Siirry suoraan sisältöön

Valinnainen harjoittelu: fysioterapian psykofyysinen lähestymistapa asiakkaan tukena (20 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF29-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.12.2022

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

35 - 50

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Esa Bärlund
  • Anu Granberg
  • Iida Laine
  • Satu Takala
  • Pirjo Pennanen

Ryhmät

  • PFYSIS19
    Fysioterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa osana asiakkaan osallistumista kehittävää ja/tai ylläpitävää kuntoutusta, kun asiakkaan osallistumista rajoittavat psykofyysiset tekijät,
• arvioida asiakkaan toimintakykyä suhteessa toimintaympäristöihin ja palvelutarpeeseen huomioiden yhteiskunnalliset resurssit,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä asiakkaan toimintakykyisyyden tukemiseksi ottaen huomioon yhteiskunnalliset säädökset,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat organisaatiot.

Opetusmenetelmät

- Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa tavoitteet omalle oppimiselleen.
- Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
- Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.

Opiskelija tuottaa valinnnaisissa harjoitteluissa yhden oppimistehtävän joka on joko:
- Kirjallinen asiakasraportti, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.
TAI
- Harjoittelupaikan kanssa sovittu kehittämistehtävä.Kehittämistehtävä voi olla esim. toimintaohjeiden, potilasohjeen tai muu harjoitteluapikkaa hyödyttävä työ. Työn tulee liittyä fysioterapeutin työn tai yksikön kehittämiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

2 op tehdään Turun AMK:n oppimisympäristöissä
18 op opiskelija valitsee vapaasti

Harjoittelun jaksosuositus:
2x 9 op = 6 vko = 243 h / 210 H + (33 h itsenäistä opiskelua)
3x 6 op = 4 vko = 140 h / 162 h + (22 h itsenäistä opiskelua)


SunHarkkaan palautetaan:
-Harjoittelun tavoitteet (alku- ja lopputavoitteet)
-Valinnaisissa harjoitteluissa tehdään yksi asiakasraportti tai kehittämistehtävä

Lisäksi Sun Harkkaan palautetaan kaikki harjoittelun dokumentit:
-Työajanseuranta kuitattuna
-Ohjaavan fysioterapeutin arviointilomake
-Lopuksi opettaja kuittaa kommenttikenttään itsenäisen opiskelun osuuden tehdyksi

Päävastuu SunHarkan käytöstä on opiskelijalla.
Tarkemmat ohjeet: http://paivitykset.rediteq.fi/ohjeet/harjoittelun_ohjaus_opiskelija/

Sisällön jaksotus

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA:
-Sovi tehtävien sekä tavoitteiden palauttamiseen liittyvistä toimintatavoista erikseen ohjaavan opettajan kanssa.

- Opiskelija perehtyy Itsin "Fysioterapian harjoittelu/ Physiotherapy Clinical practice" -kansiossa olevaan harjoittelun oppaaseen perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoissa.

- Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan ohjaavalle opettajalle kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille . Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita.

HARJOITTELUN AIKANA:
- Fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

- Toteutetaan TEAMSIN välityksellä alkutavoitekeskustelu (1.-2. viikko), johon osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja ohjaava opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa ohjaavan opettajan antamien aikataulujen puitteissa.

- Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

VALINNAISISSA HARJOITTELUISSA TEHDÄÄN YKSI OPPIMISTEHTÄVÄ: asiakasraportti tai kehittämistehtävä

- Harjoittelun puoliväliin mennessä tehtävä on jo aloitettu. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa tehtävän sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa tehtävän luonnos mahdollisimman varhain ohjaavalle opettajalle, jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata tehtävän etenemistä. Valmis oppimistehtäväi tulee palauttaa SunHarkkaan viimeistään harjoittelun toiseksi viimeisellä viikolla, mutta viimeistään harjoittelun päätyttyä.

HARJOITTELUN LOPUKSI
- Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun harjoittelun oppaassa kuvatulla tavalla. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjallisen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti TEAMSIN tms. välityksellä

-Opiskelija palauttaa kaikki tehtävät sekä harjoitteluun liittyvät dokumentit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Valinnaiset harjoittelut arvioideen hyväksytty - hylätty

Tarkemmat harjoittelun arviointikriteerit sekä myös hylätyn harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Itsin "Fysioterapian harjoittelu/ Physiotherapy Clinical practice" -kansiosta