Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Ensihoitajakoulutus > Ensihoitaja (amk), monimuoto, s17

Ensihoitaja (AMK), monimuoto, S17

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 24                                                              
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                             
English Professional Skills, B2 3  
       
                 
                         
Asiakaslähtöinen sosiaali-ja terveydenhuolto 5
       
               
                             
Hoitotyön filosofia ja näyttöön perustuvuus sairaanhoitajan professiossa 5
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
             
                                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                       
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                             
     
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
         
                   
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
         
                   
                   
15711213431010116.56.5221110.50.50000.50.5000
AMMATTIOPINNOT 106                                                              
Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 5    
         
                       
               
Ihmisen elimistön toiminta ja hänen tutkimisensa perusta
                                                             
Ihmisen elimistön toiminnan perusta 7
     
           
                             
Ihmisen immuniteetin ja ravitsemuksen perusta sekä mikrobiologia 4
     
             
                                 
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                             
Hoidon tarpeet ja niistä lähtevä voimavaraistava hoitotyö 4
     
             
                                 
Lääkehoito 5
     
             
                                 
Sisätauti-kirurgisen asiakkaan voimavaroja tukeva hoitotyö
                                                             
Sisätautipotilaan hoitotyö 6
     
             
                                 
Sisätautipotilaan tutkimus- ja hoitomenetelmät 5
       
               
                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö 5
       
               
                             
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 4  
       
                 
                         
Mielenterveys ja asiakkaan voimavaroja tukeva hoitotyö
                                                             
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 4  
       
                 
                         
Syöpää sairastavan potilaan hoitotyö ja palliatiivinen hoitotyö 3  
       
                 
                         
Vastaanottotoiminta, avohoito ja ikääntyneen voimavaraistava hoitotyö 4  
         
                   
                   
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, lasten ja perheen hoitotyö
                                                             
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja perheen hoitotyö 5  
         
                   
                   
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö 5  
         
                   
                   
Ensihoidon koulutuksen suuntaavat opinnot
                                                             
Perustason ensihoito 5
       
               
                             
Akuutisti sairastuneen potilaan ensihoito 5  
       
                 
                         
Akuutisti vammautuneen potilaan ensihoito 5  
         
                   
                   
Hoitotason ensihoito 10    
         
                       
               
Ensihoitotyön erityisosaaminen 5      
           
                             
     
Akuutisti sairastuneen ja vammautuneen potilaan hoito sairaalassa 5    
         
                       
               
Tehohoitotyö 5    
           
                         
         
Vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                             
Gerontologisen hoitotyön syventävät opinnot 5                                                              
Akuutti-, teho-, ja päivystyshoitotyö 5                                                              
Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyön syventävät opinnot 5                                                              
Iho-, silmä- ja korvasairauksia sairastavan potilaan hoitotyö 5                                                              
Mielenterveys- ja psykiatrisen hoitotyön erityiskysymykset 5                                                              
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyön syventävät opinnot 5                                                              
Seksuaalisuus ihmisen elämänkaaressa 5                                                              
Terveyden edistämisen syventävät opinnot 5                                                              
4135255231816192055011.511.599886.36.36.310101.71.71.72.52.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                              
HARJOITTELU 80                                                              
Hoitotyön prekliininen harjoittelu
                                                             
Potilaan tutkimisen prekliininen harjoittelu 2
       
               
                             
Hoitotyön perusteiden prekliininen harjoittelu 4
     
             
                                 
Lääkehoidon prekliininen harjoittelu 2
     
             
                                 
Nestehoidon prekliininen harjoittelu 1
     
             
                                 
Sisätautipotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1
     
             
                                 
Kirurgisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1
       
               
                             
Perioperatiivisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
       
                 
                         
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
       
                 
                         
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
         
                   
                   
Perheen, lasten ja nuorten hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
         
                   
                   
Ensihoidon perusteet 5
       
               
                             
Ensihoidon ja hoitotyön syventävä simulaatio 3    
           
                         
         
Hoitotyön kliininen harjoittelu
                                                             
Hoitotyön perusteet 5
     
             
                                 
Perustason ensihoidon harjoittelu 8
     
             
                                 
Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö 1 8
       
               
                             
Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö 2 8  
       
                 
                         
Ensi- ja hoitotyön erityisosaaminen 1 5  
         
                   
                   
Hoitotason ensihoito 8    
           
                         
         
Ensi- ja hoitotyön erityisosaaminen 2 7    
           
                         
         
Ensi- ja hoitotyön kehittäminen 8      
           
                             
     
371718821161070188010.510.588554442.52.56666.56.5000
OPINNÄYTETYÖ 15                                                              
Opinnäytetyön suunnittelu 7    
         
                       
               
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8    
           
                         
         
00150000078000000000003.53.52.672.672.6700000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 93 59 59 14 46 47 30 29 28 31 14 0 23 23 23.5 23.5 15 15 11.3 11.3 11.3 17 17 10.7 10.7 10.7 9.5 9.5 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN TAVOITE
Ensihoitotyö perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen näkemiseen ja ihmisen kunnioittamisen lähtökohtaan. Ensihoitotyön tehtävänä on vastata väestön äkillisiin terveydentilan muutoksiin, tunnistaa korkeariskiset potilaat ja hoitaa heitä sovittuja hoito-ohjeita noudattaen. Ensihoitotyössä autetaan kaiken ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä erityisesti äkillisissä terveydentilan muutoksissa. Terveydellisten ongelmien monimutkaistuminen, teknologian kehittyminen terveysalalla, taloudelliset tekijät, elinympäristön muutokset ja kansainvälistyminen sekä palvelurakenteen muuttuminen avohoitopainotteiseksi edellyttävät terveysalan työntekijöiltä korkeatasoista, laaja-alaista ja moniammatillista yhteistyötä.

Hoitotyöllä autetaan kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä henkilökohtaisessa lähikontaktissa digitaalisia välineitä apuna käyttäen, mutta tarjotaan myös terveydenhuollon etäpalveluja asiakkaille. Ensihoitotyö vastaa omalta osaltaan yhteiskunnan terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumiseen ja muotoutumiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Tähän yhteiskunnalliseen tehtävään perustuen ensihoidon koulutuksen tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ensihoitotyön asiantuntijoita, joilla on valmiudet ammattinsa laaja-alaiseen ja syvälliseen hallintaan. Lisäksi hän osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa hoitotyössä tehokkaasti ja vastuullisesti. Hän kehittää itseään hoitotyön asiantuntijana ammatissa toimiessaan. Ensihoitotyön tehtävänä on vastata terveystarpeisiin, jotka liittyvät ihmisten inhimilliseen olemassaoloon ja hyvinvointiin.

Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelma pohjautuu:
• Suomen terveyspolitiikan terveyden edistämistä ja väestön terveysongelmiin vastaamista korostaviin tavoitteisiin ja tulevaisuudennäkymiin
• ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön ja ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön
• kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin, erityisesti EU-direktiivin 2013/55
• OPM:n asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän tuottamiin osaamiskuvauksiin (www.minedu.fi/julkaisut/)
• Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF) taso 6
• Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF) (www.minedu.fi/OPM) taso 6
• Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun (STM (2012) Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin)
• Turun ammattikorkeakoulun määrittelemiin yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetensseihin
• Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti innovaatiopedagogiikkaan, elinikäiseen oppimiseen ja aluevaikuttavuuteen.

Ensihoitaja AMK / Barchelor of Emergency Nursing on ensihoitotyön asiantuntija, jonka tehtäviin sisältyy nykyisten toimintamallien tiedollista ja taidollista hallintaa sekä kyky kehittää ja uudistaa toimintaa tutkittuun tietoon perustuen. Asiantuntijuuteen kuuluu myös oman alan yhteiskunnallisten ja taloudellisten tekijöiden ymmärtäminen sekä valmiudet modernin palvelukulttuurin ja yrittäjyyden luomiseen, kansainvälisiin tehtäviin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Ensihoitaja toimii itsenäisesti ensihoitotyön asiantuntijana hoitaessaan potilaita ja toteuttaa samalla lääkärin ohjeiden mukaista potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa. Ensihoitotyö on luonteeltaan yhteisöllistä ja julkista. Tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana.

PÄTEVYYDET
Ensihoitajan/Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Sairaanhoitajan koulutusta määrittelee EU-direktiivi 2013/55/EY. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.
Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: Ensihoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK).

Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimukset EU-direktiivi 2013/55 on huomioitu seuraavissa osaamisalueissa:
a) pätevyys määrittää itsenäisesti tarpeelliset hoitotoimenpiteet ajantasaista teoreettista ja kliinistä tietoa käyttäen sekä suunnitella, organisoida ja toteuttaa hoitotoimenpiteitä potilashoidon yhteydessä
b) pätevyys työskennellä tehokkaasti yhdessä muiden terveysalan toimijoiden kanssa, mukaan lukien osallistuminen hoitohenkilökunnan käytännön koulutukseen
c) pätevyys rohkaista henkilöitä, perheitä ja ryhmiä terveellisiin elintapoihin ja itsensä hoitamiseen
d) pätevyys aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet sekä toteuttaa toimenpiteitä kriisi- ja katastrofitilanteissa
e) pätevyys antaa itsenäisesti neuvoja, tietoja ja tukea hoitoa tarvitseville henkilöille ja heidän läheisilleen
f) pätevyys varmistaa itsenäisesti sairaanhoidon laatu ja arviointi
g) pätevyys toteuttaa kattavaa ammatillista viestintää ja tehdä yhteistyötä muissa terveysalan ammateissa toimivien kanssa
h) pätevyys analysoida hoidon laatua parantaakseen omaa työsuoritustaan yleissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitajana

Ensihoitajan (AMK) osaamisalueet
Sairaanhoidollinen osaaminen
• Ensihoitajalla on sairaanhoitajan tutkinnossa vaadittava osaaminen, joka sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sairaanhoitajatutkinnolle asettamat vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimukset EU direktiivin 2013/55 on huomioitu.
Sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön osaaminen
• Ensihoitajalla on sairaalan ulkopuolisessa ensihoitotyössä itsenäinen ja todennettu hoitotason
osaaminen, joka sisältää potilaan tilan arvioinnin, hoidon suunnittelun, toteutuksen ja hoidon
vaikutusten arvioinnin.
Ensihoitotyössä tarvittavan hoitoteknologian käytön osaaminen
• Ensihoitaja osaa käyttää turvallisesti ensihoitotyössä tarvittavaa tutkimus- ja hoitovälineistöä sekä
tulkita itsenäisesti näiden tuottamaa tietoa.
• Osaa käyttää VIRVE-verkkoa ja –päätelaitteita sekä muita ensihoidon sähköisä tiedonsiirto- ja
viestintävälineitä ja hallitsee VIRVEn puheryhmien käytön jokapäiväisissä tilanteissa.
Ensihoitotyössä tarvittavan ensihoitolääketieteen ja farmakologian sekä lääkehoidon osaaminen
• Hallitsee lääketieteellisesti luotettavien tietolähteiden käytön ja osaa soveltaa turvallisesti uusinta
lääketieteellistä ja farmakologista tietoa hoitotason ensihoitotehtävissä
• Ensihoitaja hallitsee itsenäisesti sairaalan ulkopuolella toteutetun lääkehoidon.
Ensihoitopalvelujärjestelmään ja viranomaisyhteistyöhön liittyvä osaaminen
• Ensihoitaja tietää ensihoitopalvelujärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä yhteistyöviranomaisten
toimintatavat ja oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa muihin viranomaisiin.
• Ensihoitaja osaa käyttää sairaalan ulkopuolella käytettävää tiedonsiirto- ja viestintävälineistöä.
Ensihoitotyön johtamisosaaminen
• Ensihoitaja vastaa sairaalan ulkopuolella ensihoidon toteuttamisesta ja osaa alaisuudessaan
toimivien ensihoitoyksiköiden koordinoinnin ja ohjauksen.

Ensihoitajakoulutuksen vuositeemat
1. Hoitamisen perusteiden osaaja
Opiskelija oppii ensihoito- ja hoitotyön opiskelussa ja hoitamisessa tarvittavat keskeiset sairaanhoitajalta (AMK) ja ensihoitajalta (AMK) edellytettävät perustiedot ja taidot. Hänelle muodostuu pohja ensihoitajan ammatti-identiteetille.
2. Perustason ensihoitotyön ja hoitotyön eri osa-alueiden perusteiden osaaja
Opiskelija oppii ensihoito- ja hoitotyön eri alueiden perusteet ja harjaantuu perustason ensihoidon ja hoitamisen taidoissa. Hänen ammatillinen kasvunsa jatkuu. Hänen ammatti-identiteettinsä selkiytyy.
3. Ensihoito- ja hoitotyön erityiskysymyksiin perehtynyt osaaja
Opiskelija oppii ja harjaantuu ensi- ja akuuttihoitotyön erityiskysymyksissä ja perehtyy ensi- ja akuuttihoitotyön kehittämisen perusteisiin. Hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu ja sitoutuminen ammattiin kasvaa.
4. Hoitotason ensihoitotyön osaaja
Opiskelija syventää ensi- ja akuuttihoitotyön ja sen kehittämisen osaamistaan.
Hänelle on muodostunut ensi- ja sairaanhoitajan ammatti-identiteetti ja hän pystyy kehittämään ammattiaan.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Ensihoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja se sisältää sairaanhoitajan tutkinnon. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan oppimistyötä. Lukuvuodessa järjestetään 60 op opintoja.

Opinnot muodostuvat seuraavasti:
• perusopinnot 24 op
• ammattiopinnot 106 op
• harjoittelu 80 op
• opinnäytetyö 15 op
• vapaasti valittavat opinnot 15 op

Perusopintojen (24 op) tavoitteena on, että opiskelija kehittyy viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessaan, omaksuu näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavakseen opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankkii asetuksen (A 1129/2014) tarkoittaman kielitaidon.

Ammattiopintojen (106 op) tavoitteena on, että opiskelija sisäistää eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Hän kehittyy eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehtyy asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon opiskelija kytkee ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa.

Harjoittelu (80 op) on kiinteä osa ensihoitajakoulutuksen opintoja. Opiskelija suorittaa osan harjoittelustaan ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin hän harjaannuttaa ja kehittää perustaitojaan voidakseen jatkaa opiskeluaan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelun opintojaksojen aikana opiskelija kehittää systemaattisesti hoitokäsitystään ja -taitoaan syventäen opiskelunsa tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Harjoittelu on ammattitaitoisen henkilökunnan ja ammattikorkeakoulun opettajan ohjaamaa ja se toteutuu ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan valvonnassa ja sellaisissa yksiköissä, joissa on asianmukainen määrä ammattihenkilöstöä ja asianmukaiset potilashoidon apuvälineet. Ensihoitajakoulutusta antava oppilaitos on vastuussa teoreettisen ja kliinisen opetuksen yhteensovittamisesta koko koulutuksen ajan. Opiskelija voi anomuksestaan saada hyväksi luetuksi opetussuunnitelmassa määritellyn harjoittelun opintojakson siihen sopivalla työsuhteessa tehdyllä työllä, jonka tulee vastata opiskelijan opiskelemaa tutkintoa.

Opinnäytetyössään (15 op) opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt kytketään tutkimusryhmätoimintaan. Kypsyysnäyte on opinnäytetyön alalta kirjoitettu näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai muun koulusivistyskielen taitoa.

Vapaasti valittavien opintojen (15 op) avulla opiskelija syventää ja laajentaa hoitotyön ammatillista osaamistaan. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat pääosin syventävien opintojen alueelle.

Monimuotokoulutus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että työssä olevilla on mahdollisuus suorittaa opinnot mahdollisimman esteettömästi. Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Innovaatiopedagogiikan keskeisinä lähtökohtina ovat monialaisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat opetussuunnitelmat, yrittäjyys ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeiluun, tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä eri näkökulmien yhdistämiseen ja sen tavoitteena on opiskelijan innovaatiovalmiuksien/kompetenssien kehittyminen. Innovaatiot syntyvät usein osaamisalueiden rajapinnoilla, jolloin monialaisuudella voidaan tukea innovatiivista toimintaa. Käytännössä innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus- ja kehittämisosaamista painottavaa lähestymistapaa oppimiseen ja opetukseen.

Monimuotokoulutuksen opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sovelletaan aikuispedagogiikan periaatteita. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana, joka pystyy tekemään opintojaan koskevia valintoja. Häntä tuetaan kehittyvien ja organisoituneiden tietorakenteiden muodostamisessa. Pääsääntöisesti työn ohella opiskelevien tarpeet huomioidaan toteuttamalla koulutus monimuotoisin menetelmin. Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua. Lähiopetusta on keskimäärin 4-6 päivänä kuukaudessa. Itsenäisen työskentelyn ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksellisen opiskelun sekä ohjauksen osuus opintojen aikana on merkittävä. Tärkeä informaatio- ja vuorovaikutuskanava on Optima-verkko-oppimisympäristö, joka otetaan käyttöön heti opintojen alussa.

Opintojensa osana opiskelija osallistuu erilaisiin ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin, joiden yhteydessä hän kehittää osaamistaan moniammatillisessa tiimi- ja projektityöskentelyssä ja rohkaistuu ottamaan vastaan yhä haasteellisempia tehtäviä. T&K&I–toiminta todentuu eri opintojaksoissa esimerkiksi työelämälähtöisinä opinnäytetöinä sekä projektiopintoina. Opiskelija suorittaa opintojensa osana myös yrittäjyysopintoja.

Opiskelu ensihoitajakoulutuksessa tapahtuu osittain korkeakoulussa ja osittain erilaisissa terveydenhuollon ja työelämän yksiköissä. Harjoittelu integroituu muuhun opiskeluun suunnitelmallisesti ja siinä arvioidaan osaamista aidoissa potilas-, asiakas- ja hoitokonteksteissa.

OPINNÄYTETYÖN KUVAUS
Opinnäytetyössä (15 op) osoitetaan valmius työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt tehdään työelämälähtöisissä projekteissa.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Kansainvälisyyden tavoitteena on, että opiskelija avartaa maailmankuvaansa, oppii ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystyy työskentelemään monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Kansainvälisyystoiminnan muotoja ovat opiskelu englannin kielellä, opiskelu ulkomailla, vaihto-opiskelijoiden tuutorointi, osallsituminen Turun ammattikorkeakoulun järjestämille kansainvälisyysviikoillesekä erilaiset seminaarit ja projektit. Opiskelu ulkomailla on erikseen sovittavalla tavalla osa Suomessa suoritettavaa tutkintoa eikä se pidennä opiskeluaikaa. Koulutukseen sisältyy 30 op pakollisia kansainvälisyyttä tukevia englanninkielisiä opintoja.

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi

Opinnot on jäsennetty moduuleiksi tai opintojaksoiksi. Moduulin/opintojakson suorittaminen edellyttää hyväksymisehtojen mukaista osaamista. Opetuksessa noudatetaan innovaatiopedagogiikan periaatteita, joiden mukaan opetuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimismetodeja, jotka kytkeytyvät myös arviointiin ja palautteen saamiseen. Koulutuksessa saavutetaan EU direktiivin 2013/55 mukainen sairaanhoitajan pätevyys. Oppimisen arvioinnin kohteena ovat asiantuntijuuden kehittyminen ja sen edellytykset. Arviointi on oppimista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin että oppimistulokseen. Jatkuva arviointi tukee opiskelijaa omien tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa sekä oman osaamisen vahvuuksien ja kehittämisalueiden nimeämisessä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Arviointi kohdistuu ydinosaamisen hallintaan eri menetelmillä monipuolisesti, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus sopimuksen mukaan valita tapa näyttää osaamistaan. Osaamisen arviointi tapahtuu mahdollisimman lähellä sitä todellista tilannetta, jossa osaamista tarvitaan. Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää opetussuunnitelman opintopisteiden laajuista osallistumista, tavoitteiden mukaista etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Opintojensa alusta lähtien opiskelija rakentaa osaamissuorituksistaan yksilöllistä portfoliota, joka avulla hän voi osoittaa henkilökohtaisen asiantuntijuutensa sekä opiskelun aikana että tutkinnon suoritettuaan.

Opiskelija voi määrätyin perustein aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella lukea tutkintoa suorittaessaan hyväkseen muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suorittamiaan koulutuksen osaamistavoitteita vastaavia suorituksia. Lisäksi hän voi hakea hyväksilukua muulla tavalla hankitun vastaavan tasoisen osaamisen perusteella (esim. työkokemus). Opiskelijan osaaminen arvioidaan todistusten tai muun näytön perusteella. Opintojen ja osaamisen osoittamisvelvollisuus on opiskelijalla.

Opinnot etenevät koulutuksessa sovittujen etenemisperiaatteiden mukaan. Hoitotyön/ensihoitotyön asiantuntijuuden oppiminen on prosessi, jonka edistämiseen opiskelija saa tukea eri tavoin toteutettavasta tuutoroinnista. Opiskelijaa ohjataan opiskelun alusta alkaen ja jokaiselle opiskelijaryhmälle nimetään kaksi opettajatuutoria. Tuutorointi voi olla henkilökohtaista tai ryhmäkohtaista ja se voi liittyä teoriaopintoihin ja/tai harjoitteluun. Ohjausta saa myös muilta opettajilta ja opinto-ohjaajalta.

Opintojen ohjauksen ja oppimisen tukemisen yleistavoitteena on, että opiskelija etenee opinnoissaan ryhmän opetussuunnitelman mukaan. Opiskelija laatii ohjattuna henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (e-HOPS), joka ohjaa opintojen ajallista, sisällöllistä ja menetelmällistä etenemistä. e-HOPSin avulla hän kehittää osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista seurataan ja sitä päivitetään opintojen edetessä opettajatuutorin kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa ja innovaatiokompetenssien itsearvioinnin pohjalta. Opiskelijan vastuulla on opintojen eteneminen ja tarvittaessa ohjauksen hakeminen.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen ja sen toteutuksen suunnitteluun erilaisissa työryhmissä. Opiskelija arvioi oppimistaan ja antaa palautetta opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta moduuleittain, laajemmin lukukausittain ja koulutuksen loppuvaiheessa koko koulutuksesta. Opiskelijoiden antama palaute huomioidaan koulutusta kehitettäessä.