Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikka s19, software engineering and project management

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka S19, Software Engineering and Project Management

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 210                                                                
Insinöörin työelämätaidot 1
(Valitaan yksi)
                                                               
Insinöörin työelämätaidot 1 ABC
                                                               
Projektipaja 5
     
             
                                   
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                                   
English Professional Skills, B2 5
     
             
                                   
Insinöörin työelämätaidot 1 DE
                                                               
Projektipaja 5
     
             
                                   
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                                   
Työyhteisöviestintä 5
     
             
                                   
Insinöörin työelämätaidot 2
(Valitaan yksi)
                                                               
Insinöörin työelämätaidot 2 ABC
                                                               
Tuotekehitys 7
       
               
                             
Johdanto osaamispolkuihin 3
       
               
                             
Työyhteisöviestintä 5
       
               
                             
Insinöörin työelämätaidot 2 DE
                                                               
Tuotekehitys 7
       
               
                             
Johdanto osaamispolkuihin 3
       
               
                             
English Professional Skills, B2 5
       
               
                             
Insinöörin työvälineet 1
(Valitaan yksi)
                                                               
Insinöörin työvälineet 1 ABC
                                                               
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                   
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
     
             
                                   
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5
     
             
                                   
Insinöörin työvälineet 1 DE
                                                               
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                   
Insinöörifysiikka 5
     
             
                                   
Fysikaaliset mittaukset 5
     
             
                                   
Insinöörin työvälineet 2
(Valitaan yksi)
                                                               
Insinöörin työvälineet 2 ABC
                                                               
Calculus 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka 5
       
               
                             
Fysikaaliset mittaukset 5
       
               
                             
Insinöörin työvälineet 2 DE
                                                               
Calculus 5
       
               
                             
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
       
               
                             
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5
       
               
                             
Insinöörin työvälineet 3
                                                               
Soveltava matematiikka 5  
       
                   
                         
Sovellusohjelmointi 5  
       
                   
                         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Tutkimusviestintä 2      
           
                               
     
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
                                                               
Innovaatioprojekti 10    
         
                       
         
Tilastot ja todennäköisyys 5      
           
                               
     
120131076060130557033332222227.57.5000332223.53.5000
SOFTWARE ENGINEERING AND PROJECT MANAGEMENT
                                                               
Introduction to Software Engineering
                                                               
Introduction to ICT Projects 10  
       
                   
                         
Data Structures and Algorithms 5  
       
                   
                         
Software Development
                                                               
Project Management 5  
         
                     
                   
Front-End Development 5  
         
                     
                   
Olio-ohjelmointi 5  
         
                     
                   
Full Stack Development
                                                               
Software Engineering and Modelling 5    
         
                         
               
Back-End Development 5    
         
                         
               
Databases 5    
         
                         
               
Software Business
                                                               
ICT Projects 10    
           
                           
         
Technical Sales 5    
           
                           
         
Software Engineering Practices
                                                               
Advanced ICT Projects 10      
           
                             
Advanced Application Development 5      
           
                               
     
0303015001515151510500000885.35.35.3885.35.35.35.55.5222
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15      
           
                             
000150000007.57.50000000000000004.34.32.82.82.8
Harjoittelu
                                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                             
Alakohtainen harjoittelu 10  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 10    
           
                           
         
101010001001001000003.73.73.7003.73.73.7003.73.73.700000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 30                                                                
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Johdatus insinöörimatematiikkaan 2
     
             
                                   
20002000000011000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 132 53 50 37 62 70 28 25 20 30 24.5 12.5 34 34 25.7 25.7 25.7 15.5 15.5 9 9 9 11 11 11 11 11 13.3 13.3 4.8 4.8 4.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Software Engineering and Project Management

Koulutuksen kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri on luova ongelmanratkaisija, jolla on mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen ymmärrystä. Työelämässä tarvitaan lisäksi hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kansainvälisyysosaamista sekä projekti- ja kehittämistoiminnan taitoja. Insinöörin ura on elinikäistä oppimista aidoimmillaan. Uudistuva teknologia haastaa oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Valmistuttuasi tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi hallitset ICT-alan käytännöllisiä tietoja ja taitoja sekä niiden teoreettisia perusteita. Sinulla on edellytykset teknisen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen, kyky elinikäiseen oppimiseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä valmiuksia toimia kansainvälisellä alalla. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi elektroniikkainsinööri, järjestelmäsuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, pelinkehittäjä ja projekti-insinööri.

Lisätietoa opetuskielistä

Koulutuksen ensisijainen opetuskieli on suomi, mutta huomattava osa valinnaisista opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Toimintaympäristö on kansainvälinen ja monille opintojaksoille ja projekteihin osallistuu myös englanninkielisen koulutuksen opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Osaamistavoitteet

Perusopintoihin kuuluu luonnontieteiden ja tieto- ja viestintätekniikan perusosaamista kartuttavia opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä opiskelun ja oppimisen taitoja. Perusopinnot opiskellaan ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Niiden aikana perehdyt opiskeluympäristöösi sekä tulevaan ammattialaasi. Päätavoitteena on luoda matemaattis-luonnontieteellinen perusta ammattiopinnoille sekä varmistaa perustietämys mm. verkkoteknologioista, ohjelmistokehityksestä sekä elektroniikasta ja tiedonsiirrosta.

Ammattiopinnot syventävät osaamista tieto- ja viestintätekniikassa, luonnontieteissä sekä yrittäjyyteen ja projektiosaamiseen liittyvissä aiheissa. Ammattiopinnoissa valmistaudut työelämään esimerkiksi käytännönläheisten projektien kautta.

Peliteknologian opinnoissa yhdistyvät luovuus, ohjelmistotekninen osaaminen, digitaalinen media sekä projektityöskentely. Sovellusalueita ovat viihde- ja hyötypelit ja interaktiiviset käyttöliittymät. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet toimivat esimerkiksi tuotekehittäjinä, digitaalisen median työtehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä peliteollisuudessa.

Sulautetut ohjelmistot ja IoT antaa valmiudet tietoverkkoon kytkettävien mikrotietokoneohjattujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkkejä näistä järjestelmistä ovat älylaitteet, matkapuhelimet, robotit ja tulevaisuuden kulkuneuvot. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden tuotekehitystehtäviin.

Terveysteknologian opinnot yhdistävät tieto- ja viestintätekniikan ja terveydenhuollon osaamisalueita. Opinnot sisältävät käyttäjälähtöistä suunnittelua, lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä, terveydenhuollon toimialatuntemusta ja tietojärjestelmien suunnittelua. Sovellusalueita ovat esimerkiksi henkilökohtaisen hoidon apuvälineet ja terveydenhuollon tietojärjestelmät. Valmistuneet sijoittuvat tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden opinnoissa keskitytään kiinteiden ja langattomien verkkojen suunnitteluun ja hallintaan. Opinnot sisältävät verkkojen määrittelyä, kyberturvallisuuden sisältöjä sekä IT-palvelutoimintaa. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet sijoittuvat yrityksiin tietoverkko- tai järjestelmäasiantuntijoiksi, erilaisiin IT-palvelutehtäviin tai verkko-operaattoreiden ja datakeskusteollisuuden palvelukseen.

Ohjelmistotekniikan ja projektinhallinnan opinnoissa keskitytään ohjelmoinnin, erityisesti mobiili- ja webohjelmoinnin, eri teemoihin sekä projektinhallintaan ja projektiliiketoimintaan. Suuri osa opinnoista tehdään projektiopintoina oppimisympäristö theFIRMAssa tai työskentelemällä alueen ohjelmistotaloissa. Projekteja tarkastellaan teknologioiden lisäksi myös tuotteistamisen sekä projektien hallinnoinnin ja johtamisen näkökulmista. Suuntautua voi myös järjestelmäsuunnitteluun ja -ylläpitoon. Valmistuneet toimivat pääasiassa ohjelmistosuunnittelijoina tai projektipäällikköinä ohjelmistoteollisuudessa tai itsenäisinä yrittäjinä.

Pedagogiset toimintatavat

Koulutuksessa toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan periaatteita ja sovelletaan aktiivisia oppimismenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijalta vastuunottoa opinnoistaan. Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta, laboratoriotyöskentelyä, verkko-opintoja, harjoitustöitä ja työelämälähtöisiä projekteja. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot kehittyvät ryhmätyöskentelyssä. Opiskelijat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa tekemään asioita konkreettisesti itse.

Osa opinnoista suoritetaan soveltavissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opintoihin kuuluu runsaasti projektimuotoista toimintaa yhteistyössä alueen yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Myös ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää joustavasti muiden koulutusten opintoja ja projektitoimintaa. Esimerkiksi kesälukukauden tarjontaa hyödyntäen on mahdollista valmistua myös neljän vuoden tavoiteaikaa nopeammin.

Opintoja voi suorittaa myös theFIRMAssa. TheFIRMA on Turun ammattikorkeakoulun projektioppimisympäristö, jossa työskennellään alueen yritysten yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. The FIRMAan voi hakeutua missä vaiheessa opintoja tahansa ja opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

Moni tieto- ja viestintätekniikan insinööri toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia toteuttaa opiskeluprojekteja, harjoittelua tai opinnäytetyö oman yrityksen toimintaan liittyen.

Arviointi

Arviointi on jatkuvaa ja kohdistuu monipuolisesti opiskelijan osaamiseen ja osaamisen kehittymiseen sekä innovaatiokompetenssien kehittymiseen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajilta palautetta. Useimmissa opintojaksoissa käytetään numeroarviointia asteikolla 0 – 5, jossa arvosana 1 on alin hyväksytty ja 5 korkein arvosana.