Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tuotantotalouden koulutus > Tuotantotalouden koulutus
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tuotantotalouden koulutus

Syksy 2015

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 70                                                          
Ammatillinen kasvu
                                                         
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                         
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
             
               
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                   
       
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Yrityssparraus 2
     
           
                         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
     
             
               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
     
             
               
Insinöörin matemaattiset työvälineet 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Insinöörimatematiikka 1 3
     
           
                         
Insinöörifysiikka 1 3
     
           
                         
Tietotekniikka 4
     
           
                         
Vapaavalintainen opintojakso 1 5
     
           
                         
Teknistaloudelliset perusteet
                                                         
Teollisuustalous 3
     
           
                         
Yritystoiminta 4
     
           
                         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                         
Projektipaja 3
     
           
                         
Projekti työtapana 2
     
           
                         
Insinöörin matemaattiset työvälineet 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Insinöörimatematiikka II 3
     
           
                         
Insinöörifysiikka 2 3
     
           
                         
Työturvallisuus, tuli- ja sähkötyöt 2
     
           
                         
Kemia 2
     
           
                         
Vapaavalintainen opintojakso 2 5
     
           
                         
Yrityksen toiminnanohjaus
                                                         
Tekninen dokumentaatio ja 3D-mallinnus 3
     
           
                         
Toiminnanohjaus 4                                                          
Logistiikan perusteet 3
     
           
                         
Kustannuslaskenta 3
     
           
                         
603.21.61.130301.61.61.10.50.50.6151515150.80.80.80.80.80.30.30.30.30.20.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 90                                                          
Tekninen kauppa
                                                         
Talousmatematiikka 3  
     
             
               
Fysikaalinen tutkimus 3  
     
             
               
English Professional Skills, B2 3  
     
             
               
Esiintymis- ja neuvottelutaidot 2  
     
             
               
Teollisuuden myynti ja hankinta 4  
     
             
               
Yritys ja säädökset
                                                         
Johtaminen ja vuorovaikutus 3  
     
             
               
Kirjanpito ja tilinpäätös 2  
     
             
               
QSE-systems 4  
     
             
               
Yritysjuridiikka ja IPR 4  
     
             
               
Supply Chain Management
                                                         
Management Accounting 4  
     
             
               
ERP-systems 3                                                          
Supply Chain Management 4                                                          
Product Data Management 4                                                          
Industrial Sales
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                         
Industrial Sales Skills and Sales Processes 5  
     
             
               
Sales Workshops 5  
     
             
               
Sales Management 3  
     
             
               
Sales Methods and Tools 2  
     
             
               
International Business
                                                         
International Business and Cultures 4    
       
                   
       
Responsible Business Management 3    
       
                   
       
International Operations 3    
       
                   
       
Professional Communication, B2 5    
       
                   
       
Industrial Purchasing
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                         
Supplier Relations Management 3  
     
             
               
Global Sourcing 5  
     
             
               
Industrial Services Sourcing 4  
     
             
               
Materials and Inventory Management 3  
     
             
               
Product Development Management
                                                         
Industrial Service Business and Productizations 5                                                          
Product Development 5                                                          
Business Financing 5                                                          
Production Management and LEAN
                                                         
Production Management with ERP 5                                                          
Process and Quality Management 5  
     
             
               
Capacity Planning and Control 5                                                          
Valinnainen tekniikan moduuli
                                                         
055.225.13.80027.627.617.67.53.80000013.813.813.813.813.83.83.83.83.80000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 0                                                          
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                          
Venäjä 2 5
     
           
                         
Saksan kielen alkeet 3
     
           
                         
Mehr Deutsch! (saksan kielen jatkokurssi) 5
     
           
                         
Matematiikan perusteet 3
     
           
                         
Tekniikka yhteiskunnan muuttajana 5  
     
             
               
Saksa 3 5  
     
             
               
168208844200044442222200000000
HARJOITTELU 30                                                          
Perusharjoittelu 10
     
           
                         
Ammattiharjoittelu 1 10  
     
             
               
Ammattiharjoittelu 2 10    
       
                   
       
1089.52.555444.552.502.52.52.52.5222222.52.52.52.50000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                          
Tilastolliset menetelmät 3    
       
                   
       
Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen ajattelu 2    
       
                   
       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
003.7513.2500001.252.54.2590000000001.251.251.251.253333
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 86 74.4 42.2 20.4 43 43 37.2 37.2 26.2 16 10.8 9.6 21.5 21.5 21.5 21.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 7.6 7.6 7.6 7.6 3.2 3.2 3.2 3.2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tuotantotalouden koulutus Turun ammattikorkeakoulussa on vetovoimainen hakukohde, joka tarjoaa uudenlaisen ja monimuotoisen opiskeluympäristön opiskelijoilleen. Opetus tapahtuu elinkeinoelämän kanssa kiinteässä yhteistyössä, pääosin projektimuotoisesti. Opiskelu voi tapahtua myös opiskelijoiden perustamissa yrityksissä ja yrittäminen sekä siihen ohjaaminen ovat keskeisessä roolissa.

Opiskelijoista kasvaa yrittäjähenkisiä, itsenäiseen ja tiimityöhön kykeneviä ammattilaisia, jotka ovat haluttuja työntekijöitä alueen yritysten piirissä. Soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta kytkeytyy kiinteästi koulutuksen opetukseen opiskelijoiden tekemien yritysprojektien, opinnäytetöiden ja työharjoittelujen kautta. Koulutus on lähtökohdiltaan kansainvälinen ja tulosalueelle saapuvien vaihto-opiskelijoiden on helppo osallistua kulloinkin meneillään olevaan opetukseen. Kansainvälinen yhteistyö on vilkasta ja tapahtuu pääosin erilaisten, myös Euroopan ulkopuolelle suuntautuvien projektien puitteissa. Koulutukseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat tutkinnossaan myös kansainvälistymisen osuuden, joko vaihto-opiskelujaksolla tai kansainvälisessä työharjoittelussa. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiselle Saksassa tai Ranskassa. Kaksoistutkinto tarkoittaa, että valmistuessaan opiskelija saa molemmat, sekä suomalaisen että vaihtomaan tutkinnot.

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva tuotantotalouden keskeisistä tehtäväalueista sekä sen asemasta yhteiskunnassa, yrityksissä sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Perusopinnot perehdyttävät opiskelijan tuotantotalouden yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja osaamiseen sekä antavat asetuksen edellyttämän kielitaidon.

Ammattiopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista valitsemallaan ammatillisella osaamispolulla. Ammattiopinnoissa keskitytään valitun tehtäväalueen sovelluksiin ja ongelmakokonaisuuksiin sekä teknistaloudellisiin ratkaisuihin. Ammatillisia osaamispolkuja ovat tekninen myynti, tekninen hankinta, tuotekehitys ja tuotteistaminen, toimitusketjunhallinta sekä tuotannon-, prosessien ja laadun ohjaaminen sekä kehittäminen.

Opiskelijat valitsevat opinnoissaan teknisen osaamispolun suorittamalla osan opintojaan muiden koulutusten opinnoissa ja valinta tehdään 2. vuoden aikana. Tekniset osaamispolut voivat olla esimerkiksi, kone- ja tuotantotekniikkaa, logistiikkaa, kiinteistöjohtamista, ICT palvelutuotantoa, rakennustekniikkaa, automaatiota tai opiskelijan itse ehdottamaa tutkintoon soveltuvaa oppimispolkua.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ JA OSAAMISPOLUT

Ydinosaaminen (perusopinnot)
Laajentava osaaminen (ammattiopinnot)
Tuotantotalouden suuntaavat moduulit
Teknisesti suuntaavat moduulit
Vapaasti valittavat opinnot 30 op.
Harjoittelu 30 op.
Opinnäytetyö 20 op. (15 op varsinainen työ ja 5 op tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät)

Ammattiaineita tukevat perusaineet ajoitetaan ja räätälöidään sisällöiltään ja laajuudeltaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaan.
• Ensimmäisen opiskeluvuoden osaamisteemoina ovat yritystoiminta, teollinen tuote ja tuotanto, tuotantotalouden perusteet, ryhmätyötaidot, vuorovaikutustaidot, aloitteellisuus ja kyky kriittiseen asian tarkasteluun.
• Toisena vuonna opiskelija perehtyy tuotantotalouden organisaatio-osaamisen näkökulmaan, tekniseen kauppaan sekä toimitusketjunhallintaan ja syventää osaamistaan valitsemallaan osaamispolulla. Tämän lisäksi opiskelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä ryhmätyötaitoja, vertaisarviointitaitojaan sekä oman suorituksen arviointia.
• Kolmantena vuonna keskitytään tekniseen kaupallistamiseen sekä kansainväliseen liiketoimintaan ja kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen sekä monikulttuurisiin ryhmätyö ja vuorovaikutustaitoihin. Tämän lisäksi hankitaan teknisen osaamispolun mukainen osaaminen. Tähän ajanjaksoon liittyy joko harjoittelu tai opiskelu ulkomailla.
• Neljännen vuoden opinnot syventävät yritystoiminnan hallinnan ja johtamisen osaamista. Opinnot suoritetaan soveltaen ja syventäen osaamista haastavissa innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta vaativissa yritysten kehitystehtävissä. Viimeisenä vuonna suoritetaan loppuun tuotantotalouden osaamispolkuopinnot sekä viimeistellään tutkinto opinnäytteellä.

URA JA JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Tuotantotalouden koulutuksesta valmistuvilla insinööreillä on hyvät valmiudet toimia vastuunalaisissa ja vaativissa elinkeinoelämän asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Työtehtävät voivat liittyä esim. tekniseen myyntiin, tekniseen hankintatoimeen, toimitusketjun hallintaan, tuotekehityksen johtamiseen palveluliiketoimintaan, tuotannon ja prosessien kehittämiseen ja johtamiseen tai kansainvälisiin tehtäviin. Koulutus antaa myös eväitä oman yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. myynti-, osto- tai vienti-insinööri/päällikkö, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö ja insinööri, tuotannonsuunnittelija, kehittämispäällikkö, laatupäällikkö, henkilöstöpäällikkö, tehdaspäällikkö jne.

Tuotantotalouden insinööreillä on loistavat mahdollisuudet jatkaa opintojaan sekä kotimaisissa, että ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.
Jatkokoulutusta tarjoavat mm.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto: (Insinööri YAMK)
• Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (Turku AMK)
• Ympäristöteknologian koulutus (Turku AMK)
• Myynti-insinööri koulutus (Turku AMK)
Diplomi-insinööritutkinto
• Teknilliset yliopistot
o Tampereen Teknillinen Yliopisto, Porin yksikkö
o Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tampere
o Lappeenrannan Teknillinen yliopisto
o Aalto Yliopisto
• Åbo Akademi Johtamisen, talouden ja tekniikan opinnot
• Vaasan yliopisto tuotantotalouden yksikkö
Master of Engineering eri yhteistyöyliopistot kansainvälisesti.
Master of Science eri yhteistyöyliopistot kansainvälisesti.

Osaamistavoitteet

Valmistuttuaan opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään osaamispolun mahdollistamissa asiantuntijatehtävissä, esimiehenä, yrittäjänä sekä yrityksen ja organisaatioiden kehitystehtävissä, myös kansainvälisesti. Opiskelijat valmistuvat aloitekykyisiksi ammattilaisiksi, jotka ”saavat asiat tapahtumaan”. Tämä mahdollistuu koulutuksessa saatujen kriittisen ajattelukyvyn, kokonaisuuksien hallinnan ja luovan otteen ansiosta.

Tuotantotalouden koulutuksen ydinosaaminen muodostuu luonnontieteiden ja matematiikan soveltamisesta teknistaloudellisten kokonaisuuksien kanssa. Ydinosaamista ovat tekninen myynti, tekninen hankinta, tuotekehitys, toimitusketjunhallinta, laatuosaaminen sekä tuotannon ja prosessien johtaminen ja kehittäminen. Ydinosaamiseen lukeutuvat myös yritystalouden perus- ja syventävät opinnot.

Tuotantotalouden koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka kykenevät työskentelemään globaaleilla työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan että liiketalouden osaamista. Koulutuksesta valmistuvien insinöörien keskeistä osaamista ovat projektiosaaminen, prosessien hallinta ja kehittäminen, liiketoimintaosaaminen ja kansainvälisyys yhdistyneenä hyvään kielitaitoon, innovatiivisuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. Verkosto-osaamistaan ja tiimityöskentelytaitojaan sekä tunneälyään opiskelijat harjoittavat useissa yritysten ja tutkimusryhmien kanssa tehtävissä projekteissa sekä kotimaisesti, että kansainvälisesti. Kansainvälisyyttä ja kielitaitoa vahvistaa osaltaan myös se, että opiskelija sitoutuu suorittamaan osan opinnoistaan tai harjoittelustaan ulkomailla ja että opetus on osittain englanninkielistä.

Pedagogiset toimintatavat

Tuotantotalouden koulutuksessa hyödynnetään Innovaatiopedagogiikkaa soveltaen Innopeda®- pohjaista oppimisjatkumoa. Opiskelussa osaamisen laajentumista, kriittistä ajattelua ja tiimityöskentelyä opiskelun edetessä ohjaavat vuositason teemat ja monipuoliset oppimismenetelmät. Toimintatapana on projektiperusteinen, tiimityöskentelyä kehittävä, uutta luova oppimistapa yritysyhteistyöhön ja TKI-toimintaan integroituna. Projektit ovat ensimmäisen vuoden jälkeen pääosin yritysten toimeksiantoja, jolloin opiskelu tuntuu mielekkäältä ja käytännönläheiseltä sekä luovat perustan opiskelijan verkostoitumiselle elinkeinoelämän kanssa. Opetustapana on kollegiaalinen yhdessä oppiminen tutkimus- ja kehitystoiminnassa jatkuvasti asiantuntemustaan kehittävän opetushenkilöstön ja yritysten edustajien kanssa.

Tulevaisuuden tuotantotalouden ammattilaiset tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuurivalmiuksia osana ammatillista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia monikulttuurisen yhteiskunnan ja kansainvälistyvän työelämän edellyttämällä tavalla.

Tuotantotalouden opiskelija suorittaa osan opiskelusta ulkomailla. Opiskelijan kansainvälisyysosaaminen vahvistuu myös kotimaassa järjestettävällä englanninkielisellä opetuksella. Monipuolinen kieli- ja kulttuurikoulutustarjonta luo opiskelijalle mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Kaksoistutkintojen ja vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa kansainvälisiä projekteja ja opinnäytetöitä yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiannosta kansainvälisen ja alueellisen verkostoitumisen kautta. Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevien ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden sekä vaihto-opiskelijoiden luoma monikulttuurinen opiskeluympäristö tarjoaa omalta osaltaan kansainvälistymismahdollisuuksia tuotantotalouden opiskelijoille.

Arviointi

Tavoitteena on, että opiskelijat löytävät itselleen soveltuvat oppimiskeinot tutkinnon edellyttämien riittävien valmiuksien saavuttamiseksi ja oppivat arvioimaan omia kehittymistarpeitaan sekä asettamaan itselleen tavoitteita. Opiskelijoiden omien tavoitteiden asettamista ja sisäisen motivaation kehittymistä tuetaan ottamalla opiskelijat mukaan opintojaksojen suunnitteluun. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joissa kaikkien osapuolten tarpeet huomioidaan. Opiskelijat osoittavat osaamisensa erilaisin näytöin, jotka kerätään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Numeroarviointi perustuu yleensä kirjallisiin kokeisiin, projektitöihin, harjoituksiin ja muihin näyttöihin. Arvosteluasteikko on normaalisti 1...5. Vaihtoehtona numeroarvioinnille käytetään sanallista, laadullista arviointia. Arvioinnin tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa opiskelijoita. Itsearvioinnilla on keskeinen sija arvioinnissa. Arviointiin voivat osallistua opiskelijan itsensä ja opettajien lisäksi myös toiset opiskelijat sekä työelämän edustajat.