Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3246

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sirpa Rajala

Ryhmät

 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23
 • 31.01.2023 14:00 - 16:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3246
 • 13.02.2023 08:00 - 10:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3246
 • 06.03.2023 14:00 - 16:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3246
 • 20.03.2023 08:00 - 12:00, Puhe-esitykset, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3246
 • 21.03.2023 12:00 - 16:00, Puhe-esitykset, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3246

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna.

- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin)
- Kielijelppi: Esiintyminen (tukea esityksen valmisteluun, puheviestintä)
- Kielijelppi: Kirjoitusviestintä (tukea kirjoittamiseen ja tekstityöhön)
- Mönkkönen, Kaarina: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla (tukea ammatillisen viestinnän tehtäviin)
- Messi: Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin)
- Itslearning: Oppimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin)
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus Teamsissa, itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-oppiminen, tehtäväperustaisuus

Kansainvälisyys

Toimintatapoina asiantuntijaesitykseen ja portfoliotehtävien kokoamiseen ovat opiskelijan itsenäinen opiskelu, lähiopetus, verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely. Työelämälähtöisyys toteutuu asiantuntijaesityksessä, johon sisältyy haastattelutehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä:
- lähitunnit ja esitykset, 14 h
- asiantuntijaesityksen valmistelu viestinnän teemasta, 20 h
- kielenhuoltomateriaalin opiskelu ja tehtävät, 8 h.
- ohjeen analyysitehtävä, 8 h
- mediaseurantatehtävä TAI kirjallisuustehtävä, 10 h.
- viestijäkuva, 8 h
- portfolion kokoaminen, Itslearning-verkkoalustalla työskentely, 12 h.

Sisällön jaksotus

Kevätlukukausi 2023, lopetus Teamsissa viikoilla 5–12.

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus. Edeltävyysehtoina on seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Viestinnän asiantuntijatehtävään sisältyy haastattelun tekeminen tiedonhankintamenetelmänä.
Lähitunneilla ja itsenäisessä työskentelyssä tarvitaan oma tietokone, kuulokemikrofoni ja älypuhelin/kamera.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan:
- Kirjalliset tehtävät: 2/3 arvosanasta
- Puhe-esitys (asiantuntijaesitys): 1/3 arvosanasta

Arviointi toteutetaan itsearviointina (omien viestintätaitojen kehittäminen), vertaisarviointina (asiantuntijaesityksen arviointi seminaarissa) sekä opettajan arviointina (portfoliokokonaisuus ja asiantuntijaesitys).

Tehtävien palauttaminen myöhässä vaikuttaa arviointiin alentavasti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia vain vähän ja yksipuolisesti. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut ryhmän työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.