Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön erityisosaaminen 1 (8 op)

Toteutuksen tunnus: 7031522-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.10.2022

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 25

Opettaja

  • Riikka Teuri

Ryhmät

  • PSHTK20A
    Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K20A

Tavoitteet

Hoitotyön erityisosaaminen 1 8 op ERI1
Opiskelija
- syventää tietojaan ja taitojaan erityisosaamista vaativan potilaan hoidon tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
- hallitsee potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen
- harjaantuu tekemään hoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan potilaan voimavaroja tämän terveyden edistämiseksi.
- on sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
- syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)
- hallitsee kliinisen hoitotyön erityispiirteitä ja siihen liittyvää kirjaamista.

Sisältö

Sisältö ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Aikaisemmat teoriaopinnot, prekliiniset harjoittelut ja ohjatut harjoittelut.

Opetusmenetelmät

Työharjoittelu

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h / sisältäen perehdytys 2h, palaute 2h, Jobiili, CV päivitys 2h ja loput tunnit (197h) harjoittelua sovitussa harjoittelupaikassa.

Sisällön jaksotus

työssäoppiminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset kustannettava itse.
Nestehoidon laskut oltava suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennen jakson alkua
CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti, perehdytystunnille osallistuminen. Perusharjoittelujaksojen suorittaminen hyväksytysti (SIKI1 ja 2, MIHA, PETHA).
Jakson aikana
Läsnäolo osastolla, tuntimäärän täyttyminen.
Tavoitteiden laatiminen (lähetettävä opettajalle) ja tavoitekeskustelu ohjaajan kanssa, välikeskustelu (tieto opettajalle), loppuarviointi ja itsearvioinnin tekeminen.
Jakson jälkeen
Palautetunnille osallistuminen, arviointilomakkeiden ja työvuorotaulukon täyttäminen ja palauttaminen opettajalle.