Siirry suoraan sisältöön

Toiminnallinen anatomia 1 (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY05-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

35 - 50

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Pirjo Pennanen

Ajoitusryhmät

 • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Pienryhmät

 • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille
 • 09.12.2022 08:00 - 12:00, Manuaaliset taidot, Toiminnallinen anatomia 1 TH00BY05-3003
 • 15.12.2022 08:00 - 12:00, Manuaaliset taidot, Toiminnallinen anatomia 1 TH00BY05-3003
 • 15.12.2022 12:00 - 16:00, Manuaaliset taidot, Toiminnallinen anatomia 1 TH00BY05-3003
 • 16.12.2022 10:00 - 12:00, Tentti, Toiminnallinen anatomia 1 TH00BY05-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa fysioterapeuttisen tutkimis-, arviointi- ja terapiaosaamisen perustana
• selittää tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden ja toimintojen periaatteet,
• tunnistaa palpoiden luiset ja pehmytkudosrakenteet tuki- ja liikuntaelimistön osalta.
• käyttää klassisen hieronnan otteita pehmytkudoskäsittelyssä

Sisältö

Anatomian termistöä, kudokset, liikesuunnat ja tasot. Kehon luiset rakenteet, nivelet, nivelen lisärakenteet / passiivinen tuki. Lihasten origot, insertiot, funktiot. Palpaatio fysioterapeuttisen tutkimisen keinona, luisten rakenteiden ja lihasten palpointi. Klassisen hieronnan otteet ja tutkiva ote pehmytkudoskäsittelyssä

Oppimateriaalit

Anatomian osalta:
Putz Reinhard; Pabst Reinhard (2009). Sobotta Atlas of human anatomy English/Latin Single Volume Edition.
• Myös uudemmat (ja vanhemmatkin)painokset käyvät; esim. uusimmat 15. painoksesta ylöspäin on koottu kolmen kirjan paketiksi, joista opintojaksolla käytetään erityisesti osaa General anatomy and Musculoskeletal system ja Head, Neck and Neuroanatomy (myöhemmin fysiologian opintojaksolla hyödynnetään myös osaa Internal Organs).
• Huomioi, että painoksessa käytetään rakenteista niiden latinankielisiä nimiä.

Tukimateriaali oman oppimisen mukaan:
Esim. Moore, Dalley (2006 tai uudempi). Clinically oriented anatomy.
Hervonen A. 2004. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Tampere; Lääketieteellinen oppimateriaalikustantamo.
Muu omavalintainen tukimateriaali

Manuaalisen tutkimisen ja pehmytkudoskäsittelyn osalta:
Vaihtoehtoisesti
Muscolino 2019. Anatomia ja palpaatio
tai kirjapari
Reichert Bernard (2008). Käytännön anatomia 1 - ylä- ja alaraajan tutkiminen palpaation keinoin.
Reichert Bernard (2008). Käytännön anatomia2 - pään ja selkärangan tutkiminen palpaation keinoin.

ITS -alustalta löytyvä muu materiaali

Opetusmenetelmät

Sovellamme Flipped learning ajattelua; jokaiselle tunnille on ennakkotehtävä, joka käydään läpi tapaamisen aikana yhdessä, vuorovaikutuksellisesti. Lisäksi opintojaksolla on pienryhmätapaamisia, joissa opiskellaan anatomiaa kolmiulotteisena erilaisten mallien avulla muutaman opiskelijan ryhmässä.

Manuaalinen tutkiminen ja pehmytkudoskäsittely toteutuu pienryhmissä ja toteutetaan parityöskentelynä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tarkennetaan opintojakson alkaessa. Tenttiajankohtia on kolme

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Manuaalisen osion 3op voi hyväksilukea hierojan tutkinnolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso jakautuu kahteen osioon; 4op tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaa, kielenä latina. Oppimistehtäviä on sähköisessä oppimisympäristössä kunkin teema-alueen (vartalo, alaraaja, yläraaja) jälkeen. Ne pitää suorittaa hyväksytysti (väh. 50% oikein). Numeerisesti arvioidaan esseetyyppinen koe teoriasuuden päätteeksi.
Manuaalinen tutkiminen ja pehmytkudoskäsittelyn 3op osuuden suorittaminen tapahtuu läsnäololla ja teeman ensimmäisen tunnin pistarilla etukäteismateriaaliin liittyen. Pistarin läpipääsyraja on 50%

Sisällön jaksotus

Opinnot sijoittuvat koko syyslukukaudelle ja satunnaisesti eri päiviin koulutuksen lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksolla opiskellaan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakentuminen ja toiminta. Lisäksi opintojaksolla opiskellaan tuki- ja liikuntaelimistön palpaatiota eli rakenteiden tunnustelemista ja tunnistamista käsin sekä pehmytkudoskäsittelyä klassisen hieronnan perusottein.

Opiskelussa edellytetään aktiivista jatkuvaa työskentelyotetta. Opiskeluun kuuluu mm. ennakkotehtäviä tapaamisiin valmistautumiseksi, johdantotyyppisiä luentoja, pienryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutuksellista opiskelemista, käytännön harjoituksia, erilaisia tehtäviä ja muita oppimista tukevia menetelmiä. Opiskelijat ovat itse vastuullisia etsimään ja valitsemaan omaa oppimistaan tukevat menetelmät opiskeluunsa.

Opintojakso etenee teemoittain ja opiskelua tukevia materiaaleja löytyy mm. Itslearning -alustalta. Jokaiselle teemalle on omia itsenäisesti tehtäviä ennakkotehtäviä, jonka avulla teemaan perehdytään ja valmistaudutaan teeman käsittelemiseen johdantoluennolla ja pienryhmissä. Pienryhmien tapaamisten aikana teemaa käsitellään pienryhmien itse valitsemalla menetelmällä. Teema päättyy kyseisen anatomisen alueen palpaation opettelemiseen.

Ennakkotehtävä orientaatiotunnille: Mieti itsenäisesti vastaukset kysymyksiin:
1. Mitä tiedän jo etukäteen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta? Millaisia odotuksia ja tavoitteita minulla on opintojakson suhteen?
2. Mihin fysioterapeutti tarvitsee anatomiaa ja fysiologiaa? Millä tasolla anatomia pitää mielestäni osata?
3. Miten opin? Mitä oppimisen tietämys sanoo tästä?

Tarkempi toteussuunnitelma löytyy lähempänä aloitusta opintojakson ITS -alustalta, Tervetuloa opintojaksolle -teeman alta.

Opintojakso etenee teemoittain:
Orientaatio anatomian opiskeluun
Vartalon luinen ja lihaksinen anatomia
Alaraajan alueen luinen ja lihaksinen anatomia
Yläraajan alueen luinen ja lihaksinen anatomia
Manuaalinen tutkiminen fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmänä ja pehmytkudoskäsittely

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n kiintiöpaikkoja opintojaksolla on 3 kappaletta.

Lisätietoa teemasta manuaalinen tutkiminen ja pehmytkudoskäsittely:
Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.
Poissaolot korvataan osaamisvideolla jonka palautus tapahtuu ITSiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson numeeriinen arviointi perustuu 100%:sti essee -tyyppiseen kirjalliseen kokeeseen, joka tehdään sähköisessä oppimisympäristössä. Arvioinnissa painottuu selvästi teoreettinen osaaminen jossa kokonaisuudet hahmottuvat hyvin yksityiskohtia unohtamatta. Muut oppimistehtävät pitää olla tehtynä hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei yllä tason 1 arviointikriteereihin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- pyrkii käyttämään anatomian käsitteistöä latinaksi
- muistaa ja tunnistaa anatomian rakenteita yksittäin ja yleisellä tasolla
- osaa lihasten origot, insertiot ja funktiot osittain

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- käyttää anatomian käsitteitä oikein
- muistaa ja tunnistaa anatomian rakenteita ja niiden suhteita toisiin
- osaa lihasten origot, insertiot ja funktiot pääsääntöisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
• käyttää anatomian käsitteitä asiantuntevasti
• osaa kuvailla tuki- ja liikuntaelimistön kokonaisuuksia
• osaa lihasten origot, insertiot ja funktiot täsmällisesti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja