Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY26-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Elina Santala

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 01.09.2023 08:00 - 14:00, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 04.09.2023 08:00 - 12:00, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 12.09.2023 12:00 - 16:00, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 20.09.2023 10:00 - 16:00, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 25.09.2023 10:00 - 15:00, Pienryhmä 1, Prekliininen tunti, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 26.09.2023 10:00 - 15:00, Pienryhmä 2, Prekliininen tunti, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 02.10.2023 10:00 - 15:00, Pienryhmä 1, Prekliininen tunti, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 05.10.2023 10:00 - 15:00, Pienryhmä 2, Prekliininen tunti, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002
 • 06.10.2023 08:00 - 10:00, TENTTI, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö TH00BY26-3002

Tavoitteet

sMielenterveys ja päihdehoitotyö 7 op KMIPÄ

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
· Hallitsee mielenterveyden edistämisen kaiken mielenterveystyön lähtökohtana
· Hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä
· Osaa tunnistaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon tarpeita, puuttumaan ongelmiin ja ohjaamaan potilaan tarkoituksenmukaiseen hoitoon sekä kirjata hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikutuksia sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset.
· Tunnistaa keskeiset mielenterveyden häiriöt ja osaa niiden hoidon lähtökohdat
· Tunnistaa eri ikäisten potilaiden hoidon tarpeet ja lähtökohdat
· Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistäen mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidossa
· Ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveyden ja päihdehoitotyössä
· Osaa käyttää mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita
· Ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään
· Osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia monipuolisia biologisia hoitoja, kuten lääkehoitoa, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
· Ymmärtää kriisin osana ihmisen normaalia kehitystä ja osaa määritellä traumafokusoituneen hoidon tarpeita
· Ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen kokonaisvaltaisen hoidon kehittämisessä

Sisältö

Sisältö

Mielenterveyden hoitotyön perusteet
· positiivinen mielenterveys käsitteenä
· mielenterveyden yhteiskunnallinen merkitys ja osa-alueet
· hoidollinen vuorovaikutus (asenteet, etiikka, ammatillinen vuorovaikutus)
· palvelujärjestelmäosaaminen
· mielenterveyden edistämiseen tähtääviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita
· tahdonvastaisen hoidon prosessi, vapaaehtoiseen hoitoon hakeutuminen
· voimavaraistava työote
· psykoottisen potilaan kohtaaminen
· kriisityö
· motivoiva haastattelu ja mini-interventio
· potilaan hoitoonohjaus
· psyykenlääkkeet
· keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä niiden tunnistaminen ja hoito
· riippuvuusproblematiikka
· alkoholin terveydelliset vaikutukset ja riskikäyttö
· yleisimmät huumausaineet, käytön tunnistaminen

Raskauden ja synnytyksen jälkeinen aika
· Äitiysajan mielenterveyden edistäminen
· Mielenterveyden arviointi raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen
· Synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen ja hoitaminen
· Äidin ja lapsen välisen kiintymyssuhteen rakentuminen

Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä
· lapsen kehitys ja mielenterveys
· lasten ja nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt
· perheiden tukemien

Ikääntyneet
· ikääntyneiden keskeiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt
· ikääntyneet päihteiden käyttö

Oppimateriaalit

Hämäläinen, Kanerva, Kuhanen, Schubert & Seuri. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Sanomapro. Sivut 18-101 ja 139-339

Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V. & Seppälä, O. 2017. Psykiatria. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim.
- Mielenterveyden häiriöiden diagnostiikka ja luokittelu
- Mielenterveyden häiriöt

Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. 2018. Huume- ja lääkeriippuvuudet. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim.

Mielenterveys ja päihdehoitotyön Käypä hoito -suositukset

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 6.10. klo 8-10, uusintatenttiajankohdasta keskusteltava erikseen!

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

22h aktivoivaa luentoa
10h prekliinistä harjoittelua (100 % läsnäolo)
2h tentti
27h Kehittämishankkeista käytäntöön -tehtävä
40 h Stigama-tehtävä sekä palvelujärjestelmätehtävä
88h tenttiin lukeminen

Sisällön jaksotus

Info opintojaksosta + Mitä on mielenterveys? (2h)
Masennus, Kaksisuuntainen mielialahäiriö (2h)
Psykoosisairaudet, persoonallisuushäiriöt (2h)
Päihteet ja riippuvuuden hoito (2h)
Mielenterveys- ja päihdetyö + Stigma (2h)
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä(2h)
Kriisit ja traumat (2h)
Meilenterveys- ja päihdeongelmien enaltaehkäisty (2h)
Perheenmielenterveys (2h)
Hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi (2h)

TENTTI (2h)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 0-5
Tehtävät HyV-Täydennettävä-Hylätty
Prekliinisillä tuonneilla 100% paikalla olo, possaolo korvattava tai osallistuttava toisen ryhmän prekliinissiin.