Opinto-opas
Etusivu > Avoin amk > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti, monimuotokoulutus, polkuopinnot, k20

Avoin AMK

Fysioterapeutti, monimuotokoulutus, polkuopinnot, K20

Kevät 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1K 2S 1 2 3 1 2
YDINOSAAMINEN 64                  
Suomen kieli ja viestintä 3
 
 
   
English Professional Skills, B2 3  
 
     
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5
 
 
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
 
 
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
Fysioterapiatyön ammatillisia lähtökohtia
                 
Fysioterapian perusteet  5
 
 
   
Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena 3
 
 
   
Ihminen toimijana ja oppijana
                 
Toiminnallinen anatomia 1 5
 
 
   
Toiminnallinen anatomia 2 5  
 
     
Ihmisen oppimisen tukeminen 5
 
 
   
Ihmisen liikkumisen analysointi ja harjoittamisen perusteet eri ikäkausina
                 
Liikkumisen ja toimintakyvyn havainnointi ja analysointi 5  
 
     
Liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaaminen ja harjoittaminen 5  
 
     
Terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva ja edistävä fysioterapia
                 
Terveyskunnon arviointi ja mittaaminen sekä terveyskuntoa ja toimintakykyä tukeva fysioterapia eri ikäkausina 7
Terveyskunnon arvioinnin ja mittaamisen asiakastyö 2                  
Asiakkaan vitaalitoimintoja tukeva fysioterapia
                 
Sisätaudit 1
 
 
   
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva fysioterapia
                 
Ortopedia 1
 
 
   
Fysioterapian erityispiirteitä eri ikäkausina
                 
Geriatria 1
 
 
   
Fysioterapian perusharjoittelut ja yrittäjyys
                 
Projektitoiminnan perusteet 1  
 
     
Terveysliikunta ja liikuntaneuvonta 5  
 
     
35.526.535.526.511.8311.8311.8313.2513.25
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 27 36 27 12 12 12 13 13

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Ensimmäisenä opiskeluvuotena sinulla on mahdollisuus oppia fysioterapeutin työn perusteita fysioterapian näkökulmasta; fysioterapeutti työskentelee liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijana sekä terveiden että vaikeasti sairaiden eri ikäisten ihmisten kanssa. Oppimisesi etenee kumulatiivisesti siten, että ensin opitut asiat luovat pohjan seuraaville opittaville asioille.

Harjoittelet kohtaamaan asiakasta asiakaslähtöisesti ja empaattisesti sekä ohjaamaan asiakasta sanallisesti, näyttäen ja/tai käsin koskien. Ohjauksessa hyödynnät motorisen oppimisen perusteita. Ohjaustilanteet voivat olla joko yksilö tai ryhmäohjaustilanteita, joissa sovellat sekä tutkimisen teoreettista osaamista että mm. voiman, venyvyyden ja yleiskestävyyden harjoittamisen perusteita.

Osaamistavoitteet

Opit tarkastelemaan ihmistä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Fyysisestä näkökulmasta perehdyt erityisesti ihmisen rakenteeseen, toimintaan ja toiminnan säätelyyn. Opit katsomaan erilaisia liikeitä ja liikkumista sekä kuvaamaan ja selittämään liikkumiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja toimivien rakenteiden merkityksiä soveltaen mm. fysiikan suureita. Lisäksi opit tunnustelemaan käsin kehon eri rakenteita sekä mittaamaan eri ikäisten asiakkaiden terveyskuntoa sekä tekemään yhteenvetoa saamiesi tutkimistulosten perusteella.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelumateriaali perustuu fysioterapian tieteelliseen tutkimukseen ja siten opinnoissa omaksut asteittain näyttöön perustuvan työskentelytavan. Opit hahmottamaan myös mitkä lait, säädökset ja ohjeistukset määrittävät fysioterapeutin työn sisältöä osana kuntoutusta ja minkälaisissa organisaatioissa fysioterapeutti voi työskennellä.
Opiskelet erilaisissa oppimisympäristöissä: simulaatiotilanteissa, projekteissa ja pienimuotoisissa asiakastilanteissa Turku AMK:n innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Opiskelu edellyttää sinulta sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn, etukäteisvalmistautumista lähiopetukseen ja vastuun ottamista omasta oppimisesta osana ryhmäsi luomaan oppimisympäristöä.

Arviointi

Fysioterapeuttikoulutuksessa arvioinnin tärkeimpänä tavoitteena on oppimisesi ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvusi edistäminen. Arvioinnissa ohjataan sinua omaksumaan työtapoja ja oppimismenetelmiä, joita voit hyödyntää toimiessasi fysioterapeutin asiantuntijatehtävissä. Fysioterapian valtakunnallinen ydinosaamisen kuvaus on arvioinnin lähtökohta. Kuvauksessa määritetään mitä osaamista edellytetään valmiilta fysioterapeutilta.
Arvioinnissa saat palautetta osaamisestasi ja edistymisestäsi suhteessa osaamisen tavoitteisiin. Arvioitavia suoritteita ovat mm. suulliset ja kirjalliset kokeet, oppimistehtävien multimediaesitykset, raportit, oppimispäiväkirjat ja käytännön simulaatiokokeet. Arviointi on hylätty tai hyväksytty (1-5).

Opintojaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson kuvaukseen ja niiden laadinnassa on hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjeita.