Siirry suoraan sisältöön

Hydrauliikka ja pneumatiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5031290-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 15.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus

Opettaja

 • Jyri Tulonen
 • Petri Rautio

Vastuuopettaja

Petri Rautio

Ajoitusryhmät

 • A (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKONTK21B
  PKONTK21B
 • PKONTK21
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK21A
  PKONTK21A

Pienryhmät

 • A
 • B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustaidot käytännön järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja vianhakuun niin hydrauliikassa kuin pneumatiikassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit sekä kokonaisjärjestelmät. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Oppimateriaalit

Jaetaan Itslearning oppimisalustassa:
- luentokalvot, artikkelit, valmistajien materiaalit ym. koosteet
- englannin kieliset perusoppikirjat aiheesta
- otteita suomen- ja englanninkielisistä kirjoista.

Suositeltava kirjat em. lisäksi listataan Itslearning ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy olennaisena osana luennot, simulointi- ja muut harjoitukset, ryhmätyöt sekä laboratoriotyöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koko kurssin tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla.
Uusintamahdollisuus yleisinä uusintatenttipäivinä. Opiskelijoilla on oikeus kerran yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa (korkein arvosana jää voimaan) ja kaksi kertaa hylättyä arvosanaa.

Kansainvälisyys

Kursilla pyritään käyttämään esimerkkejä teollisuudesta ja työkonetekniikasta, sekä keskittymään käytännön insinöörin työn tarpeisiin.
Painotus asioiden alustavassa ja perustasoisessa läpikäynnissä, evästys asioiden pidemmälle opiskeluun.
Jotta uudistuva opettajuus ja uudistuva oppimiskyky toteutuisivat, opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan. Opettaja toimii kurssin aikana mentorina ja ohjaa opiskelijaa kohti oikeita ratkaisuja ja ahaa-ilmiöitä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka tuntimääräisesti jakautuu seuraavasti:
Kontaktitunnit n. 50h.
Harjoitus- ja ryhmätyöt n. 30h.
Esitelmät n. 3h.
Kokeeseen valmistautuminen n. 10h.
Laboratoriotöiden raportointi n. 10h.
Vieraskielinen kirjallisuus n. 20h.
Harjoitustöiden läpikäynti n. 10h.
Yht. n. 133h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja sekä kokonaisjärjestelmiä. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, simuloimalla, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Sisältö ja ajoitus täsmentyy Itslearningissa, pääpiirteittäin:
Aloitus, yleistä hydrauliikasta ja pneumatiikasta, hydrauliikan peruskaavat
Hyötysuhteet, simulointi
Pumput, moottorit, simulointi
Venttiilit, simulointi
Paineilman kehittäminen, kompressorit, jälkikäsittely, simulointi
Simulointi
Laboratoriotyöt 5 vk
Koe

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
Koe 60 %
Harjoitustyöt 15 %
Laboratoriotyöt 15 %
Tuntiaktiivisuus ym. 10 %

Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti (pl. "tuntiaktiivisuus ym."), jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista.

Hylätty (0)

Joku "Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioista (pl. tuntiaktiivisuus ym.) on hylättynä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija tunnistaa perusasiat ja osaa laskea ja tehdä valintoja tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa syvällisemmin käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa kriittisesti ja perustellen käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.