Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Ensihoitajakoulutus > Ensihoitaja (amk) k16
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Ensihoitaja (AMK) K16

Kevät 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 30                                                              
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                             
English Professional Skills, B2 3  
       
               
                         
Development and Research Competence in Nursing 5    
           
                       
             
Hoitotyön perusteet ja kuntouttava hoitotyö 6
       
             
                               
Potilas terveyspalvelujärjestelmässä 5
       
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
       
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
             
                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
         
                   
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
           
                       
             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
             
                             
   
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
       
             
                               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
       
             
                               
185610182.52.5060109911.51.51000330000.50.500
AMMATTIOPINNOT 105                                                              
Health Promotion and Ethical Nursing 5  
       
               
                         
Perustason ensihoitotyö 5  
       
               
                         
Lääkehoito 5
       
             
                               
Sisätautipotilaan ensihoito- ja hoitotyö
                                                             
Sisätautipotilaan ensihoito 5  
         
                   
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 5  
         
                   
                       
Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät 5  
         
                   
                       
Kirurgisen potilaan ensihoito- ja hoitotyö sekä perioperativiinen hoitotyö
                                                             
Kirurgisen potilaan ensihoito 5    
         
                   
                 
Kirurgisen potilaan hoitotyö 5    
         
                   
                 
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5    
         
                   
                 
Mielenterveys-, syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
                                                             
Mielenterveyspotilaan hoitotyö 5  
         
                   
                       
Mielenterveyspotilaan ensihoito ja erityiskysymyksiä sekä kehitysvammaisen hoitotyö 5  
         
                   
                       
Cancer and Elderly Patients Nursing 5    
         
                   
                 
Nursing of Families and Children and Specialist Work in Nursing
                                                             
Emergency Care and Nursing in Sexual Health, Reproductive Health and Gynaecological Nursing 5    
           
                       
             
Emergency Care and Nursing of Families, Children and Adolescents 5    
           
                       
             
Ensihoidon asiantuntijatoiminta
                                                             
Development, Leadership, Management and Entrepreunership in Health Care 5    
           
                       
             
Hoitotason ensihoitotyö 10      
           
                         
       
Vaativa akuuttihoitotyö
                                                             
Päivystys- ja polikliininen hoitotyö 5      
             
                             
   
Tehohoitopotilaan hoitotyö 5      
             
                             
   
Ensihoitotyö poikkeavissa olosuhteissa
                                                             
Asiakaskeskeinen ja innovatiivinen ensihoito- ja hoitotyö 5        
             
                               
Poikkeusolojen ensihoito 5      
             
                             
   
535352555530102552052.52.505525010107.57.50557.57.52.52.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                              
HARJOITTELU 75                                                              
Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                             
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                             
Hoitotyön perusteet 4
       
             
                               
Ensihoitotyön perusteet 3
       
             
                               
Lääkehoidon perusteet 3  
       
               
                         
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                                                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö 1    
         
                   
                 
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 1    
         
                   
                 
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 1  
         
                   
                       
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön harjoittelu 1    
           
                       
             
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyön harjoittelu 1    
           
                       
             
Ensihoito- ja hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa 5      
           
                         
       
Harjoittelu kliinisessä hoitotyössä
                                                             
Hoitotyön perusteet 5
       
             
                               
Perustason ensihoitotyö 7  
       
               
                         
Sisätautipotilaan hoitotyö 6  
         
                   
                       
Kirurgisen potilaan hoitotyö 7    
           
                       
             
Hoitotyön erityisosaaminen 7    
           
                       
             
Hoitotason ensihoito 8      
           
                         
       
Hoitotyön erityisosaaminen 2 7        
             
                               
Ensihoitotyön kehittäminen 8        
             
                               
1217181315125121176.56.5156605570118806.56.5007.57.5
OPINNÄYTETYÖ 15                                                              
Opinnäytetyön suunnitelma 7      
             
                             
   
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8      
             
                             
   
000150000000150000000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 57 59 54 20 35 12.5 44.5 11 48 11.5 42.5 20 17.5 17.5 1 11.5 11.5 33 0 11 11 18.5 18.5 0 11.5 11.5 16 16 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

ENSIHOITAJAKOULUTUS 240 op


KOULUTUKSEN TAVOITE

Ensihoitotyö perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen näkemiseen ja ihmisen kunnioittamisen lähtökohtaan. Ensihoitotyön tehtävänä on vastata väestön äkillisiin terveydentilan muutoksiin, tunnistaa korkeariskiset potilaat ja hoitaa heitä sovittuja hoito-ohjeita noudattaen. Ensihoitotyössä autetaan kaiken ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä erityisesti äkillisissä terveydentilan muutoksissa. Terveydellisten ongelmien monimutkaistuminen, teknologian kehittyminen terveysalalla, taloudelliset tekijät, elinympäristön muutokset ja kansainvälistyminen sekä palvelurakenteen muuttuminen avohoitopainotteiseksi edellyttävät terveysalan työntekijöiltä korkeatasoista, laaja-alaista ja moniammatillista yhteistyötä.
Ensihoitotyö vastaa omalta osaltaan yhteiskunnan terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumiseen ja muotoutumiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Tähän yhteiskunnalliseen tehtävään perustuen ensihoidon koulutuksen tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ensihoitotyön asiantuntijoita, joilla on valmiudet ammattinsa laaja-alaiseen ja syvälliseen hallintaan Ensihoitotyön tehtävänä on vastata terveystarpeisiin, jotka liittyvät ihmisten inhimilliseen olemassaoloon ja hyvinvointiin.
Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelma pohjautuu:
- Suomen terveyspolitiikan terveyden edistämistä ja väestön terveysongelmiin vastaamista korostaviin tavoitteisiin ja tulevaisuudennäkymiin
- ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön ja ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön
- kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin, erityisesti EU-direktiivin 2013/55
- OPM:n asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän tuottamiin osaamiskuvauksiin (www.minedu.fi/julkaisut/)
- Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF) taso 6
- Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF) (www.minedu.fi/OPM) taso 6
- Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun (STM (2012) Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin)
- Turun ammattikorkeakoulun määrittelemiin yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetensseihin
- Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti innovaatiopedagogiikkaan, elinikäiseen oppimiseen ja aluevaikuttavuuteen.

Ensihoitaja AMK / Barchelor of Emergency nursing on ensihoitotyön asiantuntija, jonka tehtäviin sisältyy nykyisten toimintamallien tiedollista ja taidollista hallintaa sekä kyky kehittää ja uudistaa toimintaa tutkittuun tietoon perustuen. Asiantuntijuuteen kuuluu myös oman alan yhteiskunnallisten ja taloudellisten tekijöiden ymmärtäminen sekä valmiudet modernin palvelukulttuurin ja yrittäjyyden luomiseen, kansainvälisiin tehtäviin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Ensihoitaja toimii itsenäisesti ensihoitotyön asiantuntijana hoitaessaan potilaita ja toteuttaa samalla lääkärin ohjeiden mukaista potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa. Ensihoitotyö on luonteeltaan yhteisöllistä ja julkista. Tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana.


PÄTEVYYDET

Ensihoitajan/Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Sairaanhoitajan koulutusta määrittelee EU-direktiivi 2013/55/EY. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: Ensihoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK).

Ammatillisen kasvun prosessi etenee opetussuunnitelman vuositeemojen mukaisesti. Opiskelun edetessä opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin. Ammatillista kasvua tuetaan koko opintojen ajan.

Taulukko1. Turun ammattikorkeakoulun yleiset innovaatiokompetenssit

Osaamisalueen kuvaus
Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit
• kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon
• osaa toimia tavoitteellisesti ja sinnikkäästi
• kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
• osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit
• osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä
• osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
• osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen ja yhdistäen erialojen tietoja ja menetelmiä
• osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
• osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit • osaa luoda ja ylläpitää työelämäyhteyksiä
• osaa toimia verkostoissa
• kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön
• kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen

Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimukset EU-direktiivi 2013/55 on huomioitu seuraavissa osaamisalueissa:
a) pätevyys määrittää itsenäisesti tarpeelliset hoitotoimenpiteet ajantasaista teoreettista ja kliinistä tietoa käyttäen sekä suunnitella, organisoida ja toteuttaa hoitotoimenpiteitä potilashoidon yhteydessä
b) pätevyys työskennellä tehokkaasti yhdessä muiden terveysalan toimijoiden kanssa, mukaan lukien osallistuminen hoitohenkilökunnan käytännön koulutukseen
c) pätevyys rohkaista henkilöitä, perheitä ja ryhmiä terveellisiin elintapoihin ja itsensä hoitamiseen
d) pätevyys aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet sekä toteuttaa toimenpiteitä kriisi- ja katastrofitilanteissa
e) pätevyys antaa itsenäisesti neuvoja, tietoja ja tukea hoitoa tarvitseville henkilöille ja heidän läheisilleen
f) pätevyys varmistaa itsenäisesti sairaanhoidon laatu ja arviointi
g) pätevyys toteuttaa kattavaa ammatillista viestintää ja tehdä yhteistyötä muissa terveysalan ammateissa toimivien kanssa
h) pätevyys analysoida hoidon laatua parantaakseen omaa työsuoritustaan yleissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitajana

Ensihoitajan (AMK) osaamisalueet

Sairaanhoidollinen osaaminen
• Ensihoitajalla on sairaanhoitajan tutkinnossa vaadittava osaaminen, joka sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sairaanhoitajatutkinnolle asettamat vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimukset EU direktiivin 2013/55 on huomioitu.

Sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön osaaminen
• Ensihoitajalla on sairaalan ulkopuolisessa ensihoitotyössä itsenäinen ja todennettu hoitotason osaaminen, joka sisältää potilaan tilan arvioinnin, hoidon suunnittelun, toteutuksen ja hoidon vaikutusten arvioinnin.

Ensihoitotyössä tarvittavan hoitoteknologian käytön osaaminen
• Ensihoitaja osaa käyttää turvallisesti ensihoitotyössä tarvittavaa tutkimus- ja hoitovälineistöä sekä tulkita itsenäisesti näiden tuottamaa tietoa.

Ensihoitotyössä tarvittavan lääkehoidon osaaminen
• Ensihoitaja hallitsee itsenäisesti sairaalan ulkopuolella toteutetun lääkehoidon.

Ensihoitopalvelujärjestelmään ja viranomaisyhteistyöhön liittyvä osaaminen
• Ensihoitaja tietää ensihoitopalvelujärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä yhteistyöviranomaisten toimintatavat ja oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa muihin viranomaisiin.
• Ensihoitaja osaa käyttää sairaalan ulkopuolella käytettävää tiedonsiirto- ja viestintävälineistöä.

Ensihoitotyön johtamisosaaminen
• Ensihoitaja vastaa sairaalan ulkopuolella ensihoidon toteuttamisesta ja osaa alaisuudessaan toimivien ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköiden koordinoinnin ja ohjauksen.

Ensihoitajakoulutuksen vuositeemat
1. Hoitamisen perusteiden osaaja
Opiskelija oppii ensihoito- ja hoitotyön opiskelussa ja hoitamisessa tarvittavat keskeiset sairaanhoitajalta (AMK) ja ensihoitajalta (AMK) edellytettävät perustiedot ja taidot. Hänelle muodostuu pohja ensihoitajan ammatti-identiteetille.

2. Perustason ensihoitotyön ja hoitotyön eri osa-alueiden perusteiden osaaja
Opiskelija oppii ensihoito- ja hoitotyön eri alueiden perusteet ja harjaantuu perustason ensihoidon ja hoitamisen taidoissa. Hänen ammatillinen kasvunsa jatkuu. Hänen ammatti-identiteettinsä selkiytyy.

3. Ensihoito- ja hoitotyön erityiskysymyksiin perehtynyt osaaja
Opiskelija oppii ja harjaantuu ensi- ja akuuttihoitotyön erityiskysymyksissä ja perehtyy ensi- ja akuuttihoitotyön kehittämisen perusteisiin. Hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu ja sitoutuminen ammattiin kasvaa.

4. Hoitotason ensihoitotyön osaaja
Opiskelija syventää ensi- ja akuuttihoitotyön ja sen kehittämisen osaamistaan.
Hänelle on muodostunut ensi- ja sairaanhoitajan ammatti-identiteetti ja hän pystyy kehittämään ammattiaan.


KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Ensihoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja se sisältää sairaanhoitajan tutkinnon. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan oppimistyötä. Lukuvuodessa järjestetään 60 op opintoja; keväällä n. 35 op ja syksyllä n. 25 op.


Opintosi muodostuvat seuraavasti:
• perusopinnot 30 op
• ammattiopinnot 105 op
• harjoittelu 75 op
• opinnäytetyö 15 op
• vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä, vapaasti valittavista opinnoista sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Perusopintojen (30 op) tavoitteena on, että opiskelija kehittyy viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessaan, omaksuu näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavakseen opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankkii asetuksen (A 352/2003) tarkoittaman kielitaidon.

Ammattiopintojen (105 op) tavoitteena on, että opiskelija sisäistää eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Hän kehittyy eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehtyy asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä (A 352/2003). Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon opiskelija kytkee ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa.

Harjoittelu (75 op) on kiinteä osa ensihoitajakoulutuksen opintoja. Opiskelija suorittaa osan harjoittelustaan ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin hän harjaannuttaa ja kehittää perustaitojaan voidakseen jatkaa opiskeluaan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelun opintojaksojen aikana opiskelija kehittää systemaattisesti hoitokäsitystään ja -taitoaan syventäen opiskelunsa tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Harjoittelu on ammattitaitoisen henkilökunnan ja ammattikorkeakoulun opettajan ohjaamaa ja se toteutuu ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan valvonnassa ja sellaisissa yksiköissä, joissa on asianmukainen määrä ammattihenkilöstöä ja asianmukaiset potilashoidon apuvälineet. Ensihoitajakoulutusta antava oppilaitos on vastuussa teoreettisen ja kliinisen opetuksen yhteensovittamisesta koko koulutuksen ajan. Harjoittelu täyttää asetuksen (A 352/2003) vaatimuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Opiskelija voi anomuksestaan saada hyväksi luetuksi opetussuunnitelmassa määritellyn harjoittelun opintojakson siihen sopivalla työsuhteessa tehdyllä työllä, jonka tulee vastata opiskelijan opiskelemaa tutkintoa.

Opinnäytetyössään (15 op) opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt tehdään työelämälähtöisissä projekteissa. Kypsyysnäyte on opinnäytetyön alalta kirjoitettu näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai muun koulusivistyskielen taitoa.

Vapaasti valittavien opintojen (15 op) avulla opiskelija syventää ja laajentaa ensi- ja hoitotyön ammatillista osaamistaan. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat opintojen eri vaiheille.

Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua.

Opiskelu ensihoidon koulutusohjelmassa tapahtuu osittain korkeakoulussa ja osittain erilaisissa terveydenhuollon ja työelämän yksiköissä. Harjoittelu integroituu muuhun opiskeluun suunnitelmallisesti ja on arvioitavaa opiskelua aidoissa potilas-, asiakas- ja hoitokonteksteissa.


OPINNÄYTETYÖN KUVAUS
Opinnäytetyössäsi (15 op) osoitat valmiutesi työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt tehdään työelämälähtöisissä projekteissa.
KANSAINVÄLISTYMINEN

Kansainvälisyyden tavoitteena on, että opiskelija avartaa maailmankuvaansa, oppii ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystyy työskentelemään monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Kansainvälisyystoiminnan muotoja ovat opiskelu englannin kielellä, opiskelu ulkomailla, vaihto-opiskelijoiden tuutorointi sekä erilaiset seminaarit ja projektit. Opiskelu ulkomailla on erikseen sovittavalla tavalla osa Suomessa suoritettavaa tutkintoa eikä se pidennä opiskeluaikaa. Koulutusohjelmassa on 15 op pakollisia kansainvälisyyttä tukevia englanninkielisiä opintoja.

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

Ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston ylempään korkeakoulututkintoon.

Turun ammattikorkeakoulussa voit syventää opintojasi mm. seuraavissa koulutuksissa:
• Terveysalan ylempi AMK-tutkinto, Kliininen asiantuntijuus
• Terveysalan ylempi AMK-tutkinto, Kuntoutus (mikäli työskentelet kuntoutusalalla)
• Terveysalan ylempi AMK-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
• Terveysalan ylempi AMK-tutkinto, Terveyden edistäminen

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi

ARVIOINTI JA PALAUTE

Opinnot on jäsennetty pääsääntöisesti moduuleiksi. Moduulin suorittaminen edellyttää hyväksymisehtojen mukaista osaamista. Koulutuksessa saavutetaan EU direktiivin 2013/55 mukainen sairaanhoitajan pätevyys. Oppimisen arvioinnin kohteena ovat asiantuntijuuden kehittyminen ja sen edellytykset. Arviointi on oppimista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin että oppimistulokseen. Jatkuva arviointi tukee opiskelijaa omien tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa sekä oman osaamisen vahvuuksien ja kehittämisalueiden nimeämisessä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Arviointi toteutuu ydinosaamisen hallinnan monipuolisena arviontina, jossa opiskelijalla on mahdollisuus sopimuksen mukaan valita yksilöllisesti tapa näyttää osaamistaan. Osaamisen arviointi toteutuu mahdollisimman lähellä sitä todellista tilannetta, jossa osaamista tarvitaan. Ohjatun harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää opetussuunnitelman opintopisteiden laajuista osallistumista, tavoitteiden mukaista etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Opintojensa alusta lähtien opiskelija rakentaa osaamissuorituksistaan yksilöllistä portfoliota. Sen avulla hän voi osoittaa henkilökohtaisen asiantuntijuutensa alueet sekä opiskelun aikana että tutkinnon suoritettuaan.

Arviointi tapahtuu opintojaksojen tavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin nähden. Opiskelija voi määrätyin perustein (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen = AHOT) lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suorittamiaan koulutuksen osaamistavoitteita vastaavia suorituksia. Aikaisemman terveydenhuoltoalan koulutuksen, työkokemuksen ja muun näytön perusteella voidaan ensimmäinen lukukauden opinnot hyväksilukea. Lisäksi opiskelija voi hakea hyväksilukua muulla tavalla hankitun vastaavan tasoisen osaamisen perusteella (esim. työkokemus). Opiskelijan osaaminen arvioidaan todistusten tai muun näytön perusteella. Opintojen ja osaamisen osoittamisvelvollisuus on opiskelijalla.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen ja sen toteutuksen suunnitteluun erilaisissa työryhmissä. Opiskelija arvioi oppimistaan ja antaa palautetta opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta moduuleittain, laajemmin lukukausittain ja koulutuksen loppuvaiheessa koko koulutuksesta. Opiskelijoiden antama palaute huomioidaan koulutusta kehitettäessä.