Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Tradenomi (ylempi amk), projektijohtaminen > Tradenomi (ylempi amk), projektijohtaminen

Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Kevät 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 40                                  
Tulevaisuuden tekijät
                                 
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
   
     
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
   
         
         
Projektin elinkaaren hallinta
                                 
Projektin valmistelu ja suunnittelu 5
   
     
             
Projektin toteutus ja päättäminen 5
   
     
             
Projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen
                                 
Projektityön viitekehykset ja metodologiat 5  
   
         
         
Vastuullinen projektijohtaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä 5
   
     
             
Projektiliiketoiminnan johtaminen
                                 
Projektit liiketoimintana 5  
     
           
   
Projektisalkun johtaminen 5  
     
           
   
2020020101006.76.76.7553.33.33.300
LAAJENTAVA OSAAMINEN 20                                  
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                 
0000000000553.33.33.300
OPINNÄYTETYÖ 30                                  
Opinnäytetyö 30  
   
         
01515001515000005557.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20 35 15 20 10 25 15 6.7 6.7 6.7 10 10 11.6 11.6 11.6 8 8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tavoite
Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehityt esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa kehität osaamistasi vaativalle asiantuntijatasolle. Kaikissa leadership-koulutuksissa opiskelija kehittää omaa johtamisprofiiliaan kohti motivoivaa ja toimeenpanokyvykästä johtajuutta. Hän osaa johtaa tuloshakuisesti ja eettisesti ihmisiä ja muutosta. Lisäksi hän kykenee uudistamaan ja kehittämään organisaationsa toimintoja soveltaen tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja hyödyntäen tutkimustietoa.

Leadership Excellence –polkuun kuuluva Projektijohtamisen koulutus on vahvasti työelämälähtöinen Master-koulutus (90 op), joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä projektiammattilaiseksi syvää asiantuntemusta vaativissa projektitoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan projektijohtamistaitojen syventäminen ja projektitoimintaan liittyvien näkökulmien laajentaminen. Koulutuksessa opiskelijalle muodostuu käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen ymmärrys projektitoiminnasta, joten hän saa erinomaiset eväät projektitoiminnan johtamiseen liittyvän osaamisen menestyksekkääseen soveltamiseen liiketoiminnassa ja erilaisissa organisaatioissa. Projektijohtamisen koulutuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisätä tietoja ja taitoja projektinhallinnassa, projektijohtamisessa ja liiketoimintaosaamisessa sekä antaa varmuutta kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen. Koulutukseen liittyvät oppimistehtävät sekä opinnäytetyönä toteutettava kehittämistehtävä nivotaan opiskelijan työtehtäviin ja näin mahdollistetaan työnantajaorganisaation projektien edistäminen ja projektitoiminnan kehittäminen. Projektijohtaminen ja projektityö on aina tiimityötä, joten yhteisöllinen työskentely korostuu projektijohtamisen opinnoissa.

LIsätietoa opetuskielistä
Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Projektijohtamisen opintoihin sisältyy myös osittain englannin kielellä suoritettavia opintojaksoja. Käytännössä kaikki opinnoissa käytettävä kirjallinen materiaali on englanninkielistä. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI), joissa työskentelykieli on englanti.

Koulutuksen sisältö
Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä johtamisen ammattiopinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot, joita opiskelija voi valita muista Turun AMK:n tai muiden korkeakoulujen master-ohjelmista. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa yhdessä tutoropettajan kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen. Projektijohtamisen koulutuksen kokoavina teemoina ovat projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen, projektijohtamisen eri osa-alueet, erilaiset projektijohtamismallit sekä projektiliiketoimintaosaaminen. Koulutukseen sisältyy myös tutkimus- ja kehittämismenetelmäopintoja. Koulutuksessa käydään läpi projektijohtamisen periaatteita laajasti niin ns. perinteisten kuin ketterien projektimenetelmien osalta. Projektinhallintaan liittyen koulutus pohjautuu kansainvälisiin projektitoiminnan viitekehyksiin ja standardeihin (mm. IPMA ICB 4.0, PMI PMBOK, PRINCE2), joten se antaa hyvän pohjan vastaaviin sertifiointeihin. Koulutukseen sisältyy myös ohjelma- ja projektisalkkujohtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen suunniteltu kesto on 1,5-2 vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Projektijohtamisen koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa, etäjaksoilla työskentely tapahtuu pääosin verkossa. Itsenäisen työskentelyn lisäksi ryhmissä tehtävillä työelämälähtöisillä oppimistehtävillä on erittäin merkittävä rooli opinnoissa.

Opintojen rakenne
Koulutuksen kokonaisuus on 90 op. Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti: • Ydinosaaminen 40 op • Laajentava osaaminen 20 op • Opinnäytetyö 30 op Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Opinnot koostuvat 5 opintopisteen opintojaksoista, joihin liittyy tyypillisesti kaksi lähiopetuspäivää. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija laajentaa osaamistaan sisällyttämällä opintoja omasta tai muista koulutuksista tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vapaasti valittavia opintoja on tarjolla myös täysin virtuaalisena toteutuksena. Koulutuksesta on mahdollisuus valmistua halutessaan myös pohjakoulutuksen mukaiseen tutkintoon Turun AMK:n koulutusvastuiden puitteissa. Esimerkiksi insinööri (AMK) -tutkinnolla tai tekniikan tai soveltuvan luonnontieteellisen alan kandidaattitutkinnolla hakeneet opiskelijat voivat valmistua insinööri (YAMK)-tutkintoon, jonka laajuus on 60 op.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti kehittämisprojektina, jossa opiskelija toimii organisaation kehittäjänä. Opinnäytetyössä on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytäntöön. Opinnäytetyö suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä tai Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI).

Uramahdollisuudet
Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä, mikäli suorittaa pedagogiset opinnot. Projektijohtamisen koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet projektien ja projektiliiketoiminnan johtamiseen erilaisissa ympäristöissä. Yksittäisen projektin johtamisosaamisen lisäksi opiskelija saa valmiudet toimia myös ohjelma- ja salkkujohtamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi projektijohtamisen koulutus antaa mahdollisuuden toimia projektitoiminnan kehittämiseen tai projektitoiminnan hallinnointiin liittyvissä tehtävissä.

Pätevyys
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa yleisen kelpoisuuden johtamis- ja kehittämistehtäviin. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden. Koulutus noudattaa European Qualification Frameworkin (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Tehtävänimikkeitä
Projektipäällikkö, ohjelmajohtaja, salkkupäällikkö, salkkujohtaja, PMO-johtaja.

Kansainvälistyminen
Kansainvälistyminen lähtee opiskelijan omista tarpeista tehtäväkuvan mukaan ja on integroitu osaksi oppimista. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla korkeakouluissa, joiden kanssa ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus. Kansainvälisyyden muotoja ovat esimerkiksi osallistuminen Turun AMK:n kansainvälisten verkostojen intensiiviviikoille, kansainvälisiin konferensseihin ja projekteihin. Suuri osa opintojaksojen ja oppimistehtävien lähdemateriaalista on kansainvälisistä ammatti- ja tiedeaineistoa. Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Projektijohtamisen koulutukseen sisältyy opintoja, jotka toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun eurooppalaisten kumppanuuskorkeakoulujen maisterikoulutusohjelmien kanssa. Vieraskieliset opintojaksot, vierailevat luennoitsijat ja vieraskielinen opiskelumateriaali vahvistavat käytännön kielitaitoa ja kulttuurien ymmärtämistä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Leadership -koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämäyhteys muodostuu ensisijaisesti opiskelijan, opiskelijan työpaikan, verkostojen ja koulutuksen välille. Erilaisissa tehtävissä työskentelevien opiskelijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella on merkittävä osuus ammattitaidon kehittymisessä ja yhteistyöverkostojen luomisessa. Tutkinnon keskeisin elementti on työelämää palveleva kehittämisprojekti, josta syntyy varsinainen opinnäytetyö. Opinnäytetyö lisää opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista sekä palvelee työelämän kehittämistarpeita. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa on mukana paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita. Opiskelija voi hakeutua muiden korkeakoulujen opintojaksoille ja sisällyttää näitä suorituksia tutkintoon. Opiskelija voi hyödyntää myös Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistä verkko-opintotarjontaa CampusOnline. http://campusonline.fi/ Elinkeinoelämä on tiiviisti osallistunut koulutuksen sisältöjen määrittelyyn ja koulutuksen kehittämiseen. Kansainvälisten kumppanuuskorkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi projektijohtamisen koulutusta kehitetään tiiviisti yhteistyössä myös kotimaisten yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden projektialan toimijoiden (mm. Projektiyhdistys) kanssa.

Tutkimukselliset painopisteet
Soveltavan TKI-toiminnan painopiste on opiskelijoiden työtehtäviin ja työnantajaorganisaation kehittämiseen liittyvissä harjoitus- ja projektitöissä sekä kehittämishankkeena tehtävässä opinnäytetyössä. Tarvittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös ammattikorkeakoulun omissa TKI –hankkeissa.

Jatko-opintomahdollisuudet
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. ”Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut… soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon” (Yliopistolaki 24.7.2009/558, §37). Jatkotutkinto-oikeuden myöntämiselle yliopistot voivat asettaa ehtoja esimerkiksi täydentävien siltaopintojen muodossa. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
· kehittää omaa johtamisprofiiliaan motivoivana ja toimeenpanokyvykkäänä johtajana
· johtaa tuloshakuisesti ja eettisesti ihmisiä ja muutosta
· uudistaa ja kehittää organisaationsa toimintoja soveltaen tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja hyödyntäen tutkimustietoa
· soveltaa kansainvälisissä projektiviitekehyksissä ja standardeissa määriteltyjä projektijohtamisen käytäntöjä ja menetelmiä kaikilla projektijohtamisen osa-alueilla
· johtaa projektitoimintaa kansainvälisessä ja virtuaalisessa ympäristössä ajanmukaisia työkaluja hyödyntäen
· soveltaa projektitoiminnan johtamiseen liittyviä periaatteita kokonaisvaltaisesti ja systeemiajattelun
näkökulmat huomioiden
· ymmärtää organisoitumiseen liittyvät näkökulmat projektijohtamisessa ja soveltaa projektijohtamisen periaatteita organisaationsa kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla
· kehittää omaa henkilökohtaista ammattiosaamistaan projektijohtamiselle määriteltyjen kansainvälisten kompetenssivaatimusten mukaisesti
· johtaa organisaationsa projektitoiminnan kehittämistä

Pedagogiset toimintatavat

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen oppiminen on keskiössä kaikissa johtamiskoulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ja haluavat laajentaa ja syventää teoriaosaamistaan sekä saada malleja soveltaa teoriaa omassa työssään.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja sisältää sekä lähi- että etäjaksoja. Itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteisöllisesti tiimeissä tapahtuvalla työelämälähtöisten oppimis- ja kehittämistehtävien ratkaisemisella on merkittävä rooli opinnoissa. Työskentely tapahtuu osittain verkossa ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi peräkkäistä arkipäivää kuukaudessa. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS). Hän valitsee koulutusten tarjonnasta opintoja, jotka liittyvät mm. opinnäytetyön toteuttamiseen. Projektijohtamisen koulutuksen tärkeänä osana on työn tai työyhteisön kehittämistyönä toteutettava opinnäytetyö, jossa yhdistyvät teoria, käytäntö ja uuden tietämyksen tuottaminen ja soveltaminen.

Arviointi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja European Qualification Frameworkiin (EQF). Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa vastaava taso on 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan. Opintojaksot ja opinnäytetyö arvostellaan asteikolla 0-5. Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Opintojaksojen arviointimenetelmät vaihtelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opiskelija saa suorituksistaan säännöllistä palautetta opettajilta. Lisäksi käytetään myös vertais- ja itsearviointia sekä saadaan palautetta toimeksiantajilta suorituksen onnistumisesta. Arvioinnin pohjana käytetään tutkinnon arviointikehikkoa. Koulutuksen toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kehittämistyössä ovat keskeisessä asemassa elinkeinoelämän edustajilta ja opiskelijoilta saatu palaute ja aloitteet. Palautetta toiminnasta kerätään mm. opiskelijakyselyjen ja ryhmäkohtaisten kehityskeskustelujen avulla.