Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.01.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Opettaja
 • Reetta Raitoharju
 • Jan Holmberg
Ryhmät
 • YTERTES23
  Terveysteknologia
 • YTERIS23
  Insinööri (ylempi AMK), Terveysteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida sote-ympäristön erityispiirteitä teknologian hyödyntämisen näkökulmasta
· luoda vaatimusmäärittelyn ja käytettävyyden arvioinnin terveysteknologian tuotteelle
· toimia asiantuntijana teknologian hankintaprosessissa
· luoda käyttöönottosuunnitelman
· arvioida terveysteknologiatuotteen soveltuvuutta oman organisaationsa tarpeisiin ja arvioida sen hyötyjä

Sisältö

· vaatimusmäärittely
· käytettävyysarviointi
· käyttöönotto

Oppimateriaalit

Opettajan erikseen ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Ennen lähipäiviä opiskelijat saavat orientoivan materiaalin, jonka avulla he voivat tutustua aihepiiriin. Lähipäivissä aihetta syvennetään asiantuntija ja -vierailijaluennoitsijoiden kautta.
Opintojaksolla toteutetaan terveysteknologian määrittelyyn, arviointiin ja käyttöönottoon liittyvä case-tehtävä. Tehtävää työstetään monialaisissa pienryhmissä ja se vertaisarvioidaan. Arvosteltavana lopputuotoksena opiskelijat palauttavat esseen. Teoriatietoa opintojaksolla käsitellään sekä luentojen että kirjallisen materiaalin kautta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.
Keskustele etukäteen opettajan kanssa mahdollisista poissaoloista lähipäivillä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoivat tehtävät 15 h
Lähiopetus: 15h
Case-tehtävä terveysteknologian määrittelystä, arvioinnista ja käyttöönotosta pienryhmissä 50 h
Essee 55 h

YHTEENSÄ 135 h = 5 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida sote-ympäristön erityispiirteitä teknologian hyödyntämisen näkökulmasta
· luoda vaatimusmäärittelyn ja käytettävyyden arvioinnin terveysteknologian tuotteelle
· toimia asiantuntijana teknologian hankintaprosessissa
· luoda käyttöönottosuunnitelman
· arvioida terveysteknologiatuotteen soveltuvuutta oman organisaationsa tarpeisiin ja arvioida sen hyötyjä

Opintojakson sisältö
· vaatimusmäärittely
· käytettävyysarviointi
· käyttöönotto

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson materiaalit ja palautukset Itslearning -alustalla, jonne kaikille ilmoittautuneille tulee pääsy.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmänä palautettava case-tehtävä, vertaisarvio H-5. Vaikutus yksilöarvosanaan korottavasti tai alentavasti +/- 1
Yksilötehtävänä palautettava essee H-5

Loppuarvosana muodostuu esseen arvioista sekä ryhmätehtävän arvosanasta (korottava tai alentava vaikutus)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
Opettaja
 • Reetta Raitoharju
 • Heidi Salokangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTERTES23
  Terveysteknologia
 • YTERIS23
  Insinööri (ylempi AMK), Terveysteknologia
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveysteknologian toimialaa huomioiden alan tuotekehityksen ja liiketoiminnan erityispiirteet
· soveltaa regulatiivisia vaatimuksia lääkinnällisten laitteiden tuotekehitykseen
· soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita terveysteknologiainnovaatioiden kehittämisessä

Sisältö

· tuotekehitysprosessi
· lääkinnällisten laitteiden regulaatio
· käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppiminen tapahtuu oppimissisältöön orientoivien tehtävien, niitä syventävien lähipäivien ja opittua soveltavien oppimistehtävien kautta.

Orientoivat tehtävät on tarkoitettu aihepiiriin perehtymiseen ja siihen, että opisklelija pystyy osallistumaan lähipäivän ohjelmaan, vaikkei hänelle olisi aiempaa tietämystä aiheesta. Orientoivat tehtävät sisältävät aina myös lisämateriaalia, jota voi halutessaan opiskella. Oreintoivat tehtävät tehdään yksilötehtävinä ja niiden suorittaminen ei ole pakollista kurssin suorittamiseksi.

Lähipäivillä syvennytään orientoivan tehtävän kautta tutuksi tulleeseen teemaan luentoje ja harjoitusten kautta ja jaetaan tietämystä erilaisissa keskustelevissa tehtävissä.

Oppimistehtävät tehdään ryhmätyönä ja niissä on tarkoituksena soveltaa opittua omaan tuoteidean konseptointiin ja tuotekehityksen suunnitteluun. Oppimistehtäviä ei arvostella, mutta ne tulee olla tehtynä ennen seuraavaa lähipäivää.

Arvosteltava lopputehtävä palautetaan yksilötehtävänä ja se perustuu oppimistehtäviin. Arvosteltava lopputehtävä arvostellaan asteikolla hyl-5.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan konstruktivistista oppimisnäkemystä, jonka mukaan oppinen tapahtuu oppijan aktiivisen ja sosiaalisen toiminan kautta ja jossa oppija tulkitsee oppimaansa aiempien havaintojensa kautta.
Orientoivissa tehtävissä hyödynnetään käänteisen luokkahuoneen periaatteita.
Lähipäivissä ja oppimistehtäviessä toteutetaan yhteistoiminnallista oppimista ja dialogisuutta.
Arvioitavan lopputehtävän tarkoitus on koota opittu ja reflektoida sitä konstruktiivisen oppimisnäkökulman periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaakseen opiskelijan on:
- Osallistuttava lähipäivien opetukseen ja oppimiseen
- Tehtävä oman tasonsa mukaan orientoivat tehtävät niin, että pystyy osallistumaan lähipäivien opetukseen.
- Osallistuttava ryhmässä kahden oppimistehtävän työstöön 1) konseptin suunnittelu ja asiakas tuotekehityksessä, 2) vaatimustenmukaisuus ja regulaatio.
- Laadittava ja palautettava ohjeistuksen mukainen arvosteltava lopputehtävä.


Lähiopetus: 16 h
Orientoivat tehtävä : 24 h
Oppimistehtävä 1: 20 h
Oppimistehtävä 2: 20 h
Arvosteltava lopputehtävä:55 h

Yhteensä: 135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveysteknologian toimialaa huomioiden alan tuotekehityksen ja liiketoiminnan erityispiirteet
· soveltaa regulatiivisia vaatimuksia lääkinnällisten laitteiden tuotekehitykseen
· soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita terveysteknologiainnovaatioiden kehittämisessä

Opintojakson sisältö
· tuotekehitysprosessi
· lääkinnällisten laitteiden regulaatio
· käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2023.Opintojaksolla on kolme lähiopetuskertaa kampuksella Turussa:

to 28.9.2023 12-16
to 2.11.2023 8-16
pe 8.12.2023 12-16

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiö 3 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa arvioidaan numeerisesti (hyl-5) yksilötehtävänä tehtävä loppuraportti.

Ryhmätyöskentelyyn tulee osallistua hyv/hyl