiatekstejä. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, muistiinpanojen tekemistä ja tiedonhakua sekä opetellaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja. Opiskelijalle annetaan myös työkaluja oman kielitaitonsa kehittämiseen itsenäisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

12.09.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Tiina Hirard
 • Sirpa Rajala
Ryhmät
 • VALMEK24B
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, TELI

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaista kielitaitoa sekä opiskelu- ja digitaitoja korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia koulutuksen digitaalisissa toimintaympäristöissä ja hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa. Opiskelija osaa etsiä pääkohdat erilaisista korkeakoulussa tarpeellisista teksteistä sekä pystyy ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat myös puhutusta kielestä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään ja korkeakouluihin oppimisympäristönä. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin digityökaluihin ja opiskelutekniikoihin. Opinnoissa keskitytään korkeakouluopiskeluun liittyvään käsitteisiin ja totutellaan lukemaan ja ymmärtämään asiatekstejä. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, muistiinpanojen tekemistä ja tiedonhakua sekä opetellaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja. Opiskelijalle annetaan myös työkaluja oman kielitaitonsa kehittämiseen itsenäisesti.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Oppimissuunnitelmat
- Ammattilehdet, blogit ja muut julkaisut
- Erilaiset verkkosivut (esim. Ammattinetti, Tekniikan kutsu, MyTech)
- Opettajien oma materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu itslearning-oppimisympäristössä, hyödyntämällä Office 365 -työkaluja ja erilaisia verkkosivuja sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa. Opintojakso alkaa orientaatiopäivällä 8.1.2024.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja muiden opiskeluvalmiuksien kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pääasiassa pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti liiketalouden ja eri tekniikan alojen korkeakouluopintoihin ja osaamistarpeisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1: Korkeakouluopiskelu Suomessa
Yhteensä n. 51 h, joista verkkotapaamisia n. 12 h

- Osallistuminen orientaatiopäivään
- Tekstinymmärtämistehtävä: opiskelu korkeakoulussa
- Käsitteiden määrittely: opiskelu korkeakoulussa
- Monivalintatehtävä: opiskelukyky korkeakoulussa
- Kirjoitustehtävä: opiskelukyky korkeakoulussa ja omat vahvuudet
- Kielioppitehtävä: nesessiivirakenteet
- Ryhmätehtävä: muistiinpanojen laatiminen asiatekstistä
- Monivalintatehtävä: korkeakoulujärjestelmä
- Keskustelu korkeakouluopiskelusta ja osaamistarpeista työelämässä

TEEMA 2: Tekstilajeja ja tiedonhakua
Yhteensä n. 42 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Blogiteksteihin tutustuminen: opiskelu- ja uratarinoita omalta alalta
- Tiedonhakutehtävä
- Referaatti
- Kielioppitehtävä: objektin sijat
- Keskustelu erilaisista ammatillisista teksteistä

TEEMA 3: Ammattialat
Yhteensä n. 42 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

- Kielioppitehtävä: lausetyypit
- Tekstinymmärtämistehtävä: ammattialat
- PowerPoint-esitys omasta (tulevasta) ammattialasta
- Keskustelu ammattialoista

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan valmentavan koulutuksen digitaaliseen toimintaympäristöön ja opiskelussa käyttäviin digityökaluihin. Samalla kehitetään erilaisia opiskelutaitoja. Suomen kielen opinnoissa tutustutaan korkeakouluopintoihin liittyvään kieleen ja sanastoon, joihinkin kielen perusrakenteisiin sekä opiskelijaa kiinnostavan alan peruskäsitteisiin.

VKO 2: Korkeakouluopiskelu Suomessa
VKO 3: Tekstilajeja ja tiedonhakua
VKO 4: Ammattialat

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät:
Teema 1: Kirjoitustehtävä korkeakouluopiskelusta; Kielioppitehtävä nesessiivirakenteista; Keskustelu korkeakouluopinnoista
Teema 2: Referaatti asiatekstistä tai videosta; Keskustelu opiskelijoiden lukemista asiateksteistä
Teema 3: Kielioppitehtävä lausetyypeistä; PowerPoint-esitys omasta (tulevasta) ammattialasta; Keskustelu ammattialoista

Kaikissa numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0–2. Lisäksi kurssin loppuarviointiin vaikuttaa aktiivisuus kurssilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä) ja aktiivisuus kurssilla, jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan; tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 18 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–9 p = 1;
10–11 p = 2;
12–13 p = 3;
14–15 p = 4;
16–18 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 26.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 24

Koulutus
 • Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Opettaja
 • Noora Hämäläinen
 • Sirpa Rajala
Ryhmät
 • VALMEK24A
  Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille, Terhy

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaista kielitaitoa sekä opiskelu- ja digitaitoja korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia koulutuksen digitaalisissa toimintaympäristöissä ja hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa. Opiskelija osaa etsiä pääkohdat erilaisista korkeakoulussa tarpeellisista teksteistä sekä pystyy ymmärtämään ja kirjaamaan muistiin pääkohdat myös puhutusta kielestä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään ja korkeakouluihin oppimisympäristönä. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin digityökaluihin ja opiskelutekniikoihin. Opinnoissa keskitytään korkeakouluopiskeluun liittyvään käsitteisiin ja totutellaan lukemaan ja ymmärtämään asiatekstejä. Lisäksi harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, muistiinpanojen tekemistä ja tiedonhakua sekä opetellaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja. Opiskelijalle annetaan myös työkaluja oman kielitaitonsa kehittämiseen itsenäisesti.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Ammattilehdet, blogit ja muut julkaisut
- Erilaiset verkkosivut
- Opettajien oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu lähitoteutuksena Kupittaan kampuksella. Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä sekä ryhmässä tapahtuvaa itsenäistä työskentelyä. Oppimisympäristönä hyödynnetään itslearning-verkko-oppimisympäristöä, Office 365 -työkaluja ja erilaisia internet-lähteitä.

Kansainvälisyys

Opintojakso sisältää lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä muiden opiskelijoiden kanssa ja itsenäistä etäopiskelua. Opetusta on arkipäivisin klo 8–15 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, muistiinpanovälineet (kynä, kumi, vihko).

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja muiden opiskeluvalmiuksien kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen pari- ja pienryhmätyöskentelynä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lähiopetusta opettajan johdolla ma - to klo 9.00 - 11.30.
Ryhmätyöskentelyä pienryhmissä ja/tai asiantuntijaluentoja ma - to klo 12.30 - 15.00.
Perjantaisin itsenäistä etäopiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa orientaatiopäivällä 9.1.2024.

Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskeluun ja korkeakoulun digitaaliseen toimintaympäristöön ja opiskelussa käytettäviin digityökaluihin. Samalla kehitetään erilaisia opiskelutaitoja.

Suomen kielen opinnoissa tutustutaan korkeakouluopintoihin liittyvään kieleen ja sanastoon, joihinkin kielen perusrakenteisiin sekä opiskelijaa kiinnostavan alan peruskäsitteisiin.

Teema 1: Korkeakoulujärjestelmä ja korkeakouluopiskelu Suomessa
Teema 2: Tekstilajeja ja tiedonhakua
Teema 3: Terveys- ja hyvinvointialan ammatteja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi kerrotaan tarkemmin opintojakson alussa.

Opintojakson arvioitavat tehtävät
-Kirjoitustehtävät (referaatti ja esseetyyppinen teksti)
-Kielioppitehtävät (nesessiivirakenne, lausetyypit, objekti)
-Keskustelu opiskelijoiden lukemista asiateksteistä
-PowerPoint-esitys ammattialan sisällöstä

Opettaja arvioi tehtävät pisteytyksellä 0-2.
• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan; tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii vähintään 60 % läsnäoloa tunneilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä) ja aktiivisuus kurssilla.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.