Study guide
Home > Master's degree > Master of rehabilitation > Master's degree programme in rehabilitation

Master's Degree

Master's Degree Programme in Rehabilitation

Autumn 2017

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search for study unit: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4 5
ADVANCED STUDIES 55                              
Module 1: Advanced Studies in Rehabilitation
                             
Theoretical Background and Core Concepts in Rehabilitation 5
 
   
         
Assessment of Functioning and Evidence-Based Interventions in Rehabilitation 5
 
   
         
Promoting Accessibility and Participation in Society 5
 
   
         
Organization, Legislation and Funding of Rehabilitation Services 5
 
   
         
Quality and Efficiency of Rehabilitation Services 5  
   
         
     
Module 2: Advanced Studies in Research and Management
                             
Management of Wellbeing at Work 5
 
   
         
Management of Change and Regeneration 5  
   
         
     
Financial and Process Management 5  
   
         
     
RDI in Social Services and Health Care 5
 
   
         
Research Methods of Working Life 5
 
   
         
Development Method Competence 5
 
   
         
401520201501010101022.522.5000
OPTIONAL STUDIES 5                              
MASTER'S THESIS 30                              
Module 3: Master's Thesis and Maturity Exam
                             
Planning of the Master's Thesis 10
 
   
         
Report of the Implementation Phase 10  
   
         
     
Final Report of the Master's Thesis 10  
     
           
10205510102.52.52.52.5553.333.333.33
ECTS credits per period / semester / academic year 50 35 25 25 25 10 13 13 13 13 27.5 27.5 3 3 3

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

KOULUTUKSEN NIMI
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

TUTKINTO
Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto

LAAJUUS (OP, VUOSI)
90 op, 2 vuotta

KOULUTUKSEN TAVOITE
Yhteiskunnan ja työelämän tarve

Väestön ikääntyminen, moniongelmaisten asiakkaiden määrän kasvu ja kasvavat työ- ja toimintakyvyn ongelmat ovat kuntoutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden merkittäviä haasteita nyt ja lähitulevaisuudessa. Kuntoutuminen ymmärretään nykyään paitsi yksilöllisenä muutosprosessina, myös yksilön ja ympäristön suhteen muutoksena, joka merkitsee työ- ja toimintakyvyn ja elämänhallinnan paranemista ja parempaa sosiaalista selviytymistä. Kuntoutuksen interventiot eivät kohdistu vain yksilöön vaan myös hänen fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä, lähiyhteisöönsä ja elinolosuhteisiinsa. Kuntoutusta järjestetään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa, työhallintoa ja sosiaalivakuutusta.

Kuntoutus muuttuu ja kehittyy sisällöiltään ja toimintatavoiltaan yhteiskunnan muuttuessa ja kuntoutustarvetta aiheuttavat tilanteet vaihtelevat niin yhteiskunnallisen tilanteen kuin yksilön elämäntilanteenkin mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen (2015) Monialainen kuntoutus -tilannekatsauksen mukaan kuntoutusosaamista tulee vahvistaa kautta linjan ja laaja-alaista kuntoutustietoutta tulee sisällyttää sekä ammattilaisten perus- että täydennyskoulutukseen. Sipilän hallituksen kärkihankkeissa korostuvat palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi, ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen, hyvinvoinnin eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osatyökykyisten työuriin liittyvä kehittäminen. Nämä ovat myös kuntoutuksen näkökulmasta tärkeitä tavoitteita lähitulevaisuudessa.

Kuntoutuspalveluiden sisällöllinen kehittäminen, laadunhallinta ja joustava järjestäminen osana asiakkaan kuntoutumisprosessia edellyttävät laaja-alaista kuntoutuksen asiantuntijuutta, hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta ja kykyä moniammatilliseen verkostotyöhön. Kuntoutuksen koulutusohjelman (YAMK) tavoitteena on vastata näihin työelämän kasvaviin osaamishaasteisiin. Lisäksi koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa johtamisosaamista kuntoutusalan työyhteisöihin.

Turun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu toteuttavat kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tiiviissä yhteistyössä ja yhteisellä opetussuunnitelmalla. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat laajentaa ja syventää ammattiosaamistaan kuntoutuksessa. Monimuoto-opintoina toteutettavassa koulutuksessa lähtökohtana on opiskelijoiden aiemmissa opinnoissa ja työelämässä hankittu tieto ja osaaminen ja niiden tarkastelu kuntoutuksen laajassa viitekehyksessä. Osaamista syvennetään tarkastelemalla kuntoutuksen taustateorioita ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, toimintakyvyn arviointia ja tukemista, esteettömyyden ja osallisuuden edistämistä, kuntoutuksen laatua ja tuloksellisuutta sekä johtamista ja kehittämistä eri näkökulmista.

Kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon alakohtaiset tavoitteet on laadittu yhdessä valtakunnallisesti muiden kuntoutuksen YAMK -koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija

osaa analysoida ja ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia ja kehityssuuntia ja niiden merkitystä kuntoutustoiminnassa
osaa käyttää kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön tuntemustaan kuntoutusprosesseja ja -palveluita kehittäessään
tuntee kuntoutuksen ja kuntoutumisen taustateoriat ja keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä kuntoutustoimintaa kehittäessään
osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja esteettömyyttä yhteiskunnassa
osaa toimia kuntoutusalan asiantuntijana eri järjestelmissä ja tehdä laaja-alaista yhteistyötä moniammatillisissa verkostoissa ja asiakkaiden ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa
osaa soveltaa tutkimusten tuottamaa tietoa ja kehittää kuntoutuksen toimintakäytäntöjä
osaa reflektoida, soveltaa ja kehittää kuntoutuksen arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita
tuntee keskeiset johtamisen mallit ja osaa soveltaa niitä kuntoutuksen toimintaympäristössä
osaa johtaa työyhteisöä muutoksissa ja tavoitteellisessa osaamisen vahvistamisessa
osaa analysoida ja kehittää kuntoutuksen laadunhallintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä prosesseja
kykenee osallistumaan ja vaikuttamaan organisaationsa talousjohtamisprosessiin
osaa toimia rakentavasti yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa
osaa suunnitella, johtaa ja arvioida kuntoutukseen liittyviä kehittämishakkeita ja projekteja
Kuntoutuksen YAMK -tutkinnossa opiskellaan pääsääntöisesti työn ohessa. Työssäolo ei ole edellytys opiskelulle, mutta opiskelija hyötyy mahdollisuudesta nivoa opintojaan omaan työhönsä ja sen kehittämiseen eri näkökulmista. Kuntoutuksen koulutuksessa oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden olemassa olevat tiedot, taidot, käsitykset ja uskomukset opiskeltavista ilmiöistä. Näiden kokemusten ja työkäytäntöjen tiedostaminen, esiinnostaminen ja käsittely edistävät opiskelijan oppimisprosessia ja toisaalta ne auttavat opettajaa ymmärtämään opiskelijoiden ajattelua. Kuntoutuksen koulutusohjelman opiskelijat ovat koulutukseen tullessaan jo ammattilaisia ja he ovat osaltaan itse muodostamassa oppimisyhteisöä, jonka käyttöön he tuovat osaamisensa. Opiskelijoiden koulutus- ja työhistoriat ovat erilaisia, mikä edesauttaa asiantuntijuuden ja moniammatillisen yhteistyön kehittymistä ryhmässä. Oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta tehostetaan opiskelumuodoilla, joissa järjestetään mahdollisuuksia tiedon keskinäiseen jakamiseen, keskusteluun, erilaisten tulkintojen esittämiseen ja argumentointiin.

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta, etä- ja verkko-opiskelusta sekä itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä suoritettavista tehtävistä tai tenteistä. Lähiopiskelu toteutetaan vuorotellen Turussa ja Porissa 2-3 päivänä kuukaudessa. Lähiopiskelun määrä vaihtelee kuitenkin eri opintokokonaisuuksissa ja opintojen eri vaiheissa. Lähiopiskelujaksot rakennetaan itsenäisen ja verkko-opiskelun aihepiirejä jäsentäväksi, kokoavaksi tai syventäväksi osaksi opiskelua. Opiskelussa käytetään pääosin SAMK:n Moodle -verkko-oppimisympäristöä.

Opiskelijan tutorohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelu-suunnitelman (HOPS) laatimisessa ja päivittämisessä. Ohjauksen tarkoituksena on antaa realistinen kuva opintojen kuormittavuudesta ja aikataulutuksesta suhteessa henkilökohtaisiin suunnitelmiin sekä auttaa opiskelijaa ammatillisessa kasvussa.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Kuntoutuksen koulutusohjelman laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot on mahdollista suorittaa monimuotoisesti opiskellen 1,5- 2 vuodessa. Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja 55 op, opinnäytetyön 30 op ja vapaasti valittavia opintoja 5 op.

Syventävät ammattiopinnot jakautuvat kuntoutuksen asiantuntijuus -opintoihin (25 op) ja johtamis- ja kehittämisopintoihin (30 op). Vapaasti valittaviin opintoihin (5 op) opiskelija voi ottaa opintoja Satakunnan ammattikorkeakoulun muiden ylempien tutkintojen pakollisesta tarjonnasta, vapaasti valittavien tarjonnasta tai yhteistyökorkeakoulujen ylempien tutkintojen tarjonnasta (ns. JOO -opinnot). Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija voi hyödyntää myös SAMK:n yrityskiihdyttämön tarjoamia yrittäjyysopintoja.

Tutkinnon rakenne on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 1.)Taulukko 1. Kuntoutuksen YAMK-opintojen rakenne

Opinnäytetyö 30 op

Johtamis- ja kehittämisosaaminen 30 op

Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op

Uudistumisen ja muutoksen johtaminen 5 op

Talous- ja prosessijohtaminen 5 op

TKI- toiminta sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Työelämän tutkimusmenetelmät 5 op

Kehittämismenetelmäosaaminen 5 op

Kuntoutuksen asiantuntijuusosaaminen 30 op

Kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja taustateoriat 5 op

Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 5 op

Osallisuuden ja esteettömyyden edistäminen yhteiskunnassa 5 op

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, lainsäädäntö ja rahoitus 5 op

Kuntoutuksen laatu ja vaikuttavuus 5 op

Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Opiskelija syventää teorioiden käytäntöön soveltamisen ja työelämän ongelmatilanteiden analysointitaitojaan. Hän vahvistaa projektin johtamiseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumiseen liittyviä taitojaan.

Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelijan on oikeus sisällyttää tutkintoonsa vähintään opetussuunnitelman mukainen määrä vapaasti valittavia opintoja. Opinnot voidaan valita oman tai jonkun muun korkeakoulun tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös osaamisen osoittamisella (AHOT/HOT –menettely) suoritettuja opintoja.

OPINNÄYTETYÖN KUVAUS
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Kuntoutuksen koulutusohjelmassa opinnäytetyö on kuntoutuksen työmenetelmiä, työvälineitä, työelämän käytäntöjä tai prosesseja kehittävä tutkimuksellinen tai toiminnallinen tehtävä tai hanke. Se voidaan toteuttaa omassa työyhteisössä tai tehdä osana alueen tai ammattikorkeakoulun TKI -ohjelmaa tai -hanketta. Opinnäytetyö voidaan raportoida yhtenä koosteena tai tuottamalla opinnäytetyöprojektin aikana siitä artikkeleita ja niihin liittyvä yhteenveto-osa. Opinnäytetyön toteutumista tukevat ohjausryhmätoiminta, seminaarit, vertaistyöskentely, pienryhmätyöskentely ja yksilöllinen ohjaus.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy opinnäytetyön alalta kirjoitettu kypsyysnäyte (A352/2003) Opiskelija osoittaa kypsyysnäytteellä, että hän on perehtynyt alaansa ja että hän hallitsee suomen tai ruotsin kielen (not translated)

Competence objectives

Pedagogic approaches

Assessment