Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk), monimuoto, k20

Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K20

Kevät 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 150                                                          
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5
     
           
                             
English Professional Skills, B2 3  
     
               
                         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1 3                                                          
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                 
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5                                                          
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
   
         
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
               
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
       
                     
     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                             
Fysioterapiaosaamista tukevat opinnot
                                                         
Ravitsemus fysioterapian tukena 3  
       
                 
                   
Lääkehoito fysioterapian tukena 2  
       
                 
                   
Fysioterapiatyön ammatillisia lähtökohtia
                                                         
Fysioterapian perusteet  5
     
           
                             
Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena 3
     
           
                             
Ihminen toimijana ja oppijana
                                                         
Toiminnallinen anatomia 1 5
     
           
                             
Toiminnallinen anatomia 2 5  
     
               
                         
Ihmisen oppimisen tukeminen 5
     
           
                             
Ihmisen liikkumisen analysointi ja harjoittamisen perusteet eri ikäkausina
                                                         
Liikkumisen ja toimintakyvyn havainnointi ja analysointi 5  
     
               
                         
Liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaaminen ja harjoittaminen 5  
     
               
                         
Terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva ja edistävä fysioterapia
                                                         
Terveyskunnon arviointi ja mittaaminen sekä terveyskuntoa ja toimintakykyä tukeva fysioterapia eri ikäkausina 7
   
         
                         
Hyvinvointi ja toimintakyky työssä ja arjessa 5    
       
                     
               
Asiakkaan vitaalitoimintoja tukeva fysioterapia
                                                         
Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintoja tukeva fysioterapia 4  
       
                 
                   
Sisätaudit 1
     
           
                             
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapia
                                                         
Kipuasiakkaan tutkiminen ja kipuun vaikuttaminen 4  
       
                 
                   
Ortopedia 1
     
           
                             
Asiakkaan niska-hartiaseudun ja yläraajan toimintakyvyn tutkiminen sekä fysioterapian perusteet 5    
       
                     
               
Asiakkaan rinta- ja lannerangan alueen toimintakyvyn tutkiminen ja fysioterapian perusteet 4  
       
                 
                   
Asiakkaan lantion ja alaraajan toimintakyvyn tutkiminen ja fysioterapian perusteet 5  
       
                 
                   
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva fysioterapia eri ikäkausina
                                                         
Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina 8    
       
                   
         
Neurologia 1  
       
                 
                   
Lasten neurologia 1    
       
                     
               
Fysioterapian erityispiirteitä eri ikäkausina
                                                         
Psykiatria 1  
       
                 
                   
Psykofyysinen lähestymistapa eri ikäisten asiakkaiden toimintakyvyn tukena 3  
       
                 
                   
Geriatria 1
     
           
                             
Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityspiirteet 2    
         
                       
         
Fysioterapian perusharjoittelut ja yrittäjyys
                                                         
Fysioterapian ja projektitoiminnan perusteiden soveltaminen asiakasprojekteissa 5  
     
             
                   
Terveysliikunta ja liikuntaneuvonta 5  
     
               
                         
Rakennetun ympäristön esteettömyys ja apuvälineet asiakkaan aktiivisuuden tukena 5    
         
                       
         
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu 10    
       
                     
               
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu 10    
         
                       
         
Soveltava liikunta 5      
         
                           
     
35.561476.535.526.534.526.520.55.5111.811.811.813.313.311.511.511.513.313.36.86.86.82.82.80.30.30.3
LAAJENTAVA OSAAMINEN 60                                                          
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                          
Valinnainen harjoittelu
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                         
Valinnainen harjoittelu: traumatologisen ja ortopedisen asiakkaan toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: fysioterapian psykofyysinen lähestymistapa asiakkaan tukena 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: ikääntyvän asiakkaan toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: lapsiasiakkaan toimintakykyä ja osallistumista tukeva fysioterapiaharjoittelu 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: fysioterapia työhyvinvoinnin tukena 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: fysioterapia urheilijan suorituksen tukena 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva fysioterapiaharjoittelu 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: fysioterapiapalveluiden tuottaminen yrittäjänä 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: fysioterapeuttina projektissa 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: fysioterapian ammatillisen oppimisen ohjaaminen ja sen kehittäminen 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: soveltava liikunta fysioterapia-asiakkaan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukena 20                                                          
Valinnainen harjoittelu: fysioterapiaosaamista laajentava ja syventävä fysioterapiaharjoittelu 20                                                          
Fysioterapian kehittäminen
                                                         
Fysioterapiatiede, laatu ja johtaminen 5    
         
                       
         
Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 5    
         
                       
         
Opinnäytetyö
                                                         
Fysioterapian opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
                       
         
Fysioterapian opinnäytetyön toteuttaminen ja dokumentointi 5      
         
                           
     
Fysioterapian opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyysnäyte 5      
         
                           
     
00151000001510000000000005559.59.58.678.678.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35.5 61 62 16.5 35.5 26.5 34.5 26.5 35.5 15.5 1 11.8 11.8 11.8 13.3 13.3 11.5 11.5 11.5 13.3 13.3 11.8 11.8 11.8 12.8 12.8 9.3 9.3 9.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Fysioterapeutin(AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön, Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF, Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF, www.minedu.fi/OPM) ja Turun ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön ja strategiaan. Lisäksi on hyödynnetty Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa laatimia fysioterapian ydinosaamiskuvauksia, joiden laadinnassa on sovellettu niin kansallisia kuin kansainvälisiä tutkimuksia ja fysioterapeutin työn kuvauksia.

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi osaat toimia asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä. Voit toimia esim. terveyskeskuksessa, sairaalassa, kuntoutuslaitoksessa fysioterapeuttina tai perustaa oman fysioterapia-alan yrityksen. Opintojesi aikana opit hahmottamaan ammatillisen tehtäväalueesi, sen laajuuden ja rajapinnat. Lisäksi omaksut valmiudet arvioida ja kehittää omaa oppimistasi ja osaamistasi.

Työsi tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään ja edistämään liikkumis- ja toimintakykyään sekä hyvinvointiaan ja terveyttään ottaen huomioon kulloinkin vallitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallinen tilanne. Fysioterapiaprosessin mukaisesti osaat tutkia asiakkaasi asiakaslähtöisesti ja luotettavasti sekä tehdä oikeita johtopäätöksiä tutkimistuloksistasi. Osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden toimijoiden kanssa.

Opintojesi aikana omaksut taidot kohdata erilaisia ihmisiä sekä ohjata ja harjoittaa heidän liikkumistaan yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti. Toimintasi perustuu hallitsemaasi laaja-alaiseen fysioterapiatietoon, minkä ytimenä on fysioterapiatiede ja -tutkimus. Toimintasi perustuu näyttöön perustuviin menettelytapoihin (EBP), joissa paras mahdollinen saatavissa oleva tieto yhdistyy käytännön kokemukseen.

Fysioterapeuttina omaat myös valmiuksia kehittää fysioterapiaa, mikä edellyttää kykyä tarkastella ja arvioida fysioterapiaa kriittisesti sekä soveltaa tutkittua tietoa toimintaan. Osaat ottaa toiminnassasi huomioon myös kansalliset ja kansainväliset haasteet. Lisäksi koulutuksessa omaksut taitoja johtaa ammatillisia ryhmiä ja projekteja.

Fysioterapeuttikoulutuksessa opinnot rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistarpeille. Oppimissuunnitelma on laadittu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.
Fysioterapian osaamisalueita on seitsemän. Tutkimis- ja arviointiosaamisessa (1) opiskelet erilaisia, eri-ikäisille ja eri kuntoisille soveltuvia liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn sekä niiden edellytysten esim. lihasvoiman ja tasapainon tutkimisen keinoja. Terapiaosaamisen (2) opinnoissa omaksut keinoja vaikuttaa asiakkaasi toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin esim. nivelen liikkuvuuteen, voimaan ja liikkeen hallintaan sekä miten niitä sovelletaan asiakaskohtaisesti. Fysioterapian ohjaus- ja neuvontaosaamisessa (3) korostuu asiakkaan tasavertainen, resurssit huomioiva ja motivaatiota tukeva työote. Opinnoissa harjoittelet yksilö- ja ryhmäohjausta, jossa käytät mm. suullista ja erityisesti käsillä tapahtuvaa ohjausta. Ohjausympäristönä voi olla niin terapiatila kuin digitaalinen ympäristö.
Teknologia- (4), esteettömyys- ja saavutettavuusosaamisen (5) opinnoissa perehdyt mm. erilaisiin apuvälineisiin, ergonomisiin ratkaisuihin sekä esteettömän ympäristön arviointiin ja suunnitteluun. Yhteiskuntaosaamisessa (6) hahmottuu sinulle erilaiset sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmien rakenteet ja toimintamallit sekä mitä yhteiskunta edellyttää toiminnaltasi. Eettinen osaaminen (7) luo perustan toiminnallesi.
Fysioterapian osaamisalueet yhdistyvät fysioterapiaprosessissa, missä toimimista harjoittelet ensin tapauskuvauksiin perustuen sekä teoriassa että käytännössä opiskeluryhmässäsi. Osaamisen kehittyessä pääset työelämän harjoitteluissa soveltamaan osaamistasi yhä haastavampiin asiakastilanteisiin.
Fysioterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edellyttää noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Oppimissuunnitelma mahdollistaa opintojen suorittamisen nopeamminkin oppimisvalmiuksistasi ja aikaisemmasta osaamisestasi riippuen. Fysioterapian opinnot on jaettu kahteen laajempaan kokonaisuuteen: ydinosaaminen (155 op) ja laajentava osaaminen (55op).
Ydinosaamisen tiedot ja taidot opiskelet ensimmäisten lukuvuosien aikana. Perehdyt fysioterapiatieteen tietoperustaan ja tutkimukseen perustuvaan parhaaseen mahdolliseen fysioterapiakäytäntöön fysioterapiaprosessin eri vaiheissa. Lisäksi ydinosaamisen opinnot sisältävät tutkintoon vaadittavat asetuksen (352/2003 8§) mukaiset kieliopinnot. Ydinosaamisen opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista ja harjoittelusta, joiden sisältöjä yhdistetään toisiinsa erilaisin opetuksellisin ratkaisuin. Täten sinulle muodostuu oppimisen ja fysioterapeuttina toimimisen kannalta mielekkäitä kokonaisuuksia.

Harjoittelussa sovellat teoriaa käytäntöön perustelemalla omaa toimintaasi teorian kautta. Harjoittelu tapahtuu ensin opettajien ohjauksessa pienryhmätyöskentelynä sekä myöhemmin osaamisen karttuessa erilaisissa aidoissa asiakastilanteissa projekteissa ja erityisesti työelämässä. Harjoittelupaikkoina toimivat mm. terveyskeskukset, kuntoutusvuodeosastot, sairaalat, yksityiset kuntoutuslaitokset ja yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Ydinosaamisen opinnot muodostavat kumulatiivisen kokonaisuuden. Ensimmäisenä vuotena perehdyt ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, fysioterapian menetelmiin tutkia ja vaikuttaa ihmisen terveyteen, kun ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen liittyvät riskit ovat vähäiset. Toisena opintovuotenasi syvennät osaamistasi tilanteisiin, joissa asiakkaallasi on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä pysyviä riskitekijöitä ja rajoitteita. Omaksut valmiuksia toimia ikääntyneiden, työikäisten, nuorten ja lasten kanssa ottaen huomioon heidän resurssinsa, tavoitteensa ja toimintaympäristönsä. Asiakkaasi tavoitteena voi olla esim. kotona arjessa selviytyminen tai fyysisen huippusuorituksen tekeminen.
Laajentavan osaamisen opinnot sijoittuvat opintojen viimeiselle 1,5 vuodelle. Näissä opinnoissa laajennat ja syvennät aikaisemmin omaksumaasi fysioterapian osaamistasi opinnäytetyön (15 op) ja tutkimus- ja kehittämisopintojen (5 op), vapaasti valittavien opintojen (15 op) sekä valinnaisten harjoitteluiden kautta (20 op). Valinnaisessa harjoittelussa voit perehtyä itseäsi erityisesti kiinnostavaan fysioterapian osaamisalueeseen. Näin syvennät ja laajennat fysioterapiaosaamistasi esim. psykofyysisessä fysioterapiassa, lastenfysioterapiassa tai urheilufysioterapiassa.
Ydinosaamisen ja laajentavan osaamisen opinnot on ryhmitelty moduuleihin eli oppimiskokonaisuuksiin, joiden laajuudet vaihtelevat. Moduulit koostuvat opintojaksoista, joiden keskimääräinen laajuus on 5 op. Oppimissuunnitelman sisältöihin ja rakenteeseen voit tarkemmin perehtyä Peppi- järjestelmässä.

Osaamistavoitteet

Fysioterapeutin(AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön, Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF, Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF, www.minedu.fi/OPM) ja Turun ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön ja strategiaan. Lisäksi on hyödynnetty Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa laatimia fysioterapian ydinosaamiskuvauksia, joiden laadinnassa on sovellettu niin kansallisia kuin kansainvälisiä tutkimuksia ja fysioterapeutin työn kuvauksia.

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi osaat toimia asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä. Voit toimia esim. terveyskeskuksessa, sairaalassa, kuntoutuslaitoksessa fysioterapeuttina tai perustaa oman fysioterapia-alan yrityksen. Opintojesi aikana opit hahmottamaan ammatillisen tehtäväalueesi, sen laajuuden ja rajapinnat. Lisäksi omaksut valmiudet arvioida ja kehittää omaa oppimistasi ja osaamistasi.

Työsi tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään ja edistämään liikkumis- ja toimintakykyään sekä hyvinvointiaan ja terveyttään ottaen huomioon kulloinkin vallitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallinen tilanne. Fysioterapiaprosessin mukaisesti osaat tutkia asiakkaasi asiakaslähtöisesti ja luotettavasti sekä tehdä oikeita johtopäätöksiä tutkimistuloksistasi. Osaat suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden toimijoiden kanssa.

Opintojesi aikana omaksut taidot kohdata erilaisia ihmisiä sekä ohjata ja harjoittaa heidän liikkumistaan yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti. Toimintasi perustuu hallitsemaasi laaja-alaiseen fysioterapiatietoon, minkä ytimenä on fysioterapiatiede ja -tutkimus. Toimintasi perustuu näyttöön perustuviin menettelytapoihin (EBP), joissa paras mahdollinen saatavissa oleva tieto yhdistyy käytännön kokemukseen.

Fysioterapeuttina omaat myös valmiuksia kehittää fysioterapiaa, mikä edellyttää kykyä tarkastella ja arvioida fysioterapiaa kriittisesti sekä soveltaa tutkittua tietoa toimintaan. Osaat ottaa toiminnassasi huomioon myös kansalliset ja kansainväliset haasteet. Lisäksi koulutuksessa omaksut taitoja johtaa ammatillisia ryhmiä ja projekteja.

Pedagogiset toimintatavat

Turun ammattikorkeakoulun pedagogisena linjauksena on innovaatiopedagogiikka. Innovaatiopedagogiikassa oppiminen rakentuu sosiaalikonstruktiiviselle ajattelulle, missä oppija rakentaa uutta tietoa aikaisempaa osaamistaan ja tiimityöskentelyä hyödyntäen. Pedagogiikan tavoitteena on tukea opiskelijaa kehittämään omaan tapaansa oppia ja ajatella, jotta hän omaksuisi työelämää kehittävät ja uudistavat toimintatavat. Oppimisen keskiössä on mm. työelämälähtöisyys, moniammatillisuus ja –alaisuus, opintojen yhdistäminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, yrittäjyys ja kansainvälisyys.

Innovaatiopedagogiikan mukainen toiminta edellyttää sinulta kykyä arvioida omaa osaamistasi realistisesti. Fysioterapeuttikoulutuksessa innovaatiopedagogiikka toteutuu monella tavalla: tapauskuvaustyöskentelynä, asiakastyöskentelynä, paneelikeskusteluina, erilaisia pelejä hyödyntäen, mentorointimallilla eli pidemmällä opinnoissa olevat opiskelijat tukevat aloittavien opiskelijoiden itsenäistä opiskelua, videotyöskentelynä jne.

Asiakastyöhön perehdyt ensin simulaatiotilanteissa erilaisten asiakaskuvausten kautta ja osaamisesi kehittyessä työskentelet erilaisten asiakkaiden kanssa projekteissa ja erilaisissa työyhteisöissä. Aidot asiakastilanteet ovat välttämättömyys asiantuntijuuteen kasvullesi. Projektit voivat olla osa moniammatillista ja –alaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelu moniammatillisesti tukee sinua hahmottamaan omaa osaamistasi ja fysioterapeutin rooliasi. Projektissa toimiminen valmentaa sinua myös yrittäjyyteen. Opit ottamaan vastuuta omasta toiminnastasi, kehittämään sitä tavoitteisesti ja suunnitelmallisesti. Opit suunnittelemaan ja markkinoimaan palvelutuotteita ja -prosesseja sekä lisäksi arvioimaan niihin liittyviä riskitekijöitä.

Opiskelu fysioterapeuttikoulutuksessa edellyttää itseohjautuvuutta. Lähiopetuksessa korostuu teoreettisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Tämä edellyttää sinulta etukäteisvalmistautumista perehtymällä etukäteen oppimateriaaliin esim. verkossa. Erilaiset kirjalliset tehtävät opettavat sinua jäsentämään fysioterapiakokonaisuutta ja harjaantumaan fysioterapian dokumentoinnissa. Itsenäinen opiskelu ei kohdennu pelkästään teoreettiseen opiskeluun vaan myös fysioterapeutin työssä tarvittaviin taitoihin. Pienryhmissä voit harjoitella mm. käsin tapahtuvaa asiakkaan liikkumisen ohjaamista tai lihasvoiman mittaamista. Tiimityyppisessä pienryhmätyöskentelyssä opit ammatin ydinsisältöjen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja esim. ryhmätyöskentelytaitoja ja luovaa ajattelua.

Opettajat ohjaavat oppimistasi ja ottavat ohjauksessa huomioon aikaisemman osaamisesi. Opinto-ohjaaja toimii tutoropettajan työparina ja häneltä saat neuvoja esim. opiskeluaikaan, opintososiaalisiin etuihin liittyvissä kysymyksissä.
Fysioterapeuttikoulutuksessa oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä moninaisia pedagogisia ratkaisuja hyödyntäen, mikä edistää taitoasi ajatella kriittisesti ja luovasti sekä kykyäsi toimia työryhmissä fysioterapeutin roolissa.

Arviointi

Fysioterapeuttikoulutuksessa arvioinnin tärkeimpänä tavoitteena on oppimisesi ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvusi edistäminen. Arvioinnissa ohjataan sinua omaksumaan työtapoja ja oppimismenetelmiä, joita voit hyödyntää toimiessasi fysioterapeutin asiantuntijatehtävissä. Fysioterapian valtakunnallinen ydinosaamisen kuvaus on arvioinnin lähtökohta. Kuvauksessa määritetään mitä osaamista edellytetään valmiilta fysioterapeutilta.

Arvioinnissa saat palautetta osaamisestasi ja edistymisestäsi suhteessa osaamisen tavoitteisiin. Arvioitavia suoritteita ovat mm. suulliset ja kirjalliset kokeet, oppimistehtävien multimediaesitykset, raportit, oppimispäiväkirjat ja käytännön simulaatiokokeet. Arviointi on hylätty tai hyväksytty (1-5). Suorituksestasi saat joko suullisen tai kirjallisen palauteen. Opettajan arvioinnin ja työyhteisöissä tapahtuvan harjoittelun ohjaajan arvioinnin lisäksi opiskelijan itsearviointi ja opiskelijatoverin suorittama vertaisarviointi ovat tärkeä osa arviointia.

Opintojaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson kuvaukseen ja niiden laadinnassa on hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjeita. Arviointikriteereissä kuvataan erikseen ammattitieto ja tiedon hankinta, ammattitaito sekä itsearviointi ja vastuun ottaminen oppimisesta. Lisäksi arviointikriteerien tasokuvauksissa on otettu huomioon opiskelijan osaamisen vaiheet (ydinosaaminen ja laajentava osaaminen).

Fysioterapeuttikoulutuksen toimintaa kehitetään keräämällä opiskelijapalautetta esim. opintojaksojen toteutuksesta ja lukuvuoden päättyessä palautepäivässä. Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely (opiskelijabarometri). Opintojen päättyessä vastaat AVOP – kyselyyn.