Siirry suoraan sisältöön

Immunologia ja immunohematologia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BT69-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Mari Hiekko

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.
 • 10.01.2024 08:00 - 10:00, IImmunologiaTH00BT69-3003
 • 16.01.2024 08:00 - 10:00, Immunologia TH00BT69-3003
 • 30.01.2024 08:00 - 12:00, Immunologia TH00BT69-3003
 • 14.02.2024 08:00 - 10:00, Tentti_Immunologia TH00BT69-3003
 • 11.04.2024 08:00 - 10:00, Teoria immunohematologia TH00BT69-3003
 • 12.04.2024 08:00 - 10:00, Teoria Immunohematologia TH00BT69-3003
 • 17.04.2024 12:00 - 14:00, Teoria Immunohematologia TH00BT69-3003
 • 29.04.2024 08:00 - 12:00, Teoria_Immunohematologia TH00BT69-3003
 • 07.05.2024 08:00 - 10:00, Teoria Immunohematologia TH00BT69-3003
 • 07.05.2024 10:00 - 12:00, Tentti Immunohematologia TH00BT69-3003

Tavoitteet

Immunologia (1,0 op): Opiskelija tietää elimistön immuunijärjestelmän toiminnan ja sen osatekijät sekä immuunijärjestelmän tavallisimmat puutos- ja häiriötilat.
Immunohematologia (2,0 op): Opiskelija osaa kliinisesti tärkeimmät veriryhmäjärjestelmät ja turvallisen verensiirron varmistamiseksi tehtävien laboratoriotutkimusten periaatteet. Opiskelija tietää turvallisen verenluovutuksen edellytykset. Opiskelija tuntee verensiirroissa käytettävät verituotteet.

Sisältö

Immunologia:
- immuunijärjestelmä
- luonnollinen ja hankittu immuniteetti
- puolustusvaste

Immunohematologia:
- ABO-, Rh- ja muut veriryhmät
- Kliinisesti merkitykselliset veriryhmävasta-aineet
- Verensiirtotutkimukset
- Verensiirtotoimintaa ohjaavat säädökset
- Verenluovutus ja verenluovutuksen edellytykset
- Verituotteet
- Verensiirtoreaktiot

Oppimateriaalit

Immunologia:
Oppimateriaali löytyy opintojaksolla käytettävältä oppimisalustalta (Itslearning) ja muu kirjallisuus osoitetaan opintojakson alussa.

Immunohematologia:
Oppimateriaali löytyy opintojaksolla käytettävältä oppimisalustalta (Itslearning) ja muu kirjallisuus osoitetaan opintojakson alussa mm. (Verensiirto-opas. Duodecim 2023).

Opetusmenetelmät

Immunohematologia:
Luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Immunologia:
Luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Immunologia ja Immunohematologia, Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet:

Tenttien ajankohta lukujärjestykseen merkittynä päivänä.
Kokeen uusimiseksi järjestetään kaksi uusintakoetilaisuutta. Uusintakokeisiin ei tarvitse ilmoittautua. Koekysymykset toimitetaan kaikille, joilla on koe hylättynä/suorittamatta. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Arvosanan korotus

Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä koetta yhden kerran. Korotus tulee tehdä toteutuskohtaisina uusintakoepäivinä ja siitä tulee sopia erikseen ohjaavan opettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Teoriaopinnot

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta tiedonrakentajana ja ongelmanratkaisijana. Lähiopetuksessa opetuskeskustelua käydään erikokoisissa ryhmissä. Opettajan tehtävänä on valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Verkkopedagogiikkaa toteutetaan itsenäisillä ja tiimeissä toteuttavilla verkkotehtävillä, joissa opiskelija kehittää tiedon hankkimisen ja soveltamisen taitojaan. Opintojaksolla hyödynnetään englanninkielisiä oppi- ja oheismateriaaleja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Immunologia:
Tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakea hyväksilukuja.

Immunohematologia:
Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso jakaantuu immunologian sekä immunohematologian osioon.

Yhteensä opiskelijan työn mitoitus opintojaksolla on 81h (1 op = 27h).

Immunohematologia 2 op/ 54h
Immunologia 1 op/ 27h

Molemmissa osioissa: luennot sekä itsenäisten kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.

Sisällön jaksotus

Immunologia: Kurssi alkaa 10.1.2024.
Opintojaksolla kuvataan immuunijärjestelmän sekä sellulaaristen että liukoisten tekijöiden rakennetta, toimintaa ja säätelyä, ja miten vierasta rakennetta kohtaan syntyy puolustusvaste. Opetellaan luonnollinen ja hankittu immuniteetti, sekä puolustuslinjan solutyypit.


Immunohematologia: 11.4.2024
- Opintojakso on pakollinen bioanalyytikko (AMK)-tutkintoa suorittaville. Se toteutetaan pienryhmä- pari- ja yksilötyöskentelynä
- Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, itsenäisistä oppimistehtävistä sekä laboraatioharjoituksista

Laboraatioiden jälkeen opiskelijan pitää osata määrittää
- veriryhmä koeputkessa
- vasta-aineseulonta kortilla ja koeputkessa
- sopivuuskoe kortilla ja koeputkessa
Opiskelijan tulee osata tulkita määrityksissä saadut tulokset sekä tunnistaa mahdolliset virhelähteet sekä niiden syyt.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Immunologia:
- Opintojakson arvosana on tentin sekä itsenäisistä tehtävistä muodostuvien arviointien keskiarvo
- Hylätty suoritus tehdään seuraavalla toteutuksella uudestaan

Immunohematologia:
- Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen sairaalaharjoittelujaksoa
- Opintojakson arvosana on tentin sekä itsenäisistä tehtävistä muodostuvien arviointien keskiarvo
- Mikäli opiskelija saa hylätyn immunohematologian osioista, tulee hänen osallistua opintojakson seuraavalle toteutukselle uudestaan.

Huom! Avoin AMK kiintiö: 3 paikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Immunologia:

-Arviointi kohdistuu tenttiin ja oppimistehtäviin
- Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annetun ajan puitteissa sekä kaikkien laboraatioiden hyväksyttyä suoritusta.
- Itsenäisten oppimistehtävien palauttamatta jättäminen annettujen ajankohtien puitteissa alentaa tentin kokonaispistemäärää 1p. / palauttamaton tehtävä
- Tentissä tulee saada 50% oikein, jotta tentti on hyväksytysti suoritettu.

Immunohematologia:

-Arviointi kohdistuu tenttiin, oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen laboraatioissa
- Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti annetun ajan puitteissa sekä kaikkien laboraatioiden hyväksyttyä suoritusta.
- Itsenäisten oppimistehtävien palauttamatta jättäminen annettujen ajankohtien puitteissa alentaa tentin kokonaispistemäärää 1p. / palauttamaton tehtävä
-Arviointi kohdistuu tenttiin, oppimistehtäviin sekä aktiiviseen opetukseen osallistumiseen
- Tentissä tulee saada 50% oikein sekä teoria- että soveltavasta osuudesta, jotta tentti on hyväksytysti suoritettu.

Opintojaksopalaute

Opintojakson kuluessa opiskelija voi vaikuttaa opintojakson toteutukseen antamalla suullista tai kirjallista palautetta sähköpostilla opettajalle. Opintojakson loppupalaute kerätään Spark-työkalun avulla Pepissä.


Kaikenlainen vilppi tenteissä, näytöissä ja itsenäisten tehtävien suorittamisessa on kielletty. Vilpiksi katsotaan myös lähde-, tai muun aineiston plagiointi opintosuorituksissa.
Vilppiin syyllistynyt opiskelija voidaan poistaa tentti- tai muusta suoritustilanteesta välittömästi, ja hänen suorituksensa voidaan hylätä. Opintosuoritus voidaan hylätä myös silloin, kun vilppi tai plagiointi havaitaan vasta suorituksen luovuttamisen jälkeen.
Opettajan on vilppi- tai plagiointiepäilyn johdosta kuultava opiskelijaa ja ilmoitettava tapahtuneesta KT-päällikölle.
Hylkäämisen lisäksi vilppi tai plagiointi voi johtaa myös ammattikorkeakoululain mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Hylätty (0)

Immunohematologia:
Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia ja selvittämättömiä laboraatioita tai muita tehtäviä
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita vuorovaikutustaidoissa

Immunologia:
-Opiskelijalla tehtävät tekemättä, tentti ei mene läpi, vuorovaikutus muiden toimioiden kanssa puutteellista