Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikka s18, embedded software and iot

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka S18, Embedded Software and IoT

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                       
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                             
21111.40.60.40.60.40.60.40.60.70.70.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
YDINOSAAMINEN 210                                                                
Viestintä- ja kieliopinnot
                                                               
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
                 
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
                 
                   
Luonnontieteet ja matematiikka
                                                               
Insinöörifysiikka 5
     
           
                             
Fysikaaliset mittaukset 5
     
           
                             
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
           
                             
Calculus 5
     
           
                             
Soveltava matematiikka 5  
       
                 
                   
Tieto- ja viestintätekniikka
                                                               
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
     
           
                             
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                             
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5
     
           
                             
Tuotekehitys 10
     
           
                             
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Innovation Project 15    
         
                       
         
551015022334669001111111111222223333300000
Embedded Software and IoT
                                                               
IoT
                                                               
IoT Essentials 5
       
               
                             
IoT Big Data and Analytics 5  
       
                   
                         
IoT Security 5  
       
                   
                         
Software Tools
                                                               
Olio-ohjelmointi 5  
         
                     
                   
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
         
                     
                   
Järjestelmäläheinen ohjelmointi 5  
         
                     
                   
Hardware Tools
                                                               
VHDL 5    
         
                         
               
Electronics 5    
         
                         
               
Sensors and Signal Conditioning 5    
         
                         
               
Linux Systems
                                                               
Embedded Linux 15    
           
                           
         
System Design
                                                               
R&D Project 15      
           
                             
5252510051015151046002225.55.55.35.35.3883.73.73.72.52.5222
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 1 5
       
               
                             
Perusharjoittelu 2 5
       
               
                             
Alakohtainen harjoittelu 1 5  
         
                     
                   
Alakohtainen harjoittelu 2 5  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 1 5    
           
                           
         
Ammattiharjoittelu 2 5    
           
                           
         
101010001001001000003.73.73.7003.73.73.7003.73.73.700000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö: suunnitteluvaihe 10      
           
                             
Opinnäytetyö: toteutusvaihe 10      
           
                             
000200000008120000000000000004.54.54.34.34.3
LAAJENTAVA OSAAMINEN 30                                                                
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
000000000000000000.130.130.080.080.080.130.130.080.080.0800000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72 46 51 31 23.4 48.6 14.4 31.6 21.4 29.6 12.4 18.6 11.7 11.7 16.9 16.9 16.9 7.7 7.7 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 10.6 10.6 10.6 7.2 7.2 6.5 6.5 6.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Embedded Software and IoT

Ks. moduuli- ja opintojaksokuvaukset.

Koulutuksen kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri on luova ongelmanratkaisija, jolla on mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen ymmärrystä. Työelämässä tarvitaan lisäksi hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kansainvälisyysosaamista sekä projekti- ja kehittämistoiminnan taitoja. Insinöörin ura on elinikäistä oppimista aidoimmillaan. Uudistuva teknologia haastaa oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Valmistuttuasi tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi hallitset ICT-alan käytännöllisiä tietoja ja taitoja sekä niiden teoreettisia perusteita. Sinulla on edellytykset teknisen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen, kyky elinikäiseen oppimiseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä valmiuksia toimia kansainvälisellä alalla. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi elektroniikkainsinööri, järjestelmäsuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, pelinkehittäjä ja projekti-insinööri.

Osaamistavoitteet

Perusopintoihin kuuluu luonnontieteiden ja tieto- ja viestintätekniikan perusosaamista kartuttavia opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskelun ja oppimisen taitoja. Perusopinnot opiskellaan ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Niiden aikana perehdyt opiskeluympäristöösi sekä tulevaan ammattialaasi. Päätavoitteena on luoda matemaattis-luonnontieteellinen perusta ammattiopinnoille sekä varmistaa perustietämys mm. verkkoteknologioista, ohjelmistokehityksestä sekä elektroniikasta ja tiedonsiirrosta.

Ammattiopinnot syventävät osaamista tieto- ja viestintätekniikassa, luonnontieteissä sekä yrittäjyyteen ja projektiosaamiseen liittyvissä aiheissa. Ammattiopinnoissa valmistaudut työelämään esimerkiksi käytännönläheisten projektien kautta.

Pedagogiset toimintatavat

Peliteknologian opinnoissa yhdistyvät luovuus, ohjelmistotekninen osaaminen, digitaalinen media sekä projektityöskentely. Sovellusalueita ovat viihde- ja hyötypelit ja interaktiiviset käyttöliittymät. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet toimivat esimerkiksi tuotekehittäjinä, digitaalisen median työtehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä peliteollisuudessa.

Sulautettu elektroniikka ja IoT antaa valmiudet tietoverkkoon kytkettävien mikrotietokoneohjattujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkkejä näistä järjestelmistä ovat älylaitteet, matkapuhelimet, robotit ja tulevaisuuden kulkuneuvot. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden tuotekehitystehtäviin.

Terveysteknologian opinnot yhdistävät tieto- ja viestintätekniikan ja terveydenhuollon osaamisalueita. Opinnot sisältävät käyttäjälähtöistä suunnittelua, lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä, terveydenhuollon toimialatuntemusta ja tietojärjestelmien suunnittelua. Sovellusalueita ovat esimerkiksi henkilökohtaisen hoidon apuvälineet ja terveydenhuollon tietojärjestelmät. Valmistuneet sijoittuvat tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden opinnoissa keskitytään kiinteiden ja langattomien verkkojen suunnitteluun ja hallintaan. Opinnot sisältävät verkkojen määrittelyä, kyberturvallisuuden sisältöjä sekä IT-palvelutoimintaa. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet sijoittuvat yrityksiin tietoverkko- tai järjestelmäasiantuntijoiksi, erilaisiin IT-palvelutehtäviin tai verkko-operaattoreiden ja datakeskusteollisuuden palvelukseen.

Arviointi

Arviointi on jatkuvaa ja kohdistuu monipuolisesti opiskelijan osaamiseen ja osaamisen kehittymiseen sekä innovaatiokompetenssien kehittymiseen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajilta palautetta. Useimmissa opintojaksoissa käytetään numeroarviointia asteikolla 0 – 5, jossa arvosana 1 on alin hyväksytty ja 5 korkein arvosana.