Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Tekniikan koulutus, monimuoto
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kemianteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Tekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Leskinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PEYTES22
  Energia- ja ympäristötekniikka S22
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää miten erilaiset jäteveden puhdistuslaitokset toimivat ja tuntee tärkeimmät jäteveden ja lietteiden käsittelymenetelmät ja –laitteistot
- tuntee biologisten jätevedenkäsittelymenetelmien perusteita
- osaa tehdä yksinkertaisia jäteveden puhdistuslaitosten mitoituslaskelmia
- on perillä jäteveden puhdistuksen merkityksestä ympäristönsuojelussa ja kiertotaloudessa
- on perillä jäteveden ja lietteiden käsittelyn uusista trendeistä Suomessa ja maailmalla
- tuntee vesialan toimijoita ja yrityksiä Suomessa

Sisältö

Kurssi rakentuu seuraavista sisältöalueista:
1. Johdanto ja jäteveden puhdistusprosessien perusteet
2. Ravinteiden poisto
3. Aktiivilieteprosessin operointi ja mitoitus
4. Lietteiden käsittely
5. Uudet puhdistusmenetelmät

Oppimateriaalit

Its learningissa jaettu materiaali, (mitoitustehtävässä RIL vesihuolto 1-2)

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimismateriaalit, vierailijaluennot, puhdistamovierailu, tuntitentit (lähitoteutuksena, ryhmä- ja yksilötyöskentelynä), harjoitustyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on useita pienempiä tenttejä ja harjoitustöitä. Jos et pääse paikalle, kurssin lopussa on mahdollisuus suorittaa/uusia aiempia tuntitenttejä. Koko kurssista järjestetään uusintatentit toteutuksen jälkeen huhti- ja toukokuussa 2024.

Kansainvälisyys

Kurssin runko koostuu lukujärjestykseen merkityistä opetuskerroista, joiden aikana seurataan luentoja, tehdään harjoituksia, keskusteluja tai tuntitenttejä. Aikataulutettujen opetuskertojen lisäksi kurssiin kuuluu itsenäistä opiskelua. Jokainen jakso päättyy tuntitenttiin, jotka tehdään lähitoteutuksena. Osaamisen testaamisen ohella tuntitenttien tärkeänä tavoitteena on syventää osaamista ryhmäkeskustelun avulla ja siksi ne voi suorittaa vain lähitoteutuksena. Jos et pääse paikalle, kurssin lopussa on mahdollisuus suorittaa/uusia aiempia tuntitenttejä.

Kurssin aluksi opiskelijat jakautuvat ryhmiin, jotka pysyvät samana kurssin ajan ja joissa tuntitentit ja harjoitustehtävät tehdään. Ryhmätyöskentelyn tarkoituksena on edistää sosiaalista kanssakäymistä ja tarjota vertaistukea ja -oppimista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Kurssin ensimmäinen lähiopetuskerta on 25.1.2024 ja viimeinen 15.4.2024.
Kurssi rakentuu seuraavista sisältöalueista:
1. Johdanto ja jäteveden puhdistusprosessien perusteet
2. Ravinteiden poisto
3. Aktiivilieteprosessin operointi ja mitoitus
4. Lietteiden käsittely
5. Uudet puhdistusmenetelmät

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla viestitään Itslearning alustan viestitoiminnon avulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy tuntitenttien ja harjoitustöiden yhteenlasketun pistemäärän mukaan.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti tuntitenttejä ja harjoitustöitä. EI ole osoittanut tuntevansa jätevedenkäsittelyn perusteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee jäteveden käsittelyn yleisimmät termit, ymmärtää käsittelyprosessien perusteet ja tietää pääpiirteissään miten jätevedestä poistetaan ravinteita, kiintoainetta ja orgaanista kuormitusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin jäteveden käsittelyn termistön, ymmärtää miten erilaiset jäteveden puhdistuslaitokset toimivat ja osaa kuvata biologiset, kemialliset ja fysikaaliset jäteveden puhdistusprosessit. Hän on osoittanut tenttien ja harjoitusten avulla hallitsevansa kurssilla opetetut asiat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee erinomaisesti jäteveden käsittelyn termistön, ymmärtää miten erilaiset jäteveden puhdistuslaitokset toimivat ja osaa kattavasti kuvata biologiset, kemialliset ja fysikaaliset jäteveden puhdistusprosessit. Hän on osoittanut tenttien ja harjoitusten avulla hallitsevansa kurssilla opetetut asiat erittäin hyvin ja osaa myös soveltaa ja yhdistellä tietojaan muualta saamiinsa tietoihin.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Hanna Hänninen
Ryhmät
 • PEYTES22
  Energia- ja ympäristötekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee veden kemiallisia ominaisuuksia ja laatutekijötä
- ymmärtää vedenpuhdistusprosessien kemiallisen perustan
- tietää mitä kemikaaleja vedenpuhdistusprosesseissa käytetään ja osaa laskea kemikaalien kulutusta erilaisissa vesiprosesseissa.

Oppimateriaalit

Vesikemian kirjallisuus.
Vesikemian nettisivustot.
Peruskemian kirjallisuus ja nettisivuilta esim. OpetusTV:n materiaali.
Itslearningissä oleva luentomateriaali sekä laboratoriotyöohjeet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta (luennot, laskuharjoitukset)
Kirjalliset oppimistehtävät
Käytännön oppimistehtävät: työskentely laboratoriossa.
Tiimityöskentely sekä itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikan kulmakivet:
Linkitys moduulin muihin osioihin (jäteveden käsittely, vesihuolto ja verkostot): yhteisopettajuus
Tiimioppiminen
Teorian linkittyminen käytännön toteutukseen: työelämälähtöisyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Käytännön laboratoriotyöt voi korvata erikseen määriteltävällä kirjallisella tehtävällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät koostuvat laskuharjoituksista, ryhmätehtävistä ja laboratoriotöistä. Oppimistehtävien tuotoksena opiskelija palauttaa neljä raporttia joko yksin tai ryhmäraporttina.

Lähitunteja on suoritustavasta riippuen 26-36 h.

Itsenäisen opiskelun osuus on tällöin 97-107 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan keväällä 2024 ja viikoittain on 2-7 lähituntia.
Opintojakson sisältö:
Kemian merkitys juoma- ja jäteveden puhdistusprosesseissa
- Veden kemialliset ominaisuudet
- Reaktiot (happo-emäs, hapettumis-pelkistymis, saostus, kompl.)
- pH, puskurit
- Pinta- ja kolloidikemia (adsorptio, kolloidit)
- Eri vesien ominaisuuksia kuvaavat kriittiset parametrit ja niiden mittaus
- Kemikaalien annostelu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Laboratoriotöihin osallistuminen edellyttää perehtymistä Messissä olevaan laboratoriotyöskentelyn ohjeistukseen. Kemiantekniikan laboratorioissa noudatetaan Lean 5S -periaatteita.
Opiskelijan on myös ennen laboratoriotöihin osallistumista suoritettava hyväksytysti laboratorion turvatesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan oppimistehtäviä sekä laboratoriotyön raportti.

Hylätty (0)

Opintojakson tavoitteita ei ole saavutettu.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannamaria Yliruusi
Ryhmät
 • PEYTES22
  Energia- ja ympäristötekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee vesihuoltolaitosten toiminnan tekniset ja taloudelliset periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset
- Tietää miten vettä käsitellään suomalaisilla juomavedenpuhdistuslaitoksilla
- Osaa juomavesilaitosten mitoituksen ja suunnittelun perusteet
- Tuntee vesihuoltolaitosten riskienhallinnan perusteet ja tietää miten tehdään Water Safety Plan
- Voi saada vesityökortin

Oppimateriaalit

Kurssilla oppimisympäristössä jaettava oppimateriaali. Vesityökorttitenttiin kuuluu tenttikirja, jota on saatavilla mm. AMK:n kirjastosta.

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu luennoista, vierailuista, tehtävien tekemisestä sekä ryhmissä, että itsenäisesti. Lisäksi kurssiin sisältyy itsenäistä työskentelyä.

Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Lisäksi kurssiin kuuluu tallennettujen luentojen itsenäistä seuraamista.

Kurssiaikataulu menee lukujärjestyksen mukaan. Lukujärjestys päivitetään aina, jos muutoksia ilmaantuu. Lukujärjestyksestä selviää myös se, onko luento paikanpäällä kampuksella, etänä vai onko kyseessä aikavaraus nauhoitettujen luentojen opiskeluun.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta (ks. kohta Arviointi). Vesityökorttitentti ajoittuu huhtikuun puoleen väliin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja etäopetus, ohjattua työskentelyä n. 40 h
Oma työskentely n. 85 h

Kurssin tehtävätyypit: Quizz, raportti (itsenäisesti sekä ryhmässä), vertaisarviointi, mid-map, keskustelu jne..

Kurssin lopussa pidetään vesityökorttitentti ja tentin hyväksytysti läpäisseet voivat lunastaa maksullisen Valviran vesityökortin https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/vesityokortti

Sisällön jaksotus

Kurssi alkaa 11.1.2024 ja loppuu huhtikuun 2024 lopussa. Lukujärjestyksen mukaan kurssi toteutetaan maanantaisin ja torstaisin.

Kurssin käytyä opiskelija ymmärtää miten vesihuoltokokonaisuus rakentuu, ketkä ovat vesihuollon eri toimijat ja heidän tehtävät, mitä vesihuoltolainsäädäntö koskee sekä mikä on vesihuollon nykytila ja haasteet. Lisäksi opiskelija ymmärtää talousveteen liittyvän säätelyn sekä osaa yleisimmät talousvedenpuhdistustekniikat.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Hallitsee vesihuoltolaitosten toiminnan tekniset ja taloudelliset periaatteet ja niitä ohjaavat säädökset
- Tuntee raaka- ja talousveden laatuluokitukset ja niihin vaikuttavat tekijät
- Tuntee yleisimmät juomaveden puhdistustekniikat ja -laitteistot
- Osaa vesihuoltoverkoston ja juomavesilaitosten mitoituksen ja suunnittelun perusteet
- Tuntee vesihuoltolaitosten riskienhallinnan perusteet ja tuntee water safety planin
- Voi saada vesityökortin

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yhteydenotto opettajaan kurssin aikana käy nopeiten sähköpostilla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan kurssilla toteutettujen tehtävien ja toimeksiantojen pohjalta. Tehtävät pisteytetään ja niiden yhteenlaskettu summa määrittää arvosanan. Vain ennen määräaikaa palautetut tehtävät arvioidaan ja pisteytetään. Mikäli opiskelija on esim. sairauden takia estynyt palauttamasta tehtävää määräaikaan mennessä, tulee opiskelijan olla tehtävän palautuspäivämäärän siirrosta yhteydessä opettajaan ENNEN tehtävän alkuperäistä palautusmääräaikaa.

Hylätty (0)

Puutteelliset tiedot vesihuollon ja juomavedenpuhdistuksen perusasioista, ei ole palauttanut tehtäviä hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Hallitsee vesihuollon ja juomavedenpuhdistuksen perusasiat, mutta tietämys on rajoittunut niihin. On palauttanut tehtävät hyväksytysti, mutta tehtävien laatu jättää toivomisen varaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitsee kurssin sisällön hyvin ja on tehtävillä osoittanut tietonsa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee kurssin sisällön kiitettävästi ja on osoittanut tehtävillä kykenevänsä soveltamaan tietoaan ja kehittämään sitä eteenpäin