Study guide
Home > A higher education preparatory program for immigrants > Higher education preparatory program for immigrants > Higher education preparatory program for immigrants, business administration

Higher education preparatory program for immigrants, Business Administration

Spring 2019

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search for study unit: ECTS 1 2 1S 2A 1 2 3 1 2
Introduction to Higher Education Studies 5
 
 
   
Business Administration
                 
Business and Finnish as a Second Language 1 (B1) 5
 
 
   
Business and Finnish as a Second Language 2 (B1) 5
 
 
   
Business and Finnish as a Second Language 3 (B2) 5  
 
     
 
Introduction to Mathematics in Business 5
 
 
   
English for Business Studies 5  
 
     
 
201020106.676.676.67100
ECTS credits per period / semester / academic year 20 10 20 10 7 7 7 10 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Business Administration

Programme description

Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä korkeakoulukelpoisuus.

Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on
- suomalainen ylioppilastutkinto,
- suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,
- ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
- ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. Koulutus koostuu yleisestä kaikille opiskelijoille yhteisestä opintojaksosta sekä eri ammattialoihin painottuvista moduuleista ja monialaisesta moduulista.

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus. (not translated)

Competence objectives

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa.

Tärkeitä tavoitteita ovat esim.

- itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
- oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
- oman mielipiteen ilmaiseminen ja kriittisyys
- korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
- yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
- erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
- erilaisten tekstityyppien tuntemus ja kyky ymmärtää ja laatia korkeakouluopiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä
- suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolle B2
- peruslaskutoimitusten hallinta
- taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa (not translated)

Pedagogic approaches

Koulutus on mahdollista suorittaa joko lähi- tai verkko-opiskeluna. Kaikissa toteutuksissa on tärkeää opiskelijan aktiivisuus ja vastuunotto omasta oppimisesta.

Opetusta voidaan räätälöidä opiskelijan oman osaamisen ja tarpeiden mukaisesti esim. erilaisten moduulien, tasoryhmien sekä erilaisten pedagogisten toimintatapojen avulla. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Koulutuksen pedagogiset toimintatavat perustuvat esim. yhteisöllisyyteen, aktivoiviin oppimis- ja opetusmenetelmiin ja työelämälähtöisyyteen. Lisäksi pyritään edistämään valmentavan koulutuksen opiskelijoiden integroitumista osaksi korkeakouluyhteisöä esim. mahdollistamalla tutustuminen tutkintokoulutuksen opetukseen. (not translated)

Assessment

Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti eri arviointimenetelmien ja -kriteerien avulla. Arviointi on jatkuvaa ja oppimista tukevaa eikä se painotu ainoastaan opintojaksojen tai moduulien loppuun.

Arviointia tehdään eri näkökulmista: opettaja-, vertais- ja itsearviointi. Arviointi on osa opiskelijan ohjaamista, ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan sekä tietää, miten kehittää sitä edelleen. (not translated)