Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Suuhygienistikoulutus > Suuhygienisti (amk) s17

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Suuhygienisti (AMK) S17

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 30                                                      
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                           
English Professional Skills, B2 3
       
             
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1
       
             
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                     
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
               
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
               
                   
Suun hoidon perusteiden osaaminen
                                                     
Anatomia ja fysiologia 5
       
             
                       
Suun terveydenhoidon perusteet 5
     
           
                           
Suun terveyden edistäminen 6
     
           
                           
2531116930101884.54.51.51.50000.50.50000.50.5
AMMATTIOPINNOT 70                                                      
Turvallisten terveyspalveluiden tuottamisosaaminen
                                                     
Turvallisuusosaaminen 5
     
           
                           
Comptence of Producing Health Care Services in R&D-environments 5      
           
                           
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                     
Opetus ja ohjaus 5  
       
               
                   
Current Best Practices In Oral Health 5
       
             
                       
Suun hoidon osaaminen
                                                     
Kariologinen ja parodontologinen hoito 5
       
             
                       
Orientaatio suun terveydenhoitotyöhön 5  
         
                 
             
Suun hoito muuttuneessa terveydentilassa
                                                     
Yleissairaudet ja suun terveys 10  
         
                 
             
Suun terveys eri elämänvaiheissa 5      
           
                           
Suun hoidon osaaminen erikoisaloilla
                                                     
Ortodontian hoitokojeet 5    
         
                     
         
Protetiikan perusteet 5  
         
                 
             
Purentafysiologinen ja suukirurginen hoito 5    
         
                     
         
Pään alueen radiografia 5    
           
                       
   
Kivun lievittäminen ja lääkkeenmäärääminen 5  
       
               
                   
153015105101020105102.52.555556.76.76.7551.71.71.755
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                      
HARJOITTELU 75                                                      
Suun hoidon perusteiden osaaminen simulaatiotilanteissa
                                                     
Suun terveydenhoidon perusteet simulaatiotilanteissa 5
     
           
                           
Yhteistoiminta suun terveydenhoitotyössä 10
       
             
                       
Suun hoidon ja erikoisalojen osaaminen simulaatiotilanteissa
                                                     
Kariologinen ja parodontologinen hoitotyö 10  
       
               
                   
Erikoisalojen hoitotyö 5    
           
                       
   
Suun terveydenhuollon työelämäharjoittelu
                                                     
Suun terveydenhoitotyön perusteet 5
       
             
                       
Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyö 5  
       
               
                   
Oral Health Care in RDI Enviroments 1 10  
         
                 
             
Oral Health Care in RDI Enviroments 2 10    
         
                     
         
Moniammatillinen suun terveydenhoitotyö 10    
           
                       
   
Syventävä suun terveydenhoitotyö 5      
           
                           
20252555151510101552.52.57.57.57.57.53.33.33.3555551010
OPINNÄYTETYÖ 20                                                      
Kehittämistyön menetelmäosaaminen 5    
         
                     
         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                       
   
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5    
           
                       
   
00200000010100000000000553.333.333.3300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 58 61 16 26 34 28 30 31 30 16 13 13 17 17 14 14 10 10 10 15.5 15.5 9.7 9.7 9.7 15.5 15.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN NIMI
Suuhygienistikoulutus

TUTKINTO
Suuhygienisti

LAAJUUS (OP, VUOSI)
Tutkinnon kokonaislaajuus on 210 op (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). Tämä tarkoittaa 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Kansallinen tutkintojen viitekehyksen taso on 6.

KOULUTUKSEN TAVOITE
Suuhygienistinä olet kiinnostunut ihmisistä, hoitamisesta ja terveyden edistämisestä. Suuhygienisti edistää ja ylläpitää suun terveyttä, hoitaa ja ehkäisee suu- ja hammassairauksia sekä opastaa ja ohjaa. Suuhygienisti tekee muun muassa suun terveydentilan selvityksiä, erilaisia fluori- ja esteettisiä hoitoja, oikomishoidon osa-alueen tehtäviä ja ottaa röntgenkuvia. Suuhygienistinä sinulta edellytetään käden taitoja, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja luovuutta.

Valmistuttuasi voit työskennellä terveysalan organisaatioissa kuten terveyskeskuksissa, hoiva- ja palvelulaitoksissa, yksityisillä hammaslääkäriasemilla tai yksityisenä yrittäjänä. Yhteistyön tekeminen muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveyden edistämistahojen kanssa on olennainen osa suuhygienistin työtä. Yhteistyötä tehdään yhä enemmän esimerkiksi puhe- ja toimintaterapeuttien, sosiaalialan asiantuntijoiden, toimintaterapeuttien ja opettajien kanssa.

Työmahdollisuudet sisältävät suun terveydenhoitotyön asiantuntijatehtävien lisäksi myös markkinointi-, esimies-, selvitys- ja kehittämistehtäviä.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Opintosi muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Perusopintojen (30 opintopistettä) tavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessa, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon (asetus ammattikorkeakoulusta 352/2003 § 8).

Ammattiopinnoissa (70 opintopistettä) perehdyt ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin siten, että valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään tehtävä-alueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen ja toimimaan tarvittaessa lähiesimiehenä. Opinnoista vähintään 15 opintopistettä toteutetaan vieraalla kielellä.

Opintoihin sisältyy harjoittelua (75 opintopistettä), joka toteutetaan korkeakoulukampuksen luokka- ja simulaatiotilanteissa sekä erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. Harjoittelusi voit toteuttaa myös kansainvälisen yhteistyöverkoston korkeakouluissa.

Opinnäytetyössäsi (20 op) osoitat valmiutesi työskennellä itsenäisesti ja käytät kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt tehdään työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa sekä hankkeissa.

Vapaasti valittavia opintoja (15 opintopistettä) voit hankkia yliopistojen ja korkeakoulujen tarjonnasta siten, että ne tukevat ammatillista kehitystäsi. Myös työskentelysi Sosiaali- ja terveysalalla kartuttaa vapaasti valittavia opintoja.

Opiskelusi koulutusohjelmassa toteutuu Turun ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyn innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Lisäksi innovatiivisuus näkyy esimerkiksi toimintana oman alan työelämää kehittävissä hankkeissa ja projekteissa.

Opiskelu suuhygienistin tutkintoon tapahtuu omalla kampusalueella sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja työelämän organisaatioissa.

Koulutusyhteistyötä tehdään hammasteknikkokoulutuksen ja Turun yliopiston hammaslääketieteen yksikön kanssa. Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, taitopajoja, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua.

Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit sovelluksineen ovat keskeinen osa opiskelua.

Kouluttautumisessa painotetaan laaja-alaisten ja edistyneiden alan tietojen hankkimista, joihin liittyy suun terveydenhoitotyön teorioiden ja keskeisten menetelmien ymmärtäminen. Suuhygienistin tulee pystyä päätöksentekoon erilaisissa ja ennakoimattomissa toiminta-ympäristöissä. Hyvä viestintätaito tarkoittaa vieraan kielen käyttöä ja alan ulkopuoliselle yleisölle viestintää.

Suuhygienistin osaaminen muodostuu seuraavista ydinkompetensseista, joihin valmennetaan koulutuksen aikana:

Terveyden edistäminen
Suun terveydenhoitotyö
Suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuus
Suun terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen
Terveyden edistämistyössä suuhygienisti valmentaa asiakasta tai ryhmiä suun omahoidon hallinnassa osana yleisterveyttä.

Suun terveydenhoitotyössä keskeisimpänä on asiakkaan suun terveydentilan havainnointi terveystarkastuksella sekä hoitaminen.

Työn ja ympäristön turvallisuusosaamista ovat eri kuormitustekijöiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

Suun terveydenhoitotyön johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään liittyviä toimia.

SUUNTAUTUMISET, ERIKOISALAT JA PÄTEVYYDET
Suuhygienistikoulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja eikä erikoistumisalaa. Opinnot painottuvat suun terveydenhoitotyön opiskeluun.

OPINNÄYTETYÖN KUVAUS
Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt tehdään työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Kypsyysnäyte on opinnäytetyön alalta kirjoitettu osaamisen näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja viestintätaitoa.

ARVIOINTI JA PALAUTE
Arvioinnin lähtökohtana ovat tutkinnon osaamisvaatimukset. Arviointi perustuu osaamiseen ja sen kehittymiseen. Arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että useissa moduuleissa myös opiskelijan/opiskelijaryhmän tuotokseen joko numeraalisesti tai hyväksytty -periaatteella. Arvioinnissa käytetään vuorovaikutteisia menetelmiä (itsearviointi, vertaisarviointi ja opettaja/ohjaaja-arviointi).Jatkuvalla arvioinnilla tuetaan opiskelijan omien tavoitteiden asettamista ja itsearviointia sekä omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden nimeämistä. Opintojaksokohtainen sovellus on kuvattu toteutussuunnitelmissa.

Opiskeluaikana opiskelijoilta kerätään palautetta oppimisesta ja opetussuunnitelman toteutumisesta moduulikohtaisesti sekä lukukausittain kerättävien palautteiden muodossa.Korkeakoulu toteuttaa kaikki prosessinsa prosessikuvaustensa ja laadunhallintamallin mukaisesti.

Opiskelijan kehittymistä ja suunnitelmallista etenemistä auttaa hänen itselleen laatimansa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHOPS), joka laaditaan opintojen alussa ja jota tarkennetaan opiskelun edetessä. Opiskelusuunnitelmansa toteutumista ja ammatillista kasvuaan opiskelija arvioi ja todentaa mm. ePortfoliotyöskentelyn avulla.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä. Koulutukseen sisältyy vieraskielisiä opintoja.

Kansainvälisyysosaamisen tavoitteena on, että avarrat maailmankuvaasi, opit ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystyt työskentelemään monikulttuurisessa suun terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Kansainvälisyyden muotoja ovat opiskelu vieraalla kielellä, opiskelu ulkomailla, vaihto-opiskelijoiden tuutorointi sekä erilaiset seminaarit ja projektit. Tutkinnon osia tai harjoitteluja voit suorittaa ulkomailla.

URAMAHDOLLISUUDET
Valmistut suuhygienististiksi.Sosiaali- ja terveysalalla on hyvä työllisyystilanne. Saat työskennellä itsenäisenä asiantuntijana ja eri-ikäisten suun terveyden hoitajana ja edistäjänä sekä suun infektiosairauksien ehkäisijänä. Lisäksi suuhygienistinä sinulla on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittaviin tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.

Työpaikkasi voi olla terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja palvelulaitoksissa, yksityishammaslääkärin vastaanotoilla tai yrittäjänä.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen korkeakoulututkintoon.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi