Opinto-opas
Etusivu > Arkisto > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Hammasteknikon koulutus > Hammasteknikkokoulutus s16
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Hammasteknikkokoulutus S16

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 30                                                    
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                         
English Professional Skills, B2 3
     
           
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1
     
           
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1  
       
                 
           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1    
         
                     
 
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
               
               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
               
               
Hammasteknistä osaamista tukevat opinnot
                                                   
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                   
Orientaatio hienomekaaniseen tarkkuustyöhön 5
     
           
                         
Hampaiden muoto-oppi, estetiikka ja värioppi 6
     
           
                   
208.51.20.310106.520.50.70.3555551.51.50.50.5000.30.30.30
AMMATTIOPINNOT 70                                                    
Turvallisten terveyspalvelujen tuottamisosaminen
                                                   
Turvallisuusosaaminen 5
     
           
                         
Terveyspalveluiden tuottamisosaaminen TKI-ympäristöissä 5  
       
               
               
Yrittäjyys hammastekniikassa 5  
       
               
               
Biomateriaalitiede hammaslääketieteessä
                                                   
Biomateriaalitiede 1 5
     
           
                   
Biomateriaalitiede 2 5  
       
               
               
Patient Spesific Implants and Facial Prosthesis 5    
         
                   
       
Principles of Computer Aided Design (CAD) and Applications in Dental Technology 5  
       
               
               
Principles of Computer Aided Manufacturing (CAM) and Applications in Dental Technology 5  
       
                 
           
Irtoproteettinen osaaminen
                                                   
Protetiikan perusteet 5
     
           
                         
Hampaattoman suun irtoproteettinen kuntoutus 5
     
           
                   
Vajaahampaisen suun irtoproteettinen kuntoutus 5
     
           
                   
Ortodontian hoitokojeet 5    
         
                   
       
Kruunu- ja siltaproteettinen osaaminen
                                                   
Kruunu- ja siltaprotetiikan teoriaosaaminen 5  
       
               
               
Kruunu- ja siltaprotetiikan tekninen osaaminen 5  
       
                 
           
2035150101017.517.510505555512.512.555550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                    
HARJOITTELU 75                                                    
Irtoproteettinen osaaminen simulaatiotilanteissa
                                                   
Hampaattoman suun irtoproteettinen kuntoutus simulaatiotilanteissa 10
     
           
                         
Vajaahampaisen suun irtoproteettinen kuntoutus simulaatiotilanteissa 5  
       
               
               
Kruunu ja siltaproteettinen osaaminen simulaatiotilanteissa
                                                   
Metallokeraamiset kruunut ja sillat 5    
         
                   
       
Prässätyt kokokeraamiset täytteet, kruunut ja sillat 5    
         
                   
       
Jyrsityt kokokeraamiset täytteet, kruunut ja sillat 5    
         
                     
 
Implanttikantoiset kruunut ja sillat 5    
         
                     
 
Hammastekniikan työelämäharjoittelu
                                                   
Harjoittelu 1 15  
       
                 
           
Harjoittelu 2 10    
         
                     
 
Harjoittelu 3 15      
           
                           
1012.530.814.21002.51012.518.314.2550002.52.57.57.5556.76.76.715
OPINNÄYTETYÖ 20                                                    
Opinnäytetyö osaaminen
                                                   
Kehittämistyön menetelmäosaaminen 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                     
 
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5    
         
                     
 
0016.673.330000511.673.33000000000553.333.333.330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 56 64 17.5 30 20 26.5 29.5 28 36 17.5 15 15 10 10 10 16.5 16.5 13 13 15 15 10 10 10 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN NIMI
Hammasteknikkokoulutus

TUTKINTO
Hammasteknikko (AMK)

LAAJUUS (OP, VUOSI)
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta.

KOULUTUKSEN TAVOITE
Hammasteknikko on hammasteknisten asioiden asiantuntija suun terveyden hoitotiimissä. Työssä yhdistyvät yksilöllisten hammasteknisten kojeiden valmistamisen nykyaikaiset tekniikat ja tarkkuuskäsityö. Koulutuksessa syvennytään suun ja hampaiden anatomiaan, purentaelimistön fysiologiaan ja eräiden hammaslääketieteen erikoisalojen käyttämien kojeiden ja laitteiden valmistamiseen yhdessä hammaslääkärin kanssa. Kojeissa käytettävät biomateriaalit ja valmistustekniikat ovat keskeisessä asemassa opetuksessa. Suurin osa hammasteknikoista työskentelee hammaslaboratorioissa. Hammasteknikko voi kouluttautua myös erikoishammasteknikoksi, jolloin työkuvaan kuuluu myös eräät protetiikan kliiniset työt. Osa hammasteknikoista työskentelee myynti- ja konsultointitehtävissä alan hammastarvikeliikkeissä tai asiantuntijatehtäviä alan tutkimusyksiköissä tai alalle materiaaleja valmistavissa yrityksissä.

Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyn monialaisen innovaatio-pedagogiikan lähtökohtien mukaista oppimisotetta noudattaen. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja työelämäharjoittelua. Opiskelussa käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja työskennellään simulaatioympäristöissä ja verkko-oppimisalustoilla.

Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit sovelluksineen ovat keskeinen osa opiskelua. Kouluttautumisessa painotetaan laaja-alaisten ja edistyneiden alan tietojen hankkimista, joihin liittyy purennan kuntouttamiseen teorioiden ja keskeisten hammasteknisten menetelmien ymmärtäminen.

Hammasteknikon tulee pystyä päätöksentekoon erilaisissa ja ennakoimattomissa toiminta-ympäristöissä. Hyvä viestintätaito tarkoittaa tiivistä yhteistyökykyä hammaslääkäreiden kanssa, vieraan kielen käyttöä ja alan ulkopuoliselle yleisölle viestintää.

Hammasteknikon osaaminen muodostuu seuraavista kompetensseista:

• Purennan kuntouttamisen biomateriaalitekninen osaaminen

• Purennan kuntouttamisen esteettinen osaaminen

• Terveysteknologinen osaaminen

• Yrittäjyys, kehittämisosaaminen ja eettisyys

Purennan kuntouttamisen biomateriaaliteknisessä osaamisessa korostuu eri hammasteknisten materiaalien ominaisuuksien tunteminen ja hallinta niiden työstön, käyttäytymisen ja käyttökohteiden osalta. Hammasteknikon tulee osata ja ymmärtää materiaalien käytön mahdollisuudet erilaisissa kliinisissä tilanteissa.

Purennan kuntouttamisessa on toiminnallisten näkökohtien lisäksi hampaiden ulkonäöllä keskeinen merkitys. Tämän vuoksi hammasteknisten töiden ulkonäön on oltava sopusoinnussa hammashoidon kohteena olevan henkilön kasvoalueen ulkonäöllisen kokonaisuuden ja mieltymysten kanssa. Hyvään ulkonäölliseen lopputulokseen päästään hammasteknikon ja hammaslääkärin tiiviillä yhteistyöllä, jossa hammasteknikko osallistuu usein potilaan kohtaamiseen hoitotilanteessa.

Terveysteknologisessa osaamisessa keskeistä on hammasteknisen alan uusien laitteiden ja valmistusmenetelmien hyödyntäminen protetiikan kojeiden, kuten kruunujen siltojen ja irtoproteesien valmistuksessa. Hampaattoman tai vajaahampaisen suun proteettisessa kuntoutuksessa tulee perinteisiä valmistusmenetelmiä unohtamatta kehittää ja ottaa käyttöön uusia suun kuntoutuksen menetelmiä. potilaan parhaaksi.

Yrittäjyys, kehittämisosaamiseen ja eettisyyteen liittyvät tehtävät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyteen sekä toimintamallien ja laadun varmistamiseen liittyviä toimia yrittäjyyden ohella.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Hammastekniikan opinnoissa vuorottelevat teoriaopinnot, opitun tiedon soveltaminen ja uuden tiedon tuottaminen. Opinnot koostuvat moduuleista, joilla tarkoitetaan opintojaksoa laajempaa osaamisaluetta.

Perusopinnoissa (30 op) opiskelija hankkii valmiudet hyödyntää monialaisen ammattikorkeakouluyhteisön mahdollisuudet sekä hankkii asetuksen ammattikorkeakoulusta (352/2003 § 8) edellyttämän kielitaidon.

Ammattiopintojen (70 op) tietoperusta antaa taidot suun kuntoutukseen tarvittavien proteettisten kojeiden, kuten kruunujen ja siltojen, valmistamiseen yhteistyössä hammaslääkärin kanssa, sekä korkeatasoisen ja laadukkaan ammatillisen toiminnan hammasteknikon asiantuntijatehtävissä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija kykenee työskentelemään yrittäjänä tai vastaavana hammasteknikkona hammaslaboratoriossa sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Opintoihin sisältyy vieraskielistä opiskelua (15 op) sekä opiskelua TKI- hankkeissa (Tutkimus, kehittämis- ja innovaatio-hankkeissa).

Harjoittelussa (75 op) opiskelija yhdistää ammattiopintojen tietoperustaa omaan toimintaansa harjoitellessaan koulutusohjelman palvelulaboratoriossa sekä koulun ulkopuolisissa hammaslaboratorioissa lukukausittain.

Opinnäytetyössään (20 op) opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt tehdään työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Kypsyysnäyte on opinnäytetyön alalta kirjoitettu osaamisen näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja viestintätaitoa.

Opiskelija voi valita vapaasti valittaviksi (15 op) opinnoiksi opintoja, jotka tukevat hänen ammatillista kasvuaan ja laajentavat sekä syventävät hänen hammastekniikkaan liittyvää osaamistaan. Vapaasti valittavia opintoja voi valita ammattikorkeakoulun tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamista opinnoista.

Opetussuunnitelmassa näkyy tutkimuksellinen ote ja opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus suorittaa osa opinnoista TKI -hankkeissa, joissa hän rohkaistuu ottamaan vastaan yhä haasteellisempia tehtäviä.

Opiskelijan kehittymistä ja suunnitelmallista etenemistä auttaa hänen itselleen laatimansa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHOPS), joka laaditaan opintojen alussa ja jota tarkennetaan opiskelun edetessä. Opiskelusuunnitelmansa toteutumista ja ammatillista kasvuaan opiskelija arvioi ja todentaa mm. eportfoliotyöskentelyn avulla.

ARVIOINTI JA PALAUTE
Arvioinnin lähtökohtana ovat tutkinnon osaamisvaatimukset. Arviointi perustuu osaamiseen ja sen kehittymiseen. Arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että useissa moduuleissa myös opiskelijan/opiskelijaryhmän tuotokseen joko numeraalisesti tai hyväksytty -periaatteella. Arvioinnissa käytetään vuorovaikutteisia menetelmiä (itsearviointi, vertaisarviointi ja opettaja/ohjaaja-arviointi). Jatkuvalla arvioinnilla tuetaan opiskelijan omien tavoitteiden asettamista ja itsearviointia sekä omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden nimeämistä. Opintojaksokohtainen sovellus on kuvattu toteutussuunnitelmissa.

Opiskeluaikana opiskelijoilta kerätään palautetta oppimisesta ja opetussuunnitelman toteutumisesta moduulikohtaisesti sekä lukukausittain kerättävien palautteiden muodossa. Korkeakoulu toteuttaa kaikki prosessinsa prosessikuvaustensa ja laadunhallintamallin mukaisesti.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä. Koulutukseen sisältyy vieraskielisiä opintoja (15op).

Kansainvälisyyden tavoitteena on, että opiskelija avartaa maailmankuvaansa, oppii ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystyy työskentelemään monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Kansainvälisyystoiminnan muotoja ovat opiskelu vieraalla kielellä, opiskelu ulkomailla, vaihto-opiskelijoiden tuutorointi sekä erilaiset seminaarit ja projektit. Tutkinnon osien tai harjoittelun suorittaminen ulkomailla on osa Suomessa suoritettavaa tutkintoa.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Hammasteknikko

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston korkeakoulututkintoon.

Turun ammattikorkeakulussa voit syventää osaamistasi mm. seuraavissa koulutuksissa:

Terveysalan ylempi AMK-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Hammasteknikko voi kouluttautua myös erikoishammasteknikoksi, jolloin työkuvaan kuuluu myös eräät protetiikan kliiniset työt.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi