Siirry suoraan sisältöön

Kylmätekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031266-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.12.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus

Opettaja

 • Kari Nieminen

Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 7 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 8 (Koko: 3. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KMMMODEnergiajarjestelmienSuunnittelu
  KMM Energiajärjestelmien suunnittelu

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • Pienryhmä 6
 • Pienryhmä 7
 • Pienryhmä 8
 • 18.01.2023 08:00 - 11:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 25.01.2023 08:00 - 11:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 02.02.2023 08:00 - 11:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 06.02.2023 08:00 - 11:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 13.02.2023 08:00 - 12:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 27.02.2023 12:00 - 16:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 06.03.2023 12:00 - 16:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 13.03.2023 12:00 - 16:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 20.03.2023 12:00 - 15:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 27.03.2023 12:00 - 15:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 03.04.2023 12:00 - 15:00, Kylmätekniikka 5031266-3006
 • 17.04.2023 12:00 - 15:00, Kylmätekniikka 5031266-3006

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kylmätekniikan perusteet
- ymmärtää jäähdytystekniikassa käytettävien laitteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteen
- osaa kylmälaitoksen suunnittelun perusteet
- on tietoinen alaan liittyvistä säädöksistä.

Sisältö

- kylmätekninen kiertoprosessi
- kylmälaitoksen komponentit ja niiden toiminta
- laitostyypit ja niiden toiminta
- kylmätehontarpeen määritys
- kylmälaitoksen suunnittelu
- kylmäaineet
- kylmäalaan liittyvät lait ja asetukset.

Oppimateriaalit

Kirjat: Käytännön kylmätekniikka ISBN 951-96449-1-1
Kylmätekniikka ISBN 978-951-96449-7-4
Kylmälaitoksen suunnittelu ISBN 978-952-13-3321-7
Optimassa julkaistu verkko-oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus luentotunneilla, kylmälaitoksen mitoitusharjoitustyö, seminaariesitelmät, laboratoriotyöt ja tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoitustyö on oltava palautettuna jotta tenttiin voi osallistua Tentin tarkka ajankohta ilmoitetaan Itslearning alustalla. Mahdollisesta uusintatentistä tulee sopia erikseen opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus luentotunneilla, kylmälaitoksen mitoitusharjoitustyö, seminaariesitelmät, laboratoriotyöt ja tentti. Opintojakson laajuus on 5 op joka vastaa noin 133 h opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Henkilökohtainen harjoitustyö, Henkilökohtainen tentti, Pienryhmässä seminaariesitelmä, Pienryhmässä laboratorioraportit. Kaikki osa-alueet on suoritettava hyväksytysti kurssiarvosanan saamiseksi.

Hylätty (0)

Vaadittuja osa-alueita ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, tai osa suorituksista on tekemättä.
Tentistä saatu arvosana on hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Harjoitustyössä ja laboratorioprojektissa rakenneosat löytyvät, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan puutteellinen. Tuotosten muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa. Teksti on kokonaista tekstiä eikä sisällä suoranaista lainaamista aihealueen teoksista. Laskuja on yritetty, mutta niissä on paljon tai jonkin verran puutteita. Seminaariesitelmän sisältö on suppea. Vaadittuihin seikkoihin ei ole perehdytty riittävästi, rakenne on sekava. Seminaarityön aiheen valinta on tehty kevyin perustein.
Tentistä saatu arvosana

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Harjoitustyössä ja laboratorioprojektissa rakenneosat ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Tuotosten teksti on sujuvaa ja sisällön osalta ok. Taulukot ja kuvaajat ovat tekstiin upotettuina ja selkeästi tulkittavissa. Kaikki laskut on suoritettu, jonkin vähäisiä puutteita on olemassa. Tulokset on selkeästi esitetty yksikkötarkastelu mukaan luettuna. Kirjallisuudesta etsityt tuloksien vertailuarvot löytyvät ja tuloksia on melko onnistuneesti verrattu niihin. Seminaariesitelmän sisältö on kattava. Vaadittuihin seikkoihin on perehdytty riittävästi, rakenne on selkeä. Seminaarityön aiheen valintaan on kiinnitetty huomiota ja aihe on mahdollistanut aihealueeltaan kattavan esityksen tekemisen.
Tentistä saatu arvosana

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Harjoitustyö ja laboratorioprojekti ovat sisällöiltään erittäin selkeä ja yksityiskohtainen. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa. Kuvissa eikä taulukoissa ole virheitä. Laskut ovat oikein suoritettu ja tulokset on esitetty selkeästi niitä kommentoiden. Työn suorittamisesta on monipuolista pohdintaa, saatuja tuloksia on analysoitu syvällisesti. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä asioita. Seminaariesitelmän sisältö on erittäin kattava. Vaadittuihin seikkoihin on perehdytty erityisellä huolellisuudella, rakenne on selkeä. Seminaarityön aiheen valintaan on kiinnitetty huomiota ja aihe on mahdollistanut aihealueeltaan kattavan esityksen tekemisen. Seminaarityössä on esitetty vertailua laajalti aihealueeseen liittyen.
Tentistä saatu arvosana