Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: 4021110-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sanna Merisalo

Ryhmät

  • MKITIS21
    Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee monikanavamarkkinoinnin käsitteen. Hän tunnistaa markkinoinnin ja asiakkuuksien hallinnan keinoja digitaalisessa ympäristössä ja osaa soveltaa niitä tilannekohtaisesti.

Sisältö

- digitaalinen toimintaympäristö
- hakukoneoptimointi
- liikenteen luominen sivustolle
- toimiva sivusto
- verkostojen luominen digitaalisessa ympäristössä

Oppimateriaalit

Kurssikirja:
Lahtinen, N. & Pulkka, K. & Karjaluoto, H. & Mero, J. (2022) : Digimarkkinointi.
Kirjan sähköinen versio löytyy Finnasta: https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995662091805970

Itslearningista löytyvät oppimateriaalit (videot, verkkoartikkelit, muu materiaali) sekä opiskelijan oma tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely ja tiedonhaku, verkko-opiskelu, itsereflektio, työelämälähtöisyys, kehittämistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin suorittaminen vastaa 135 tunnin työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kurssi koostuu ennakkotehtävästä ja viidestä osiosta:
1. Mitä digimarkkinointi on (29.8.-18.9.2022)
2. Verkkosivuston sisällöntuotanto (19.9.-9.10.2022)
3. Sosiaalinen media markkinoinnissa (10.10.-30.10.2022)
4. Digimarkkinoinnin työkalut (31.10.-20.11.2022)
5. Digimarkkinointisuunnitelman laatiminen (21.11.-11.12.2022)

Kuhunkin osioon liittyy verkkotehtäviä sekä yksilötöitä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti päästäkseen kurssista läpi.
Tehtävien on oltava tehtynä kunkin osion päättymispäivänä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssi suoritetaan itsenäisesti, mutta kullekin osiolle on määrätty aikataulu, jonka aikana kyseiseen osioon liittyvät tehtävät on suoritettava ja palautettava.

Opettajalta voi varata ohjausajan. Tarkemmat tiedot ohjausaikojen varaamisesta Itslearningissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5.

Tehtäväkohtaiset arviointikriteerit Itslearningissä.

Hylätty (0)

Tehtäviä on suorittamatta opintojakson loppupäivään mennessä tai niiden sisältö osoittautuu kopioiduksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki kurssin tehtävät ajallaan. Hän hallitsee digitaalisen markkinoinnin perusteet ja pystyy suunnittelemaan digitaalista markkinointia eri kanaviin. Opiskelija osaa reflektoida luettua materiaalia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki kurssin tehtävät ajallaan. Hän hallitsee digitaalisen markkinoinnin suunnittelun sekä keinovalikoiman ja hänen tuotoksensa ovat kiinnostavia. Opiskelija arvioi sekä omaa että toisten oppimista (vertaisarviointi) rakentavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan suorittamat tehtävät osoittavat, että hän ymmärtää perusteellisesti, mistä digitaalisessa markkinoinnissa on kyse ja osaa soveltaa sen periaatteita käytäntöön. Tehtävät on toteutettu ammattimaisesti, luovasti ja ovat erityisen kiinnostavia. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa ja toisten (vertaisarviointi) oppimista rakentavasti ja kriittisesti.