Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk) monimuoto, k16

Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K16

Kevät 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 32                                              
English Professional Skills, B2 3
   
       
                   
Suomen kieli ja viestintä 3  
     
           
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
             
           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
       
               
       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
         
                       
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
     
             
           
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
     
             
           
Kehittyvä fysioterapian asiantuntijuus
                                             
Fysioterapeutin työn lähtökohtia 5
   
       
                   
Social and Health Care System and Rehabilitation 3
   
       
                   
Fysioterapiatiede ja -toiminnan kehittäminen 5  
     
             
           
Tutkimustyön menetelmät 5    
       
                 
 
8.711.88.82.28.75.8653.82.24.34.34.31.51.54.54.50.50.51.71.71.70.5
AMMATTIOPINNOT 73                                              
Ihminen liikkujana ja oppijana
                                             
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 1 5
   
       
                   
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 2 5  
     
           
               
Ihmisen oppimisen tukeminen 5
   
       
                   
Ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen, arviointi ja harjoittaminen
                                             
Nivelliikkuvuuden tutkiminen ja harjoittamisen periaatteet 5
   
       
                   
Lihasvoiman ja -venyvyyden tutkiminen sekä harjoittamisen periaatteet 5  
     
           
               
Yleiskestävyyden, liikkeensäätelyn ja tasapainon tutkiminen sekä harjoittamisen periaatteet 5  
     
           
               
Kivun arviointi ja kipuun vaikuttaminen 4  
     
             
           
Toiminnan ja perusliikkumisen tutkiminen sekä harjoittaminen / Assessing and Exercising Basic Motion 5  
     
             
           
Ikä ja toiminta 4
   
       
                   
Ympäristö toiminnan mahdollistajana /Environment Enabling Function 5    
       
               
       
Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen tutkiminen, harjoittaminen ja ohjaaminen
                                             
Asiakkaan psykofyysistä kokonaisuutta tukeva toiminta ja fysioterapia 5
   
       
                   
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva fysioterapia 5  
     
             
           
Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva fysioterapia 5    
       
                 
 
Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva fysioterapia 5    
       
                 
 
Lääketieteelliset aineet
                                             
Geriatria 1  
     
           
               
Ortopedia 1  
     
           
               
Neurologia 1    
       
                 
 
Lasten lääketiede 1  
     
           
               
Farmakologia 1
   
       
                   
16.733.319.33.716.717.3169.59.83.78.38.38.399772.52.53.73.73.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15  
 
 
     
       
HARJOITTELU 75                                              
Terveysriskejä omaavan ihmisen toimintaa tukeva harjoittelu
                                             
Terveysliikunta ja terveysneuvonta 5  
     
             
           
Projektityöskentelyn perusteet /Project work 5  
     
           
               
Moniammatillinen projektityöskentely 5  
     
           
               
Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen toimintaa tukeva harjoittelu
                                             
Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukeva harjoittelu 9  
     
             
           
Asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa tukeva harjoittelu 6    
       
               
       
Traumatologisen tai ortopedisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu 6    
       
               
       
Neurologisen asiakkaan toimintaa tukeva harjoittelu 9    
       
               
       
Soveltava liikunta 6    
       
               
       
Valinnainen harjoittelu /Optional Training
                                             
Valinnainen harjoittelu / Optional Training 9      
         
                       
Omavalintainen harjoittelu 1 9    
       
                 
 
Omavalintainen harjoittelu 2 6      
         
                       
02243.314.707.514.520.522.814.70007.57.57713.513.54.74.74.710
OPINNÄYTETYÖ 15                                              
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                 
 
Opinnäytetyön toteuttaminen 5    
       
                 
 
Opinnäytetyön raportointi 5      
         
                       
006.675.8300006.675.830000000003.333.333.332.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25.4 67.1 78.4 26.6 25.4 30.6 36.5 35 43.4 26.6 12.6 12.6 12.6 18 18 18.5 18.5 16.5 16.5 13.1 13.1 13.1 13.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN NIMI
Fysioterapeutti

TUTKINTO
Fysioterapeutti (AMK), EQF ja NQF taso 6

LAAJUUS (OP, VUOSI)
210 op, 3 vuotta

KOULUTUKSEN TAVOITE
Fysioterapeuttitutkinto oikeuttaa toimimaan fysioterapian asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista, toimintaa, osallistumista ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen.

Fysioterapeuttikoulutuksessa opintojen osaamistavoitteet rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistarpeille. Niiden laatimisessa on hyödynnetty mm. kansallisia (Arene, OKM) ja kansainvälisiä (Enphe, WCPT) osaamiskuvauksia. Koska fysioterapeutti työskentelee sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessa korostuvat yhtä lailla työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Fysioterapeutin rooli ja asiantuntijuus muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi fysioterapeutilta edellytetään myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.

Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti hallitsee fysioterapian keskeisen tietoperustan, kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän käyttää hyväksyttyjä ja näyttöön perustuvia fysioterapian menettelytapoja ja toimintaperiaatteita niin päätöksenteossaan kuin tukiessaan asiakastaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hän omaa valmiudet toimia eettisesti, asiakaslähtöisesti, luovasti ja tilannekohtaisesti sekä taidon kehittää fysioterapiaa. Lisäksi hän kykenee ottamaan huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset haasteet sekä osaa kehittää yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssejaan.

Fysioterapeutin (AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön, eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF, kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF, www.minedu.fi/OPM) ja Turun ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön ja strategiaan, jossa pedagogisena lähestymistapana on innovaatiopedagogiikka.

Fysioterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op). Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä yleiset ja ammatilliset osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavat kolme vuositeemaa. Jokainen vuositeema koostuu moduuleista (10 – 15 op) opintojaksoineen (5 op) ja ne on ryhmitelty perusopintoihin (32 op), ammattiopintoihin (73 op), harjoitteluun (75 op), vapaasti valittavista opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöhön (15op).

ENSIMMÄINEN VUOSI: IHMISEN LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN TUNTIJA, ARVIOIJA JA OHJAAJA

Opiskelija tarkastelee ihmistä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Hän kuvaa ihmisen elinympäristön, kulttuurin ja arvojen merkitystä osana fysioterapiaprosessia. Hän tunnistaa ihmisen erilaiset liike-, liikkumis- ja toimintamallit ja niiden edellytyksiä sekä niiden yhteyden ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Fysioterapiaprosessin mukaisesti hän tutkii terveen ja/tai terveysriskejä omaavan ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä ja toimii terveyttä sekä hyvinvointia edistävästi. Opiskelija käyttää manuaalisia, visuaalisia ja verbaalisia ohjausmenetelmiä sekä kuvaa toimintaansa ja asiakkaan tilaa käyttäen keskeisiä fysioterapian käsitteitä. Hän käyttää näyttöön perustuvia tietolähteitä oman toimintansa perusteluna. Opiskelija selittää sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät osana suomalaisten hyvinvointia. Lisäksi opiskelija soveltaa erilaisia viestintätapoja oppimistilanteissa.

TOINEN VUOSI: FYSIOTERAPIAN PERUSTEIDEN SOVELTAJA

Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi liikkumis- ja toimintarajoitteisen henkilön kanssa asiakaslähtöistä fysioterapiaa turvallisesti, luotettavasti ja monipuolisesti. Hän ottaa laaja-alaisesti huomioon asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalisen kokonaisuuden, osallistumisen resurssit ja rajoitteet sekä toimintaympäristön moninaisuuden. Opiskelija käyttää keskeisiä fysioterapiamenetelmiä ja arvioi toimintaansa jokaisessa fysioterapiaprosessin vaiheessa. Hän yhdistää prosessin eri vaiheissa eri ohjausmenetelmiä ja lisäksi hyödyntää erilaisia teknologisia tutkimus- ja terapiamahdollisuuksia. Opiskelija käyttää tieteellistä lähestymistapaa ja näyttöön perustuvaa osaamistaan työelämälähtöisissä projekteissa sekä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

KOLMAS VUOSI: KEHITTYVÄ JA KEHITTÄVÄ FYSIOTERAPIAN OSAAJA

Opiskelija syventää ja/tai laajentaa omaa osaamistaan valitsemillaan fysioterapian osa-alueilla. Opiskelija soveltaa innovatiivisesti aikaisemmin oppimaansa uusiin asiakastilanteisiin ja toimintaympäristöihin. Hän arvioi ja kehittää omaa toimintaansa siten, että taitojen, tietämyksen ja kokemuksen karttuessa hän toimii laatutietoisesti moniammatillisissa työryhmissä. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa perehtyneensä fysioterapian tieteelliseen toimintaan sekä toteuttaa ohjattuna työelämälähtöisen tutkimuksen tai kehittämistehtävän.

Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat tutkimis-, ohjaamis- ja terapiavalmiudet ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Jokainen vuositeema sisältää niin teoriaopiskelua kuin käytännön taitojen harjoittelua. Taitojen karttuessa opiskelija soveltaa teoreettista osaamistaan yhä haasteellisemmissa asiakastilanteissa teorian toimiessa fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen perustana. Opiskelu tapahtuu tunneilla, harjoittelupaikoissa, itsenäisesti ja/tai ryhmissä keskustellen ja harjoitellen, jolloin opiskelija harjaantuu myös vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidoissaan.

Monimuotokoulutus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että työssä olevilla on mahdollisuus suorittaa opinnot mahdollisimman esteettömästi. Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Käytännössä innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus- ja kehittämisosaamista painottavaa lähestymistapaa oppimiseen ja opetukseen.Turun ammattikorkeakoulun strategian mukaisella innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista (TKI) painottavaa oppimisen lähestymistapaa. Teoriaopintoja tukee vahva yhteys käytännön työelämään esim. harjoittelussa, opinnäytetyössä ja työelämälähtöisissä opintojaksoihin kytketyissä kehittämistehtävissä, palvelutoiminnassa ja ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä TKI-projekteissa. Lisäksi opetuksessa käytetään innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelija osallistuu erilaisiin ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin sekä palvelutoimintaan Lisäksi innovaatiopedagogiikka näkyy fysioterapeuttikoulutuksessa innovatiivisina oppimis- ja opetusmenetelminä, joustavina opintopolkuina, kansainvälisyytenä sekä yrittäjämäisenä toimintana.

SUUNTAUTUMISET, ERIKOISALAT JA PÄTEVYYDET
Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain fysioterapeuttitutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksen pohjalta ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille.

OPINNÄYTETYÖN KUVAUS
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiuden työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt toteutetaan työelämälähtöisinä ja osin monialaisina toimeksiantoinatyöelämän ja TKI-projektien edustajat rekrytoivat opiskelijoita omiin kehittämistehtäviinsä. Opinnäytetyön tekeminen painottuu opintojen loppuvaiheeseen.

ARVIOINTI JA PALAUTE
Fysioterapian koulutusohjelmassa arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvun edistäminen. Arvioinnin lähtökohtana ovat fysioterapeutin työn osaamiskuvaukset ja –tavoitteet, jotka on kirjattuna opetussuunnitelman osaamiskarttaan. Moduuleissa ja opintojaksoissa arvioidaan saavutettua osaamista.

Arvioinnissa opiskelija saa palautetta osaamisestaan ja edistymisestään suhteessa tavoitteisiin. Arvioitavia suoritteita ovat mm. suulliset ja kirjalliset kokeet, oppimistehtävien esitykset ja raportit sekä oppimispäiväkirjat. Arviointi on hylätty – hyväksytty (1-5). Opiskelija saa arvioinnistaan joko suullisen tai kirjallisen palautteen. Opettajan arvioinnin lisäksi opiskelijan itsearviointi ja opiskelijatoverin suorittama vertaisarviointi ovat tärkeä osa arviointia. Arviointi pyrkii ohjaamaan opiskelijaa omaksumaan työtapoja ja oppimismenetelmiä, joita hän voi hyödyntää toimiessaan asiantuntijatehtävissä.

Opintojaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson toteutussuunnitelmaan (SoleOPS-järjestelmä) ja niiden laadinnassa on hyödynnetty Turun ammattikorkeakoulun yleisiä arviointiohjeita. Arviointikriteereissä kuvataan erikseen ammattitieto ja tiedon hankinta, ammattitaito sekä vastuu, yrittäjyys ja johtaminen ja niiden tasokuvauksissa on otettu huomioon opiskelijan osaamisen vaiheet.

Fysioterapeuttikoulutuksessa toimintaa kehitetään keräämällä opiskelijapalautetta opintojaksojen toteutuksesta, lukuvuoden päättyessä palautepäivässä sekä opintojen lopussa. Opintojaksoa aloitettaessa toteutussuunnitelman esittelyssä opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa toteutukseen. Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely (opiskelijabarometri). Opintojen päättyessä opiskelija vastaa OKM:n kokoamaan OPALA- kyselyyn ja antaa palautetta koko opintojen ajalta.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Kansainvälisyyden tavoitteena on, että maailmankuva avartuu, opitaan ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystytään työskentelemään monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapian koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa kansainvälistymistä tukevia opintoja (30 op) monella tavalla: esim. osallistumalla englanninkielisille opintojaksoille. Englannin kielen opinnottoteutuvat joustavasti opiskelijoiden opintopoluissa ja toteutussuunnitelmissa.

URAMAHDOLLISUUDET
Sosiaali- ja terveysalalla ihmistä työn tekijänä on vaikea korvata teknologialla, joten ala tulee jatkossakin työllistämään hyvin. Fysioterapeutti työskentelee asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusalan tehtävissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä joko itsenäisesti tai monialaisen tiimin jäsenenä. Koulutus antaa valmiudet myös toimia alan kehittämistehtävissä.

Yksilöstä riippuen joku kokee valmistumisensa jälkeen tärkeäksi kehittää fysioterapiaa omalla työpaikallaan. Toinen haluaa jatkokouluttautua edeten esim. ministeriön palvelukseen tai yliopiston professoriksi ulkomaille.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Fysioterapeuttien nimikkeistä yleisimmät ovat fysioterapeutti, fysioterapeutti (AMK) ja erikoisfysioterapeutti. Fysioterapeuttina on mahdollisuus hakea fysioterapian eritysasiantuntijan nimikettä Suomen Fysioterapeuttien ohjeistuksen mukaisesti. Fysioterapian erityisasiantuntijalta vaaditaankorkeaa tietotasoa, vahvaa erikoisalan kokemusta, näyttöä työn kehittämisestä ja laaja-alaisesta ammatillisesta toiminnasta. Haettavia nimikkeitä ovat lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia ja työfysioterapia. (Suomen Fysioterapeutit 2014.)

Johto-, esimies- ja kehittämistehtävissä toimivilla on erilaisia nimikkeitä. Fysioterapeuttina voi toimia myös ohjaajan nimikkeellä.

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopiston korkeakoulututkintoon.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa myös mahdollisuuksia näihin.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi