Siirry suoraan sisältöön

Kehittämistyön menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BN82-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalous

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Päivi Killström

Ryhmät

  • PLIISS20
    Liiketalous S20 Salo

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia kehittämistyön menetelmiä
- valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät ja perustella tekemänsä valinnat
- kerätä aineistoa ja analysoida sitä
- yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
- esittää ratkaisuja ja tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
- toimia eettisesti.

Sisältö

Sisältö
- kehittämismenetelmiin perehtyminen
- kyselyn suunnittelu ja toteutus
- haastattelun suunnittelu ja toteutus
- eettisen toiminnan periaatteet
- raportointi

Oppimateriaalit

Katri Ojasalon Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan
Messin ohjeet opinnäytetyöstä (Etusivu > Opiskelu > Opinnäytetyö )
Optiman opinnäytetyöohjeet (TELI Opinnäytetyö liiketalous)
Opinnäytetyöoppaat, mm. Juha Hakalan Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille, Sirkka Hirsjärven Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö, Aki Taanilan tilastoapu-sivusto (https://tilastoapu.wordpress.com/), Tarja Heikkilän Tilastollinen tutkimus, jne.
Lisää lähteitä verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu verkkototeutuksena Itslearning-alustalla. Opintojakso sisältää online-tapaamisia pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, itseopiskelua tehtävien avulla annettuja materiaaleja hyödyntäen itsenäisesti sekä ryhmätyöskentelynä. Opiskelu on mahdollista kytkeä BisnesAkatemiassa tehtäviin projekteihin tai muihin työelämän projekteihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelluista menetelmistä tehdään verkossa ennakkotentit. Annetut tehtävät tulee palauttaa verkkoalustalla sovitun aikataulun mukaisesti. Toteutus päättyy toukokuun loppuun mennessä ja siitä annetaan sanallinen ja numeroarviointi. Jos palautetut tehtävät eivät täytä toimeksiannossa annettuja vaatimuksia, niitä tulee täydentää saadun palautteen perusteella ja annettujen ohjeiden mukaan. Sovitusta aikataulusta pidetään kiinni ja aikataulussa pysyminen vaikuttaa arvosanaan.

Kansainvälisyys

Toteutuksessa opiskellaan itsenäisesti yksin ja ryhmässä annettujen työksiantojen mukaan sekä verkon välityksellä. Toteutuksessa reflektoidaan sekä omia että ryhmän tuotoksia ja opitaan yhdessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuksessa annetaan tehtävät mm.
- opinnäytetyöhön tutustumisesta
- kyselymenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja kyselyn tekemisestä ja tulosten raportoinnista
- haastattelumenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja haastattelusta ja tulosten raportoinnista
- kehittämismenetelmän opiskelusta, ennakkotentin tekemistä ja menetelmän hyödyntämisestä
- eettisistä pelisäännöistä
- tekstin tuottamisesta lähteitä hyödyntäen
Toteutuksessa opitaan myös muiden tekemisistä ja reflektoidaan ryhmissä tehtyjä tuotoksia.
Toteutukseen sisältyy online-tapaamisia (max 5). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan elokuussa.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
• osaa valita projektiin sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja menetelmät
• osaa soveltaa niitä sekä perustella tekemänsä valinnat
• osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä
• osaa esittää tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä
• osaa yhdistää eri lähteistä saatua tietoa
• osaa toimia eettisesti
• kykenee aloittamaan opinnäytetyönsä tekemisen opintojaksolta ammentamiensa eväiden avulla
Sisältö
• kyselyn suunnittelu ja toteutus
• haastattelun suunnittelu ja toteutus
• kehittämismenetelmiin perehtyminen
• kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus valitulla menetelmällä
• eettisen toiminnan periaatteet
• tulosten raportointi

Tämä opintojakso kytkeytyy opinnäytetyön tekemisen prosessiin, jonka opiskelija käynnistää välittömästä opintojakson päättyessä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu tehtävien tuotosten perusteella. Opiskelija saa palautetta tekemistään tuotoksista toteutuksen aikana sekä sen lopussa sekä sanallisesti että numeerisesti.

Opintojakso käynnistää opinnäytetyöprosessin ja opiskelija löytää kiinnekohdat opinnäytetyöprosessiin opintojakson avulla. Palaute annetaan tulevaa opinnäytetyöprosessia silmällä pitäen ja se pitää sisällään valmennusta tulevaa opinnäytetyön tekemistä varten.

Hylätty (0)

Annettuja tehtäviä ei ole tehty riittävällä tasolla tai ennakkotenttejä ei ole tehty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Olet osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia.

Opintojakso ja opinnäytetyön tekeminen ovat opiskelijalle irrallisia suorituksia, jotka eivät kytkeydy toisiinsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Olet osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja ne on palautettu sovitun aikataulun mukaisesti.

Opiskelijalla on ymmärrys opintojakson hyödyistä tulevan opinnäytetyön tekemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät ja ennakkotentit on tehty ja palautettu verkkoalustalla kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Olet osallistunut verkkoalustalla järjestettyihin online-tapaamisiin ja reflektoinut ohjeiden mukaisesti omia ja ryhmän tuotoksia. Tehdyt tehtävät on tehty huolellisesti ja ne on palautettu sovitun aikataulun mukaisesti. Tuotoksista näkyy oivaltavuus ja kunnianhimo.

Opiskelija on hyödyntänyt opintojaksoa sujuvana väylänä opinnäytetyön käynnistämisen prosessissa.