Study guide
Home > Bachelor’s degree, full-time studies > Degree programme in business information technology > Degree programme in business information technology

Bachelor’s Degree, Full-time studies

Degree Programme in Business Information Technology

Autumn 2018

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search for study unit: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
CORE COMPETENCE 180                                                        
Higher Education Studies and Working Life Skills
                                                       
Higher Education Studies and Working Life Skills 1 1
     
           
                             
Higher Education Studies and Working Life Skills 2 1
     
         
                       
Higher Education Studies and Working Life Skills 3 1  
       
               
             
Higher Education Studies and Working Life Skills 4 1    
         
                     
   
Higher Education Studies and Working Life Skills 5 1      
           
                             
Swedish Business Communication, B1
                                                       
Swedish in working life, oral communication 2    
         
                       
         
Swedish in working life, written communication 3  
         
                   
             
Other Common Basic Studies
                                                       
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Introduction to Information Technology 10
     
           
                             
Workplace Communication 5
     
           
                             
Basics of Business Information Technology
                                                       
Introduction to Programming 5
       
             
                       
Servers and Operating Systems 5
     
           
                             
Mathematics for Business IT 5
     
           
                             
Databases 5
       
             
                       
Basics of Information Security
                                                       
Data Networks 5
       
             
                       
Data protection and Privacy 5
       
             
                       
Information Security 5  
       
                 
                   
Business and Information Systems
                                                       
Data Analytics and Machine Learning 5    
           
                         
   
Introduction to Business Operations 5  
       
                 
                   
Business Information and Enterprise Resource Planning Systems 5  
         
                   
             
Project Skills and Entrepreneurship
(Select 15 ECTS)
                                                       
Innovation Project 15    
         
                     
   
Security Operations
                                                       
Application Security 5    
           
                         
   
Information Security Risk Management 5  
         
                   
             
Network Security 5    
         
                       
         
Information System Programming
(Select 25 ECTS)
                                                       
Software Engineering and Modelling 5  
         
                   
             
Object-Oriented Programming 5  
       
                 
                   
Application Development, Advanced 5    
         
                       
         
Browser-Side Scripting with JavaScript 5  
       
                 
                   
Web Scripting on the Server-Side and Content Management Systems 5    
         
                       
         
PRACTICAL TRAINING
                                                       
Basic Practice 1 5
       
             
                       
Basic Practice 2 5
       
             
                       
Field-Specific Practice 1 5  
         
                   
             
Field-Specific Practice 2 5  
         
                   
             
Professional Practice 1 5    
           
                         
   
Professional Practice 2 5    
           
                         
   
BACHELOR'S THESIS
                                                       
Opening thesis seminar 5    
           
                         
   
Bachelor's Thesis: Implementation Phase 10      
           
                             
6249581131.530.520.528.522.535.51115.815.810.210.210.210.310.39.59.59.511.311.311.811.811.85.55.5
COMPLEMENTARY COMPETENCE 30                                                        
OPTIONAL STUDIES
(Select 30 ECTS)
                                                       
Research group studies – Wireless Communications and Cybersecurity 1 10                                                        
Research Communication 2    
         
                       
         
0020000020000000550506605000
ECTS credits per period / semester / academic year 62 49 60 11 31.5 30.5 20.5 28.5 24.5 35.5 11 15.8 15.8 10.2 10.2 10.2 15.3 15.3 9.5 14.5 9.5 17.3 17.3 11.8 16.8 11.8 5.5 5.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

The objective of the Business Information Technology (IT) program is to provide you a strong core competence that you can apply to many tasks in enterprises and the public sector. After graduation, your workplace can be in, for example, an IT department in municipality or in enterprise in any industry. Your tasks may be, for example, acquisition, development and maintenance of information systems, working as the security responsible, or development of company websites or applications.

In the Business IT studies, you will achieve business, project management, information systems, data processing, programming, data protection and security expertise needed in the IT area. In the Business IT program, you can study subjects such as risk management, auditing and security testing, development of business information systems and applications, as well as web design. You also achieve software development skills such as programming, software production, and design of web pages, applications and databases. In addition, you will be familiar with technologies such as Internet of Things, Big Data and Cloud Services.

The studying in the Business IT program is practical. We co-operate with working life that can take place in our Information Security lab and in learning environments such as theFIRMA. TheFIRMA is a project based learning environment in Turku University of Applied Sciences (TUAS) where students can complete their professional and advanced studies in co-operation with regional companies in customer projects. Students can apply to theFIRMA at any stage of their studies.

The Business IT program is arranged in the same building (ICT-City) as the Information and Communication Technology (ICT) programs for Engineering. This facilitates co-operation between the students and ease the selection of the free choice studies. For example, the Business IT students can study game technology as free-choice studies in ICT-City.

Competence objectives

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Opinnot alkavat Perehdytys Informaatioteknologiaan – opintojaksolla. Kyseessä on opintokokonaisuus, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Opintojaksolla suoritettava käytännön projekti liittyy tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisiin sisältöihin: ohjelmointi, tietoturva, www-kehitys ja liiketoiminnan tietojärjestelmät. Lisäksi opiskelijat oppivat projektihallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käyttämään tietojenkäsittelyn IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

Perusopinnoissa opitaan ensimmäisen vuoden aikana myös viestintää suomen ja englannin kielillä, sekä saadaan tarvittavat matematiikan perustaidot tietojenkäsittelyn sekä tilasto- ja talousmatematiikan alueilla. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen ja kolmannen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, sekä tietoverkkoihin ja - kantoihin.

Toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin, tietosuojaan, tietoturvaan ja tietoturvariskien hallintaan, sekä liiketoiminnan tietojärjestelmiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Voit suorittaa ammattiopintoja myös The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan.

Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt sovellusohjelmointiin, liiketoiminnan tietojen hyödyntämiseen ja data-analytiikkaan. Lisäksi perehdyt tietojärjestelmien tietoturvaan. Kolmannen vuoden aikana osallistut monialaiseen innovaatioprojektiin, jossa kehität ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen.

Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana. (not translated)

Pedagogic approaches

The studies will be carried out in accordance with the principles of innovation pedagogy in Turku University of Applied Sciences. Learning methods vary by study units. The learning environment can include, for example, theoretical instruction, laboratory work, assignment work, and work-life-oriented projects, which also takes place in theFIRMA learning environment. The studies apply activating learning methods in which your own role as an active information acquirer and user is emphasized. In addition, your communication and team work skills are improved. Some of the studies are conducted as online studies, which you can also complete during the summer term. A large part (about 50 credits) of the professional studies are taught in English. In addition, we use the international CDIO reference development (www.cdio.org) approaches in our program.

Some professional studies can be carried out in RDI projects. Studies include widely project work where we co-operate with companies in the region. In addition to elective studies, it is also possible to integrate professional studies from other programs and other project based activities. It is also possible to complete the studies faster than 3.5 years target time, for example, by utilizing the summer semester.
Many graduated students are at some point in their careers either as an independent entrepreneur or working as responsible manager or expert in companies. You may also develop entrepreneurial skills by completing practical training or assignments for studies for your own company.

Assessment

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen opintojen edetessä. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksoittain opiskeltavien sisältöjen osaamistavoitteiden perusteella. Osaamista arvioidaan sekä yksilö että tiimitasolla. Arvioinnin kohteena voivat olla paitsi ammatilliset taidot, myös yleiset työelämätaidot kuten ryhmätyöskentely, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä palautetaidot. Arviointi voi perustua esimerkiksi tehtäväsarjojen tai oppimistehtävien tekemiseen, erilaisten projektien lopputuotoksiin ja niiden esittelyyn tai tentteihin. Monien opintojaksojen arvosanaan vaikuttaa lisäksi se, miten opiskelija pysyy sovitussa aikataulussa, koska työelämässä yksityis- ja julkissektorilla tehdään paljon projektityötä, jossa aikataulujen hallinta on keskeistä. Opettajan ohella arvioijana voivat olla myös muut opiskelijat, vertaisarvioijina.
Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia erityisvahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omaa oppimistaan ja kehittymistään, muun muassa itsearviointien kautta. (not translated)