Siirry suoraan sisältöön

Johdanto terveysteknologiaan (5 op)

Toteutuksen tunnus: 5051249-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
  • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

  • Johannes Hautamäki
  • Teppo Saarenpää

Ryhmät

  • PTIVIS21H
    Terveysteknologia
  • 09.12.2022 08:00 - 10:00, Johdanto terveysteknologiaan 5051249-3004
  • 16.12.2022 08:00 - 10:00, Johdanto terveysteknologiaan 5051249-3004

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa määritellä terveysteknologiatoimialan kentän ja sen erityispiirteet sekä alan luomat mahdollisuudet
- Osaa kuvata terveysteknologian osa-alueita, rajapintoja ja sovelluskohteita eri näkökulmista
- Selittää tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tehtävissä tarvittavia osaamisalueita liittyen terveysteknologia-alaan
- Analysoida omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan toimialalla

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja prosessit
- Terveysteknologia toimialana
- Terveysteknologiatuotteen käytettävyyden arviointi

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava ja opettajien erikseen ilmoittama materiaali. Tarkemmat tiedot It'sLearningista kurssin työtilasta.

Opetusmenetelmät

13 luentoa, jotka toteutetaan etä/lähiopetuksena
- 7 viikkotehtävää luennoista
- Tehdään ohjeistuksen mukaan joko yksilötehtävinä tai pienryhmissä
- Viikkotehtävien kautta varmistutaan että opiskelija on tutustunut oppimateriaaliin ja sisäistänyt siinä läpikäydyt asiat

Kansainvälisyys

Kontaktiopetus joka toteutetaan joka lähi- tai etäopetuksena. Jokaisen viikon kontaktiopetukseen liittyy viikkotehtävä, joka opiskelijoiden tulee tehdä. Viikkotehtävät arvioidaan ja ne muodostavat opintojakson kokonaisarvioinnin. Viikkotehtävät ovat sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä. Viikkotehtävissä syvennetään kontaktiopetuksessa läpikäytyjä asioita ja sovelletaan niitä käytännön esimerkkeihin. Viikkotehtävät puretaan kontaktiopetuksen yhteydessä niiden palauttamisen jälkeen ja näin varmistetaan tasainen oppiminen kaikkien opiskelijoiden kesken.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Terveysteknologia toimialana, 2 op
- itseopiskelu ja ryhmätehtäviä
Terveysteknologian toimijat, 1 op
- itseopiskelu ja ryhmätehtäviä
Ihmisen fysiologia ja anatomia, 2 op
- itseopiskelu ja tehtäviä

Sisällön jaksotus

Terveysteknologia toimialana, viikot 36-41
-opiskelija tutustuu terveysteknologian toimialan eri osa-alueisiin ja niiden erityispiirteisiin sekä nykytilanteeseen
Terveysteknologian toimijat, viikot 42-45
-opiskelija tutustuu terveydenhuollon ympäristöön ja toimijoihin
Ihmisen fysiologia ja anatomia, viikot 46-49
-opiskelija oppii perusteet ihmisen rakenteesta ja toiminnasta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävät ja harjoitustyö arvioidaan ja kokonaisarvio muodostuu niistä opintopisteiden määrittämässä suhteessa. Hyväksytty arvosana edellyttää jokaisen yksittäinen tehtävän vähintään hyväksyttyä suoritusta. Ryhmätehtävät ja harjoitustyö arvioidaan skaalalla 0-5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa terveysteknologiatoimialan kentän ja alan luomat mahdollisuudet
Opiskelija tuntee terveysteknologian osa-alueita sekä rajapintoja ja sovelluskohteita
Opiskelija tuntee ihmisen anatomian perusasiat sekä fysiologisten toimintojen perusteet.
Opiskelija tunnistaa tieto- ja viestintätekniikan joitakin insinöörin tehtävissä tarvittavia osaamisalueita liittyen terveysteknologia-alaan
Opiskelija tunnistaa omaa osaamisensa, kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja kehittymistarpeet toimialalla

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää terveysteknologiatoimialan kentän ja sen erityispiirteet sekä alan luomat mahdollisuudet
Opiskelija osaa kuvata terveysteknologian osa-alueita, rajapintoja ja sovelluskohteita TiVi-insinöörin näkökulmista
Opiskelija osaa kuvata ihmisen anatomian perusasiat sekä fysiologisten toimintojen perusteet.
Opiskelija osaa selittää tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tehtävissä tarvittavia osaamisalueita liittyen terveysteknologia-alaan
Opiskelija tietää oman osaamisensa, kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja kehittymistarpeet toimialalla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä terveysteknologiatoimialan kentän ja sen erityispiirteet sekä alan luomat mahdollisuudet
Opiskelija osaa kuvata terveysteknologian osa-alueita, rajapintoja ja sovelluskohteita eri näkökulmista
Opiskelija tietää ihmisen anatomian perusasiat sekä fysiologisten toimintojen perusteet.
Opiskelija osaa selittää tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tehtävissä tarvittavia osaamisalueita liittyen terveysteknologia-alaan
Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan toimialalla