Siirry suoraan sisältöön

Mediatuotannon koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Mediatuotanto, verkko, kevät 2024
Mediatuotanto, verkko, kevät 2023
Mediatuotanto, verkko, kevät 2022
Mediatuotanto, verkko, kevät 2021
Mediatuotanto, syksy 2019
Ilmoittautumisaika

10.10.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Anna Kuusela
Vastuuopettaja

Anna Kuusela

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä keskeiset media-alan eettiset ohjeet ja media-alaa koskevat lait
- esitellä keskeiset, omaa ammattialaansa koskevat lainsäädäntöön liittyvät asiat sekä itsesääntelyä harjoittavat toimijat ja niiden tehtävät
- soveltaa ammattietiikkaa, eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä osana oman alansa työtehtäviä tai taiteellisia töitä

Sisältö

Opiskelija tutustuu media-alaan liittyvään lainsäädäntöön ja ammattietiikkaan ohjeistuksineen. Opiskelija perehtyy media-alaa koskeviin keskeisimpiin lakeihin (muun muassa tekijänoikeuslaki ja sopimusoikeus) sekä oman ammattialansa itsesääntelyyn ja sitä harjoittaviin toimijoihin. Opiskelija oppii soveltamaan etiikkaa, ammattietiikkaa ja lainsäädäntöä osana ammattialansa työtehtäviä tai taiteellista työtään.

Oppimateriaalit

Verkkoluennot, muu oppimateriaali ja linkit ulkoisiin lähteisiin tulevat Itslearningiin.

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ja niihin liittyvät tehtävät sekä keskustelu. Ryhmätyönä tehtävänannon pohjalta kirjoitettava mediaetiikan essee. Oppimisympäristönä Itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttejä. Tehtävien ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Kansainvälisyys

Case-oppiminen, luennot, keskustelu, oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhaku, ryhmätyönä tehtävä essee. Kestävä kehitys: kurssin sisältö auttaa opiskelijoita ottamaan huomioon lainsäädännön ja eettiset kysymykset työelämässä omalla alallaan. Kurssi toteutetaan etäopiskeluna eikä edellytä luennoille kulkemista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiempien korkeakouluopintojen hyväksiluvuista sovitaan koulutusvastaavan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentojen (5 luentokertaa) lisäksi opiskelija tekee oppimistehtäviä omalla ajallaan.

Tehtävien palautuspäivät ovat:

Sopimus- ja työoikeus: XX.XX.2024 (ilmoitetaan myöhemmin)

Tekijänoikeus: xx.xx.2024 (ilmoitetaan myöhemmin)

Mediaetiikka, essee: 15.5.2024
Esseen mitta on noin tuhat sanaa.
Esseen lisäksi jokainen opiskelija kirjoittaa ryhmätyöskentelystään reflektoivan pohdinnan.

Sisällön jaksotus

Toteutus: Kurssi toteutetaan kokonaan etänä Zoomissa sekä itsenäisenä opiskeluna ja ryhmätyönä. Aihekokonaisuuksia on kolme: immateriaalioikeudet, sopimusoikeus ja mediaetiikka.

Tehtävät: Opintojakson aikana osallistutaan immateriaalioikeuden ja sopimusoikeuden etäluennoille ja tehdään niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat ryhmätyönä lähdeaineiston pohjalta omaan erikoistumisalaansa liittyvän esseen mediaetiikasta.

Introluento sekä tekijänoikeuden ja sopimusoikeuden luennot ovat Zoomissa seuraavasti:

11.3.2024 klo 13-15 Kurssin aloitus, perustiedot kurssista ja johdatus aiheeseen / Anna Kuusela

18.3.2024 klo 13-16 Immateriaalioikeudet 1 / Kati Repo

25.3.2024 klo 13-16 Immateriaalioikeudet 2 /Kati Repo

8.4.2024 klo 13-16 Sopimusoikeus /Henriikka Anttila

15.4.2024 klo 13-16 Työoikeus /Henriikka Anttila

Luennot tallennetaan ja ne tulevat katseltaviksi Itslearningiin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Vastuuopettaja Anna Kuuselan tavoittaa Itslearningin viesti-työkalulla tai sähköpostilla anna.kuusela@turkuamk.fi
Viestintäkanava ensisijaisesti Itslearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osatehtävien suorittaminen arvioidaan kukin asteikolla 1-5, opintojakson kokonaisarvosana on näiden keskiarvo. Kurssitehtävien myöhästyminen voi alentaa arvosanaa.

Hylätty (0)

Kurssin kaikkia tehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti tai jokin opintokokonaisuus on suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Luentoihin liittyvät tehtävät: tehtävä on toteutettu tehtävänannon mukaisesti, mutta vastauksessa on puutteita tai se on valmisteltu huolimattomasti.

Mediaetiikan essee: essee on toteutettu tehtävänannon mukaisesti, mutta valmisteltu huolimattomasti tai siinä on puutteita. Lähdeviitteiden merkitsemisessä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Luentoihin liittyvät: tehtävä on toteutettu huolellisesti ja vastauksessa on tehtävänannon kannalta keskeiset asiat.

Mediaetiikan essee: esseessä käsitellään aihepiiriä analyyttisesti ja osoitetaan lisäksi omia huomioita siitä. Lähteiden käyttö on tarkoituksenmukaista ja kieliasu selkeä. Opiskelijan osallistuminen ryhmätyöhön on ollut vähäistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Luentoihin liittyvät tehtävät: tehtävä on palautettu ajallaan, vastauksessa on tuotu esiin kaikki olennaiset asiat ja vastaus osoittaa erityistä perehtyneisyyttä tai tuo oivaltavia tai erityisen kiinnostavia näkökulmia.

Mediaetiikan essee: tekstissä on tuotu uusi näkökulma, joka syventää aihepiiriä. Opiskelija osoittaa tekstissään erityistä perehtyneisyyttä ja oivaltavuutta. Lähteiden käyttöön ja tiedonhankintaan on panostettu. Essee on ehjä ja jäsennelty kokonaisuus ja kieliasu on sujuvaa. Essee on palautettu ajallaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ryhmät
 • MMEDTK24V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kehittää idean toteuttamiskelpoiseksi mediaprojektiksi
- laatia aikataulun ja toimintasuunnitelman mediaprojektille
- määritellä projektin toimenpiteet sekä arvioida projektin riskejä
- laatia arviointisuunnitelman projektille

Sisältö

Projektisuunnitelman laatiminen, projektin aikataulu ja riskiarviointi.

Oppimateriaalit

Hallittu projekti - Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen, Mikko Mäntyneva, Kauppakamari.
Kirja on suosittu, joten sen hankinta lainaamalla / e-aineistona kannattaa aloittaa heti.

Itslearning-alustan materiaalit, jotka ovat saatavilla kun opintojakso alkaa 16.1.2024.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen
Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson ahotointi näytön avulla. Tutustu oppilaitoiksen ahot-ohjeeseen (Messi).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja vertais- ja itsearviointitehtävät liittyen projektisuunnitelman laatimiseen ja projektipäällikön työnkuvaan.

Kaikki tehtävät ja materiaalit julkaistaan itslearning-alustalla 16.1.2024.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritus edellyttää osallistumista verkkotapaamisiin. Verkkotapaamiset ovat:

TI 16.1. 16-18 Projektin suunnittelu media-alalla
TI 30.1. 16-18 Projektin osittaminen ja aikatauluttaminen
TI 27.2. 16-18 Projektin arviointi ja riskianalyysi
TI 26.3. 16-18 Tehtäväsparraus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista/tekemistä.
Arvioinnin kohteena ovat oppimistehtävät.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Arvosana muodostuu arvioitavien tehtävien keskiarvosta.
Tehtävät arvioidaan hyv/hyl tai numeraalisesti 1-5/hylätty.
Oppimistehtävät ja niiden arviointiperusteet ja arviointiasteikot julkaistaan Itslearning-alustalla opintojakson alkaessa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävät/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä opintojakson teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Markus Hatakka
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
- hyödyntää ja soveltaa kykyjään ja osaamistaan ennakko- ja valintakoetehtävien tekemisessä
- toimia suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti oman osaamisensa esilletuomisessa opiskelijavalinnan kontekstissa

Sisältö

Mediatuotannon koulutuksen opiskelijavalinnan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Oppimateriaalit

Ei erillistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Kunkin hakijan itsenäinen opiskelu ja suoritus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mediatuotannon koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Tradenomi (AMK) mediatuotanto, monimuoto (online) määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien aikataulu. Ei uusimismahdollisuutta.

Kansainvälisyys

Oman osaamisen osoittaminen, itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Mediatuotannon koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Tradenomi (AMK) mediatuotanto, monimuoto (online) määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hyväksytty, mikäli hakija saa hakukohteen valintakokeesta vähintään 50 pistettä.
Opintojakson suoritus on hylätty, mikäli hakija saa hakukohteen valintakokeesta vähemmän kuin 50 pistettä

Sisällön jaksotus

Mediatuotannon koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen
- Tradenomi (AMK), mediatuotanto, monimuoto (online)
määrittelemät ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö ja aikataulu. Lisätietoja sisällöstä ja aikataulusta http://www.opintopolku.fi ja https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mediatuotannon koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Tradenomi (AMK) mediatuotanto, monimuoto (online) ennakko- ja valintakoetehtäväkohtaisesti määrittelemät arviointiperusteet.

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 12.01.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ryhmät
 • MMEDTK24V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa Turun ammattikorkeakoulusta opiskeluyhteisönä
- kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
- kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä (ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, opiskelijakunta TUO)
- esitellä opiskeluryhmänsä
- tunnistaa ammattikorkeakoulun keskeiset järjestelmät ja oppimisen työkalut (Messi, Peppi, online-oppimisympäristöt, sähköposti, kirjasto)
-suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS)

Sisältö

Opintojaksolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumalla omaan opiskeluryhmään sekä Turun ammattikorkeakouluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään ammattikorkeakoulun ja erityisesti media-alan koulutuksen oppimisympäristöihin ja opiskelun työkaluihin sekä käydään läpi korkeakouluopiskelun ja media-alan koulutuksen erityispiirteet toisen asteen opintoihin nähden. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää itsenäisen työskentelyn, ajankäytön hallinnan sekä yhteistyötaitojen merkityksen ammattikorkeakouluopinnoissa. Opiskelija alkaa opintojakson aikana suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS).

Sisällön jaksotus

Lähiopetus 10.-12.1.2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Johanna Vaaherkumpu
Vastuuopettaja

Johanna Vaaherkumpu

Ryhmät
 • MMEDTK24V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2024

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää aloitustapaamisen ja Zoom-tunnit. Lisäksi Itslearning on keskeisessä osassa opintojaksoa.
Osallistuminen opetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
.
Arviointi asteikolla 0-5.
yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, mediaympäristön osaaminen, teoreettinen ja analyyttinen osaaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Tunnit toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen ja kestävä kehitys huomioiden.
Etäopetus, Zoom..Tehtävät Itslearningissa..Opintojakso koostuu aloitustapaamisen jälkeen Zoom-tunneista,:ohjaus, tehtävänannot ja palaute tehtäviin liittyen. Lisäksi harjoituksia itsenäisenä työnä opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
puheviestintä
3 op

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään.
Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan
oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.
Ajoitus:
10.1. lähikerta, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

13.2. klo 16-18 Zoom

12.3. klo 16-18 Zoom

23.4. klo 16-18 Zoom

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti, Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkossa tehtävät tehtävät ja Zoom-tapaamiset.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä eikä ole ollut paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt välttävästi tehtävät ja ollut harvoin paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on tehnyt aktiivisesti tehtävät, ottanut asioista selvää ja ollut kiitettävästi paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt erinomaisesti tehtävät, ottanut asioista selvää, soveltanut tietoa tehtäviin ja ollut aina paikalla lähitunneilla.
Sekä verkko- että lähituntien osuudet on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

KATSO KAIKKI TIEDOT KURSSISTA KIRJALLISESSA OSASSA:
100115-3278 Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2 - 2 op

- skriftlig och muntlig del är samma kurs!
- ilmoittautuminen molempiin osiin!
- arvosanat tulevat erikseen kirjallisesta ja suullisesta osasta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijoiden oma materiaali, verkko-opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, oman kirjallisen ja suullisen materiaalin tuottaminen verkkoympäristössä, interaktiiviset tehtävät ryhmän muiden jäsenten kanssa, suulliset harjoitukset verkkotapaamisissa koko ryhmänä ja pienryhmissä. Kontaktiopetuksessa keskitytään puhumisen harjoitteluun ja siinä rohkaistumiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen opintojakson päätteeksi.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavia käytännön viestintätaitoja itsenäisesti työskennellen ja ryhmissä, tehtävissä opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja saa palautetta edistymisestään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on aiemmin hankittu vahva osaaminen ruotsin kielessä media-alan sanaston osalta, voidaan sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäisesti tehtävät etätehtävät, verkkotapaamisten harjoitukset ja ennakkotehtävät. Kirjallinen ja suullinen tentti.
Kirjallinen osa 2 op, suullinen osa 1 op
Yht. 3 op = n. 80 t opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Mediatuotannon monimuoto-opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin opintojakso verkossa.

Kirjallinen 2 op ja suullinen 1 op osa ovat samaa kurssia, arviointi erikseen. YHT. 3 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kommunikoida tavallisissa työelämän viestintätilanteissa, kertoa itsestään ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Pääosin itsenäinen työskentely verkossa itslearning - oppimisalustalla. Kontaktiopetusta verkkotapaamisissa lukujärjestyksen mukaan. Lisäksi pienryhmätapaamisia ja suulliset tentit erikseen sopien verkossa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen ja arvosanan saaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kaikkien oppimistehtävien palauttamista ja osallistumista tentteihin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vähintään kielitaitotasolla B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu kirjallisesta ja suullisesta tentistä, aktiivisesta osallistumisesta opetukseen ja opintojaksoon kuuluvien kirjallisten ja suullisten tehtävien hyväksytystä suorittamisesta.

Tuntityöskentely on tärkeä arviointiin vaikuttava kriteeri, siksi läsnäolo kontaktiopetuksessa on välttämätön!

Hylätty (0)

Opiskelija ei ymmärrä yksinkertaisiakaan lauseita, ei pysty tuottamaan ymmärrettäviä lauseita itse, vain yksittäisiä sanoja tai fraaseja. Ei pysty kommunikoimaan helpoissakaan työelämän tilanteissa kirjallisesti tai suullisesti.
Etätehtävät ja kirjallinen / suullinen tentti tekemättä/puutteelliset.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija pystyy käyttämään kieltä yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa, tuottamaan lyhyitä tekstejä, kuvailemaan tuttuja tilanteita ja neuvomaan niissä. Suoriutuu tenteistä hyväksyttävästi ja kaikki pyydetyt etätehtävät on palautettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija pystyy käyttämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä useimmissa spontaaneissa arki- ja työelämän kielenkäyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy viestimään kohdekielellä sujuvasti ja luontevasti kaikissa vastaantulevissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Sami Nummela
Vastuuopettaja

Sami Nummela

Ryhmät
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää kirjanpitoa ohjaavan lainsäädännön keskeiset normit
- nimetä kirjanpidon tärkeimmät yleiset periaatteet ja raportit
- löytää tunnuslukujen laskemista varten tarvittavat tiedot tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista
- laskea ja tulkita kannattavuuden ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut sekä tehdä niistä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilasta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kirjanpidon yleiset periaatteet, arvonlisäverotuksen perusteet, pk-yrityksen talouden raportit, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut sekä tunnuslukujen tulkinta ja johtopäätösten teko.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus (verkkotapaamiset)
Itsenäinen työskentely
Pienryhmätyöskentely

Kansainvälisyys

Innopeda, työelämään soveltava oppiminen.
Oppimispyramidi
Oppimispäiväkirja
Itsearvointi

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää kirjanpitoa ohjaavan lainsäädännön keskeiset normit
- nimetä kirjanpidon tärkeimmät yleiset periaatteet ja raportit
- löytää tunnuslukujen laskemista varten tarvittavat tiedot tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista
- laskea ja tulkita kannattavuuden ja rahoituksen keskeiset tunnusluvut sekä tehdä niistä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilasta

Opintojaksolla käsitellään kirjanpidon yleiset periaatteet, yrittäjän palkanlaskenta- ja laskutuspalvelut, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut sekä tunnuslukujen tulkinta ja johtopäätösten teko.

Ajoitus:
keskiviikkoisin klo 16-18
24.1.2024
7.2.2024
20.3.2024
24.4.2024
22.5.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppitunneille osallistuminen ja aktiivisuus on perusedellytys kurssin hyväksyttävään suorittamiseen. Lisäksi arvosanaan vaikuttaa palautettavat tehtävät ja oppimispäiväkirja johon sisältyy itsearviointi.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen, tai ei palauta kurssitehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät joiden taso ei ole riittävä suhteessa kurssin vaatimustasoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät, jotka ovat hyvin (3) tai erittäin hyvin (4) tehtyjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa ajoissa kurssitehtävät, jotka ovat erinomaisesti tehtyjä ja osoittavat syvällistä perehtymistä aiheeseen.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Ryhmät
 • PTUTAS23B
  PTUTAS23B

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään sekä harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat:
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt
• käyttää asiakirjastandardia

Sisältö

oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
asiatyylin tunnuspiirteet
työelämän puheviestintätilanteet
omien viestintätaitojen arviointi
palautteen anto ja vastaanotto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Markus Hatakka
Vastuuopettaja

Markus Hatakka

Ryhmät
 • MMEDTK22V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata media-alan ansainta- ja liiketoimintamalleja
- valita tarpeeseen sopivan ansaintamallin
- suunnitella ja kehittää omaa ja yrityksen tai yhteisön verkostoitumista
- käyttää verkostoitumisalustoja ja -palveluja

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään media-alan ansainta- ja liiketoimintamalleja, mallien vaikutus yhteisön tai yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, henkilökohtainen verkostoituminen, yrityksen tai yhteisön verkostoituminen, verkostojen hyödyntäminen sekä verkostoitumisalustat ja -palvelut.

Oppimateriaalit

Opintojakson ITS-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Ohjatut verkkotapaamiset, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson ITS-työtilassa.

Sisällön jaksotus

Verkkotapaamiset:
7.9. kello 16-18
14.9. kello 16-18
23.11. kello 16-18
7.12. kello 16-18
21.12. kello 16-18

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson ITS-työtila.

Arviointiasteikko

H-5