Siirry suoraan sisältöön

Yritystoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: 3011517-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

Opettaja

  • Marita Nummi-Wikström
  • Kari Juhala

Ryhmät

  • MKITIS23
    Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)
  • 21.08.2023 13:00 - 16:00, Yritystoiminta 3011517-3014

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa yrityksen eri toimintojen tehtävät ja niiden merkityksen osana yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Hän tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan. Hän osaa nimetä yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja keinoja joilla niiltä voi suojautua. Hän osaa selostaa kotimaisen kansantalouden keskeiset toimijat, mekanismit ja lainalaisuudet. Hän osaa arvioida kokonaistaloudellisten järjestelmien ja taloudellisten suhdanteiden vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Sisältö

- Liiketoiminnan peruskäsitteet
- Yrityksen perustoiminnot ja ydinprosessit
- Kansantalouden peruskäsitteet ja toimintamekanismit
Sisältö täsmennetään opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin avausinfossa. Materiaalia It's alustalla ja opiskelijat etsivät itse aktiivisesti kurssin tavoitteita tukevaa materiaalit oman oppimisensa tueksi.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-oppiminen (materiaalit, videot, yksilö- ja ryhmätyöt)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin avausinfossa.

Kansainvälisyys

Monimuoto-oppiminen (materiaalit, videot, yksilö- ja ryhmätyöt)

Sisällön jaksotus

Opiskelija tuntee yritystoimintaa sekä yritysten ja yrittäjyyden merkityksen. Opiskelija ymmärtää sisäisen yrittäjyyden ja tiimityön merkityksen ja hyödyt. Opiskelija tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan ja osaa nimetä yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja keinoja joilla niiltä voi varautua. Opiskelija tuntee oman alansa merkityksen yrityksille ja omat mahdollisuutensa yrittäjänä alallaan ja ymmärtää alansa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle.

Yksi lähiopetustapaaminen. Muuten opiskelu tapahtuu itslearning-ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arvosanoilla, Hylätty tai 1-5 ja koko opintojakson arvosanan perustuu kaikkien oppimistehtävien arvosanojen keskiarvoon:
- kaikista oppimistehtävistä täytyy saada arvosanaksi vähintään 1
- arvioinnista kerrotaan enemmän ITSLearningi-oppimisjärjestelmän toteutussuunnitelmassa.

Hylätty (0)

Tehtävien suorittaminen osoittaa useissa arviointikohteina olevissa osaamisissa olevan selviä puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa tehtävien suorittamiseen tarvittavaan vähimmäisosaamisen, mutta osaamisessa on huomattavia puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät on hyvin tehty ja esitetty selkeästi. Opiskelija osoittaa tehtävien suorittamiseen tarvittavaa hyvää osaamista. Suorituksen erityisansioilla voidaan kompensoida joissakin mainituissa osaamisissa mahdollisesti ilmenneitä puutteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaaminen on kiitettävällä tasolla. Tehtäväviin on panostettu ja ne on tehty innovatiivisesti ja esitetty selkeästi.