Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3210

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 30

Koulutus

  • Suuhygienistikoulutus

Opettaja

  • Sirpa Rajala

Ryhmät

  • PSUUNS22
    Suuhygienisti (AMK), S22

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna.

Materiaalit ovat saatavissa MOT-kirjoina sähköisesti Turun AMK:n kirjastosta:
- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin)
- Kielijelpi: Esiintyminen (verkkomateriaali)
- lista täydentyy myöhemmin

Lisäksi:
- Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin)
- Tuntimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin)
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus Teamsissa, itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-oppiminen, tehtäväperustaisuus.
Opintojakson työtila on verkko-oppimisalausta Itslearningissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu tehtäviin. Myöhässä palauttaminen alentaa arvosanaa. Kurssin päättymisen jälkeen opiskelija voi tutkintosäännön mukaisesti palauttaa puuttuvia tehtäviä puolen vuoden ajan. Sen jälkeen on ilmoittauduttava uudelle vastaavalle kurssille.

Kansainvälisyys

Toimintatapoina asiantuntijaesitykseen ja portfoliotehtävien kokoamiseen ovat opiskelijan itsenäinen opiskelu, lähiopetus, verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely. Työelämälähtöisyys toteutuu asiantuntijaesityksessä, johon sisältyy haastattelutehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä:
- lähitunnit ja esitykset, 18 h
- asiantuntijaesityksen valmistelu viestinnän teemasta, 20 h
- kielenhuoltomateriaalin opiskelu ja tehtävät, 8 h.
- ohjeen analyysitehtävä, 8 h
- mediaseurantatehtävä TAI kirjallisuustehtävä, 8 h.
- viestijäkuva, 8 h
- kirjallisten tehtävien työstäminen Turun AMK. nkirjoitus- ja lähdeohjeiden mukaan malliophjaa käyttäen, Itslearning-verkkoalustalla työskentely, 10 h.

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus. Edeltävyysehtoina on seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Viestinnän asiantuntijatehtävään sisältyy haastattelun tekeminen tiedonhankintamenetelmänä.
Lähitunneilla ja itsenäisessä työskentelyssä tarvitaan oma tietokone, kuulokemikrofoni ja älypuhelin/kamera.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan:
- Kirjallinen tehtävä (portfolio): 0 - 5 (2/3 arvosanasta)
- Puhe-esitys (asiantuntijaesitys): 0 - 5 (1/3 arvosanasta).

Arviointi toteutetaan itsearviointina (omien viestintätaitojen kehittäminen), vertaisarviointina (asiantuntijaesityksen arviointi seminaarissa) sekä opettajan arviointina (portfoliokokonaisuus ja asiantuntijaesitys).
Tehtävien palauttaminen myöhässä vaikuttaa arviointiin alentavasti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia vain vähän ja yksipuolisesti. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut ryhmän työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.