Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3216

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 13.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

  • Sirpa Rajala

Ryhmät

  • PBIOS22A
    Bioanalyytikko (AMK), S22A
  • PBIOS22B
    Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna. Tehtäviin liittyvät materiaaleista on linkitettynä Itslearning-työtilassa

Saatavissa sähköisesti Turun AMK:n kirjastosta:
- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin) > haku sähköisenä Finnasta
- Mönkkönen, Kaarina 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. E-kirja > haku sähköisenä Finnasta tai Vaskista

Lisäksi:
- Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin) > Messi
- Tuntimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin) > Itslearning
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus) > tiedonhaku eri kirjastoista ja netistä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus Teamsissa itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-opiskelu, tehtäväperustaisuus.
Verkko-oppimisalusta: itslearning.

Kansainvälisyys

Toimintatapoina asiantuntijaesitykseen ja kirjallisiin tehtäviin ovat opiskelijan itsenäinen opiskelu, lähiopetus (Teamsissa), verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely. Työelämälähtöisyys toteutuu asiantuntijaesityksessä, johon sisältyy haastattelutehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä:
- lähitunnit, tehtävät ja esitykset Teamsissa, 16 h
- asiantuntijaesityksen valmistelu viestinnän teemasta, 20 h
- kielenhuoltomateriaalin opiskelu ja tehtävät, 8 h.
- ohjeen analyysitehtävä, 8 h
- mediaserantatehtävä TAI vierailu TAI kirjallisuustehtävä, 8 h.
- viestijäkuva, 8 h
- ohjeisiin ja materiaaleihin perehtyminen, mallipohjien käyttö, Itslearning-työskentely, 12 h.

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2022, lähiopetus viikoilla 36 - 41. Muutokset toteutussuunnitelmassa ovat mahdollisia!

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus.
Edeltävyysehtoina ovat seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Viestinnän asiantuntijatehtävään sisältyy haastattelun tekeminen tiedonhankintamenetelmänä.

Teams-tunneilla ja itsenäisessä työskentelyssä tarvitaan oma tietokone, kuulokemikrofoni ja älypuhelin/kamera.
Teams-tunneilla on varauduttava kameran käyttöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan:
- Kirjalliset ja muut tehtävät: 0 - 10 pistettä (2/3 arvosanasta)
- Puhe-esitys (asiantuntijaesitys): 0 - 5 pistettä (1/3 arvosanasta).

Arviointi toteutetaan itsearviointina (omien viestintätaitojen kehittäminen), vertaisarviointina (asiantuntijaesityksen arviointi seminaarissa) sekä opettajan arviointina (kokonaisuus ja asiantuntijaesitys).
Tehtävien palauttaminen myöhässä vaikuttaa arviointiin alentavasti. Tehtävine pisteytykset ovat Itslearningissa

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtäviä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia vain vähän ja yksipuolisesti. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut ryhmän työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.