Siirry suoraan sisältöön

Olio-ohjelmointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5051125-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.07.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Anne Jumppanen

Ryhmät

  • PTIETS21swis
    PTIETS21 Ohjelmistojen kehittäminen ja Tietojärjestelmät

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
- selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
- keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
- soveltaa poikkeusrakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.

Sisältö

- oliorakenteet
- virheiden käsittely poikkeuksilla
- säikeet
- tietokantayhteyden luominen
- ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
- UML ja kaavioiden piirtäminen

Oppimateriaalit

Opintojakson työtilassa IT'S Learningissa.

Opetusmenetelmät

Materiaalin lukeminen ja ohjelmointiharjoitusten tekeminen.

Materiaali pitää sisällään olio-ohjelmoinnin teoriaa sekä teoriaa valaisevia kuvia ja esimerkkikoodeja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsearviointi
Opiskelijan tulee kiinnittää säännöllisesti huomiota omaan opiskeluunsa ja oppimiseen.
Opiskelijaa pyydetään tekemään muistiinpanoja jokaisen viikkotehtävän kohdalla pohtien ainakin seuraavia asioita
* Tehtävän teema: Mitä tiesin teemasta etukäteen? Mitä ajatuksia teema herätti?
* Tehtävää tehdessä: Esiin nousseet ajatukset kohdistuen tehtävien vaativuustasoon ja mielenkiintoon
* Tehtävän jälkeen: Mitä opin?
sekä antamaan itselleen arvosana työskentelystään jokaisen viikkotehtäväsarjan kohdalla asteikolla: Erinomainen - Hyvä - Tyydyttävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

1) Antamalla näytön esim. tekemästään työelämän projektista, jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällön.
2) Sivustolla mooc.fi kuvataan ohjelmoinnin MOOC, joka vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseja Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi. Kurssit vastaavat yhteensä kymmentä opintopistettä (5+5).
Olio-ohjelmoinnin voi suorittaa tekemällä ohjelmoinnin MOOCin loppuosan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettujen harjoitustehtävien tekemistä ja palauttamista määräaikaan mennessä.

5 opintopistettä: 27 * 5 = 135 tuntia

Opintojakso ajoittuu aikavälille 1.9.2022 - 16.12.2022

Viikkotyömäärä: 135 tuntia / 13 viikkoa = 10,4 tuntia viikossa

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla ohjelmistotuotteen kehitystyön vaiheet ja keskeiset menetelmät
- selittää käsitteet luokkahierarkia, periytyvyys ja monimuotoisuus sekä soveltaa niitä ohjelmistokehityksessä
- keskustella rinnakkaisohjelmoinnin mahdollisuuksista
- soveltaa poikkeusrakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen käyttöliittymäsovelluksen.
Sisältö
- keskeisimmät oliorakenteet
- virheiden käsittely poikkeuksilla
- säikeet
- tietokantayhteyden luominen
- ohjelmistotuotannon prosessi ja menetelmät
- UML kaavioiden ymmärtäminen ja auttavasti niiden piirtäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijoita otetaan mukaan opintojaksolle max 3.
Lue myös opintojakson edeltävyysehdot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan muodostuminen
Opintojakso pitää sisällään 10 viikkotehtäväsarjaa, joihin sisältyy ohjelmoinnin teorian opiskelua sekä aiheeseen liittyviä ohjelmointitehtäviä.
Jokaisen viikkotehtäväsarjan maksimipistemäärä on 10 pistettä. Koko kurssilla on siis jaossa 100 pistettä.
Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Tehtyjä tehtäviä 40 % -> arvosana 1
Tehtyjä tehtäviä 55 % -> arvosana 2
Tehtyjä tehtäviä 70 % -> arvosana 3
Tehtyjä tehtäviä 80 % -> arvosana 4
Tehtyjä tehtäviä 90 % -> arvosana 5

Hylätty (0)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on hylätty, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on alle 40 % kokonaismäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on 1, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 40 % mutta alle 55% kokonaismäärästä.
Opiskelijan arvosana on 2, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 55 % mutta alle 70% kokonaismäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on 3, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 70 % mutta alle 80% kokonaismäärästä.
Opiskelijan arvosana on 4, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on yli 80 % mutta alle 90% kokonaismäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso yllä arvioinnin kohteet:

Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tekemien ja palauttamien tehtävien lukumäärän ja laadun perusteella.

Opiskelijan arvosana on 5, mikäli tehtyjä ja palautettuja tehtäviä on vähintään 90 kokonaismäärästä.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot