Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito > Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito (ylempi amk), k22, syövän hoito

Ylempi AMK-tutkinto

Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito (ylempi AMK), K22, Syövän hoito

Kevät 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 40                                  
Tulevaisuuden tekijät
                                 
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
   
     
             
Tutkimusmenetelmät 5
   
     
             
Kliininen asiantuntijuus syöpää sairastavan hoidossa
                                 
Syöpäpotilaan hoito moniammatillisena toimintana 5  
     
           
   
Kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
   
     
               
Kliininen osaaminen
                                 
Syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen 5  
   
         
         
Kliininen osaaminen syöpää sairastavan hoidossa 5  
   
         
         
Kliinisen työn kehittäminen
                                 
Asiantuntijuuden johtaminen 5  
     
           
     
Syöpään sairastuneen hoidon kehittäminen 5  
     
           
   
15250151015015.815.813.3151515.815.813.300
LAAJENTAVA OSAAMINEN 20                                  
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                 
Vapaasti valittavat opinnot 20
510555553.33.33.3553.33.33.355
OPINNÄYTETYÖ 30                                  
Kehittämismenetelmäosaaminen 5
   
     
               
Opinnäytetyön suunnitelma 10  
   
         
         
Opinnäytetyön toteutus 5  
     
           
     
Opinnäytetyön loppuraportti 10    
     
               
515105105104.174.171.6710104.174.171.671010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25 50 15 25 25 25 15 23.1 23.1 18.6 30 30 23.1 23.1 18.6 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Syövän hoito

Koulutuksen kuvaus

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master School tarjoaa korkeatasoista asiantuntija- ja johtajakoulutusta monialaisessa ja kansainvälisessä yhteisössä. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen ja loistavaan uraan työelämän ammattilaisena. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehityt esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa kehität osaamistasi vaativalle asiantuntijatasolle.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opintoja toteutetaan myös englanninkielellä ja englanninkielistä oppimateriaalia käyttäen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI), joissa työskentelykieli on englanti.

Opinnäytetyö on työelämän ja hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtävä kehittämisprojekti, jossa opiskelija toimii projektipäällikkönä. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) tai työelämän toimintaympäristössä. Kehittämisprojektina toteutettavaan opinnäytetyöhön voidaan kytkeä muita opintoja soveltuvin osin. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opettajatuutorin ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Yhteistyössä toimii tarpeen mukaan myös rahoittaja. Kehittämisprojektille muodostetaan monipuolista asiantuntijuutta edustava ohjaus- ja projektiryhmä, jotka tukevat kehittämisprojektin toteutusta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005). Koulutus antaa yleisen kelpoisuuden johtamis- ja kehittämistehtäviin. Sosiaali- ja terveysalalla yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi on olemassa myös alakohtaista sääntelyä johtamistehtävissä toimimiseen. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden. Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla korkeakouluissa, joiden kanssa ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus. Muita kansainvälisyyden muotoja ovat esimerkiksi osallistuminen kansainvälisten verkostojen intensiiviviikoille, kansainvälisiin konferensseihin ja projekteihin. Kerran vuodessa järjestettävä kansainvälinen Master Schoolin seminaari on osa opintoja. Osa opetuksessa voidaan toteuttaa englanniksi.

Yhteistyö eri työelämäorganisaatioiden kanssa sekä verkostoituminen ovat osa opintoja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa yhteistyö voi ulottua myös kansainvälisiin korkeakouluihin ja kansainvälisiin työelämäkumppaneihin. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea oikeutta suorittaa tutkintoosi sisällytettäviä JOO-opintoja (JOO = joustava opinto-oikeus) Turun yliopiston, Åbo Akademin, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. Koulutus toteutuu verkostoyhteistyönä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. ”Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut… soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon” (Yliopistolaki 24.7.2009/558, §37). Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiukuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen.

Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito tutkintokoulutuksessa opiskelijan vaativan erityistason osaaminen laajenee. Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää syöpäpotilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla.

Syöpäpotilaan hoitoon liittyvien syventävien opintojen keskeisenä sisältönä ovat: Kliininen asiantuntijuus syöpäpotilaan hoidossa; syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen; kliininen osaaminen syöpäpotilaan ja hänen läheistensä hoitamisessa ja moniammatillinen yhteistyö syöpäpotilaan palvelukokonaisuuden ja hoidon kehittämisen lähtökohtana.

Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat itsenäisempi työrooli, koordinaatio- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä. Keskeistä on tunnistaa syöpäpotilaan hoidon tarpeet, palvelukokonaisuus sekä hallita palvelunohjaus asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaamisessa.

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.
Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta.

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä.

Tehtävänimikkeitä: kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, osaston- tai apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava, hoitokoordinaattori, case manager

Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kansainvälinen vierailukäynti.

Koulutus on suunniteltu yhdessä Läntisen syöpäkeskuksen ja Turun yliopistollisen sairaalan edustajien kanssa.

Soveltavan TKI-toiminnan painopiste on opiskelijoiden työtehtäviin ja työnantajaorganisaation kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ja projektitöissä sekä kehittämishankkeena tehtävässä opinnäytetyössä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan ammattikorkeakoulun omissa TKI-hankkeissa.

Tutustu tarkemmin: Terveys- ja hyvinvointialaan liittyvät tutkimusryhmät ja hankkeet.

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/#!csrfmiddlewaretoken=8Q1GMLwiMLlHFd6N5AHCmfXwEIYZioQhUCs3oS1AEO9YYrZpWBg3zIEGKr0H2C7F&research_categorym2m=4&sort=0

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
· toimia laajavastuisena asiantuntijana lainsäädännön ja tehtävänkuvaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti osoittaen vastuullisuutta, ammatillisuutta ja eettisyyttä
· toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä syövän hoidon eri toiminta-alueilla.
· tunnistaa syöpäpotilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeet, palvelukokonaisuuden sekä hallita palvelunohjauksen asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaamisessa.
· uudistaa ja kehittää palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla.
· edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä syövän hoidon moniammatillisissa terveysalan verkostoissa.

Pedagogiset toimintatavat

Pedagogisten opetusjärjestelyjen lähtökohtana on sosiaalikulttuurinen oppimiskäsitys, innovaatiopedagogiikka sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä.Opiskelijaa ohjataan aktiiviseen, kriittiseen ajatteluun, oman alan tietojen ja taitojen syventämiseen sekä kehittämisosaamisen tietoperustan tavoitteelliseen rakentamiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa. Opetus toteutetaan hyödyntäen innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen sekä lähi- että etäopiskelua. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Opinnot sisältävät itsenäistä ja monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Oppimisessa hyödynnetään työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä.

Arviointi

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Se kohdistuu sekä opiskelijan oppimisprosessin eri vaiheisiin että oppimistuloksiin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Arvioinnin kohteena on myös opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan palautetta toimeksiantajilta. Opintojakson hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien osioiden suorittaminen opetussuunnitelman mukaisesti. Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) tai toteutussuunnitelmassa asianomaisella maininnalla varustettujen opintojaksojen osalta arvosanalla hyväksytty tai suoritettu.