Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BS75-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Annamari Heikkilä

Ryhmät

 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • PLILOS23B
  PLILOS23B
 • 04.09.2023 08:00 - 10:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 15.09.2023 08:00 - 10:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 22.09.2023 08:00 - 10:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 29.09.2023 10:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 06.10.2023 10:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 13.10.2023 10:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 23.10.2023 08:00 - 10:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 02.11.2023 12:00 - 14:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 03.11.2023 08:00 - 10:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 09.11.2023 12:00 - 14:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 16.11.2023 12:00 - 14:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 17.11.2023 08:00 - 10:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 20.11.2023 10:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 23.11.2023 12:00 - 14:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 27.11.2023 10:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 04.12.2023 10:00 - 12:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 12.12.2023 12:00 - 14:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010
 • 14.12.2023 12:00 - 14:00, Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys KH00BS75-3010

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa yrityksen eri toimintojen tehtävät ja niiden merkityksen osana yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Hän tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan. Hän osaa etsiä ratkaisuja toimivan liikeidean löytämiseen ja menestymismahdollisuuksien selvittämiseen sekä arvioida omia yrittämisen edellytyksiään. Opiskelija osaa kertoa sopivista markkinoinnin kilpailukeinoista tavoiteltujen asiakassegmenttien saavuttamisessa. Hän osaa käyttää oikein yrityselämän keskeisiä käsitteitä ja itse toimia asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Yrityksen toimintaympäristö
Liiketoiminnan peruskäsitteitä
Yrityksen perustoiminnot ja ydinprosessit
Yrittäjyys
Yritystoiminnan suunnittelu, käynnistäminen, organisointi ja kehittäminen
Asiakaslähtöisyys ja markkinointi
Markkinoinnin kilpailukeinot

Oppimateriaalit

luennot, opettajan materiaali

Aihepiiriin liittyvä kirjallisuus esim.:

Viitala, Jylhä (2013): Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta.
Martinsuo, Mäkinen, Suomala, Lyly-Yrjänäinen (2016): Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa.
Saarelainen (2013): Kohti menestyvää liiketoimintamallia.
Holopainen (toim., 2017) Yrityksen perustamisopas. Käytännön perustamistoimet.
Rope (2020): Kevytyrittäjyys työelämän muutoksessa.
Luhanka-Aalto (2021): Miten innostua yrittäjyyteen. Yrittäjäpolun ilot, opit, unelmat ja yllätykset.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta 2 tuntia, 1-2 kertaa/viikko, 18 opetuskertaa (katso tarkemmat aikataulut Lukkarikoneesta)

Kurssilla luento-opetusta, tuntitehtäviä ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen yksilö- tai ryhmätyönä

Aktiivinen osallistuminen kurssin tunneille

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tuntitehtävien suorittaminen 15%, liiketoimintasuunnitelma 35%, essee omasta oppimisesta (oppimispäiväkirja) 20% ja tentti 30% arvosanasta

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa selostaa yrityksen eri toimintojen tehtävät ja niiden merkityksen osana yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Hän tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan. Hän osaa etsiä ratkaisuja toimivan liikeidean löytämiseen ja menestymismahdollisuuksien selvittämiseen sekä arvioida omia yrittämisen edellytyksiään. Opiskelija osaa kertoa sopivista markkinoinnin kilpailukeinoista tavoiteltujen asiakassegmenttien saavuttamisessa. Hän osaa käyttää oikein yrityselämän keskeisiä käsitteitä ja itse toimia asiakaslähtöisesti.
Opintojakson sisältö
Yrityksen toimintaympäristö
Liiketoiminnan peruskäsitteitä
Yrityksen perustoiminnot ja ydinprosessit
Yrittäjyys
Yritysmuodot
Yritystoiminnan suunnittelu, käynnistäminen, organisointi ja kehittäminen
Asiakaslähtöisyys ja markkinointi
Markkinoinnin kilpailukeinot

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti kurssin tunneille eikä ryhmän työskentelyyn. Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa. Esimerkiksi omaehtoinen tiedonhaku puuttuu tai vaadittua kirjallisuutta ei ole luettu tai vaadittuja työkaluja ja teorioita ei ole hyödynnetty tehtävissä tai osallistumattomuus vaadittuihin esityksiin tai tehtäviä puuttuu kokonaan tai ne on palautettu myöhässä. Minkäänlainen COPYPASTAUS ei ole sallittua ja aiheuttaa kurssin hylkäämisen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät on palautettu aikataulussa, mutta ne ovat hyvin suppeita ja puutteellisia. Tai esityksissä on suuria puutteita.
Opiskelija käyttää keskeisiä liiketaloudellisia käsitteitä ja perusteorioita kertoessaan löydöksistään ja havainnoistaan. Osaa kuvailla, luokitella ja luetella asioita. Tuotokset ovat kuvailevia, mutta ei sisällä omaa pohdintaa tai syntyneitä oivalluksia. Yksittäiset teoriat tai käytännön havainnoinnit eivät linkity suurempaan kokonaisuuteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät on palautettu aikataulussa, ja ne ovat laajoja ja hyviä, teorioita on hyödynnetty, ja ohjeistettuja työkaluja on käytetty. Lähdekirjallisuutta on käytetty laajasti. Ja esitykset ovat ansiokkaita.
Opiskelija ymmärtää kokonaisuuksia ja käyttää teoriaa sen kuvaamiseen. Osoittaa kykyä soveltaa jotain aihealueeseen liittyvää periaatetta ja kykenee yhdistelemään asioita. Hyödyntää hankkimaansa materiaalia ja teoriaa tehtävien suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija näkee alalle ja organisaatiolle kriittisiä menestystekijöitä, ymmärtää teorioita ja esittää perustellen löydöksiään. Kykenee näkemään kehittämiskohteita ja on kriittisesti ajatteleva. Osaa analysoida syy-seuraussuhteita ja käsittelee asioita oivaltavasti. Laadukasta taustamateriaalia on haettu, löydetty ja sen käyttö on perusteltua.